Вижте мотивите на КЗК да забрани сделките за ЧЕЗ и за Нова телевизия

КЗК забрани сделките за активите на ЧЕЗ в България и за придобиването на "Нова броудкастинг груп" от чешкия милиардер Петр Келнер.

Ето какви са изводите на комисията:

За ЧЕЗ:

Въз основа на цялостния анализ може да се заключи, че предвид вертикално интегрираната придобивана група ЧЕЗ, която разполага със стабилен финансов ресурс и опит в електроенергийния сектор, се създават предпоставки нотифицираната сделка да доведе до установяване или засилване на господстващото положение на обединената група. С оглед широкия обхват от дейности на придобиваните дружества и тяхното значение за електроенергийната система на Р. България, е налице основание да се приеме, че настоящата концентрация е от стратегическо значение за страната, като потенциалните ефекти от нея биха имали пряко отражения на националната сигурност. Наличието на съществени вертикални ефекти ще доведе до значително предимство на участниците в концентрацията пред техните конкуренти, което от своя би възпрепятствало ефективната конкуренция на анализираните пазари.

За "Нова броудкастинг груп"

Значителният брой средства за масова информация с които ще разполага обединената група, цитирани в т. 4.1. от настоящото решение, ще й даде съществено предимство пред останалите участници, предоставящи медийни услуги. По този начин, участниците в концентрацията биха имали стимул и реална възможност да променят своята търговска политика под различни форми, изразяващи се в ограничаване на достъпа, повишаване на цените или промяна в условията по сключените договори.

Според КЗК съществуват значими бариери за навлизане на медийните пазари от правен характер като необходимост от получаване на лиценз за осъществяване на дейност като телевизионен оператор по реда на Закона за радиото и телевизията, лиценз за продуциране и др., както и бариери от икономически характер като финансов ресурс за създаване на телевизионно и интернет съдържание, за телевизионно разпространение, за защита правата на интелектуална собственост и др. Посочените бариери и утвърдените водещи позиции на участниците, правят трудно навлизането на нови такива, особено по отношение пазарите на телевизионно разпространение и телевизионна реклама. Дори и да се приеме за възможно евентуално навлизане на нови участници, предлагащи медийни услуги, същите е малко вероятно в краткосрочен, дори и в средносрочен план да заемат пазарни позиции, чрез които биха могли да упражняват конкурентен натиск върху обединената група, която оперирайки различни медийни и рекламни платформи предлага на крайните потребители своите услуги и в пакет.

С оглед на гореизложеното и предвид значителния опит на придобиващото дружество и неговите инвестиционни намерения се създават предпоставки сделката да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, което значително би възпрепятствало конкуренцията на съответните пазари.

Такова поведение би ограничило и нарушило не само конкуренцията на пазара, но и интересите на крайните потребители, предвид обществената значимост на медиите.

Пълният текст на решенията на КЗК:

Р Е Ш Е Н И Е

№ 804

гр. София, 19.07.2018 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Юлия Ненкова

ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Кюмюрджиев

ЧЛЕНОВЕ:

Анна Янева

Георгица Стоянова

Красимир Витанов

Красимир Зафиров

Пламен Киров

при протоколист г-н Захари Сръндев, разгледа в закрито заседание на 19.07.2018 г. преписка № КЗК/421/2018 г., докладвана от наблюдаващия проучването член на КЗК - г-н Красимир Витанов.

I.Основание за образуване на производството

В Комисията за защита на конкуренцията е образувана преписка № КЗК/421/2018 г., във връзка с постъпило уведомление на основание чл. 38, ал. 1, т. 6 от ЗЗК, за намерението на ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В. ( PPF TMT Bidco 2 В.V), да придобие пряк самостоятелен контрол по смисъла на чл. 22 от ЗЗК върху „Нова Броудкастинг Груп” АД и непряк контрол върху „Нет Инфо” АД и „Агенция Ева“ ООД (в ликвидация).

II.Искане на уведомителя

Към Комисията е отправена молба да направи оценка на сделката и да я разреши безусловно на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЗК като се произнесе с решение по чл. 60, ал. 1, т. 14 или т.13 от ЗЗК, тъй като не се очаква концентрацията да породи хоризонтални или нехоризонтални ефекти, които биха могли да окажат неблагоприятно въздействие върху конкуренцията и няма да доведе до установяване на предприятие с господстващо положение.

