Спипаха старинни предмети в дома на 67-годишен от Пловдивско

Геймърите се появиха на спортни игри

Министър-председателят иска закон за партийната субсидия (ВИДЕО)

Нено Димов: Главният прокурор ще има задължението веднъж годишно да прави отчет пред парламента

Веганът Добрин спечели „Игри на волята“

Томас от „Игри на волята“ пред „Труд“: След предаването станах по-мил и земен

Тежка катастрофа затруднява движението по АМ “Тракия“ (ВИДЕО)

„Ферари“ шампион в симулатора

Странен накит променя средновековната история Златната Орда определяла политиката на европейците през ХІІІ-ХІV в.

Премиерът Борисов: Създаваме ново звено – независим прокурор, който разследва и не докладва на главния прокурор С приетия днес проект затваряме кръга от поети ангажименти към председателя на Европейската комисия

Разломът между основните играчи в НАТО Време на промени - Европа в центъра на геополитическото преформатиране

Стабилно е състоянието на пострадалите при авария в цех за биогаз в ямболското село Симеоново

Заледени пътища и катастрофи затрудняват трафика

Дара Екимова снима гаджето си в коледна песен

Тръмп призова Световната банка да преустанови отпускането на кредити на Китай

Вижте мотивите на КЗК да забрани сделките за ЧЕЗ и за Нова телевизия

КЗК забрани сделките за активите на ЧЕЗ в България и за придобиването на „Нова броудкастинг груп“ от чешкия милиардер Петр Келнер.

Ето какви са изводите на комисията:

За ЧЕЗ:

Въз основа на цялостния анализ може да се заключи, че предвид вертикално интегрираната придобивана група ЧЕЗ, която разполага със стабилен финансов ресурс и опит в електроенергийния сектор, се създават предпоставки нотифицираната сделка да доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група. С оглед широкия обхват от дейности на придобиваните дружества и тяхното значение за електроенергийната система на Р. България, е налице основание да се приеме, че настоящата концентрация е от стратегическо значение за страната, като потенциалните ефекти от нея биха имали пряко отражения на националната сигурност. Наличието на съществени вертикални ефекти ще доведе до значително предимство на участниците в концентрацията пред техните конкуренти, което от своя би възпрепятствало ефективната конкуренция на анализираните пазари.

За „Нова броудкастинг груп“

Значителният брой средства за масова информация с които ще разполага обединената група, цитирани в т. 4.1. от настоящото решение, ще й даде съществено предимство пред останалите участници, предоставящи медийни услуги. По този начин, участниците в концентрацията биха имали стимул и реална възможност да променят своята търговска политика под различни форми, изразяващи се в ограничаване на достъпа, повишаване на цените или промяна в условията по сключените договори.

Според КЗК съществуват значими бариери за навлизане на медийните пазари от правен характер като необходимост от получаване на лиценз за осъществяване на дейност като телевизионен оператор по реда на Закона за радиото и телевизията, лиценз за продуциране и др., както и бариери от икономически характер като финансов ресурс за създаване на телевизионно и интернет съдържание, за телевизионно разпространение, за защита правата на интелектуална собственост и др. Посочените бариери и утвърдените водещи позиции на участниците, правят трудно навлизането на нови такива, особено по отношение пазарите на телевизионно разпространение и телевизионна реклама. Дори и да се приеме за възможно евентуално навлизане на нови участници, предлагащи медийни услуги, същите е малко вероятно в краткосрочен, дори и в средносрочен план да заемат пазарни позиции, чрез които биха могли да упражняват конкурентен натиск върху обединената група, която оперирайки различни медийни и рекламни платформи предлага на крайните потребители своите услуги и в пакет.

С оглед на гореизложеното и предвид значителния опит на придобиващото дружество и неговите инвестиционни намерения се създават предпоставки сделката да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, което значително би възпрепятствало конкуренцията на съответните пазари.

Такова поведение би ограничило и нарушило не само конкуренцията на пазара, но и интересите на крайните потребители, предвид обществената значимост на медиите.

Пълният текст на решенията на КЗК:

Р Е Ш Е Н И Е

№ 804

гр. София, 19.07.2018 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Юлия Ненкова
ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Кюмюрджиев
ЧЛЕНОВЕ:
Анна Янева
Георгица Стоянова
Красимир Витанов
Красимир Зафиров
Пламен Киров
при протоколист г-н Захари Сръндев, разгледа в закрито заседание на 19.07.2018 г. преписка № КЗК/421/2018 г., докладвана от наблюдаващия проучването член на КЗК – г-н Красимир Витанов.

I.Основание за образуване на производството
В Комисията за защита на конкуренцията е образувана преписка № КЗК/421/2018 г., във връзка с постъпило уведомление на основание чл. 38, ал. 1, т. 6 от ЗЗК, за намерението на ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В. ( PPF TMT Bidco 2 В.V), да придобие пряк самостоятелен контрол по смисъла на чл. 22 от ЗЗК върху „Нова Броудкастинг Груп” АД и непряк контрол върху „Нет Инфо” АД и „Агенция Ева“ ООД (в ликвидация).

II.Искане на уведомителя
Към Комисията е отправена молба да направи оценка на сделката и да я разреши безусловно на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЗК като се произнесе с решение по чл. 60, ал. 1, т. 14 или т.13 от ЗЗК, тъй като не се очаква концентрацията да породи хоризонтални или нехоризонтални ефекти, които биха могли да окажат неблагоприятно въздействие върху конкуренцията и няма да доведе до установяване на предприятие с господстващо положение.
Поискано е също КЗК да постанови незабавно изпълнение на решението си съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗЗК.
Чрез съобщение в електронния (публичния) регистър на КЗК всички заинтересовани лица бяха поканени да представят в седемдневен срок становища относно ефекта на концентрацията върху конкуренцията. В указания срок такива не постъпиха в деловодството на Комисията.

ІII. Предприятия – участници в сделката
3.Дружество, придобиващо контрол
3.1. ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В. (PPF TMT Bidco 2 В.V) дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Нидерландия, вписано в Търговския Регистър на нидерландската Търговска камара под номер (RSIN) 856935943, номер от Търговския регистър 67332722, със седалище и адрес на управление: Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам [Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, the Netherlands] („ППФ ТМТ“). Предмет на дейност на дружеството по регистрация: мултинационална финансова и инвестиционна група с фокус върху финансови услуги, потребителско финансиране, телекомуникации, биотехнологии, търговия на дребно, недвижими имоти и земеделие.
3.2. Дружество, върху което се придобива контрол
„Нова Броудкастинг Груп“ АД е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 832093629, със седалище и адрес на управление гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6.
Предмет на дейност по регистрация е: телевизионна дейност за създаване на телевизионни програми, предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи, ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, телевизионна дейност чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване, телевизионна дейност за създаване на програми, предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, разпространяване на български и чуждестранни телевизионни програми, осъществяване на медийни услуги по заявка, собственост и контрол на преки или непреки участия в дъщерните дружества на дружеството и участие (пряко или чрез дъщерни дружества) в телевизионни и радио предавания, списания, вестници и разпространение на dth телевизия (чрез приемник директно от сателита) в държави на балканите (наричан накратко „дейността“), както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Силва Николова Зурлева, Дидие Жорж Филип Щосел, Йорген Мадсен Линдеман, Джете Нигаард-Андерсен и Андреас Уолкър.
Дружеството се управлява и представлява от Дидие Жорж Филип Щосел.
Капиталът на дружеството е в размер на 15 272 620 обикновени поименни налични, с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 лев. Мажоритарен акционерен в „Нова Броудкастинг Груп“ АД е „Ем Ти Джи Броудкастинг” AB, Швеция, което притежава 95% от капитала му.

ІV. Предприятия (и лица), контролиращи пряко или косвено участниците в сделката
4.1. Върху „ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В.” ( PPF TMT Bidco 2 В.V) пряк едноличен контрол упражнява – ППФ Груп Н.В. (PPF Grup N.V.), дружество регистрирано в Нидерландия, с дружествен номер (КvК) 33264887, което притежава 100% от дружествения капитал на ППФ ТМТ.
Съгласно предоставената от уведомителя информация, крайният контрол се упражнява от (…..)*, който притежава пряко (…..)*% от капитала на ППФ Груп Н.В.
4.2. Пряк контрол върху
„Нова Броудкастинг Груп“ АД упражнява „Ем Ти Джи Броудкастинг” AБ, Швеция, което притежава (…..)*% от капитала на дружеството, с регистрационен номер 5563532687, регистрирано съгласно законите на Швеция, с адрес на управление: Скепсборн 18, ПК 2094, SE-103 13, Стокхолм. Останалите (…..)*% се притежават от Истърн Юропиън Медия Холдинг СА, Люксембург.
Съгласно уведомлението и допълнително предоставената информация, „Ем Ти Джи Броудкастинг” AB е пряко контролирано от „Модърн Таймс Груп Ем Ти Джи” АБ (Modern Times Group MTG AB, накратко „Ем Ти Джи”), което дружество е непряк едноличен собственик на „Нова Броудкастинг Груп“ АД.
„Модърн Таймс Груп Ем Ти Джи“ АБ е вписано в Шведската служба за регистрация на дружествата (Bolagsverket) с регистрационен номер 556309-9158, със седалище и адрес на управление: Скеппсброн 18, Бокс 2094, SE -103 13, Стокхолм, Швеция (Skeppsbron 18 Box 2094, SE-103 13 Stockholm, Sweden). „Ем Ти Джи“ е публично дружество, акциите на което са вписани за търговия на Стокхолмската фондова борса– НАСДАК О Ем Екс Стокхолм АБ (NASDAQ OMX Stockholm AB).
(…..)*.

V. Предприятия с регистрация в България, върху които участниците в сделката упражняват контрол по смисъла на чл. 22, ал. 3 от ЗЗК
5.1. Предприятия, контролирани от придобиващото предприятие
„ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В.” не упражнява пряк или непряк контрол върху предприятия с регистрация в България.
5.2. Предприятия, контролирани от придобиваното дружество
„Нова Броудкастинг Груп“ АД упражнява пряк/косвен съвместен1 контрол върху:
5.2.1. „Агенция Ева” ООД е дружество вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130566507, със седалище и адрес на управление: ул. „Христо Белчев“ No 1, ет. 5, район Средец, София 1000. Регистрираният предмет на дейност на дружеството е: издателска дейност, търговия с печатни произведения, сделки с интелектуална собственост, продажба на стоки или други вещи, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона. Дружеството се намира в производство по ликвидация, с назначен ликвидатор Анатоли Владев Белчев. „Нова Броудкастинг Груп” АД притежава 80 % от капитала на „Агенция Ева“ ООД, а останалите 20 % се притежават от Милена Велизарова Попова-Блъскова (…..)*. „Агенция Ева” ООД има (…..)* участие в „Атика Ева” АД:
– „Атика Ева” АД e акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203710235, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. „Христо Белчев“ № 1, ет. 6. „Атика Ева” АД е специализирано в издаването на месечни списания. Дружеството (…..)*.
5.2.2. „Кънвиниънс” АД – акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204786976, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, ж.к. Лозенец, бул. „Черни връх“ № 84, ет. 5. Основен предмет на дейност на дружеството е: продажба и доставка на стоки като дигитален супермаркет. Дружеството се управлява и представлява от Иван Асенов Александров. „Нова Броудкастинг Груп” АД притежава (…..)* % от капитала на „Кънвиниънс” АД, (…..)*2.
5.2.3. „Нет Инфо“ АД е дружество вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202632567, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб” № 41, ет. 6. Регистрираният предмет на дейност на дружеството е: предоставяне на дигитални медийни услуги, медийно съдържание, новини, пазарна информация и допълнителни услуги по електронен път, услуги свързани с електронни транзакции, осъществяване на рекламни и маркетингови услуги , предоставяне на интернет хостинг услуги, развитие и изпълнение на дигитални криейтив решения, както и развитие и разпространение и разпространение на софтуерни продукти, разработени за предоставяне на дигитални медийни услуги. „Нет Инфо“ АД е (…..)* “Нова Броудкастинг Груп“ АД притежаващ (…..)* %, (…..)*. „Нет Инфо” АД упражнява контрол върху следните предприятия:
– „Ви Бокс” ЕАД е дружество вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията ЕИК 175323082, със седалище и адрес на управление гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб” 41, ет. 3. Предмет на дейност на дружеството е: предоставяне на интернет услуги, предоставяне на медийно съдържание по електронен път, изработване и поддръжка на интернет страници, хостинг, информационна, програмна дейност. (…..)*
– „Дарик Нюз” ЕООД e еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175032949, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 3. Предметът на дейност на дружеството включва информационно обслужване, консултантска дейност, медийна продукция, създаване и реализиране на новинарска продукция под формата на текст, звук и образ, вътрешна и външна търговия, консултантски услуги, производство на стоки, търговско представителство, посредничество и комисионни сделки, строителство и експлоатация на всякакви видове сгради, сделки с недвижими имоти, издателска дейност, всякакви дейности, които не са забранени от закона. (…..)*. Дружеството упражнява контрол върху:
– „Имоти Инфо“ ООД e българско дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201246430, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район Оборище, бул. „Кн. Ал. Дондуков“ № 82. Предметът на дейност на дружеството е осъществяване на дейност по рекламиране на недвижими имоти чрез сайта си imoti.info. „Имоти Инфо“ ООД е под съвместния контрол на „Дарик Нюз” ЕООД, което притежава (…..)* % от капитала на „Имоти Инфо“ ООД и „Резон“ ООД (ЕИК 1211846221) притежаващо останалите (…..)* % от капитала на „Имоти Инфо“ ООД.
– „Трендо БГ” АД e акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203411795, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Богомил“ № 58, ет. 6. Предметът на дейност на дружеството включва: електронна търговия, рекламна дейност, както и всички други услуги и дейности, които не са забранени от закона. Съвместен контрол върху дружеството упражняват „Нет Инфо” АД (…..)* и лицата (…..)* и (…..)*.
– „Грабо Медия” АД е дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203412406, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, район Източен, бул. „Източен“ № 94, ет. 6. „Грабо Медия” АД извършва дейност по продажба на ваучери чрез сайт за групово пазаруване www.grabo.bg. Съвместен контрол върху дружеството упражняват „Нет Инфо” АД (…..)* % и (…..)*.
– „Файненшъл Маркетплейс” АД e акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204346635, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ No 3, Литекс тауър, ет. 2. „Файненшъл Маркетплейс” АД развива дейност по сравняване на оферти за кредитни и застрахователни продукти чрез собствен интернет сайт https://www.fina.bg/. „Нет Инфо” АД (…..)*.
– „Проспекто груп” АД е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204255331, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, район Студентски, бул. „Симеоновско шосе“ № 33, ет. 2, ап. 2. „Проспекто груп“ АД осъществява дейност по онлайн представянето на рекламни брошури на вериги магазини през сайта си borshura.bg. Съгласно (…..)*.

