В Шумен, в Търговище и в Добрич се проведоха третите регионални събития по проект „Знания за натура 2000“

На 22 август 2023 г. в гр. Шумен, на 24 август 2023 г. в гр. Търговище и на 25 август 2023 г. в гр. Добрич се проведоха третите регионални събития по проект „Знания за Натура 2000“ за областите Шумен, Търговище и Добрич. Актуалната тема „ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 26 души от област Шумен, 24 души от област Търговище и 29 души от област Добрич, представители на: областна и общински администрации, РИОСВ, ДПП „Шуменско плато“, НССЗ – ТОО Шумен, областните дирекции на „ДФ Земеделие“ – Шумен и Добрич, Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Добрич, ОСЗ от област Търговище, РДГ - гр. Варна и РДГ - гр. Шумен, СИДП – гр. Шумен, държавни горски и ловни стопанства, ИАРА – Отдел РК Черно море – Сектор РК Добрич, ловно-рибарски дружества, Шуменски университет, Земеделски институт – Шумен, трите ОИЦ, регионалните дирекции „ПБЗН“, ВиК дружествата за областите Шумен и Търговище, СГКК – гр. Добрич, Българската асоциация „Биопродукти“, Фондация за околна среда и земеделие и други местни фондации, инициативни групи и земеделски производители.

Събитията за областите Шумен и Търговище бяха открити от Красимира Борисова, Главен експерт "Натура 2000" в РИОСВ-Шумен, а събитието за област Добрич – от Стела Дочева, Главен експерт в Дирекция „Превантивна дейност“ на РИОСВ-Варна.

Във всяко едно от трите събития, в рамките на първия панел бе представен опит и добри практики от Австрия и Франция в разработване и изпълнение на планове за управление на защитените зони. Във втория панел бяха разяснени възможностите за финансиране в „Натура 2000“. В третия панел бе представена ролята на заинтересованите страни в процеса на изпълнение на плановете за управление на „Натура 2000“. Фокусът бе насочен към проекти в областта на управлението на горите, пасищата и сладководните екосистеми. Дискусия по темите на отделните панели бе проведена в рамките на четвъртия панел. Основните акценти на дискусията в Шумен бяха свързани с горите и пасищата. По отношение на горите се обсъди възможността за изкупуване на гори за екологични цели. По отношение на пасищата бе отправено предложение да се прецизират/дефинират понятията за „пасище“ и „ливада“ в различните райони на България. Бе дискутиран още и въпроса за стопанисването и управлението на мерите. Дискусията в Търговище се фокусира върху процеса за разработване и финансиране на плановете за управление в Натура 2000. Изкупуването на по-големи парцели с гори бе определено като важен фактор в опазването на тази екосистема. В Добрич бе обсъдена необходимостта от още по-голямо ограничаване на използването на инсектициди в обработваемите земи в зоните от Натура 2000. Бе отправено предложение да се преразгледат мерките за реинтродуциране на определени растителни видове (например черния бор), като се оцени влиянието на  климатични промени върху тях. Бе направена още препоръка за осигуряване на съгласуваност между забраните в зоните от Натура 2000 и Плановете за предотвратяване на рисковете от наводнения.

Третата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължи със следващите регионални събития: на 29 август в Силистра, на 30 август в Русе, на 12 септември в Стара Загора, на 13 септември в Ямбол, на 14 септември в Сливен и т.н. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната. Повече информация за регионалните събития от Третата национална кампания можете да намерите на: https://natura2000.bg/treta-nacionalna-kampania/.

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по  проект BG16M1OP002-3.006-0001-C04 „Знания за Натура 2000“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Консорциум «Комуникации за Натура 2000» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че неговото съдържание отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

www.eufunds.bg

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони