Вижте доклада на прокуратурата за състоянието и контрола на язовирите

В изпълнение на конституционно установените правомощия на прокуратурата да следи за спазване на законността и с оглед на събитията през последните години, свързани с наводнения на територията на страната, Върховна административна прокуратура /ВАП/ многократно е предприемала действия по реда на надзора за законност по спазване разпоредбите на Закона за водите /ЗВ/, Закона за защита при бедствия/ЗЗБ/, респ. подзаконовите актове по прилагането им и изпълнението на правомощията от компетентните държавни контролни органи. Това съобщиха от прокуратурата.

През последните две години, предвид обществената им значимост, се открояват следните две надзорни проверки:

I. В съответствие с контролните правомощия, предвидени със ЗИДЗВ - ДВ, бр.58/31.07.2015 г., с възлагателен акт от 13.01.2017 г. ВАП възложи проверка на национално ниво - на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ - предвид нормативните изисквания за техническа и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, съобразно експертната компетентност и притежаваната от представителите на ДАМТН професионална квалификация, да установят и посочат язовирите и/или съоръженията, при които е налице най-висока степен на неизпълнение на тези изисквания и едновременно с това е налице най-сериозна опасност от възникване на аварии и съответните вредни последици за населението, както и в какво се изразява неизпълнението конкретно за всеки от тях. По отношение на така определените язовири и съоръжения е указано да се предприемат спешни мерки - издаване на предписания с изключително кратки срокове за изпълнение, принудителни административни мерки и други неотложни дейности по реда на чл. 145, ал.2 от ЗВ с цел предотвратяване или ограничаване на вреди в случаи на опасност от наводнение. За констатираните нарушения, с оглед правомощията на председателя на ДАМТН по чл. 199б от ЗВ, както и по чл. 201, ал.11 и 12 вр. с чл. 200, ал.1 т.38-41 от ЗВ, е указано да се предприемат действия по налагане на принудителни административни мерки и по реализиране на административнонаказателна отговорност на нарушителите.

Резултатите от проверката се съдържат в писмо-доклад Изх.№ 57-00-144-/20/16/ 13.03.2017 г. на председателя на ДАМТН.

Извършената проверка е установила 205 броя язовири и/или съоръжения на територията на цялата страна, при които е налице най-висока степен на неизправност и същевременно опасност за населението.

В обобщение по отношение на тях е констатирано:

1. Неизпълнение на изискванията за безопасна техническа експлоатация на язовирните стени и/или съоръженията към тях;

2. Масово неизпълнение на издадени предходни предписания, изпълнението на които не е било обвързано със срокове;

3. Не са предприети принудителни административни мерки, въпреки предвидените правомощия за това в разпоредбата на чл.199б от ЗВ. В тази връзка в цитираното писмо на ДАМТН се сочи, че поради непълна правна уредба „прилагането на принудителни административни мерки по чл. 199б от ЗВ е невъзможно“;

4. Въпреки многобройните констатирани нарушения, липсват данни за издадени наказателни постановления, а съставените актове за установяване на административни нарушения /АУАН/ са само 6 /шест/броя, като са изготвени и 23 покани за съставяне на АУАН;

5. По отношение на 129 броя от проверените общо 205 язовири, въпреки вече констатираните нарушения, са издавани нови предписания, без да се започнат действия по образуване на административнонаказателни производства, като същевременно са предвидени нови проверки по изпълнение на новите предписания.

Във връзка с предвидените от страна на ДАМТН действия по осъществяване на последващ контрол и за установяване дали отчетената административно-наказателната дейност е реализирана в пълен обем, от ДАМТН е изискана допълнителна информация.

В отговор са ни изпратени копия на 100 броя АУАН, преобладаващият брой от които е в резултат на констатирани нарушения в хода на друга предходна проверка, инициирана от ВАП през 2016 г. и то след надлежно сезиране от ВАП за предприемане на мерки с цел активизиране на дейността по налагане на принудителни административни мерки и по реализиране на административнонаказателна отговорност.

За горните констатации на 17.03.2017 г. ВАП сезира министъра на икономиката - за преценка необходимостта от извършване на проверка относно изпълнение на нормативно установените правомощия на ДАМТН по осъществяване на държавния контрол на язовирните стени и съоръженията към тях, съответно за предприемане на законоустановени мерки, при наличие на основания за това.