VI. Правна форма и цел на концентрацията
6.1. Правна форма на концентрацията
Планираното придобиване ще бъде осъществено по силата на Договор3, подписан на 19.02.2018г. между акционерите „Ем Ти Джи Броудкастинг“ АБ и „Истърн Юръпиън Медия Холдингс” С.A (като продавачи) от една страна и „ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В” (като купувач) от друга страна.
Видно от чл. 4.1., буква (а) от Договора (раздел „Предварителни условия”) сделката ще се осъществи при приключване на следните условия: Комисия за защита на конкуренцията да е издала разрешение за осъществяване на концентрацията или такова решение, с което обявява, че сделката не представлява концентрация съгласно чл. 24, ал 1 от ЗЗК и периодът за обжалване на решението е изтекъл без да бъде подадена жалба срещу него.
Съгласно чл. 7.1, буква (б) от Договора (раздел „Договорености следващи датата на приключване”), „Ем Ти Джи Броудкастинг“ АБ и „Истърн Юръпиън Медия Холдингс” С.A се задължават пред купувача, че за срок от 24 месеца след приключването на сделката да не развиват дейност в България в областта на медийния бизнес. По отношение на висшите служители на дружествата продавачи, също съществува забрана да наемат за срок от 24 месеца след приключването на сделката, лица които са били ключови в управлението на групата продавача.
Видно от чл. 7.2. от Договора за купувача също съществува ограничение да наема ключови служители от групата на Ем Ти Джи за срок от 12 месеца след приключване на сделката.
Комисията счита, че горепосочените клаузи за неконкуриране отговарят на критериите, заложени в Известието на Европейската комисия относно ограниченията, пряко свързани и необходими за концентрациите (Известието).
След осъществяване на планираната сделка „ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В” ще има възможност самостоятелно да определя търговската политика и поведението на „Нова Броудкастинг Груп” АД като упражнява едноличен контрол.
6.2. Цел на концентрацията
Съгласно уведомлението, предвижданата сделка е стратегическа инвестиция на групата на ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В., която инвестира в сектори и държави, в които очаква положително развитие на пазара и разумна възвръщаемост на инвестициите си. (…..)* След интеграцията на Нова в групата на ППФ, придобиваното дружество ще се възползва от високото качество на управленски стандарти на ППФ, които имат опит в управлението на телевизионен оператор, като е притежавал най-голямата частна телевизия в Република Чехия.
VII.Задължение за предварително уведомяване
Сумата от общите обороти, реализирани през 2016 г. на територията на Република България от обичайна дейност на участниците в концентрацията, изчислена в съответствие с чл. 25 от ЗЗК, е в размер на (…..)* лв., в това число:
придобиваща контрол група на ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В., Нидерландия в размер на (…..)* лв.;
придобиваното предприятие „Нова Броудкастинг Груп“ АД в размер на (…..)* лв.4
По повод преценката за евентуално наличие на „общностно измерение” на сделката по смисъла на Регламент на Съвета № 139/2004, предвид размера на реализираните от участниците в концентрацията обороти, КЗК установи, че не са удовлетворени хипотезите на чл. 1 от Регламента за наличие на „общностно измерение”, което запазва собствената й компетентност.

VIII.Основание за извършване на задълбочено проучване
С Решение № 570/2018 г. Комисията за защита на конкуренцията на основание чл. 82, ал. 3, т. 4 от ЗЗК започна задълбочено проучване по реда па чл. 83 от ЗЗК.
Предвид характеристиките на всеки един от съответните пазари в медийния сектор, КЗК заключи, че придобиваната група има водещи позиции, разполага със значителен финансов и организационен ресурс, възможност за реализиране на икономии от мащаба и обхвата и утвърден имидж. Пазарното присъствие на предоставянето на медийни услуги пряко влияе и върху пазара на рекламата, на който Нова отново има съществено пазарно присъствие.
С оглед на гореизложеното и предвид значителния опит на придобиващото дружество и неговите инвестиционни намерения, се създават предпоставки сделката да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, което значително би възпрепятствало конкуренцията на съответните пазари.
Обединената група ще разполага със съществено предимство пред останалите конкуренти, което налага извършването на задълбочено проучване на възможните антиконкурентни ефекти от сделката.

IX. Съответен пазар
Определяне на съответните пазари, на които оперират участниците в концентрацията. Пазари, върху които концентрацията ще окаже въздействие.
За да дефинира съответния продуктов пазар, Комисията се позовава на дейността на участниците в концентрацията и съответните стоки и/или услуги, които те предлагат.
9.1. Дейности на участниците в концентрацията
Придобиващо контрол предприятие
ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В., Нидерландия е учредено (…..)*. с цел да бъде холдингово дружество и не осъществява друга търговска дейност. Същото е част от групата на ППФ Груп Н.В. (PPF Group N.V.), мултинационална финансова и инвестиционна група с фокус върху финансови услуги, потребителско финансиране, телекомуникации, биотехнологии, търговия на дребно, недвижими имоти и земеделие. Групата на ППФ започва първоначално да оперира в Чехия и понастоящем е активна главно в районите на Централна и Източна Европа, Русия, Германия, Нидерландия, Великобритания, САЩ, Китай, Индия, Виетнам, Индонезия и Филипините.
В България групата оперира чрез Online Comparison Shopping Kft., Унгария, което осъществява дейност чрез www.pazaruvaj.com, платформа за сравнение на цени и продукти за онлайн пазаруване, подпомагащ магазините с онлайн асортимент и клиентите им при правене на покупки.

Придобивано предприятие
„Нова Броудкастинг Груп“ АД извършва следните дейности:
– създаване на телевизионно съдържание;
– разпространение на телевизионно съдържание – „Нова“ предоставя за разпространение 7 (седем) телевизионни програми с национален обхват (програми „Нова телевизия“, „Диема“, „Кино Нова“, „Диема Фемили“, „Нова спорт“, „Диема спорт“, „Диема спорт 2“);
– поддържане на интернет сайтове, предоставящи основно информация за програмите на ТВ-каналите, които оперира, както и възможност за гледане на част от излъчваните предавания – www.novatv.bg, www.play.novatv.bg, www.play.diemaxtra.bg, www.novanews.bg, www.nova.bg, xfactor.novatv.bg, kinonova.bg, www.diema.bg;
Дружеството, контролирано от „Нова Броудкастинг Груп“ АД – „Атика Ева“ ООД извършва издателска дейност. Другите предприятия, контролирани от „Нова Броудкастинг Груп“ АД – чрез „Нет Инфо“ АД, предоставят следните ключови продукти и услуги:
уеб-базирана електронна поща – позволява на крайните потребители да отворят електронни пощенски кутии и да обменят съобщения, съхраняват файлове онлайн чрез сайтът www.abv.bg;
търсене – предоставя уеб-търсене на основните си страници www.abv.bg и www.gbg.bg;
новини и информация – предоставя цифрови новини и информация чрез новинарските сайтове www.vesti.bg и www.dariknews.bg, спортен новинарски сайт www.gong.bg, сайта за прогнозата за времето www.sinoptik.bg, сайта за финансова информация www.pariteni.bg , и сайта посветен за жената www.edna.bg ;
обяви за недвижими имоти – потребителите имат достъп до обяви за недвижими имоти на различни агенции чрез сайта www.imoti.info;
видео споделяне – чрез сайта www.vbox7.com се дава възможност на крайните потребители да качват и споделят видео файлове;
дигитални творчески решения – предоставя консултации и изпълнение на цифрови медийни решения за големи рекламодатели като Coca Cola и Nestle;
продажба на ваучери – чрез сайта за групово пазаруване www.grabo.bg , предоставя ваучери за хотелско настаняване, екскурзии, билети за кино и театър, автомобилни и други услуги;
обяви за автомобили – www.carmarket.bg дава възможност на потребителите да публикуват обяви за продажба на коли;
проверка на цени и сравнение на продукти – интернет потребителите могат да сравняват цените в различни онлайн магазини, чрез сайта www.sravni.bg ;
предоставяне на информация за кредитни и застрахователни продукти предлагани на българския пазар чрез сайта www.fina.bg
разпространение на електронни брошури (чрез „Проспекто груп” АД) -посредством уеб-сайта www.broshura.bg
електронна търговия – пазаруване в онлайн супермакет (чрез „Кънвиниънс” АД и сайта www.ebag.bg) и продажба на дребно на маркови дрехи и модни аксесоари (чрез „Трендо БГ” АД и уеб-сайта www.trendo.bg ).
9.2. Продуктово-географски пазари5, на които оперират участниците в сделката. Пазарни дялове.
Придобиваща контрол група
Придобиващата контрол група оперира чрез Online Comparison Shopping Kft., Унгария на пазара на електронна търговия с национален географски обхват. Пазарният дял на Online Comparison Shopping Kft., Унгария е под [0-5]%, по данни на Euromonitor International.
Придобивано предприятие
„Нова Броудкастинг Груп“ АД и контролираните от нея предприятия участват на следните продуктови и географски пазари:
– Пазар на телевизионно разпространение с национален географски обхват;
Пазарният дял на „Нова Броудкастинг Груп“ АД е [30-40] % за 2016 г. и [30-40] % за 2017 г., получен на база зрителска аудитория, по данни на „Нилсен Адмосфер България“ ЕАД (Nielsen AdMosphere). Според уведомителят, делът на „Нова“ по критерия стойност е [30-40] % за 2016 г.
– Пазар на телевизионна реклама с национален географски обхват;
Пазарният дял на „Нова Броудкастинг Груп“ АД за 2016 г. по данни на Nielsen е [40-50]%, а по данни на GARB е [40-50]%, получени на база стойност.
– Пазар на телевизионното съдържание с национален географски обхват;
Според уведомителя „Нова Броудкастинг Груп“ АД създава телевизионно съдържание единствено за разпространение в собствените си телевизионни канали, а не с цел разпространение, поради което може да се направи извод, че тя няма пазарно присъствие.
– Пазар на издаване на списания с национален географски обхват;
Общият пазарен дял на всички изданията на „Нова Броудкастинг Груп“ АД (Grazia, Eva, Joy, Playboy, OK!, Esquire и Forbes) по данни на GARB за 2016 г. е приблизително 7%.
– Пазар на онлайн (интернет) реклама с национален географски обхват;
Пазарният дял на „Нова Броудкастинг Груп“ АД, който включва и дела на „Нет Инфо“ АД е [10-20] % за 2016 г., получен на база стойност;
– Пазар на електронна търговия с национален географски обхват.
Пазарният дял на Нова е под [0-5]%, по данни на Euromonitor International.

X. Правни изводи
По чл. 22 от ЗЗК
Съгласно чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЗК, концентрация между предприятия е налице при настъпване на трайна промяна в контрола, когато едно или няколко лица, упражняващи вече контрол върху най-малко едно предприятие, придобият чрез покупка на ценни книжа, дялове или имущество, чрез договор или по друг начин пряк или косвен контрол върху други предприятия или части от тях. В този смисъл Комисията в своите решения приема, че всяка промяна в лицето или лицата, упражняващи решаващо влияние върху едно предприятие или част от него, води до промяна в структурата на предприятието и представлява концентрация между предприятия.
Според установената практика на КЗК, „контрол” по смисъла на чл. 22 от ЗЗК представлява възможността за самостоятелно вземане на стратегически решения (при едноличен контрол) или за налагане на вето при вземане на такива решения (при съвместен контрол). Стратегически решения, по смисъла на чл. 22 от ЗЗК, са тези, които се отнасят до определяне на търговската политика и конкурентното поведение на едно дружество. Такива са решенията за избор на ръководни органи на дружеството и за определяне на стратегията му – бюджет, бизнес планове, инвестиции.
Нотифицираната сделка е насочена към придобиването на 100 % от капитала на „Нова Броудкастинг Груп“ АД от „ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В”. Преди изкупуването на целия капитал на „Нова Броудкастинг Груп“ АД, контрол върху придобиваното дружество е упражняван от мажоритарния акционерен „Ем Ти Джи Броудкастинг” AБ, Швеция.
След финализирането на сделката Уведомителят ще придобие 100 % от акционерния капитал на „Нова Броудкастинг Груп“ АД. Придобиването на целия капитал на едно предприятие е достатъчен аргумент за Комисията, че с него ще настъпи промяна в упражнявания до момента контрол.
Предвид гореизложеното, следва да се приеме, че нотифицираната операция, по силата на която „ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В” ще придобие пряк едноличен контрол върху „Нова Броудкастинг Груп“ АД, представлява концентрация между предприятия по смисъла на чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЗК.

По чл. 24 от ЗЗК
Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗЗК, предприятията са задължени да уведомят предварително Комисията за намерението си да осъществяват концентрация, когато сумата от общите обороти на всички предприятия-участници в концентрацията на територията на страната за предходната финансова година надхвърля 25 млн. лв. Законът въвежда допълнително кумулативно изискване с два алтернативни критерия, а именно оборотът на всяко едно от поне две от предприятията – участници в концентрацията, или оборотът на предприятието-цел, на територията на България през предходната финансова година да надхвърля 3 млн. лв.
Както бе установено по-горе, посочените кумулативни критерии в случая са изпълнени и за уведомителя е възникнало задължение за предварително уведомяване на КЗК, което задължение е изпълнено.

По чл. 26, ал. 1 от ЗЗК
Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗЗК, Комисията разрешава концентрация между предприятия, ако тя не води до установяване или засилване на господстващо положение, което значително би попречило на ефективната конкуренция на пазарите, на които оперират участниците в концентрацията.
КЗК изследва пазарното положение преди и след сделката, както и фактори, влияещи върху пазарната позиция и промяната в структурата на пазара.
При анализа на нотифицираната сделка КЗК установи, че е налице хоризонтално припокриване между дейностите на участниците в концентрацията на пазара на онлайн търговия, тъй като „ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В” оперира в България чрез унгарското дружество Online Comparison Shopping Kft., а придобиваното предприятие чрез „Кънвиниънс” АД и „Трендо БГ” АД.
В конкретния случай следва да се отчетат водещите позиции на придобиваното предприятие в областта на медийните услуги, което от своя страна повдига основателни опасения за ефекта от сделка върху конкурентна среда на горепосочените пазари.
По смисъла на чл. 20, ал.1 от ЗЗК господстващо е положението на предприятие, което с оглед на своя пазарен дял, финансови ресурси, възможности за достъп до пазара, технологично равнище и стопански отношения с други предприятия може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на съответния пазар и по този начин да засегне интересите на потребителите, тъй като е независимо от своите конкуренти, доставчици или купувачи.
В Методика за определяне положението на предприятията на съответния пазар6 Комисията е приела, че общ пазарен дял под 15% на предприятията-участници на съответния пазар (ако участниците са конкуренти) не е притеснителен и се презюмира, че в тези случаи операцията няма потенциал да възпрепятства съществено конкуренцията. Съгласно Методиката притеснителен общ пазарен дял на дружества – участници в концентрацията би могъл да бъде този, който надхвърля 40%, тъй като в този случай това може да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, в резултат на което да се създаде възможност за възпрепятстване или нарушаване на конкуренцията.
Пазарният дял предоставя първоначална индикация за структурата на пазара и сам по себе си не е достатъчен, за да обоснове евентуалното наличие на господстващо положение. В тази връзка Комисията взема предвид и други обстоятелства, като например характеристиката на съответните пазари от гледна точка на търсене и предлагане, юридически или други препятствия за навлизане на нови участници и други фактори в зависимост от конкретния оценяван случай.
Предвид характеристиките на всеки един от съответните пазари в медийния сектор, КЗК заключи, че придобиваната група има водещи позиции, разполага със значителен финансов и организационен ресурс, възможност за реализиране на икономии от мащаба и обхвата и утвърден имидж. „Нова Броудкастинг Груп“ АД притежава пазарен дял на пазара на телевизионно разпространение в размер на [30-40]% за 2016 г. и [30-40]% за 2017 г., получен на база зрителска аудитория“, а по критерия стойност той е [30-40]% за 2016 г. Предвид пазарното положение на предприятието, в резултат от концентрацията е възможно съществена промяна в условията и цените на Нова в посока ощетяване на крайния потребител. Пазарното присъствие на предоставянето на медийни услуги пряко влияе и върху пазара на рекламата. Анализът установи, че пазарният дял на „Нова Броудкастинг Груп“ АД за 2016 г. по данни на Nielsen е [40-50]%, а по данни на GARB е е [40-50]%, получени на база стойност. В уведомлението се посочва, че по наблюдение на ППФ пазарът на реклама в България (…..)*. По мнение на уведомителя „Групата на Нова (…..)*“.
Значителният брой средства за масова информация с които ще разполага обединената група, цитирани в т. 4.1. от настоящото решение, ще й даде съществено предимство пред останалите участници, предоставящи медийни услуги. По този начин, участниците в концентрацията биха имали стимул и реална възможност да променят своята търговска политика под различни форми, изразяващи се в ограничаване на достъпа, повишаване на цените или промяна в условията по сключените договори.
Според КЗК съществуват значими бариери за навлизане на медийните пазари от правен характер като необходимост от получаване на лиценз за осъществяване на дейност като телевизионен оператор по реда на Закона за радиото и телевизията, лиценз за продуциране и др., както и бариери от икономически характер като финансов ресурс за създаване на телевизионно и интернет съдържание, за телевизионно разпространение, за защита правата на интелектуална собственост и др. Посочените бариери и утвърдените водещи позиции на участниците, правят трудно навлизането на нови такива, особено по отношение пазарите на телевизионно разпространение и телевизионна реклама. Дори и да се приеме за възможно евентуално навлизане на нови участници, предлагащи медийни услуги, същите е малко вероятно в краткосрочен, дори и в средносрочен план да заемат пазарни позиции, чрез които биха могли да упражняват конкурентен натиск върху обединената група, която оперирайки различни медийни и рекламни платформи предлага на крайните потребители своите услуги и в пакет.
С оглед на гореизложеното и предвид значителния опит на придобиващото дружество и неговите инвестиционни намерения се създават предпоставки сделката да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, което значително би възпрепятствало конкуренцията на съответните пазари.
Такова поведение би ограничило и нарушило не само конкуренцията на пазара, но и интересите на крайните потребители, предвид обществената значимост на медиите.
Въз основа на направения анализ и на основание чл. 60, ал. 1, т. 17, чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 83, ал. 1, чл. 22, ал.1, т. 2, чл. 24, ал. 1 и чл. 66, ал. 1 от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията

РЕШИ:

1. ЗАБРАНЯВА концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на пряк едноличен контрол от страна на „ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В” (рег. № 67332722) върху „Нова Броудкастинг Груп” АД (ЕИК 832093629) и непряк контрол върху „Нет Инфо” АД (ЕИК 202632567) и „Агенция Ева” ООД (ЕИК 130566507).
2. Постановява незабавно изпълнение на решението по т.1.

На основание чл. 64, ал.1 от ЗЗК решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването по реда на АПК, а за третите лица – от публикуването му в електронния (публичния) регистър на КЗК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

…………………………………….
Юлия Ненкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

……………………………..
Димитър Кюмюрджиев
ЧЛЕНОВЕ:
……………………………..
Анна Яневa

……………………………..
Георгица Стоянова

……………………………..
Красимир Витанов

……………………..
Красимир Зафиров

……………………..
Пламен Киров

Р Е Ш Е Н И Е

№ 805

гр. София, 19.07.2018 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Юлия Ненкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Кюмюрджиев
ЧЛЕНОВЕ:
Анна Яневa
Георгица Стоянова
Красимир Витанов
Красимир Зафиров
Пламен Киров

при протоколист г-н Захари Сръндев, разгледа в закрито заседание на 19.07.2018 г. преписка № КЗК/537/2018 г., докладвана от наблюдаващия проучването член на КЗК – г-жа Георгица Стоянова.

І. Основание за образуване на производството
В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК, Комисията) e образувано производство по преписка № КЗК-537/2018г. на основание чл. 38, ал. 1, т. 6 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), във връзка с постъпило Уведомление относно намерението на „Инерком България” ЕАД ( „Инерком“) да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол върху предприятия от групата на „ЧЕЗ“ а.с. в Република България („Предприятията на ЧЕЗ”) по смисъла на Глава V от ЗЗК.

II. Искане на уведомителя
Към комисията е отправена молба да извърши оценка на нотифицираната концентрация и безусловно да разреши осъществяването й, тъй като не се очаква концентрацията да породи хоризонтални или нехоризонтални ефекти, които биха могли да окажат неблагоприятно въздействие върху конкуренцията и няма да доведе до установяването на предприятие с господстващо положение, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЗК.
Поискано е също КЗК да постанови незабавно изпълнение на решението си съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗЗК.
Чрез съобщение в електронния (публичния) регистър на КЗК всички заинтересовани лица бяха поканени в седемдневен срок да представят становище относно сделката и нейното въздействие върху ефективната конкуренция. В указания срок такива не постъпиха в деловодството на Комисията.
В хода на производството бяха изискани становища и информация от Министерство на енергетиката (МЕ), Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР), „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) и от основни конкуренти на участниците в концентрацията.

IIІ. Предприятия – участници в сделката
3.1. Дружество, придобиващо контрол
„Инерком България“ ЕАД, еднолично акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в Търговския Регистър (ТР) към Агенция по вписванията (АВп) с ЕИК 204757298, седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 72 А.
Вписан предмет на дейност: търговско консултиране, покупка и пpoдaжбa на съоръжения и материали, проектиране, строителство, управление и експлоатация на технологии и енергийни обекти, производство и услуги в областта на производството на електрическа енергия, пренос, разпределение и продажба на газ, след получаване на лиценз, продажба на електрическа енергия от собствено производство и продажба на електрическа енергия след получаване на лиценз, консултантски и посреднически услуги, както и извършването в страната и в чужбина на всяка друга дейност, незабранена от закона.
Уставният капитал на дружеството е в размер 50 000 (петдесет хиляди) лева, внесен изцяло, разпределен в 50 000 обикновени, налични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Едноличен собственик на капитала на „Инерком България“ ЕАД е „Инерком Инвестмънтс“ ЕАД.
Дружеството се управлява по едностепенната система за управление от Съвет на директорите в състав: Гинка Николова Върбакова, Малина Иванова Върбакова, Милена Илиева Стоева.
„Инерком България“ ЕАД се представлява от изпълнителния директор Гинка Николова Върбакова.
3.2. Дружества, върху които се придобива контрол
3.2.1. „ЧЕЗ България“ ЕАД, еднолично акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в търговския ТР към АВп с ЕИК 131434768, седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център.
Вписан предмет на дейност: търговско консултиране, закупуване и продажба на съоръжения и материали, както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона.
Уставният капитал на дружеството е в размер на 200 000 (двеста хиляди) лева, внесен изцяло, разпределен в 200 000 обикновени, поименни, налични, броя акции с право на глас, с номинална стойност от по 1 лев всяка една.
Едноличен собственик на капитала е ЧЕЗ а.с., Чешка Република.
Дружеството се управлява по двустепенната система от Надзорен съвет и Управителен съвет. Надзорният съвет е в състав от 3 члена: Владимир Ржиха – председател, Йитка Яшкова – заместник-председател и Павел Сирани. Управителният съвет е в състав от 5 члена: Карел Крал – председател и изпълнителен член, Душан Рибан -заместник-председател, Леон Връшка, Цветанка Генчева Георгиева и Зорница Красимирова Генова-Попова.
Дружеството се представлява от всеки двама от членовете на Управителния съвет само заедно.
3.2.2. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, публично акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в ТР към АВп с ЕИК 130277958, седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център.
Вписан предмет на дейност: експлоатация на електроразделителната мрежа, представляваща съвкупност от електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, която служи за пренос и разпределение на електрическа енергия с цел доставка на потребителите, присъединени към тази мрежа на територията на която извършва своята дейност при наличието и поддържането на валидна лицензия за извършване на разпределителна дейност по определената територия; на територията, обхваната от разпределителната мрежа дружеството осигурява: доставка и продажба на електрическа енергия на потребителите, които са присъединени към разпределителната мрежа, управление на разпределителната мрежа, поддържането на обектите и съоръженията в съответствие с техническите изисквания, развитието на разпределителната мрежа в съответствие с перспективите за икономическо развитие и прогнозите за изменение на електропотреблението в региона, поддържане и развитие на спомагателни мрежи, непрекъснатост на електроснабдяването и качеството на подаватата електроенергия, други услуги за потребителите. Дружеството не може да извършва друга дейност, освен тази, предмет на лицензиране по закона за енергетиката и енергийната ефективност.
Уставният капитал на дружеството е в размер на 1 928 000 (един милион деветстотин двадесет и осем хиляди) лева, внесен изцяло, разпределен в 1 928 000 обикновени, поименни, безналични, броя акции с право на глас и с номинална стойност от 1 лев всяка от тях.
ЧЕЗ а.с. притежава 67% от капитала, а останалите 33% са собственост на други юридически и физически лица.
Дружеството се управлява по двустепенната система за управление от Надзорен съвет и Управителен съвет. Надзорният съвет е в състав: Иржи Кудърнач, Давид Махач, Ярослав Мацек, Томаш Пивонка, Тихомир Ангелов Атанасов, и Апостол Лъчезаров Апостолов. Управителният съвет е в състав: Петър Холаковски, председател, Томаш Пецка и Виктор Станчев. Дружеството се представлява заедно от всеки двама от членовете на Управителния съвет.
3.2.3. „ЧЕЗ Електро България“ АД, публично акционерно дружество, учредено съгласно законите на република България, вписано в ТР към АВп под ЕИК 175133827, седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център.
Вписан предмет на дейност: обществено снабдяване с електрическа енергия съгласно Закона за енергетиката след получаването на лицензия за Обществено снабдяване с електрическа енергия и съгласно условията на тази лицензия. Всяка друга дейност незабранена от закона и/или от лицензията за обществено снабдяване с електрическа енергия.
Уставният капитал на дружеството е в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, внесен изцяло, разпределен в 5 000 обикновени, поименни, безналични, с право на глас броя акции с номинална стойност от 10 лева всяка от тях. ЧЕЗ а.с. притежава 67% от капитала, а останалите 33% са собственост на други юридически и физически лица.
„ЧЕЗ Електро България“ АД се управлява по двустепенната система за управление от Надзорен съвет и Управителен съвет. Надзорният съвет е в състав: Христо Стоянов Петров, Карел Клусак, Георги Димитров Константинов, Мартин Маречек, Любомир Тодоров Чакъров, Ростислав Дижа и Томаш Пектор. Управителният съвет е в състав: Кремена Стоянова, Ярослав Бергер и Карел Крал, като дружеството се представлява заедно от всеки двама от членовете на Управителния съвет.
3.2.4. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, еднолично акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в ТР към АВп с ЕИК 113570147, седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Позитано“ № 2, ет. 7, офис 7.
Вписан предмет на дейност: 1) търговия с електрическа енергия, топлоенергия, газообразни горива и всякакъв вид други енергоносители след получаване на съответната лицензия, в случай че такава е необходима; 2) проучване, консултиране, проектиране, финансиране и изграждане на енергийни обекти, доставка на енергоефективни услуги, изпълнение на услуги по договори с гарантиран резултат – ЕСКО договори, строително-монтажни, довършителни, ремонтни работи, доставка на материали и оборудване; както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона.
Уставният капитал на дружеството е в размер на 500 000 (петстотин хиляди) лева, внесен изцяло, разпределен в 500 000 обикновени, поименни, налични, броя акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка от тях. Едноличен собственик на капитала е ЧЕЗ а.с., Чешка Република.
Дружеството се управлява по едностепенната система за управление от Съвет на директорите в състав: Владимир Георгиев Дичев, Атанас Желязков Димов и Балаж Хайду. Дружеството се представлява от изпълнителния член Владимир Дичев заедно с който и да било от останалите членове на Съвета на директорите.
3.2.5. „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД („ФЕПО“), еднолично акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в ТР към АВп с ЕИК 201260227, седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център.
Вписан предмет на дейност: производство, изграждане и експлоатация на енергийни системи и паркове, свързани с възобновяеми енергийни източници; производство и търговия с енергия от възобновяеми енергийни източници; закупуване на недвижими имоти с цел застрояване, отдаване под наем или продажба; строителни и предприемачески услуги; маркетингови проучвания, консултантска дейност; внос и износ; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, която не е забранена от българското законодателство.
Уставният капитал на дружеството е в размер на 160 200 (сто и шестдесет хиляди и двеста) лева, внесен изцяло, разпределен в 1 620, поименни, налични броя акции, с право на глас и номинална стойност от 100 лева всяка от тях. Капиталът на „ФЕПО“ ЕАД се притежава еднолично от „ЧЕЗ Бългериън Инвестмънтс“ Б.В.
Дружеството се управлява по едностепенната система за управление от Съвет на директорите в състав: Димитър Малкочев Димитров – изпълнителен директор, Либор Кичмер – изпълнителен директор и Леон Връшка – председател на Съвета на директорите. Дружеството се представлява от всеки един от изпълнителните директори само заедно с председателя на Съвета на директорите.
3.2.6. „Бара Груп“ ЕООД („Бара“), еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република България, вписано в ТР към АВп с ЕИК 120545968, седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център.
Вписан предмет на дейност: изграждане, поддръжка и експлоатация на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници (след получаването на съответните лицензия и разрешителни); производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници (след получаването на съответните лицензия и разрешителни); вътрешна и външна търговия; покупка и продажба на недвижими имоти; строителство; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; транспортна и спедиторска дейност; както и всички други дейности, незабранени от закона.
Уставният капитал на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, който се притежава изцяло от „ЧЕЗ Бългериън Инвестмънтс“ Б.В.
„Бара Груп“ ЕООД се представлява от управителите Петър Баран и Димитър Малкочев Димитров, заедно.