Поискано е също КЗК да постанови незабавно изпълнение на решението си съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗЗК.

Чрез съобщение в електронния (публичния) регистър на КЗК всички заинтересовани лица бяха поканени да представят в седемдневен срок становища относно ефекта на концентрацията върху конкуренцията. В указания срок такива не постъпиха в деловодството на Комисията.

ІII. Предприятия - участници в сделката

3.Дружество, придобиващо контрол

3.1. ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В. (PPF TMT Bidco 2 В.V) дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Нидерландия, вписано в Търговския Регистър на нидерландската Търговска камара под номер (RSIN) 856935943, номер от Търговския регистър 67332722, със седалище и адрес на управление: Стравинскилаан 933, 1077ХХ Амстердам [Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, the Netherlands] („ППФ ТМТ“). Предмет на дейност на дружеството по регистрация: мултинационална финансова и инвестиционна група с фокус върху финансови услуги, потребителско финансиране, телекомуникации, биотехнологии, търговия на дребно, недвижими имоти и земеделие.

3.2. Дружество, върху което се придобива контрол

„Нова Броудкастинг Груп“ АД е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 832093629, със седалище и адрес на управление гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6.

Предмет на дейност по регистрация е: телевизионна дейност за създаване на телевизионни програми, предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи, ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, телевизионна дейност чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване, телевизионна дейност за създаване на програми, предназначени за разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване, разпространяване на български и чуждестранни телевизионни програми, осъществяване на медийни услуги по заявка, собственост и контрол на преки или непреки участия в дъщерните дружества на дружеството и участие (пряко или чрез дъщерни дружества) в телевизионни и радио предавания, списания, вестници и разпространение на dth телевизия (чрез приемник директно от сателита) в държави на балканите (наричан накратко "дейността"), както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Силва Николова Зурлева, Дидие Жорж Филип Щосел, Йорген Мадсен Линдеман, Джете Нигаард-Андерсен и Андреас Уолкър.

Дружеството се управлява и представлява от Дидие Жорж Филип Щосел.

Капиталът на дружеството е в размер на 15 272 620 обикновени поименни налични, с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 лев. Мажоритарен акционерен в „Нова Броудкастинг Груп“ АД е „Ем Ти Джи Броудкастинг” AB, Швеция, което притежава 95% от капитала му.

ІV. Предприятия (и лица), контролиращи пряко или косвено участниците в сделката

4.1. Върху „ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В.” ( PPF TMT Bidco 2 В.V) пряк едноличен контрол упражнява - ППФ Груп Н.В. (PPF Grup N.V.), дружество регистрирано в Нидерландия, с дружествен номер (КvК) 33264887, което притежава 100% от дружествения капитал на ППФ ТМТ.

Съгласно предоставената от уведомителя информация, крайният контрол се упражнява от (…..)*, който притежава пряко (…..)*% от капитала на ППФ Груп Н.В.

4.2. Пряк контрол върху

„Нова Броудкастинг Груп“ АД упражнява „Ем Ти Джи Броудкастинг” AБ, Швеция, което притежава (…..)*% от капитала на дружеството, с регистрационен номер 5563532687, регистрирано съгласно законите на Швеция, с адрес на управление: Скепсборн 18, ПК 2094, SE-103 13, Стокхолм. Останалите (…..)*% се притежават от Истърн Юропиън Медия Холдинг СА, Люксембург.

Съгласно уведомлението и допълнително предоставената информация, „Ем Ти Джи Броудкастинг” AB е пряко контролирано от „Модърн Таймс Груп Ем Ти Джи” АБ (Modern Times Group MTG AB, накратко „Ем Ти Джи”), което дружество е непряк едноличен собственик на „Нова Броудкастинг Груп“ АД.

„Модърн Таймс Груп Ем Ти Джи“ АБ е вписано в Шведската служба за регистрация на дружествата (Bolagsverket) с регистрационен номер 556309-9158, със седалище и адрес на управление: Скеппсброн 18, Бокс 2094, SE -103 13, Стокхолм, Швеция (Skeppsbron 18 Box 2094, SE-103 13 Stockholm, Sweden). „Ем Ти Джи“ е публично дружество, акциите на което са вписани за търговия на Стокхолмската фондова борса– НАСДАК О Ем Екс Стокхолм АБ (NASDAQ OMX Stockholm AB).

(…..)*.

V. Предприятия с регистрация в България, върху които участниците в сделката упражняват контрол по смисъла на чл. 22, ал. 3 от ЗЗК

5.1. Предприятия, контролирани от придобиващото предприятие

„ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В.” не упражнява пряк или непряк контрол върху предприятия с регистрация в България.

5.2. Предприятия, контролирани от придобиваното дружество

„Нова Броудкастинг Груп“ АД упражнява пряк/косвен съвместен1 контрол върху:

5.2.1. „Агенция Ева” ООД е дружество вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130566507, със седалище и адрес на управление: ул. "Христо Белчев" No 1, ет. 5, район Средец, София 1000. Регистрираният предмет на дейност на дружеството е: издателска дейност, търговия с печатни произведения, сделки с интелектуална собственост, продажба на стоки или други вещи, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона. Дружеството се намира в производство по ликвидация, с назначен ликвидатор Анатоли Владев Белчев. „Нова Броудкастинг Груп” АД притежава 80 % от капитала на „Агенция Ева“ ООД, а останалите 20 % се притежават от Милена Велизарова Попова-Блъскова (…..)*. „Агенция Ева” ООД има (…..)* участие в „Атика Ева” АД:

- „Атика Ева” АД e акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203710235, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. „Христо Белчев“ № 1, ет. 6. „Атика Ева” АД е специализирано в издаването на месечни списания. Дружеството (…..)*.

5.2.2. „Кънвиниънс” АД - акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204786976, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, ж.к. Лозенец, бул. „Черни връх“ № 84, ет. 5. Основен предмет на дейност на дружеството е: продажба и доставка на стоки като дигитален супермаркет. Дружеството се управлява и представлява от Иван Асенов Александров. „Нова Броудкастинг Груп” АД притежава (…..)* % от капитала на „Кънвиниънс” АД, (…..)*2.

5.2.3. „Нет Инфо“ АД е дружество вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202632567, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб” № 41, ет. 6. Регистрираният предмет на дейност на дружеството е: предоставяне на дигитални медийни услуги, медийно съдържание, новини, пазарна информация и допълнителни услуги по електронен път, услуги свързани с електронни транзакции, осъществяване на рекламни и маркетингови услуги , предоставяне на интернет хостинг услуги, развитие и изпълнение на дигитални криейтив решения, както и развитие и разпространение и разпространение на софтуерни продукти, разработени за предоставяне на дигитални медийни услуги. „Нет Инфо“ АД е (…..)* “Нова Броудкастинг Груп“ АД притежаващ (…..)* %, (…..)*. „Нет Инфо” АД упражнява контрол върху следните предприятия:

- „Ви Бокс” ЕАД е дружество вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията ЕИК 175323082, със седалище и адрес на управление гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб” 41, ет. 3. Предмет на дейност на дружеството е: предоставяне на интернет услуги, предоставяне на медийно съдържание по електронен път, изработване и поддръжка на интернет страници, хостинг, информационна, програмна дейност. (…..)*

- „Дарик Нюз” ЕООД e еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175032949, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 3. Предметът на дейност на дружеството включва информационно обслужване, консултантска дейност, медийна продукция, създаване и реализиране на новинарска продукция под формата на текст, звук и образ, вътрешна и външна търговия, консултантски услуги, производство на стоки, търговско представителство, посредничество и комисионни сделки, строителство и експлоатация на всякакви видове сгради, сделки с недвижими имоти, издателска дейност, всякакви дейности, които не са забранени от закона. (…..)*. Дружеството упражнява контрол върху:

- „Имоти Инфо“ ООД e българско дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201246430, със седалище и адрес на управление: гр. София 1504, район Оборище, бул. "Кн. Ал. Дондуков" № 82. Предметът на дейност на дружеството е осъществяване на дейност по рекламиране на недвижими имоти чрез сайта си imoti.info. „Имоти Инфо“ ООД е под съвместния контрол на „Дарик Нюз” ЕООД, което притежава (…..)* % от капитала на „Имоти Инфо“ ООД и "Резон" ООД (ЕИК 1211846221) притежаващо останалите (…..)* % от капитала на „Имоти Инфо“ ООД.

- „Трендо БГ” АД e акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203411795, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Богомил" № 58, ет. 6. Предметът на дейност на дружеството включва: електронна търговия, рекламна дейност, както и всички други услуги и дейности, които не са забранени от закона. Съвместен контрол върху дружеството упражняват „Нет Инфо” АД (…..)* и лицата (…..)* и (…..)*.