В изпълнение на прокурорския акт министърът на икономиката е възложил на инспектората към МИ извънпланова проверка в ДАМТН.

След нееднократно удължаване на проверката, на 25.10.2017 г.във ВАП е получен доклад на инспектората при МИ, в който е споделено становището на ДАМТН, че поради непълнота на законовата уредба „прилагането на принудителни административни мерки по чл. 199б от ЗВ е невъзможно".

II. По повод сигнал за опасност от бедствие поради забавяне на процедурата по изпълнение на проект за ремонт на язовирната стена на язовир „Бели Искър“ и прилежащите й съоръжения, през 2016 г. ВАП извърши проверка по спазване разпоредбите на ЗВ и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, по отношение на посочения язовир.

Проверката установи следното:

Със ЗИДЗВ, обнародван в ДВ бр.61 от 2010г., статутът на язовир „Бели Искър“ е променен от публична общинска на публична държавна собственост. В Приложение № 1 към чл.13, ал.1, т.1 от същия закон язовир „Бели Искър“ е включен под т.5а в списъка на комплексните и значими язовири.

С решение на технически експертен съвет, назначен със Заповед № РД-02-14-586 от 27.07.2016 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, е приет „Анализ на техническото състояние на язовирната стена на язовир „Бели Искър“ за периода 14.06.2012 г. – 12.06.2015 г.“ В цитирания анализ е дадена оценка за състоянието на язовирната стена на язовир „Бели Искър“ и прилежащите й съоръжения, относно тяхната конструктивна и технологична сигурност и влиянието им върху околната среда, като „неизправно-частично работоспособно състояние“. Съгласно чл. 48, т.2, б.“б“ от Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, влязла в сила на 14.10.2016 г., когато техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея се определя като „неизправно – частично работоспособно“, се налагат ограничения в натоварването и се предприема ремонт.

Предвид приетата от техническия експертен съвет негативна оценка за състоянието на стената на язовир „Бели Искър“ и прилежащите й съоръжения и с цел предотвратяване на негативни и опасни последици в региона, с Разпореждане от 12.01.2017 г., на основание чл.145, ал.1, т.6, вр. с ал.3 от Закона за съдебната власт, на всички оторизирани от закона с конкретни задължения и правомощия държавни и общински органи и дружества е разпоредено предприемане на спешни координирани мерки за извършване на рехабилитационни и укрепителни работи на язовирната стена и съоръженията към нея, както и създаване на необходимата организация за непрекъснатото спазване на наложено ограничение в натоварването и поддържането на водното ниво до приключване на рехабилитационните и укрепителните работи.

В хода на проверката се установи, че независимо от посочената промяна по отношение на собствеността на язовир „Бели Искър“, в нарушение на Закона за държавната собственост, в продължение на повече от 6 години възникването на право на собственост в полза на държавата не е удостоверено по надлежния ред – чрез издаване на акт за публична държавна собственост. В изпълнение на Разпореждане от 18.01.2017 г. на ВАП до областния управител на София област са съставени актове за публична държавна собственост №№ 5212-5216/03.02.2017 г., утвърдени от областния управител на София област за недвижимите имоти, представляващи язовир „Бели Искър“.

В изпълнение на Разпореждането от 12.01.2017 г. до настоящия момент не са реализирани ремонтни действия за гарантиране на безопасността на съоръжението. Декларира се единствено спазване на въведените ограничения на натоварването при експлоатацията на стената на яз. „Бели Искър“, но отговорността за финансирането на поддръжката на язовирната стена се прехвърля между министерства, дружество-концесионер, община и областна управа.

Поради това, на 26.10.2017 г. ВАП ангажира министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на енергетиката, министъра на вътрешните работи, председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, изпълнителния директор на „Софийска вода“ АД и кмета на Столична община, в пределите на правомощията, установени и от закона, и от договора за концесия за предоставяне на В и К услуги на територията на Столична община за предприемане на всички възможни мерки /организационни, контролни, санкционни, превантивни и др., вкл.мерки за реално осигуряване на конструктивна и технологична сигурност/, с оглед предотвратяване на възможни опасни последици при експлоатацията на язовирната стена на язовир „Бели Искър" и прилежащите съоръжения.