IV. Предприятия (и лица), контролиращи пряко или косвено участниците в сделката
4.1. Върху „Инерком България” ЕАД упражнява пряк едноличен контрол „Инерком Инвестмънтс” ЕАД, което притежава 100% от капитала му.
„Инерком Инвестмънтс” ЕАД, еднолично акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в ТР към АВп с ЕИК 204594851, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 72 А.
Едноличен собственик на капитала на „Инерком Инвестмънтс“ ЕАД е Гинка Николова Върбакова.
Дружеството се управлява по едностепенната система на управление от Съвет на директорите в състав: Гинка Николова Върбакова, Малина Иванова Върбакова и Маринела Василева Пенева.
„Инерком Инвестмънтс“ ЕАД се представлява от изпълнителния директор Гинка Николова Върбакова.
4.1.1. Лице, което еднолично контролира придобиващото предприятие „Инерком България“ ЕАД, посредством едноличния собственик на капитала му „Инерком Инвестмънтс“ ЕАД, е г-жа Гинка Николова Върбакова.
4.2. „ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ ЕАД се контролират пряко от ЧЕЗ а.с.
„Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД и „Бара Груп“ ЕООД се контролират пряко от „ЧЕЗ Бългериън Инвестмънтс“ БиВи, холандско търговско дружество, със седалище и адрес на управление: Холандия, Амстердам, п.к. 1101, ул. „Хогехилвег“ № 5Д. Доколкото „ЧЕЗ Бългериън Инвестмънтс“ БиВи се контролира (…..)* от „ЧЕЗ“ а.с., всички Предприятия на ЧЕЗ се контролират пряко или непряко от „ЧЕЗ“ а.с.
„ЧЕЗ“ а.с е чешко акционерно дружество с идентификационен номер 452 74 649, със седалище и адрес на управление в Чешка Република, Прага 4, п.к. 14053, ул. „Духова“ №2/1444. Акциите на дружеството се търгуват публично, като мажоритарният пакет се притежава от Република Чехия. (…..)*1 След осъществяване на планираната концентрация, „ЧЕЗ“ а.с. ще загуби връзка с търговските дружества – цел на сделката.

V. Предприятия с регистрация в България, върху които участниците в сделката упражняват контрол по смисъла на чл. 22, ал. 3 от ЗЗК
5.1. „Инерком България” ЕАД не упражнява контрол върху други предприятия.
Физическото лице Гинка Николова Върбакова, което упражнява пряк едноличен контрол върху „Инерком Инвестмънтс“ ЕАД съответно непряк едноличен контрол върху „Инерком България” ЕАД, упражнява пряк/непряк контрол и върху следните предприятия:
5.1.1. „Инерком Груп“ ЕАД, еднолично акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в ТР към АВп с ЕИК 204347623, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 72 А.
Уставният капитал на дружеството е в размер 50 000 (петдесет хиляди) лева и негов едноличен собственик е „Инерком Инвестмънтс“ ЕАД.
„Инерком Груп“ ЕАД се управлява и представлява от изпълнителния директор Гинка Николова Върбакова.
5.1.2. „Инерком Про“ ЕАД, еднолично акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в ТР към АВп с ЕИК 204757426, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 72А.
Уставният капитал на дружеството е в размер 50 000 (петдесет хиляди) лева и негов едноличен собственик е „Инерком Инвестмънтс“ ЕАД.
Дружеството се представлява от изпълнителния директор Гинка Николова Върбакова.
5.1.3. „Инерком“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република България, вписано в ТР към АВп с ЕИК 201657531, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 72А.
Регистрираният капитал на дружеството е в размер 10 000 (десет хиляди) лева и негов едноличен собственик е Гинка Николова Върбакова.
Дружеството се представлява от управителя Гинка Николова Върбакова.
5.1.4. „Генкоин“ ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република България, вписано в ТР към АВп с ЕИК 204750407, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 72А.
Капиталът на дружеството е разпределен между „Инерком“ ЕООД (76 %) и „Генкоин България“ ООД2 (24 %). Контролът върху „Генкоин“ ООД е съвместен – съгласно чл. 20, ал. 3 от устава на дружеството3 всички решения на Общото събрание на съдружниците се вземат с единодушие.
Дружеството се представлява от управителя Славчо Иванов Върбаков.
5.1.5. „Солар Грийн Енерджи“ АД, акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в ТР към АВп с ЕИК 201743158, със седалище и адрес на управление гр. София 1618, район Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 72А.
Капиталът на дружеството е разпределен между Гинка Николова Върбакова (80 %) и „АВС Къмпани“ ЕООД4 (20 %). Контролът върху „Солар Грийн Енерджи“ АД е съвместен – съгласно чл. 21, ал. 1 от устава на дружеството5 решенията на Общото събрание се вземат със 100 % от регистрирания капитал.
Членове на Съвета на директорите са: Гинка Николова Върбакова, Малина Иванова Върбакова и Теодора Николова Пайтакова.
„Солар Грийн Енерджи“ АД се представлява от изпълнителния директор Гинка Николова Върбакова.
5.1.5.1. „Солар Грийн Енерджи“ АД е едноличен собственик на капитала на следните дружества:
– „Диана Хънт“ ЕООД, вписано в ТР към АВп с ЕИК 200620100, със седалище и адрес на управление: България, област София, община Столична, гр. София 1618, район Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 72А.
Дружеството се представлява от управителите Гинка Николова Върбакова и Теодора Николова Пайтакова, действащи заедно.
– „Еко-Строй Инженеринг“ ЕООД, вписано в ТР към АВп с ЕИК 201178513, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 72А.
Дружеството се представлява от управителите Гинка Николова Върбакова и Теодора Николова Пайтакова, действащи заедно.
– „Риал Стейтс“ ЕООД, вписано в ТР към АВп с ЕИК 112633304, е със седалище и адрес на управление: България, област София, община Столична, гр. София 1618, район Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 72А.
Дружеството се представлява от управителя Теодора Николова Пайтакова.
– „Улер 2009“ ЕООД, вписано в ТР към АВп с ЕИК 200620010, е със седалище и адрес на управление: България, област София, община Столична, гр. София 1618, район Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 72А.
Дружеството се представлява от управителите Гинка Николова Върбакова и Теодора Николова Пайтакова, действащи заедно.
– „Евро Бетон“ ЕООД, вписано в ТР към АВп с ЕИК 175287280, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 72А.
Дружеството се представлява от управителите Гинка Николова Върбакова и Теодора Николова Пайтакова, действащи заедно.
5.1.6. „Биена Инвест“ ЕООД, вписано в ТР към АВп с ЕИК 204027598, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 3, ет. 7, ап. 72А.
Регистрираният капитал на дружеството е в размер 1 000 (хиляда) лева и негов едноличен собственик е г-жа Гинка Върбакова.
Дружеството се представлява от управителя Гинка Николова Върбакова.
5.1.7. Стройбилдинг БГ“ АД, акционерно дружество, вписано в ТР при АВп с ЕИК 175028979, със седалище и адрес на управление гр. София 1517, район „Подуяне“, ж.к. „Сухата река“, ул. „Тодорини кукли“, бл. 15, вх. Д, ет. 3, ап. 5.
Капиталът на дружеството се притежава от Гинка Николова Върбакова (33.33 %), (…..)*6(…..)*. Съгласно чл. 36, ал. 2 от устава на дружеството7 се предвижда 2/3 мнозинство за вземане на повечето решения (освен за избора на одитори, приемането на годишния отчет и дивидентите, и за общи решения). Доколкото всеки акционер притежава по (…..)*от акциите, то дружеството не се намира под контрола на никой от собствениците на неговия капитал. Това обстоятелство е декларирано от уведомителя, но също така разпокъсаната акционерна структура на дружеството не позволява на който и да е от собствениците да формира мнозинство при вземането на решения от ОСА.
Дружеството се представлява от изпълнителния директор Танчо Димитров Драгиев.
5.2. Придобиваното предприятие „ЧЕЗ Разпределение България“ ЕАД упражнява пряк едноличен контрол върху „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД („ЧЕЗ ИКТ“ ЕАД), вписано в ТР към АВп с ЕИК 203517599, седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център.
Предмет на дейност: предоставяне на информационни, комуникационни и технологични услуги, както и други технически и консултантски услуги и дейности, които не са изрично забранени от закона.
Уставният капитал на дружеството е в размер на 6 000 000 (шест милиона) лева, (от които според търговския регистър са внесени 1 500 000 лева), разпределен в 60 000 обикновени, поименни, налични акции с право на глас, с номинална стойност от 100 лева всяка от тях. Едноличен собственик на капитала е „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.
„ЧЕЗ ИКТ“ ЕАД се управлява по едностепенната система за управление от Съвет на директорите в състав: Цветанка Георгиева, Радостин Петков и Румяна Христова. Дружеството се представлява от изпълнителния директор Цветанка Генчева Георгиева, с който и да било от останалите членове на Съвета на директорите, действащи заедно.
5.3. Освен предприятията по т. 2, „ЧЕЗ“ а.с. чрез „ЧЕЗ Бългериън Инвестмънтс“ БиВи упражнява косвен контрол върху „ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД, вписано в ТР към АВп с ЕИК 204516571, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Цариградско шосе“ №159, бл. БенчМарк Бизнес Център. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „ЧЕЗ Бългериън Инвестмънтс“ БиВи.
„ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД се представлява съвместно от управителите Душан Рибан и Владимир Дичев.
„ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД не е предмет на нотифицираната сделка.

VI. Правна форма и цел на концентрацията
6.1. Правна форма на концентрацията
Планираното придобиване ще се осъществи в изпълнение на Договор за покупко – продажба на акции от 23.02.2018 г. (Договора)8, както и в резултат на задължително търгово предложение към миноритарните акционери (по 33%) в публичните акционерни дружества „ЧЕЗ Разпределение България” АД и „ЧЕЗ Електро България” АД.
По силата на Договора „ЧЕЗ“ а.с. и „ЧЕЗ Бългериън Инвестмънтс“ Би.Ви. продават, а „Инерком България“ ЕAД закупува притежаваните от тях акционерни/дялови участия в „ЧЕЗ Разпределение България” АД (67%), съответно в дъщерното му дружество „ЧЕЗ ИКТ“ ЕАД (100%), „ЧЕЗ Електро България” АД (67%), „ЧЕЗ България“ ЕАД (100 %), „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД (100 %), „ФЕПО“ ЕАД (100 %) и „Бара Груп“ ООД (100%) срещу заплащане на посочена в Договора цена.
Приключването на сделката е поставено в зависимост от изпълнението на посочени в договора предварителни условия, едно от които е издаването на разрешение за придобиването от КЗК.
Преди приключването на сделката, цената следва да е изцяло внесена, а заемите от продавачите – погасени. В междинния период – от датата на подписване на Договора за покупко-продажба до приключването, купувачът има право да получава информация за развитието на текущите дела на Предприятията на ЧЕЗ, чрез свои наблюдатели. Продавачите поемат стандартни гаранции за състоянието на Предприятията на ЧЕЗ към момента на приключване, неспазването на които може да доведе до отговорност в предвидените в договора рамки. Купувачът поема стандартни задължения за периода след приключването, включително да ребрандира активите на Предприятията на ЧЕЗ, да предоставя копия от стари документи при поискване, да освободи от отговорност бившите ръководители на Предприятията на ЧЕЗ, и др. Продавачите поемат задължение да осигурят сключването на договори за информационно обслужване, които да осигурят плавното преминаване на дейността към купувача.9
Крайният срок за приключването е определен в договора, като неспазването му в случаите, посочени в договора, води до имуществена отговорност на купувача.
В договора е предвидена клауза10 за забрана за Купувача за разпореждане с придобиваните дружества (с изключение на Бара, ЧЕЗ Трейд, ИКТ и ФЕПО) без изрично писмено съгласие на ЧЕЗ (…..)*.
В резултат на Договора „Инерком България“ ЕAД ще придобие едноличен контрол върху „ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, ФЕПО и „Бара Груп“ ЕООД, и едноличен контрол, притежавайки 67 % от капитала в „ЧЕЗ Разпределение България” АД (съответно непряк контрол върху „ЧЕЗ ИКТ“ ЕАД) и в „ЧЕЗ Електро България” АД. Доколкото „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД са публични дружества, „Инерком България“ ЕAД ще бъде задължен по силата на чл. 149 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) в срок до 14 дни след осъществяване на планираната концентрация да отправи търгово предложение до миноритарните акционери в тези две дружества за придобиването на всички акции в тях, при което в резултат на приемането на търговото предложение от някои или всички миноритарни акционери е възможно Инерком да придобие до 100 % от капитала на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД (съответно върху дъщерното му дружество „ЧЕЗ Информационни и комуникационни технологии България“ ЕАД) и да придобие до 100% от капитала на „ЧЕЗ Електро България“ АД.
Предвид гореизложеното, планираната сделка представлява концентрация чрез придобиване на едноличен контрол върху независими предприятия по смисъла на чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЗК.