- „Грабо Медия” АД е дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203412406, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, район Източен, бул. "Източен" № 94, ет. 6. „Грабо Медия” АД извършва дейност по продажба на ваучери чрез сайт за групово пазаруване www.grabo.bg. Съвместен контрол върху дружеството упражняват „Нет Инфо” АД (…..)* % и (…..)*.

- „Файненшъл Маркетплейс” АД e акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204346635, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, район Изгрев, ул. „Лъчезар Станчев“ No 3, Литекс тауър, ет. 2. „Файненшъл Маркетплейс” АД развива дейност по сравняване на оферти за кредитни и застрахователни продукти чрез собствен интернет сайт https://www.fina.bg/. „Нет Инфо” АД (…..)*.

- „Проспекто груп” АД е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204255331, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, район Студентски, бул. „Симеоновско шосе“ № 33, ет. 2, ап. 2. „Проспекто груп“ АД осъществява дейност по онлайн представянето на рекламни брошури на вериги магазини през сайта си borshura.bg. Съгласно (…..)*.

VI. Правна форма и цел на концентрацията

6.1. Правна форма на концентрацията

Планираното придобиване ще бъде осъществено по силата на Договор3, подписан на 19.02.2018г. между акционерите „Ем Ти Джи Броудкастинг“ АБ и „Истърн Юръпиън Медия Холдингс” С.A (като продавачи) от една страна и „ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В” (като купувач) от друга страна.

Видно от чл. 4.1., буква (а) от Договора (раздел „Предварителни условия”) сделката ще се осъществи при приключване на следните условия: Комисия за защита на конкуренцията да е издала разрешение за осъществяване на концентрацията или такова решение, с което обявява, че сделката не представлява концентрация съгласно чл. 24, ал 1 от ЗЗК и периодът за обжалване на решението е изтекъл без да бъде подадена жалба срещу него.

Съгласно чл. 7.1, буква (б) от Договора (раздел „Договорености следващи датата на приключване”), „Ем Ти Джи Броудкастинг“ АБ и „Истърн Юръпиън Медия Холдингс” С.A се задължават пред купувача, че за срок от 24 месеца след приключването на сделката да не развиват дейност в България в областта на медийния бизнес. По отношение на висшите служители на дружествата продавачи, също съществува забрана да наемат за срок от 24 месеца след приключването на сделката, лица които са били ключови в управлението на групата продавача.

Видно от чл. 7.2. от Договора за купувача също съществува ограничение да наема ключови служители от групата на Ем Ти Джи за срок от 12 месеца след приключване на сделката.

Комисията счита, че горепосочените клаузи за неконкуриране отговарят на критериите, заложени в Известието на Европейската комисия относно ограниченията, пряко свързани и необходими за концентрациите (Известието).

След осъществяване на планираната сделка „ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В” ще има възможност самостоятелно да определя търговската политика и поведението на „Нова Броудкастинг Груп” АД като упражнява едноличен контрол.

6.2. Цел на концентрацията

Съгласно уведомлението, предвижданата сделка е стратегическа инвестиция на групата на ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В., която инвестира в сектори и държави, в които очаква положително развитие на пазара и разумна възвръщаемост на инвестициите си. (…..)* След интеграцията на Нова в групата на ППФ, придобиваното дружество ще се възползва от високото качество на управленски стандарти на ППФ, които имат опит в управлението на телевизионен оператор, като е притежавал най-голямата частна телевизия в Република Чехия.

VII.Задължение за предварително уведомяване

Сумата от общите обороти, реализирани през 2016 г. на територията на Република България от обичайна дейност на участниците в концентрацията, изчислена в съответствие с чл. 25 от ЗЗК, е в размер на (…..)* лв., в това число:

придобиваща контрол група на ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В., Нидерландия в размер на (…..)* лв.;

придобиваното предприятие „Нова Броудкастинг Груп“ АД в размер на (…..)* лв.4

По повод преценката за евентуално наличие на „общностно измерение” на сделката по смисъла на Регламент на Съвета № 139/2004, предвид размера на реализираните от участниците в концентрацията обороти, КЗК установи, че не са удовлетворени хипотезите на чл. 1 от Регламента за наличие на „общностно измерение”, което запазва собствената й компетентност.

