Вкарват в регистър държавните имоти

В регистъра ще има данни за договори за наем, продажби или концесии.

Улесняват обмена на информация

Крайният срок е юни 2023 г.

Всички имоти държавна и общинска собственост ще бъдат вкарани в единна система за управление на собствеността и регистър. Електронната система ще се управлява от регионалното министерство, но общините ще имат достъп да вписват и отразяват промени относно собствеността, за която отговарят.

От системата ще бъдат изключени само обектите, за които информацията е обект на национална сигурност. Проектът се финансира по ОП “Добро управление” и трябва да бъде завършен до края на юни 2023 г.

Предвижда се за имотите да се съдържат данни за данъчна оценка, данни за предоставените права за управление, концесии, договори за наем, продажба, замяна, делба, учредени ограничени вещни права, както и за лицето, придобило права, включително и актовете, по силата на които имотът е престанал да бъде държавна/общинска собственост. Детайлният регистър ще включва и хронология по управлението и измененията в собствеността за всеки имот. Очаква се чрез обединението на регистрите да се подобри и служебният обмен на информация между администрациите.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Имоти