6.2. Цел на концентрацията
Като цел на планираната концентрация е декларирано разширяване дейността на Инерком посредством продължаване на извършваната от Предприятията на ЧЕЗ дейност на територията на Република България. Придобиването на Предприятията на ЧЕЗ ще осигури на Инерком навлизане на продуктови пазари, на които в момента Инерком не участва, в рамките на съответните лицензионни територии или на националния пазар.

VII. Задължение за предварително уведомяване
Сумата от общите обороти, реализирани през 2017г. на територията на Република България от обичайна дейност на участници в концентрацията, изчислен в съответствие с чл. 25 от ЗЗК, е в размер на (…..)* хил. лв., в т.ч.:
– придобиваща контрол група на „Инерком“ общо- (…..)* хил.лв.;
– придобивани предприятия от групата на ЧЕЗ общо – (…..)* хил.лв.
По повод преценката за евентуално наличие на „общностно измерение” на сделката по смисъла на Регламент на Съвета № 139/2004, предвид размера на реализираните от участниците в концентрацията обороти, преимуществено на българските пазари, КЗК счита, че не са удовлетворени хипотезите на чл. 1 от Регламента за наличие на „общностно измерение”, което запазва собствената й компетентност.

VIII. Становища на трети страни
„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО) посочва11, че в качеството си на лицензиант за дейността „пренос на електрическа енергия“ и в качеството си на независим преносен оператор няма отношение към конкуренцията между производители на електрическа енергия. Според дружеството, при положение, че с планираната сделка не се създават нови участници на пазара, същата няма да се отрази на конкуренцията.
„АСМ-БГ Инвестиции“ АД и „РЕС Технолъджи“ АД12 изразяват позиция13, че предвид сравнително малката инсталирана мощност и производствен капацитет от около 5 MW на „Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД, дори и да бъдат създадени условия за някаква форма на конкурентно предимство, то същите биха били незначителни и няма да се отразят негативно върху конкурентната среда на засегнатите пазари. Дружествата не очакват след осъществяване на планираната сделка групата на „Инерком“ да има съществено предимство пред тях и другите участници на пазара на производство и продажба на едро на електрическа енергия и търговия с електрическа енергия на свободен пазар.
„Екосолар“ ЕООД посочва14, че в резултат на сделката не се очаква промяна в броя и вида участници на електроенергийния пазар.

IX. Съответен пазар
Определяне на съответните пазари, на които оперират участниците в концентрацията. Пазари, върху които концентрацията ще окаже въздействие
За да дефинира съответния пазар (в продуктов и географски аспект15), Комисията се позовава на дейността на участниците в концентрацията и предлаганите от тях стоки и/или услуги.
9.1. Дейност на участниците в концентрацията
Придобиващо контрол предприятие
Групата на Инерком
Съгласно уведомлението, „Инерком България“ ЕАД е създадено като проектно дружество с цел участие в процедурата по придобиване на българския бизнес на групата на ЧЕЗ а.с. (предприятията на ЧЕЗ) и към настоящия момент не е осъществявало търговска дейност, с изключение на дейностите, свързани с подготовка, подписване и изпълнение на Договора.
„Инерком Инвестмънтс“ ЕАД (създадено през 2017 г.) и контролираните от него дружества – „Инерком Груп“ ЕАД и „Инерком Про“ ЕАД не са осъществявали търговска дейност.
Лицето Гинка Върбакова, чрез контролираните от нея дружества16 извършва следните търговски дейности:
– организация, проектиране, строеж, управление и експлоатация на технологии и енергийни обекти от възобновяеми и алтернативни източници – слънчеви, вятърни и други електроцентрали, управление и експлоатация на технологии и енергийни обекти от възобновяеми и алтернативни енергийни източници – слънчеви, вятърни и др. електроцентрали („Инерком“ ЕООД, „Солар Грийн Енерджи“ АД, „Риал Стейтс“ ЕООД ). „Инерком“ ЕООД (притежава всички групи и категории за строителство) и „Риал Стейтс“ ЕООД (притежава първа група категория за строителство) са членове на Камарата на строителите в България. Дружествата участват в изграждането на фотоволтаични централи, след което обичайно са изпълнители по договори за тяхното обслужване, експлоатация и поддръжка;
– производство на електроенергия от фотоволтаична централа- групата на Инерком притежава и оперира 6 фотоволтаични централи, посредством следните дружества: „Диана Хънт“ ЕООД (ФтЕЦ Диана Хънт, с. Мало Конаре , Хаджийски ливади); „Еко-Строй Инженеринг“ ЕООД (ФтЕЦ Еко-строй, с. Мало Конаре, Хаджийски ливади); „Риал Стейтс“ ЕООД (ФтЕЦ Риал Стейтс, с. Сбор, Сакарджа и ФтЕЦ Риал Стейтс 2- с. Сбор, Сакарджа); „Улер 2009“ ЕООД (ФтЕЦ Улер, с. Мало Конаре, Хаджийски ливади); „Евро Бетон“ ЕООД (ФтЕЦ Евро бетон, с. Мало Конаре, Хаджийски ливади);
– отдаване под наем на имоти („Биена Инвест“ ЕООД);
– предоставяне на услуги, свързани с енергийна ефективност („Инерком“ ЕООД)
Придобивани предприятия
Придобиваните дружества от групата на групата на ЧЕЗ а.с. в България осъществяват следните дейности:
„ЧЕЗ Електро България“ АД притежава три лицензии за дейности в енергетиката, както следва:
• Лицензия № Л-135-11/29.11.2006 г. за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия“, със срок на действие до 13.08.2039г. Дружеството осъществява тази дейност от 01.01.2007 год.
• Лицензия № Л-229-15/17.05.2007 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ за срок от 10 (десет) години, изменена и допълнена от КЕВР с решение № И1-Л-229/16.02.2016 г., с правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на стандартна балансираща група. Дружеството осъществява тази дейност от 01.07.2015 год. и е регистрирано при „ЕСО“ ЕАД със статус „активен“, както и като координатор на стандартна балансираща група.
• Лицензия № Л-409-17/01.07.2013 г. за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция“ за срок от 28 години. Дружеството осъществява тази дейност от 01.08.2013 год. С Решение № И1-Л-409-17 от 29.11.2013 г. на КЕВР лицензията е разширена с правата и задълженията на координатор на специална балансираща група.
Осъществяваната търговска дейност на дружеството съвпада с обхвата на издадените му лицензии.
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД притежава Лицензия № Л-135-07/13.08.2004 г. за дейността „разпределение на електрическа енергия“ и реално осъществява всички дейности, възложени му в качеството му на оператор на електроразпределителна мрежа, в съответствие със Закона за енергетиката и подзаконовите актове по прилагането му.
Осъществяваната търговска дейност на дружеството съвпада с обхвата на издадената му лицензия.
„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД притежава Лицензия № Л-191-15/04.07.2005 г. за дейността „търговия с електрическа енергия“ и упражнява дейността в пълен обем. Дружеството е регистрирано при „ЕСО“ ЕАД със статус „активен“, както и като координатор на стандартна балансираща група.
„Фри Енерджи Проджект Орешец“ ЕАД (ФЕПО) притежава и управлява фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия, с мощност под 5 MW, поради което няма изискване тази дейност да се осъществява въз основа на издадена лицензия (чл. 39, ал. 4, т. 1 от Закона за енергетиката – „ЗЕ“).
„ЧЕЗ България“ ЕАД извършва управленски и поддържащи услуги за предприятията от групата на ЧЕЗ, като идентифицира подходящи инвестиции, редуцира ползването на допълнителни услуги и разходите по дейността, действа като център за споделени услуги, въвежда унифицирани информационни и комуникационни системи, осигурява прилагането на най-добри практики, подобряване нивата на обслужване, продажба на стоки, наем на транспортни средства, транспортни, управленски, консултантски и други услуги.
„ЧЕЗ ИКТ“ ЕАД осигурява хардуерното и софтуерно обслужване на предприятията от групата на ЧЕЗ.
„ЧЕЗ България“ ЕАД и „ЧЕЗ ИКТ“ ЕАД предоставят услуги само вътре в корпоративната група и практически нямат независими клиенти (единствено „ЧЕЗ ИКТ“ ЕАД сочи един такъв клиент).
„Бара Груп“ ЕООД е притежавало електроцентрала за производство на електроенергия от биомаса (намираща се на лицензионната територия на групата на ЕВН – в кв. Устово, град Смолян, област Смолян), която е работила само за 72-часовите проби през 2015 г. и не осъществява дейност от 01.01.2016 г. досега. Дружеството е сключило договор за продажба на инсталацията с немски купувач.