VIII.Основание за извършване на задълбочено проучване

С Решение № 570/2018 г. Комисията за защита на конкуренцията на основание чл. 82, ал. 3, т. 4 от ЗЗК започна задълбочено проучване по реда па чл. 83 от ЗЗК.

Предвид характеристиките на всеки един от съответните пазари в медийния сектор, КЗК заключи, че придобиваната група има водещи позиции, разполага със значителен финансов и организационен ресурс, възможност за реализиране на икономии от мащаба и обхвата и утвърден имидж. Пазарното присъствие на предоставянето на медийни услуги пряко влияе и върху пазара на рекламата, на който Нова отново има съществено пазарно присъствие.

С оглед на гореизложеното и предвид значителния опит на придобиващото дружество и неговите инвестиционни намерения, се създават предпоставки сделката да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, което значително би възпрепятствало конкуренцията на съответните пазари.

Обединената група ще разполага със съществено предимство пред останалите конкуренти, което налага извършването на задълбочено проучване на възможните антиконкурентни ефекти от сделката.

IX. Съответен пазар

Определяне на съответните пазари, на които оперират участниците в концентрацията. Пазари, върху които концентрацията ще окаже въздействие.

За да дефинира съответния продуктов пазар, Комисията се позовава на дейността на участниците в концентрацията и съответните стоки и/или услуги, които те предлагат.

9.1. Дейности на участниците в концентрацията

Придобиващо контрол предприятие

ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В., Нидерландия е учредено (…..)*. с цел да бъде холдингово дружество и не осъществява друга търговска дейност. Същото е част от групата на ППФ Груп Н.В. (PPF Group N.V.), мултинационална финансова и инвестиционна група с фокус върху финансови услуги, потребителско финансиране, телекомуникации, биотехнологии, търговия на дребно, недвижими имоти и земеделие. Групата на ППФ започва първоначално да оперира в Чехия и понастоящем е активна главно в районите на Централна и Източна Европа, Русия, Германия, Нидерландия, Великобритания, САЩ, Китай, Индия, Виетнам, Индонезия и Филипините.

В България групата оперира чрез Online Comparison Shopping Kft., Унгария, което осъществява дейност чрез www.pazaruvaj.com, платформа за сравнение на цени и продукти за онлайн пазаруване, подпомагащ магазините с онлайн асортимент и клиентите им при правене на покупки.

Придобивано предприятие

„Нова Броудкастинг Груп“ АД извършва следните дейности:

- създаване на телевизионно съдържание;

- разпространение на телевизионно съдържание - „Нова“ предоставя за разпространение 7 (седем) телевизионни програми с национален обхват (програми „Нова телевизия“, „Диема“, „Кино Нова“, „Диема Фемили“, „Нова спорт“, „Диема спорт“, „Диема спорт 2“);

- поддържане на интернет сайтове, предоставящи основно информация за програмите на ТВ-каналите, които оперира, както и възможност за гледане на част от излъчваните предавания - www.novatv.bg, www.play.novatv.bg, www.play.diemaxtra.bg, www.novanews.bg, www.nova.bg, xfactor.novatv.bg, kinonova.bg, www.diema.bg;

Дружеството, контролирано от „Нова Броудкастинг Груп“ АД - „Атика Ева“ ООД извършва издателска дейност. Другите предприятия, контролирани от „Нова Броудкастинг Груп“ АД – чрез „Нет Инфо“ АД, предоставят следните ключови продукти и услуги:

уеб-базирана електронна поща – позволява на крайните потребители да отворят електронни пощенски кутии и да обменят съобщения, съхраняват файлове онлайн чрез сайтът www.abv.bg;

търсене – предоставя уеб-търсене на основните си страници www.abv.bg и www.gbg.bg;

новини и информация – предоставя цифрови новини и информация чрез новинарските сайтове www.vesti.bg и www.dariknews.bg, спортен новинарски сайт www.gong.bg, сайта за прогнозата за времето www.sinoptik.bg, сайта за финансова информация www.pariteni.bg , и сайта посветен за жената www.edna.bg ;

обяви за недвижими имоти – потребителите имат достъп до обяви за недвижими имоти на различни агенции чрез сайта www.imoti.info;

видео споделяне – чрез сайта www.vbox7.com се дава възможност на крайните потребители да качват и споделят видео файлове;

дигитални творчески решения – предоставя консултации и изпълнение на цифрови медийни решения за големи рекламодатели като Coca Cola и Nestle;