В отговор на посоченото сезиране от 26.10.2017 г. са получени следните уведомления:

1. Кметът на Столична община ни уведомява, че на 05.05.2017 г. Столична община е предоставила за разглеждане в МРРБ проект за тристранно споразумение между МРРБ, Столична община и „Софийска вода" АД за реда и условията за утвърждаване на технически вариант и извършване на реконструкция /II етап/ на язовирната стена „Бели Искър“;

2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството ни уведомява, че МРРБ е предприело действия по изготвяне на проект за четиристранно споразумение - между МРРБ, Столична община, „Софийска вода" АД и Областна администрация - Софийска област и към настоящия момент проектът е в процес на обсъждане между заинтерсованите страни;

3. Председателят на ДАМТН е изготвил предписание до МРРБ / в качеството му на лице, на което са предоставени правата за управление на яз. „Бели Искър“/, в срок до 31.05.2017 г. да бъдат предприети необходимите действия за стартиране на процедура за извършване на ремонт. В указания срок от страна на МРРБ не са предприети действия по изпълнение на предписанието, поради което на 28.08.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е съставен АУАН № 02-019/28.08.2017 г.

След запознаване с горните данни от ВАП е съобразено, че подходът, следван от ДАМТН компрометира предназначението и резултатността на контролно-санкционната дейност. А последната е изключително важна, както за понасяне на законоустановени санкции от нарушителите, така и за възпиране на други граждани и организации от неправомерно поведение.

Отсъствието на ПАМ, от своя страна, означава, че не се реализират мероприятията, които имат превантивен и преустановителен характер при нарушения. Тезата на ДАМТН и на Инспектората не може да се приеме, защото се касае за функция, възложена със закон, а градирането на видовете ПАМ според тежестта им в чл.199б, ал.1 от с. з. навежда на извод, че за съобразяване на вида на нарушението при активиране на ПАМ от значение е и експертната компетентост на органите на ДАМТН.

По отношение на язовир „Бели Искър“ от ВАП е отчетено, че не са предприети действия по започване на рехабилитационни и укрепителни работи за осигуряване на безопасно ползване на стената и съоръженията към нея. За това положение причина е и становище на независим държавен орган - КЕВР, според което концесионерът не следва да се натоварва с инвестиционните разходи по поддръжката и експлоатацията на язовир „Бели Искър“. Позицията, цитирана току-що противоречи из основи на разпоредбата на §10, ал.1 ПЗРЗИДЗВ, предвиждаща че промяната в собствеността върху водностопански системи и съоръжения, предоставени на концесия, не засяга предоставените по отношение на тези обекти права и задължения на концесионерите и концедентите, а според концесионния договор концесионерът е изцяло задължен и отговорен за своя сметка и риск за всички аспекти от експлоатацията и поддръжката на язовир „Бели Искър“.

Изложените проблеми са със засилено обществено значение, тъй като законоворегламентираните отговорности са призвани да опазят основните блага на хората - живот, здраве, имущество.

Поради това е от изключителна важност предприемането на всички нормативноустановени мерки за стриктно съблюдаване на закона и приложимите режими за обезпечаване на сигурността и безопасността на язовирните стени и прилежащите им съоръжения.

Идентифицираните проблеми, първо, поставят въпрос доколко е обосновано възлагането на правата за контрол, санкции и налагане на ПАМ на орган, който е структуриран като една главна дирекция към ДАМТН към министъра на икономиката, вкл. с оглед възможността за справяне с тези задължения, тъй като се касае за широкообхватна дейност относно безопасността на голям брой обекти, чиято експлоатация води до потенциална заплаха в много насоки, вкл. за живота, здравето, имуществото на населението на цялата територия на РБ.

На следващо място, налице е спешна необходимост от организиране на действията, които да обезпечат безопасната експлоатация на стената и съоръженията на „Бели Искър“ - крупен язовир в близост и над гр. София, където са съсредоточени население и материални ресурси.

В съответствие с посоченото и в изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да брани законността е сезиран министър-председателят на страната.

Сигналът на главния прокурор и прокурор В. Малинов / PDF файл / 2.0 MB

Сигналът на главния прокурор и прокурор В. Малинов / PDF файл / 156.9 KB

Състояние на язовирите в страната / PPTX файл / 720.7 KB

Коментари

Задължително поле