9.2. Определяне на съответните пазари, на които оперират участниците в концентрацията
С оглед реално извършваната дейност на участниците в концентрацията, съответните пазари, на които те оперират, могат да бъдат обобщени както следва:
Придобиващо дружество и неговата група:
-производство и продажба на едро на електроенергия;
-предоставяне на услуги, свързани с енергийна ефективност;
„Инерком“ ЕООД е участник на пазара на извършване на услуги, свързани с енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради. Уведомителят декларира, че „Инерком“ ЕООД не е предоставяло през 2017г. услуги по изпълнение на енергоспестяващи мерки на предприятия от групата на ЧЕЗ. С оглед на представени с уведомлението данни за местоположението на обекти, изпълнение на СМР, осъществени от „Инерком“ ЕООД може да бъде направен извод, че в географски аспект пазарът е с национален обхват. В конкретния случай точната дефиниция на съответния пазар може да бъде оставена отворена, доколкото не е налице припокриване между участниците в концентрацията на този пазар, нито са установени вертикални отношения между тях;
– строителство и поддръжка на фотоволтаични централи.
„Инерком“ ЕООД извършва дейност по изграждане на фотоволтаични централи, след което обичайно е изпълнител по договори за обслужването, експлоатацията и поддръжката им. Уведомителят декларира, че дружествата от групата на „Инерком“ не са предоставяли услуги по изграждане и опериране на фотоволтаични централи на предприятията на ЧЕЗ, нито са извършвали строителство на енергийни съоръжения през 2017г. Следователно и на този пазар не са налице нито хоризонтални, нито вертикални отношения между участниците в концентрацията.
Придобивани дружества:
– производство и продажба на едро на електроенергия;
– търговия с електрическа енергия;
– строителство на присъединителни съоръжения;
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД извършва дейност, свързана със строителство на присъединителни съоръжения в изпълнение на лицензионните си задължения, които съоръжения са част от електроразпределителната мрежа и не са предназначени за размяна, поради което тази дейност в конкретния случай не формира съответен пазар;
– разпределение на електроенергия;
В свое решение № 1475/2017г. КЗК е определила съответен пазар на „услугите по разпределение на електрическа енергия на стопански потребители на СрН и НН през разпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, в качеството му на оператор на електроразпределителна мрежа“17, с географски обхват съвпадащ с територията на лицензията, която включва административните области: София, София Област, Благоевград, Перник, Кюстендил, Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен.
– снабдяване/доставка на електрическа енергия
В свое решение № 1475/2017г. КЗК е определила съответен пазар, обхващащ дейността по снабдяване (доставка)18 на електрическа енергия на стопански потребители на СрН и НН, осъществявана от „ЧЕЗ Електро България“ АД в качеството му на краен снабдител на електрическа енергия и на доставчик от последна инстанция. Географският обхват на тези услуги съвпада с територията на лицензиите, която включва административните области: София, София Област, Благоевград, Перник, Кюстендил, Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен.
– пазар на балансираща енергия;
На пазара на балансираща енергия участват „ЧЕЗ Електро България“ АД (в качеството на „координатор на специална балансираща група“ и на „координатор на стандартна балансираща група“) и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД (в качеството си на „координатор на стандартна балансираща група“).
Балансиращата група представлява група от търговски участници (потребители), които са прехвърлили отговорността за балансиране на електроенергията на свободния пазар на регистриран координатор на балансираща група, като нейната цел е да компенсира небалансите (отклоненията от прогнозите) на отделните търговски участници, за да компенсира или намали разходите за балансиране. Видовете балансиращи групи, функцията и ролята на техните координатори са описани в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), приети от КВЕР. „Стандартна балансираща група“ е група от търговски участници с координатор, регистриран от независимия преносен оператор и координаторите извършват покупко-продажба на електроенергия само на свободния пазар. „Специалните балансиращи групи“ са групите с координатори: независимия преносен оператор, обществения доставчик, крайните снабдители, операторите на електроразпределителни мрежи, разпределителното предприятие на тягова електрическа енергия и доставчиците от последна инстанция. Тези координатори изпълняват задължения от обществен интерес и разходите за балансирането им са част от разходите, които се предоставят от КЕВР в процеса на утвърждаване на цените за мрежови услуги и/или регулираните цени на електроенергията в регулирания пазарен сегмент. В „комбинираните балансиращи групи“ участват производители на електрическа енергия от възобновяеми източници. Всеки търговски участник има право да се регистрира като координатор на „стандартна“ и/или на „комбинирана балансираща група“, докато координатори на „специална балансираща група“ могат да бъдат само посочените по-горе лица. Търговските участници нямат право да сключват сделки на пазара на електрическа енергия, ако не са сключили договор за участие в балансираща група. Също така, количествата надхвърлящи размера на нетното специфично производство, се продават на пазара по свободно-договорени цени, а в случаите, когато няма купувач, се реализират на балансиращия пазар по цената за енергиен излишък. В конкретния случай, производителите от групата на „Инерком“ ползват услугите на „Компания за енергетика и развитие“ ООД като координатор на комбинирана балансираща група. Допълнително, производителите от групата на „Инерком“ купуват електрическа енергия за собствени нужди на обектите си по двустранни договори, сключени с „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД и последното в качеството си на „координатор на стандартна балансираща група“ е поело отговорността за небалансите по тези договори.
Дейностите по предоставяне на управленски и поддържащи услуги за предприятията от групата на ЧЕЗ, извършвани от „ЧЕЗ България“ ЕАД и предоставяне на хардуерно и софтуерно обслужване на предприятията от групата на ЧЕЗ, осъществявани от „ЧЕЗ ИКТ“ ЕАД са изцяло с вътрешногрупов характер, поради което същите не формират самостоятелни съответни пазари.
9.3. Пазари, върху които концентрацията ще окаже въздействие
КЗК приема, че концентрацията ще окаже въздействие върху пазара на производство и доставка на едро на електрическа енергия (фотоволтаици), на които е налице припокриване на дейността на участниците в концентрацията. КЗК ще анализира и вертикално свързаните надолу по веригата пазари на разпределение на електрическа енергия, снабдяване/доставка на електрическа енергия и търговия с електрическа енергия.
9.3.1. Пазар на производство и доставка на едро на електрическа енергия
В свои решения ЕК19 дефинира като самостоятелен продуктов пазар производството на електрическа енергия и доставката на едро, която включва и електрическата енергия, която физически се внася чрез междусистемни връзки. В някои решения по концентрации ЕК включва в доставката на едро не само произведената и внесена електрическа енергия на съответната територия (която първа се продава), но и впоследствие препродадената (търгувана) електрическа енергия на едро в рамките на съответната територия. В свое по-скорошно решение ЕК20, след извършване на пазарно проучване на електроенергийния пазар в България стига до извода, че в продуктовия пазар следва да се включи само произведената и внесена електрическа енергия и първата продажба на тази енергия в рамките на съответната географска територия. Последващата търговия на електрическа енергия между пазарните участници (търговци) на свободния пазар не е част от така дефинирания продуктов пазар, доколкото тя не упражнява конкурентен натиск върху произведената и внесена електрическа енергия. В конкретния случай, това разбиране се споделя и от КЗК, както и от уведомителя.
Производители на електрическа енергия са всички централи, които произвеждат електрическа енергия в съответствие с лицензията им, както и тези, чиято дейност не изисква издаване на лицензия чл. 39, ал. 4 от Закона за енергетиката (производители с централа с обща инсталирана електрическа мощност до 5 MW). Законът за енергетиката (ЗЕ) разграничава основно два вида производители – такива от конвенционални енергийни източници и производители от възобновяеми енергийни източници, като определя и трети междинен вид – производители по комбиниран способ. Разграничението между отделните групи производители се прави за целите на административното регулиране на цените на произвежданата електроенергия от съответния вид, което КЕВР извършва. Специалният Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) дефинира понятието „Енергия от възобновяеми източници“ като енергията от възобновяеми неизкопаеми източници: вятърна, слънчева енергия, енергия, съхранявана под формата на топлина в атмосферния въздух – аеротермална енергия, енергия, съхранявана под формата на топлина под повърхността на твърдата почва – геотермална енергия, енергия, съхранявана под формата на топлина в повърхностните води – хидротермална енергия, океанска енергия, водноелектрическа енергия, биомаса, газ от възобновяеми източници, сметищен газ и газ от пречиствателни инсталации за отпадни води. В допълнение на условното делене, което се извършва по административен признак, производството на електрическа енергия се разграничава в зависимост от първичния ресурс, който се използва от съответното предприятие и използваната производствена технология. Изградените през годините мощности, които продължават да функционират и към настоящия момент, включват: ядрена централа, топлоелектрически централи, водно електрически централи (ВЕЦ, ПАВЕЦ), заводски централи, ветроцентрали, соларни централи и др. На територията на страната съществува ясно очертана диверсификация при производството на електрическа енергия по отношение на използвания първичен ресурс.
В предишни свои решения21 КЗК е приела, че производството на ел. енергия, в зависимост от използвания енергоносител и технологичния процес, от гледна точка на предлагането, може да бъде сегментиран на отделни обособени подпазари.
КЗК в последващи свои решения приема, че пазарът на производство и доставка на едро на ел. енергия не следва да бъде допълнително сегментиран в зависимост от използвания енергоносител и технологичен процес на производство, тъй като разликите в способите за производство се отчитат от КЕВР при определянето на различните цени), а на свободния пазар производителят на ел. енергия е равностоен участник, без оглед на способа, по който произвежда22.
В конкретния случай, предвид факта, че участниците в концентрацията произвеждат електрическа енергия от фотоволтаици, КЗК сегментира пазара на производство на електрическа енергия в зависимост от използвания енергоносител и технологичен процес, а именно от фотоволтаични централи.
Доставката на електрическа енергия на едро в България работи по хибриден модел, с „регулирани“ сделки, при които електрическа енергия се доставя по цени, регулирани от държавата, както и посредством сделки на „свободен пазар“, при които електрическа енергията се доставя по свободно договорени цени. Този модел произтича от разпоредбите на Закона за енергетиката (ЗЕ). Следователно, продажбата (доставката) на електроенергия от фотоволтаици обхваща два сегмента- продажби по регулирани цени и продажби по свободно договорени цени.
С въведените изменения на чл. 31, ал. 5, т.1 от ЗЕВИ (в сила от 24.07.2015 г.) се ограничават количествата електрическа енергия от възобновяеми източници, които крайните снабдители са задължени да изкупуват от производителите по преференциалната цена за всяка календарна година или т.нар. „нетно специфично производство на електрическа енергия“ (НСП). Това е средногодишното производство на електрическа енергия от 1 kW инсталирана мощност, съгласно решението на КЕВР за определяне на преференциални цени след приспадане на собствените нужди на централата (§ 1, т. 29 от Допълнителните разпоредби на ЗЕВИ). На основание чл. 31, ал. 12 от ЗЕВИ, количествата електрическа енергия над определеното за съответния производител НСП, могат да се ползват за снабдяване на клонове, предприятия и обекти на производителите или да бъдат продавани по свободно договорени цени по реда на глава девета, раздел VII от Закона за енергетиката и/или на балансиращия пазар. Произведената от фотоволтаични централи енергия е трудно да се прогнозира (поради спецификата на използваните природни ресурси и климатични условия), а точната прогноза е изключително важна за оптималното портфолио на всеки търговец на електрическа енергия.
В практиката си до момента КЗК приема, че за количествата електрическа енергия на годишна база над определеното НСП производителите могат да се конкурират с търговците на електрическа енергия при продажбите на едро на този продукт (освен ако производителите не изберат да захранват собствени обекти).
В конкретния казус, КЗК споделя виждането на уведомителя, че конкуренция съществува само между производителите и търговците-вносители на електрическа енергия, при продажбите на едро на този продукт, тъй като само посредством внесените количества търговците могат да окажат конкурентен натиск върху производителите.
Следва да се отбележи, че съгласно въведените изменения на чл. 100, ал. 4 от ЗЕ (Нова – ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., предишна ал. 3, изм. и доп., бр. 38 от 2018 г., в сила от 1.07.2018 г.) сделките по ал. 1, които се сключват от производители на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW, от операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за компенсиране на технологичните разходи по пренос, съответно по разпределение, както и сделките по ал. 2 и 3 (извършвани от Обществения доставчик) се осъществяват на организиран борсов пазар на електрическа енергия.
В хода на проучването се установи, че производителите от групата на „Инерком“ продават само на средно напрежение (20кV), както на преференциални цени до размера на нетното специфично производство, по дългосрочни договори за изкупуване (където купувач е регионалният лицензиант- краен снабдител „ЕВН България Електроснабдяване“ АД, така и на свободния пазар, където продават на едро само на търговци (клиенти на групата са търговците (…..)*).
Единственият производител от групата на придобиваните дружества – ФЕПО, което оперира фотоволтаична централа с мощност под 5 мегавата, продава цялата произведена електроенергия, включително произведеното от него над определеното му „нетно специфично производство“ на „ЧЕЗ Електро България“ ЕАД.
Съгласно споделеното от КЗК разбиране на ЕК, изложено по-горе, конкуренти на производителите по отношение на реализираната електроенергия над нетното специфично производство, по свободно договорени цени, се явяват вносителите на електроенергия.
С оглед гореизложеното, КЗК приема, че участниците в концентрацията оперират на пазара на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи, като реализират електрическата енергия и на двата сегмента- по регулирани (преференциални) цени и по свободно договорени цени.
9.3.2. Пазар на търговия с електрическа енергия
Покупката и продажбата на електрическа енергия от търговците се осъществява единствено на свободния пазар. Търговците доставят електроенергия на търговец или на краен потребител (битов или небитов на ниско, средно и високо напрежение), който получава и заплаща количеството електроенергия, отчетено от средствата за търговско измерване по индивидуално договорена цена. Следователно, в зависимост от вида на клиента, търговците на електрическа енергия може да участват както на свободния пазар на търговия с електрическа енергия на едро (когато продават ел.енергията на други търговци, т.е. с цел препродажба), така и на свободния пазар на дребно (когато доставят ел.енергията на крайни клиенти за техни собствени нужди).
Съгласно регистър, публикуван на интернет страницата на ЕСО, към 12.06.2018г. със статус „активен“ са регистрирани 42 търговци на електрическа енергия.
По информация от публикувания Доклад за дейността на КЕВР за 2017 година, основна част от постъпилите общо 23 заявления за издаване, изменение/допълнение и прекратяване на лицензии (45 заявления през 2016 г.) са свързани изключително с дейността „търговия с електрическа енергия“, която по принцип се характеризира с голяма динамика поради сравнително лесния достъп на участниците до пазара, засилената конкуренция, постоянно променящата се нормативна рамка и др. Издадените през предходната година нови лицензии намаляват чувствително, с оглед на големия брой лицензирани към момента търговци на електрическа енергия, съотнесен към обема на търгуваните количества на свободния електроенергиен пазар. По отношение прекратените през 2017 г. лицензии в Доклада на КЕВР се отбелязва, че основните причини за оттеглянето на участници от пазара са изтичането на срока на лицензията или загубата на интерес, с оглед малките търгувани обеми. Въз основа на данните в Доклада се очертава тенденция към настъпване на насищане на пазара и по-нататъшен спад в издаването на нови лицензии за търговия с електрическа енергия. Предвид значителния брой неактивни търговци (повече от 50) и предстоящото изтичане на срока на техните лицензии, се очаква увеличение на броя на подадените заявления за прекратяване на лицензия.
В конкретния случай, участници на този пазар са „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД и „ЧЕЗ Електро България“ АД, в качеството им на търговци с електроенергия на основание издадените им лицензии за търговия с електрическа енергия.
В хода на проучването се установи, че „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД закупува електроенергия основно от конвенционални производители и я продава както на крайни клиенти, така и на други търговци, чрез доставка на клиенти на мрежа високо напрежение, на клиенти на мрежа средно напрежение и на клиенти на мрежа ниско напрежение (продажби на едро и на дребно). „ЧЕЗ Електро България“ АД работи на пазара на дребно, чрез доставка на клиенти на мрежа средно напрежение и на клиенти на мрежа ниско напрежение.
Географски пазар
Пазар на производство и доставка на едро на електрическа енергия
В своята практика КЗК, както и ЕК23 определят пазара на производство и доставка на едро на електрическа енергия като национален. В изготвения годишен доклад за Европейската комисия на КЕВР към юли 2017г. се посочва, че по данни от средствата за измерване и изчислени на граница обмени за 2016 г. в българската електроенергийна система (ЕЕС) са постъпили 4 568 412 MWh електрическа енергия от съседните ЕЕС, а са изнесени 10 940 640 MWh, което показва, че пазарът е добре интегриран със съседните страни. В конкретния случай Комисията приема, че пазарът на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи следва също да бъде дефиниран най- малко като съвпадащ с националните граници.
Пазар на търговия с електрическа енергия
По отношение на пазара на търговия с електрическа енергия по свободно договорени цени, на който частично или изцяло оперират участниците в концентрацията, географският обхват следва да бъде определен като национален, с оглед обстоятелството, че крайните клиенти могат да избират доставчик на електроенергия измежду всички действащи търговци, тъй като лицензията за търговия с електрическа енергия на търговеца не е териториално ограничена, а важи за територията на цялата страна.
9.4. Анализ на конкурентната среда на пазарите, върху които концентрацията ще окаже въздействие
9.4.1. Пазар на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи
България разполага с разнообразен електропроизводствен микс, включващ ядрени и термични централи и централи, използващи възобновяеми източници (водни, вятърни, слънчеви централи електроцентрали на биомаса). Данни за инсталираните мощности в страната през 2016г. и 2017 г.24 са представени в таблица № 1 по-долу:

Таблица № 1
Вид ЕЦ
Инсталирана мощност (MW)

2016г.
2017г.
1.АЕЦ
2000
2000
2.ТЕЦ на лигнитни въглища
4119
4 119
3.ТЕЦ на черни и кафяви въглища
600
362
4.ТЕЦ на газ
563
563
5. ВЕЦ, в т.ч.
3 204
3 204
5.1.ПАВЕЦ производство
1 399
1 399
5.2. ПАВЕЦ помпи
933
933
6. ВИ, в т.ч.
1 813
1 822
6.1. Вятърни ЕЦ
701
701
6.2. Фотоволтаични ЕЦ
1 043
1043
6.3. ЕЦ на Биомаса
69
78
Общо 1-6
12 299
12 070
Източник ЕСО ЕАД

Данните в таблица № 1 показват, че инсталираната производствена мощност на фотоволтаичните централи (ФтЕЦ) е приблизително 9% спрямо общо инсталираните мощности и за двете отчетни години.
Информация за инсталираните и въведени в експлоатация мощности на участниците в концентрацията, опериращи фотоволтаични централи (дружествата от групата на „Инeрком“ и „ФЕПО“), както и за срока за изкупуване на произведената от тях ел.енергия от крайния снабдител по преференциални цени, е обобщена в таблица № 2 по-долу:

Таблица № 2
ФтЕЦ (групата на Инерком)
Инсталирана мощност (MWp)
Срок на договор за изкупуване
Крайна дата на договор за изкупуване
ФтЕЦ Улер 2009
(…..)*
(…..)*
(…..)*
ФтЕЦ Еко-Строй Инженеринг
(…..)*
(…..)*
(…..)*
ФтЕЦ Евро Бетон
(…..)*
(…..)*
(…..)*
ФтЕЦ Диана Хънт
(…..)*
(…..)*
(…..)*
ФтЕЦ Риал Стейтс
(…..)*
(…..)*
(…..)*
ФтЕЦ Риал Стейтс 2
(…..)*
(…..)*
(…..)*
Общо Инерком
(…..)*

ФтЕЦ „ФЕПО“ ЕАД
(…..)*
(…..)*
(…..)*
Общо
(…..)*

При съпоставка на данните от таблица № 2 и таблица № 1 е видно, че делът на инсталираните мощности на фотоволтаичните централи от групата на „Инeрком“ и на „ФЕПО“ спрямо общо инсталираните мощности на ФтЕЦ в България (общо 1 043 MW инсталирана мощност) за 2017г. е приблизително (…..)*%.
Данни за произведената нетна електрическа енергия в страната през 2016г. и 2017г.25 са представени в Таблица № 3 по-долу:

Таблица № 3
Вид ЕЦ
Произведена нетна ел. енергия в МWh

2016г.
2017г.
1.АЕЦ
14 932 619
14 718 368
2.ТЕЦ на лигнитни въглища
16 196 171
17 605 902
3.ТЕЦ на черни и кафяви въглища
255 316
246 111
4.ТЕЦ на газ
1 729 845
1 609 514
5. ВЕЦ, в т.ч.
4 438 123
3 395 131
5.1.ПАВЕЦ производство
1 059 839
899 639
5.2. ПАВЕЦ помпи
625 373
647 485
6. ВИ, в т.ч.
3 054 654
3 054 993
6.1. Вятърни ЕЦ
1 424 548
1 414 564
6.2. Фотоволтаични ЕЦ
1 338 661
1 325 472
6.3. ЕЦ на биомаса
291 445
314 956
Общо 1-6
40 606 726
40 630 018

Данните в таблица №3 показват, че делът на произведеното количество електрическа енергия от ФтЕЦ е около 3,3% спрямо общо произведената нетна електроенергия в страната и за двете отчетни години.
Количествата произведена и продадена електрическа енергия на свободния и на регулирания пазар през 2016 г. и 2017 г. от предприятията от групата на „Инерком“, опериращи фотоволтаични централи, са обобщени в таблица № 4 по-долу:

Таблица № 4
ФтЕЦ (групата на Инерком)/Година
2016
2017
Нетно специфично производство (MWh)
(…..)*
(…..)*
Общо произведено количество енергия (MWh)
(…..)*
(…..)*
Продадено количество енергия (MWh) общо в т.ч. :
(…..)*
(…..)*
– регулирани преференциални цени (ЕВН България Електроснабдяване ЕАД)
(…..)*
(…..)*
– цени за излишък (ЕВН България Електроснабдяване ЕАД)
(…..)*
(…..)*
-свободно договорени цени, общо
в т.ч.:
(…..)*
(…..)*
-Фючър Енерджи ООД
(…..)*
(…..)*
-Енерджи Маркет АД

(…..)*
Отношение произведено/продадено количество енергия (в %)
(…..)*
(…..)*

При анализ на динамиката на произведените количества електрическа енергия от групата на „Инерком“ през 2017г., в сравнение с 2016г., се забелязва спад в производството от (…..)*%.
Данните в таблица № 4 показват, че приблизително (…..)*% от общото количество произведена от групата на „Инерком“ електрическа енергия се реализира на свободния пазар, а (…..)*% се изкупува по преференциални цени от крайния снабдител (сключените договори са с действие до (…..)* г., за „ФтЕЦ Риал Стейтс“ ЕООД – до (…..)*г.). Следва да се отбележи, че съгласно уведомлението, разликата произведена/продадена електрическа енергия сe формира през периода, през който производителите са продавали на свободен пазар произведената над размера на нетно специфично производство електрическа енергия. Тя е резултат от небаланса на производството и предварително обявения график за доставка от всеки ВИ производител26.
Количествата произведена и продадена електрическа енергия на свободния и на регулирания пазар през 2016 г. и 2017 г. от „ФЕПО“ ЕАД са представени в таблица № 5 по-долу:
Таблица № 5
ФтЕЦ „ФЕПО“ ЕАД /Година
2016
2017
Нетно специфично производство (MWh)
(…..)*
(…..)*
Общо произведено количество енергия (MWh)
(…..)*
(…..)*
Продадено количество енергия (MWh) общо в т.ч. :
(…..)*
(…..)*
– регулирани преференциални цени
(…..)*
(…..)*
-свободно договорени цени
(…..)*
(…..)*
Отношение произведено/продадено количество енергия (в %)
(…..)*
(…..)*

При анализ на динамиката на произведените количества електрическа енергия от ФЕПО през 2017г. в сравнение с 2016г. се забелязва леко увеличение на производството от (…..)*%.
Анализът на данните в таблица № 5 показват, че почти цялото количество (93%) от общо произведената (респ. продадена) от „ФЕПО“ електрическа енергия се изкупува по преференциални цени от крайния снабдител, а останалата част от около 7% се реализира на свободния пазар. Тази тенденция, с оглед на сключения договор, ще продължи до 2032г.
Общото нетно производство на електрическа енергия в България през 2017г. от ФтЕЦ възлиза на 1 325 472 МWh. През 2017г. общото производство на електроенергия от участниците в концентрацията е в размер на (…..)*МWh, което формира общ пазарен дял от (…..)*% по този показател.
По данни от Годишен доклад за Европейската комисия на КЕВР към юли 2017 година, през 2016г. количествата електроенергия, търгувани на свободния пазар до крайни потребители в страната са 15 526 577 МWh27. На тази база, пазарният дял на „Инерком“ на свободния пазар на електроенергия в страната за 2016 г. възлиза на (…..)*%, а на „ФЕПО“ е (…..)*%. Общият пазарен дял на участниците в концентрацията на свободния пазар на електроенергия за 2016г. възлиза на (…..)*%.
По данни от ЕСО, количествата електрическа енергия, търгувана на свободен пазар до крайни потребители за 2017г. възлиза на 17 155 343 МWh. На тази база, пазарният дял на „Инерком“ на свободния пазар на електроенергия в страната за 2017г. възлиза на (…..)*%, а на „ФЕПО“ е (…..)*%. Общият пазарен дял на участниците в концентрацията на свободния пазар на електроенергия за 2017г. е (…..)*%.
По оценка на ЧЕЗ, реализираната електроенергия на свободния пазар на крайни потребители за 2017г. е (…..)*GWh ((…..)*МWh). Следва да се отбележи, че обемът на пазара обхваща продажбата на всички напрежения, т.е. продажбите на едро и на дребно. На тази база, пазарният дял на „Инерком“ на свободния пазар на електроенергия в страната за 2017 г. възлиза на (…..)*%, а на „ФЕПО“ е (…..)*%. Общият пазарен дял на участниците в концентрацията на свободния пазар на електроенергия за 2017 г. възлиза на (…..)*%.
По данни от Доклад за дейността на КЕВР за 2017 година, реализираната електроенергия на крайни потребители по регулирани цени за 2016г. е 14 462 МWh28. На тази база, пазарният дял на „Инерком“ на регулирания пазар на електроенергия в страната за 2016 г. възлиза на (…..)*%, а на „ФЕПО“ е (…..)*%. Общият пазарен дял на участниците в концентрацията на регулирания пазар на електроенергия за 2016 г. възлиза на (…..)*%. По данни от същия Доклад на КЕВР, реализираната електроенергия на крайни потребители по регулирани цени за 2017 г. е 13 865 МWh, като пазарните дялове на „Инерком“ и на „ФЕПО“ на регулирания пазар на електроенергия в страната за 2017 г. остават непроменени в сравнение с 2016 г., съответно (…..)*% и (…..)*%, с общ дял от (…..)*%.
По оценка на ЧЕЗ, общият обем на пазара на електроенергия (всички напрежения общо в двата сегмента – регулиран и свободен, до крайни потребители) в България за 2017 г. е (…..)* гигаватчаса, от които (…..)* гигаватчаса са търгувани на свободния пазар на крайни потребители. На таза база, реализираната електроенергия на регулирания пазар на крайни потребители за 2017 г. се изчислява на (…..)*GWh ((…..)* МWh). Следва да се отбележи, че обемът на пазара обхваща продажбата на всички напрежения, т.е. продажбите на едро и на дребно. На тази база, пазарният дял на „Инерком“ на регулираният пазар на електроенергия за 2017 г. възлиза на (…..)*%, а на „ФЕПО“ е (…..)*%. Общият пазарен дял на участниците в концентрацията на регулирания пазар на електроенергия за 2017 г. възлиза на (…..)*%.
„АСМ-БГ Инвестиции“ АД е продало 2 080 MWh от произведената от притежаваната от дружеството ФтЕЦ „Самоводене“ електрическа енергия на свободен пазар, което отнесено към данните от ЕСО за общо продаденото количество електрическа енергия през 2017 г., формира дял от 0,01% на свободен пазар.
„РЕС Технолъджи“ АД е продало 4 223 MWh от произведената от притежаваната от дружеството ФтЕЦ „Златарица“ електрическа енергия на свободен пазар, което представлява дял от 0,02% за 2017 г.
През 2017 г. „Екосолар“ ЕООД е продало 803 462 квтч ел. енергия на свободен пазар, което формира дял от 0,005%.
9.4.2. Разпределение на електрическа енергия
Предвид разпоредбите на ЗЕ, този пазар е с естествено монополен характер и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД се явява единствен оператор на електроразпределителната мрежа с географски обхват, съвпадащ с територията на лицензията, която включва административните области: София, София Област, Благоевград, Перник, Кюстендил, Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен.
9.4.3. Снабдяване/доставка на електрическа енергия
Предвид разпоредбите на ЗЕ, този пазар е с естествено монополен характер и „ЧЕЗ Електро България“ АД в качеството си на краен снабдител и доставчик от последна инстанция се явява единствен оператор на територията на съответните лицензии, която включва административните области: София, София Област, Благоевград, Перник, Кюстендил, Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен.
9.4.4.Търговия с електрическа енергия на свободния пазар
Секторният регулатор (КЕВР) все още не е публикувал данни за реализираната електроенергия по свободно договорени цени за 2017г. Следва да се отбележи, че в своите доклади КЕВР отчита обема на пазара, в който са включени продажбите до краен потребител, без да разделя продажбите на едро и на дребно.
Предвид гореизложеното, КЗК приема данните за реализираната електроенергия на свободния пазар на крайни потребители за 2017г., по оценка на ЧЕЗ, в размер на (…..)*GWh ((…..)*МWh).
„ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД е реализирало електроенергия на свободния пазар към (…..)*, в размер общо на е (…..)*МWh за 2017г. Следователно, делът на дружеството е приблизително (…..)*% от продажбите на електроенергия на свободния пазар на крайни потребители.
„ЧЕЗ Електро България“ АД е реализирало продажби на електроенергия на свободния пазар в размер общо на (…..)*МWh, в съответствие с лицензия за търговия с електрическа енергия, които формират дял от приблизително (…..)*% от продажбите на електроенергия на свободния пазар на крайни потребители.
По данни от ЕСО, количествата електрическа енергия, търгувана на свободен пазар до крайни потребители за 2017г. възлиза на 17 155 342 МWh. На тази база, пазарният дял на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД на свободния пазар на електроенергия в страната за 2017г. възлиза на (…..)*%, а на „ЧЕЗ Електро България“ АД е (…..)*%.

9.5. Бариери за навлизане на съответните пазари
Производство на електрическа енергия
В конкретния случай, уведомителят възприема дефинираните в практиката29 на Комисията бариери за навлизане на пазара на производство на електрическа енергия, сред които:
– Административно-правни бариери
Основната административноправна бариера е свързана с изискването за получаване на лицензия от КЕВР за производство на електрическа енергия. Това условие се поставя по отношение на енергийните предприятия, които притежават ел. централа с обща инсталирана мощност над 5 MW.
– Структурни бариери
Структурните бариери са свързани с необходимостта от съществени капиталови инвестиции за организиране на производството на продукта. Изграждането на електроцентрали изисква значителни инвестиции, чието възстановяване отнема съществен период от време.
– Достъп до суровини
Като потенциална допълнителна бариера за навлизане е достъпът до горивата и ресурсите, използвани за производството на електрическа енергия. Тази бариера съществува в най-малка степен по отношение на производството на ел. енергия от ВЕИ. Практиката на Комисията показва, че основното ограничение за новонавлизащите производители на енергия от възобновяеми източници е липсата на свободни мощности. Съгласно чл. 22, ал. 5 от ЗЕВИ, КЕВР одобрява ежегодно до 30 юни и публикува на интернет страницата си предвижданите за едногодишен период, считано от 1 юли, електрически мощности, които могат да бъдат предоставяни за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. В последните няколко регулаторни периода няма свободни мощности, тъй като още през 2012 г. производството и потреблението на енергия от ВЕИ в страната значително се е увеличило, което е довело до постигане на задължителната национална цел от 16 % дял на енергия от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия. Освен липсата на свободен капацитет, като проблем за навлизане на нови производители се посочва и постоянно променящата се регулаторна рамка, в резултат на което съществува несигурност относно възвръщаемостта на инвестицията. Приетото от регулатора понижение в преференциалните цени за изкупуване на енергията в рамките на нетното специфично производство допълнително поставя новоизграждащите се обекти в неблагоприятно положение спрямо функциониращите вече такива, съответно обуславя отпадането на големия инвеститорски интерес от реализацията на такъв вид проекти. В допълнение към горното, съгласно най-новите промени в ЗЕВИ (чл. 6, т.1 (доп. – ДВ, бр. 38 от 2018 г. , в сила от 1.07.2018 г.)) по преференциални цени се изкупува електрическата енергия от възобновяеми източници, произведена от енергийни обекти с обща инсталирана мощност по-малка от 4 MW (при досегашна мощност 5 MW), което допълнително поставя новоизграждащите се обекти в неблагоприятна позиция.
Разпределение и снабдяване/доставка на електрическа енергия
Доколкото, съгласно чл. 43, ал. 2 от ЗЕ, за една обособена територия се издава само една лицензия за разпределение на електрическа енергия, една лицензия за снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители и една лицензия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, Комисията приема, че законовата разпоредба представлява съществена правна бариера, по силата на която историческите оператори „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД се явяват единствени участници на така определените съответни пазари.
Търговия с електрическа енергия
По отношение пазара на търговия с електрическа енергия, бариерите като цяло могат да бъдат определени като преодолими, предвид броя на регистрираните и активни търговци и отварянето на пазара за избор и смяна на доставчик на електроенергия на свободния пазар.

X. Правни изводи
По чл. 22 от ЗЗК
Съгласно чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЗК, концентрация между предприятия е налице при настъпване на трайна промяна в контрола, когато едно или няколко лица, упражняващи вече контрол върху най-малко едно предприятие, придобият чрез покупка на ценни книжа, дялове или имущество, чрез договор или по друг начин пряк или косвен контрол върху други предприятия или части от тях. В този смисъл Комисията в своите решения приема, че всяка промяна в лицето или лицата, упражняващи решаващо влияние върху едно предприятие или част от него, води до промяна в структурата на предприятието и представлява концентрация между предприятия.
По смисъла на чл. 22, ал. 3 от ЗЗК контролът се свързва с възможност за упражняване на решаващо влияние върху търговското поведение на дадено предприятие. За целта носителят на контрола трябва да може да приема или да блокира приемането на решенията, възприемани като стратегически за политиката на една компания, а именно – да определя ръководството на дружеството, бюджета, стопанския план и инвестициите.
Нотифицираната сделка е насочена към придобиване от страна на „Инерком България“ ЕАД на самостоятелен контрол върху Предприятията на ЧЕЗ в Република България.30 Планираното придобиване предпоставя възможността на Купувача по сделката да приема самостоятелно стратегическите за дружествата решения и по този начин да определя еднолично тяхната търговска политика и конкурентно поведение.
В резултат от осъществяване на нотифицираната операция, „Инерком България“ ЕАД ще придобие занапред едноличен контрол върху Предприятията на ЧЕЗ в Република България. С оглед обстоятелството, че преди сделката върху предприятията-цел също е бил упражняван едноличен контрол от „ЧЕЗ“ а.с., то след нейното финализиране няма да настъпи трансформация във вида на контрола. В случая качествената промяна е свързана с промяна на лицето, което е носител на упражнявания върху придобиваните предприятия контрол. Промяната на лицето, което ще упражнява решаващо влияние върху предприятията – цел носи белезите на качествена и трайна промяна на контрола върху предприятията, с което са изпълнени критериите за наличие на концентрация.
Доколкото концентрация може да възникне между независими едно от друго предприятия, то Комисията установи, че това изискване е изпълнено, тъй като няма обвързаност между лицата, които преди сделката контролират „Инерком България“ ЕАД и Предприятията на ЧЕЗ в България.
На следващо място КЗК приема, че нотифицираната операция, която обхваща няколко придобивания, купувачът по които е едно и също лице – „Инерком България“ ЕАД, представляват една концентрация. Те са неделими не само поради оформянето им като една сделка в договор за покупко – продажба на акции, но и поради намерението на Продавача (…..)*31. При тези обстоятелства обвързаността на транзакциите и тяхното едновременно осъществяване дава основание те да бъдат оценени като една концентрация.
Предвид изложените обстоятелства, планираната операция, по силата на която „Инерком България“ ЕАД ще придобие едноличен контрол върху „ЧЕЗ Разпределение България” АД, съответно върху дъщерното му дружество „ЧЕЗ ИКТ“ ЕАД, „ЧЕЗ Електро България” АД, „ЧЕЗ България“ ЕАД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „ФЕПО“ ЕАД и „Бара Груп“ ООД, които са независими от него и от икономическата група на Инерком, представлява концентрация между предприятия по смисъла на чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЗК.
По чл. 24 от ЗЗК
Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗЗК, предприятията са задължени да уведомят предварително Комисията за намерението си да осъществяват концентрация, когато сумата от общите обороти на всички предприятия-участници в концентрацията на територията на страната за предходната финансова година надхвърля 25 млн. лв. Законът въвежда допълнително кумулативно изискване с два алтернативни критерия, а именно оборотът на всяко едно от поне две от предприятията – участници в концентрацията или оборотът на предприятието-цел на територията на България през предходната финансова година да надхвърля 3 млн. лв.
Както бе установено по-горе, посочените кумулативни критерии в случая са изпълнени и за уведомителя е възникнало задължение за предварително уведомяване на КЗК, което задължение е изпълнено.
По чл. 26, ал.1 от ЗЗК
Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗЗК, Комисията разрешава концентрация между предприятия, ако тя не води до установяване или засилване на господстващо положение, което значително би попречило на ефективната конкуренция на пазарите, на които оперират участниците в концентрацията.
По смисъла на чл. 20, ал.1 от ЗЗК господстващо е положението на предприятие, което с оглед на своя пазарен дял, финансови ресурси, възможности за достъп до пазара, технологично равнище и стопански отношения с други предприятия може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на съответния пазар и по този начин да засегне интересите на потребителите, тъй като е независимо от своите конкуренти, доставчици или купувачи.
КЗК изследва пазарното положение преди и след сделката, както и фактори, влияещи върху пазарната позиция и промяната в структурата на пазара.
В Методика за определяне положението на предприятията на съответния пазар32 Комисията е приела, че общ пазарен дял под 15% на предприятията-участници на съответния пазар (ако участниците са конкуренти) не е притеснителен и се презюмира, че в тези случаи операцията няма потенциал да възпрепятства съществено конкуренцията. Съгласно Методиката притеснителен общ пазарен дял на дружества – участници в концентрацията би могъл да бъде този, който надхвърля 40%, тъй като в този случай това може да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, в резултат на което да се създаде възможност за възпрепятстване или нарушаване на конкуренцията.
При анализа на нотифицираната сделка КЗК установи, че е налице хоризонтално припокриване между дейностите на участниците в концентрацията на пазара на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи. Също така, концентрацията поражда и вертикални ефекти на пазарите, разположени надолу по веригата, а именно: пазарите на разпределение на електрическа енергия, на снабдяване/доставка на електрическа енергия и на търговията с електрическа енергия.
По отношение на пазара на производство и доставка на едро на електрическа енергия от фотоволтаични централи общият пазарен дял на участниците след осъществяване на сделката, на база произведено количество електрическа енергия, ще бъде (…..)*% спрямо общо произведените количества през 2017 г. от всички фотоволтаични централи в страната, а на база инсталирани мощности – (…..)*%. Обединената група формира дял на база продадено количество електрическа енергия по свободно договорени цени от (…..)*% през 2016 г. и (…..)*% за 2017 г., а извършените продажби на регулирания пазар (по преференциални цени) е (…..)*% и за двете финансови години.
Пазарният дял предоставя първоначална индикация за структурата на пазара и сам по себе си не е достатъчен, за да обоснове евентуалното наличие на господстващо положение. В тази връзка, Комисията взема предвид и други обстоятелства, като например характеристиката на съответните пазари от гледна точка на търсене и предлагане, юридически или други препятствия за навлизане на нови участници и други фактори в зависимост от конкретния оценяван казус.
В конкретния случай КЗК счита, че с осъществяването на планираната сделка придобиващата контрол група, в качеството си на производител на електрическа енергия от фотоволтаици, ще има съществено предимство пред останалите производители на електрическа енергия от ФтЕЦ поради следните съображения.
Производителите на електрическа енергия от ВЕИ, в т.ч. от ФтЕЦ, се нареждат с по-ниска цена в кривата на предлагането, поради на практика „нулевият“ разход за производствен ресурс (вятър, слънце, вода). За да участват тези производители на свободния пазар, следва да предоставят почасови търговски графици за производство на база прогноза за метеорологичните (слънчева радиация, температура, вятър) и технологичните (аварии, к.п.д., запрашване, амортизация, ориентиране спрямо слънцето и т.н.) фактори. Тези прогнози в повечето случаи се отклоняват от действително реализираното производство, вследствие на което ФтЕЦ подлежат на балансиране за отклоненията от графика си, чрез механизмите на балансиращия пазар. С въвеждането на пазар в рамките на деня (intraday) отклоненията между прогнозата и реалното производство ще намаляват.
Също така, предвид промените в ЗЕ и след изтичане на сроковете на договорите за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени, цялото произведено количество ел. енергия при централи 4 МВт и над 4 МВт ще се реализира на борсовия пазар, т.е. по свободно договорени цени. Съгласно становището на „АСМ-БГ Инвестиции“ АД и „РЕС Технолъджи“ АД се очаква от 01.01.2019 г. ФтЕЦ с инсталирана мощност до 4 MW да продължат да продават произведената от тях електрическа енергия по същия модел, докато ФтЕЦ с мощност от 4 и над 4 МВ ще започнат да продават произведената от тях електрическа енергия до размера на нетното специфично производство на свободния пазар, но подкрепяни по модела на т.нар. „договори за премия“33, като след достигането на нетното специфично производство отново ще участват на пазара на свободно договорени цени, но без заплащането на допълнителна премия. В този смисъл е и становището на „Екосолар“ ЕООД.
Предвид ниската себестойност на произведената от ФтЕЦ електрическа енергия, същата се очаква да бъде реализирана и при по-изгодни търговски условия. Допълнително, обединената група ще засили своето пазарно присъствие и предвид намаления инвеститорски интерес, свързан с отпадането на задължението за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници по преференциални цени, считано от 1 януари 2016 г.
Предимството, което ще има придобиващата контрол група пред другите участници на пазара с осъществяването на планираната концентрация, е свързано и с участието на групата ЧЕЗ на вертикално свързаните пазари надолу по веригата. На пазара на разпределение и снабдяване/доставка на ел. енергия придобиваната група е с естествено монополно положение за територията, определена в издадените й лицензии за осъществяване на тези дейности. Също така, групата ЧЕЗ има и два регистрирани търговеца на ел. енергия („ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД), които формират общ пазарен дял от (…..)*% на база търгувани количества ел. енергия на свободния пазар (в съответствие с данните от ЕСО се изчислява на (…..)*%). Това от своя страна дава основание КЗК да приеме, че след приключване на договорите за изкупуване на ел. енергия по преференциални цени от ФтЕЦ на участниците в концентрацията същите количества биха се изкупували от посочените по-горе търговци на ел. енергия. Тези търговци от своя страна, като част от вертикално интегрираната група ЧЕЗ, биха имали предимство пред останалите търговци на ел. енергия, използвайки достъпа до електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ да доставят ел. енергия на клиенти, присъединени към разпределителната мрежа, която обхваща административните области София, София Област, Благоевград, Перник, Кюстендил, Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен.
В процеса на проучването се установи, че групата ЧЕЗ има регистриран координатор на „специална балансираща група“ („ЧЕЗ Електро България“ АД) и на „стандартна балансираща група“ („ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД). Формирането на балансиращите групи има за цел да минимизира ефекта от отклоненията, които се получават при прогнозирането на производството или консумацията на даден пазарен участник, в деня предхождащ доставката и реалното производство или консумация на съответния участник в деня на доставката. Обединяването на пазарните участници в балансиращи групи минимизира тези отклонения при агрегиране на пазарните графици, като по този начин намалява и разходите на самите участници за балансираща енергия, които те заплащат на своя координатор. Колкото по-голяма и разнородна е дадена балансираща група – с различен по вид технология производител (напр. ФтЕЦ или ВЕЦ) или различен по вид консуматор (напр. битови, търговски офиси или производствени обекти), толкова възможностите за минимизиране на разходите се увеличават. Предвид гореизложеното и с оглед липсата на бариери за смяна на координатора на балансираща група, след осъществяване на сделката координаторите на балансираща енергия от групата на ЧЕЗ ще имат по-голямо предимство пред останалите регистрирани координатори на ел. енергия. Допълнително, съгласно становището на ЕСО, след измененията на ЗЕ от 08.05.2018 г. всички ВЕИ и ВКП производители с централи от 4 и над 4 МВ ще продават директно или чрез координатора на балансираща група цялата произведена от тях енергия на организиран борсов пазар. Следователно фотоволтаичните централи от групата на ЧЕЗ и от групата на „Инерком България“ ЕАД, съгласно разпоредбите на чл. 100, ал.4 от ЗЕ, ще продават произведената от тях енергия директно или чрез координатора на балансираща група на организиран борсов пазар. Тенденцията в резултат на законовите промени е за увеличаване дела на търгуваната ел. енергия от ВЕИ, в т.ч. от ФтЕЦ на свободния пазар/ вътрешен и за износ/ с преминаването към напълно либерализиран пазар и прехвърлянето на всички производители и потребители от регулиран към свободен пазар през енергийна борса.
Въз основа на цялостния анализ може да се заключи, че предвид вертикално интегрираната придобивана група ЧЕЗ, която разполага със стабилен финансов ресурс и опит в електроенергийния сектор, се създават предпоставки нотифицираната сделка да доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група. С оглед широкия обхват от дейности на придобиваните дружества и тяхното значение за електроенергийната система на Р. България, е налице основание да се приеме, че настоящата концентрация е от стратегическо значение за страната, като потенциалните ефекти от нея биха имали пряко отражения на националната сигурност. Наличието на съществени вертикални ефекти ще доведе до значително предимство на участниците в концентрацията пред техните конкуренти, което от своя би възпрепятствало ефективната конкуренция на анализираните пазари.

Въз основа на направения анализ и на основание чл. 60, ал. 1, т. 17, във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2, чл. 24, ал. 1 и чл. 66, ал. 1 от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията

Р Е Ш И:

1. ЗАБРАНЯВА концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на контрол от страна на „Инерком България” ЕАД (ЕИК 204757298) върху предприятията от групата на „ЧЕЗ“ а.с. в Република България (посочени в раздел IIІ., т. 3.2.)
2. Постановява незабавно изпълнение на решението по т. 1.
На основание чл. 64, ал.1 от ЗЗК решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването по реда на АПК, а за третите лица – от публикуването му в електронния (публичния) регистър на КЗК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

…………………………………….
Юлия Ненкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

……………………………..
Димитър Кюмюрджиев

ЧЛЕНОВЕ:

……………………………..
Анна Яневa

……………………………..
Георгица Стоянова

……………………………..
Красимир Витанов

……………………..
Красимир Зафиров

…………………..
Пламен Киров

АКО ВИДИТЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО, НЯКОЕ НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СНИМАЙТЕ И ПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ НА МЕЙЛА НА „ТРУД“ – trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

Коментирайте от Фейсбук

Коментари (1)

  1. С две думи мажоритарят няма да плаща неустойки по договора с ЧЕЗ.

Коментарите са заторени

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.