продажба на ваучери - чрез сайта за групово пазаруване www.grabo.bg , предоставя ваучери за хотелско настаняване, екскурзии, билети за кино и театър, автомобилни и други услуги;

обяви за автомобили – www.carmarket.bg дава възможност на потребителите да публикуват обяви за продажба на коли;

проверка на цени и сравнение на продукти – интернет потребителите могат да сравняват цените в различни онлайн магазини, чрез сайта www.sravni.bg ;

предоставяне на информация за кредитни и застрахователни продукти предлагани на българския пазар чрез сайта www.fina.bg

разпространение на електронни брошури (чрез „Проспекто груп” АД) -посредством уеб-сайта www.broshura.bg

електронна търговия - пазаруване в онлайн супермакет (чрез „Кънвиниънс” АД и сайта www.ebag.bg) и продажба на дребно на маркови дрехи и модни аксесоари (чрез „Трендо БГ” АД и уеб-сайта www.trendo.bg ).

9.2. Продуктово-географски пазари5, на които оперират участниците в сделката. Пазарни дялове.

Придобиваща контрол група

Придобиващата контрол група оперира чрез Online Comparison Shopping Kft., Унгария на пазара на електронна търговия с национален географски обхват. Пазарният дял на Online Comparison Shopping Kft., Унгария е под [0-5]%, по данни на Euromonitor International.

Придобивано предприятие

„Нова Броудкастинг Груп“ АД и контролираните от нея предприятия участват на следните продуктови и географски пазари:

- Пазар на телевизионно разпространение с национален географски обхват;

Пазарният дял на „Нова Броудкастинг Груп“ АД е [30-40] % за 2016 г. и [30-40] % за 2017 г., получен на база зрителска аудитория, по данни на „Нилсен Адмосфер България“ ЕАД (Nielsen AdMosphere). Според уведомителят, делът на „Нова“ по критерия стойност е [30-40] % за 2016 г.

- Пазар на телевизионна реклама с национален географски обхват;

Пазарният дял на „Нова Броудкастинг Груп“ АД за 2016 г. по данни на Nielsen е [40-50]%, а по данни на GARB е [40-50]%, получени на база стойност.

- Пазар на телевизионното съдържание с национален географски обхват;

Според уведомителя „Нова Броудкастинг Груп“ АД създава телевизионно съдържание единствено за разпространение в собствените си телевизионни канали, а не с цел разпространение, поради което може да се направи извод, че тя няма пазарно присъствие.

- Пазар на издаване на списания с национален географски обхват;

Общият пазарен дял на всички изданията на „Нова Броудкастинг Груп“ АД (Grazia, Eva, Joy, Playboy, OK!, Esquire и Forbes) по данни на GARB за 2016 г. е приблизително 7%.

- Пазар на онлайн (интернет) реклама с национален географски обхват;

Пазарният дял на „Нова Броудкастинг Груп“ АД, който включва и дела на „Нет Инфо“ АД е [10-20] % за 2016 г., получен на база стойност;

- Пазар на електронна търговия с национален географски обхват.

Пазарният дял на Нова е под [0-5]%, по данни на Euromonitor International.

X. Правни изводи

По чл. 22 от ЗЗК

Съгласно чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЗК, концентрация между предприятия е налице при настъпване на трайна промяна в контрола, когато едно или няколко лица, упражняващи вече контрол върху най-малко едно предприятие, придобият чрез покупка на ценни книжа, дялове или имущество, чрез договор или по друг начин пряк или косвен контрол върху други предприятия или части от тях. В този смисъл Комисията в своите решения приема, че всяка промяна в лицето или лицата, упражняващи решаващо влияние върху едно предприятие или част от него, води до промяна в структурата на предприятието и представлява концентрация между предприятия.

Според установената практика на КЗК, „контрол” по смисъла на чл. 22 от ЗЗК представлява възможността за самостоятелно вземане на стратегически решения (при едноличен контрол) или за налагане на вето при вземане на такива решения (при съвместен контрол). Стратегически решения, по смисъла на чл. 22 от ЗЗК, са тези, които се отнасят до определяне на търговската политика и конкурентното поведение на едно дружество. Такива са решенията за избор на ръководни органи на дружеството и за определяне на стратегията му – бюджет, бизнес планове, инвестиции.

Нотифицираната сделка е насочена към придобиването на 100 % от капитала на „Нова Броудкастинг Груп“ АД от „ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В”. Преди изкупуването на целия капитал на „Нова Броудкастинг Груп“ АД, контрол върху придобиваното дружество е упражняван от мажоритарния акционерен „Ем Ти Джи Броудкастинг” AБ, Швеция.

След финализирането на сделката Уведомителят ще придобие 100 % от акционерния капитал на „Нова Броудкастинг Груп“ АД. Придобиването на целия капитал на едно предприятие е достатъчен аргумент за Комисията, че с него ще настъпи промяна в упражнявания до момента контрол.

Предвид гореизложеното, следва да се приеме, че нотифицираната операция, по силата на която „ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В” ще придобие пряк едноличен контрол върху „Нова Броудкастинг Груп“ АД, представлява концентрация между предприятия по смисъла на чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЗК.

По чл. 24 от ЗЗК

Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗЗК, предприятията са задължени да уведомят предварително Комисията за намерението си да осъществяват концентрация, когато сумата от общите обороти на всички предприятия-участници в концентрацията на територията на страната за предходната финансова година надхвърля 25 млн. лв. Законът въвежда допълнително кумулативно изискване с два алтернативни критерия, а именно оборотът на всяко едно от поне две от предприятията – участници в концентрацията, или оборотът на предприятието-цел, на територията на България през предходната финансова година да надхвърля 3 млн. лв.

Както бе установено по-горе, посочените кумулативни критерии в случая са изпълнени и за уведомителя е възникнало задължение за предварително уведомяване на КЗК, което задължение е изпълнено.

По чл. 26, ал. 1 от ЗЗК

Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗЗК, Комисията разрешава концентрация между предприятия, ако тя не води до установяване или засилване на господстващо положение, което значително би попречило на ефективната конкуренция на пазарите, на които оперират участниците в концентрацията.

КЗК изследва пазарното положение преди и след сделката, както и фактори, влияещи върху пазарната позиция и промяната в структурата на пазара.

При анализа на нотифицираната сделка КЗК установи, че е налице хоризонтално припокриване между дейностите на участниците в концентрацията на пазара на онлайн търговия, тъй като „ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В” оперира в България чрез унгарското дружество Online Comparison Shopping Kft., а придобиваното предприятие чрез „Кънвиниънс” АД и „Трендо БГ” АД.

В конкретния случай следва да се отчетат водещите позиции на придобиваното предприятие в областта на медийните услуги, което от своя страна повдига основателни опасения за ефекта от сделка върху конкурентна среда на горепосочените пазари.

По смисъла на чл. 20, ал.1 от ЗЗК господстващо е положението на предприятие, което с оглед на своя пазарен дял, финансови ресурси, възможности за достъп до пазара, технологично равнище и стопански отношения с други предприятия може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на съответния пазар и по този начин да засегне интересите на потребителите, тъй като е независимо от своите конкуренти, доставчици или купувачи.

В Методика за определяне положението на предприятията на съответния пазар6 Комисията е приела, че общ пазарен дял под 15% на предприятията-участници на съответния пазар (ако участниците са конкуренти) не е притеснителен и се презюмира, че в тези случаи операцията няма потенциал да възпрепятства съществено конкуренцията. Съгласно Методиката притеснителен общ пазарен дял на дружества – участници в концентрацията би могъл да бъде този, който надхвърля 40%, тъй като в този случай това може да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, в резултат на което да се създаде възможност за възпрепятстване или нарушаване на конкуренцията.

Пазарният дял предоставя първоначална индикация за структурата на пазара и сам по себе си не е достатъчен, за да обоснове евентуалното наличие на господстващо положение. В тази връзка Комисията взема предвид и други обстоятелства, като например характеристиката на съответните пазари от гледна точка на търсене и предлагане, юридически или други препятствия за навлизане на нови участници и други фактори в зависимост от конкретния оценяван случай.

Предвид характеристиките на всеки един от съответните пазари в медийния сектор, КЗК заключи, че придобиваната група има водещи позиции, разполага със значителен финансов и организационен ресурс, възможност за реализиране на икономии от мащаба и обхвата и утвърден имидж. „Нова Броудкастинг Груп“ АД притежава пазарен дял на пазара на телевизионно разпространение в размер на [30-40]% за 2016 г. и [30-40]% за 2017 г., получен на база зрителска аудитория“, а по критерия стойност той е [30-40]% за 2016 г. Предвид пазарното положение на предприятието, в резултат от концентрацията е възможно съществена промяна в условията и цените на Нова в посока ощетяване на крайния потребител. Пазарното присъствие на предоставянето на медийни услуги пряко влияе и върху пазара на рекламата. Анализът установи, че пазарният дял на „Нова Броудкастинг Груп“ АД за 2016 г. по данни на Nielsen е [40-50]%, а по данни на GARB е е [40-50]%, получени на база стойност. В уведомлението се посочва, че по наблюдение на ППФ пазарът на реклама в България (…..)*. По мнение на уведомителя „Групата на Нова (…..)*“.

Значителният брой средства за масова информация с които ще разполага обединената група, цитирани в т. 4.1. от настоящото решение, ще й даде съществено предимство пред останалите участници, предоставящи медийни услуги. По този начин, участниците в концентрацията биха имали стимул и реална възможност да променят своята търговска политика под различни форми, изразяващи се в ограничаване на достъпа, повишаване на цените или промяна в условията по сключените договори.

Според КЗК съществуват значими бариери за навлизане на медийните пазари от правен характер като необходимост от получаване на лиценз за осъществяване на дейност като телевизионен оператор по реда на Закона за радиото и телевизията, лиценз за продуциране и др., както и бариери от икономически характер като финансов ресурс за създаване на телевизионно и интернет съдържание, за телевизионно разпространение, за защита правата на интелектуална собственост и др. Посочените бариери и утвърдените водещи позиции на участниците, правят трудно навлизането на нови такива, особено по отношение пазарите на телевизионно разпространение и телевизионна реклама. Дори и да се приеме за възможно евентуално навлизане на нови участници, предлагащи медийни услуги, същите е малко вероятно в краткосрочен, дори и в средносрочен план да заемат пазарни позиции, чрез които биха могли да упражняват конкурентен натиск върху обединената група, която оперирайки различни медийни и рекламни платформи предлага на крайните потребители своите услуги и в пакет.

С оглед на гореизложеното и предвид значителния опит на придобиващото дружество и неговите инвестиционни намерения се създават предпоставки сделката да доведе до установяване или засилване на господстващо положение, което значително би възпрепятствало конкуренцията на съответните пазари.

Такова поведение би ограничило и нарушило не само конкуренцията на пазара, но и интересите на крайните потребители, предвид обществената значимост на медиите.

Въз основа на направения анализ и на основание чл. 60, ал. 1, т. 17, чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 83, ал. 1, чл. 22, ал.1, т. 2, чл. 24, ал. 1 и чл. 66, ал. 1 от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията

РЕШИ:

1. ЗАБРАНЯВА концентрацията между предприятия, която ще се осъществи чрез придобиване на пряк едноличен контрол от страна на „ППФ ТМТ Бидко 2 Б.В” (рег. № 67332722) върху „Нова Броудкастинг Груп” АД (ЕИК 832093629) и непряк контрол върху „Нет Инфо” АД (ЕИК 202632567) и „Агенция Ева” ООД (ЕИК 130566507).

2. Постановява незабавно изпълнение на решението по т.1.

На основание чл. 64, ал.1 от ЗЗК решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок, който започва да тече от съобщаването по реда на АПК, а за третите лица - от публикуването му в електронния (публичния) регистър на КЗК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...........................................

Юлия Ненкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................

Димитър Кюмюрджиев

ЧЛЕНОВЕ:

...................................

Анна Яневa

...................................

Георгица Стоянова

...................................

Красимир Витанов

……………………..

Красимир Зафиров

……………………..

Пламен Киров

Р Е Ш Е Н И Е

№ 805

гр. София, 19.07.2018 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Юлия Ненкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Димитър Кюмюрджиев

ЧЛЕНОВЕ:

Анна Яневa

Георгица Стоянова

Красимир Витанов

Красимир Зафиров

Пламен Киров

при протоколист г-н Захари Сръндев, разгледа в закрито заседание на 19.07.2018 г. преписка № КЗК/537/2018 г., докладвана от наблюдаващия проучването член на КЗК - г-жа Георгица Стоянова.

І. Основание за образуване на производството

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК, Комисията) e образувано производство по преписка № КЗК-537/2018г. на основание чл. 38, ал. 1, т. 6 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), във връзка с постъпило Уведомление относно намерението на „Инерком България” ЕАД ( „Инерком“) да осъществи кон

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес