ВКС приключи проверката по случая със скандалния клип в Съдебната палата

Кадър от Youtube

След изясняването на всички факти и обстоятелства, свързани със заснемането на видеоклип в сградата на Съдебната палата, който предизвика широк отзвук в общественото пространство, проверката на Върховния касационен съд установи следното:

Сключването на договор №Д-У-002/2020 г.

На 06.02.2020 г. в деловодството на съда постъпва писмо за намерения от представител на „Ню Ърбън Продукшънс“ ЕООД. В него той моли на 16.02.2020 г., неделя, да му бъдат предоставени за временно ползване партерът на Съдебната палата и зала 5, които ще използва за заснемането на атмосферни кадри за видео към саундтрака на филма „Мarried Young“ – в превод от английски „Да се ожениш млад“. Преди това продуцентът е провел няколко срещи с началника на отдел „Управление на собствеността“ към ВКС. Трейлърът на американската продукция на режисьора Даниел Кауфман официално се разпространява в интернет. Сюжетът на филма е романтична комедия, в която се разказва за забавната история на младо семейство, в което съпругата е бременна, а мъжът непрекъснато е преследван от анимираното му его. Съпътстван от съветите на егото си, той непрекъснато се сблъсква с предизвикателствата на семейния живот, за да осъзнае в крайна сметка, че успешният брак изисква жертви. С риск да бъде обвинено в продуктово позициониране, ръководството на ВКС пуска линк към трейлъра на филма, тъй като счита, че това е единственият начин гражданите да придобият представа, въз основа на каква информация е взето решението за сключване на договора между двете страни.

На базата на този сюжет, главният секретар на ВКС, в качеството си на пълномощник на административния ръководител, сключва договор с продуцента. След направен анализ на събраната информация по казуса, председателят на ВКС счита, че съдът не е бил уведомен добросъвестно предварително за „радикалните творчески мутации“, които ще претърпи сюжетът в клипа към саундтрака на американския филм. Мнението на председателя на ВКС е, че той не е компетентен да дава оценка на художествената стойност на видеото, заснето в сградата на Съдебната палата. Той обаче категорично заявява, че не съществува абсолютно никаква възможност при едно добросъвестно поведение от страна на продуцента да информира наемодателя за истинските си намерения, ръководството на ВКС да разреши заснемането на клип с подобно съдържание в сградата на Съдебната палата.

Договорът за наем № Д-У-002/2020 г. от 07.02.2020 г. е сключен между страните съгласно чл. 228 от ЗЗД, а нормата на чл. 8 от ЗЗД императивно въвежда ограничение страните да се ползуват от своите права, когато те са в противоречие с интересите на обществото. Площта, която е предоставена за временно ползване на наемателя представлява фоайе и зала 5 на партера в сградата на Съдебната палата. Размерът на наемната цена е 800 лв. с ДДС.

За да се пристъпи към фактическото изпълнение на договора, началникът на отдел „Управление на собствеността“ към ВКС изпраща на 12.02.2020 г. и 14.02.2020 г. до директора на Областна дирекция „Охрана – София“ копие от договора за наем заедно с придружителни списъци с имената на участниците в продукцията, които са 67 на брой.

Съгласно чл. 391 ал. 1 от ЗСВ Главна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието осъществява дейността по охраната на органите на съдебната власт. По силата на чл. 8 ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Главна дирекция „Охрана“ министърът на правосъдието определя Правила за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността на сгради и обекти на съдебната власт. След излъчването на клипа, в качеството си на компетентен орган по охраната на съдебните сгради, министърът на правосъдието се самосезира и в рамките само на няколко часа, на страницата на министерството бяха публикувани резултати от проверката на дейността по охраната на Съдебната палата на 16.02.2020 г.

Съобщението от 22.04.2020 г. е със следното съдържание: Във връзка със заснемането на видеоклип в сградата на Съдебната палата – София, който предизвика остра обществена реакция и бе окачествен като уронващ престижа на съдебната власт, министърът на правосъдието Данаил Кирилов разпореди на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) проверка на обстоятелствата във връзка със заснемането на видео продукцията. В резултат на проверката е установено, че заснемането на кадрите е било осъществено на 16.02. (неделя) 2020 година от екип на продуцента „Ню Ърбън Продукшънс“ ЕООД, а посочената цел на видео заснемането е била „кадри за видеоклип към саундтрака на филма „Married Young“. Участниците в снимките, общо 16 души, са били допуснати в сградата от служителите на ГДО след писмо от началника на отдел „Управление на собствеността“ при ВКС. В него се посочва, че достъпът трябва да бъде осъществен по силата на договор между „Ню Ърбън Продукшънс“ ЕООД и ВКС. Предоставя се и списък с лицата, които следва да бъдат допуснати. Според информацията на сайта на Министерството служителите на ГДО са били длъжни да осигурят единствено пропускателния режим в сградата. Всички останали действия по видео заснемането в Съдебната палата - София са предмет на договорните отношения между продуцента и ВКС, се казва още в съобщението.

След публикуването на резултати от проверката, в която се твърди, че лицата, допуснати на 16.02.2020 г. в Съдебната палата са само 16 души, председателят на ВКС изпрати писмо с изх. №Н-336 от 22.04.2020г. до директора на РД „Охрана“ към Министерство на правосъдието с молба да бъдат посочени кои са 16-те лица, допуснати в палатата на 16.02.2020 г. На 23.04.2020 г. в деловодството на ВКС е получено писмо с писмо с вх.№4391 от РД „Охрана-София“ , към което са приложени двата списъка с 27 и 41 души (основен и допълнителен). В него се цитират вх. №1124/12.02.2020 г. и № 1348/14.02.2020 г., с които списъците са получени от РД „Охрана – София“. Въз основа на установените факти, проверката на ВКС констатира, че информацията от проверката на Министерството на правосъдието за броя на лицата, допуснати до сградата за снимки, не отговаря на истината. Този факт се потвърждава и от прегледа на видеоклипа.

Съгласно Раздел II т. 11 от Правилата за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността на съдебните сгради, определени и утвърдени от министъра на правосъдието (Правилата), всички лица, преминаващи през входовете за граждани се проверяват за притежание на предмети, материали или вещества, които могат да се използват за извършване на противозаконни действия или терористични актове. На кадрите, заснети в Съдебната палата се вижда, че участниците държат предмети, които влизат в хипотезата на т. 11 от Правилата. Председателят на ВКС не е давал разпореждания на РД „Охрана“ да разреши внасянето на предмети, материали или вещества, които могат да се използват с такова предназначение, тъй като не е в неговите правомощия. Компетентният орган е министърът на правосъдието.

В проверката на ВКС се допуска и хипотезата, че оръжията в ръцете на участниците в клипа, са реквизити. В този случай обаче нормата на раздел II, т. 12 от Правилата забранява допускането в Съдебната палата на граждани с обемист личен багаж или пакети. Прегледът на кадрите на видеото показват, че предметите, които държат участници в продукцията са обемисти. Председателят на ВКС не е давал разпореждане да се разреши внасянето на обемисти предмети в палатата, тъй като това не е в неговата компетентност и правомощия, а компетентният орган е министърът на правосъдието.

Съгласно Раздел II, т. 17 от Правилата в сградата на Съдебната палата не се допускат граждани в явно нетрезво състояние или под влияние на упойващи или наркотични вещества. По повод на публичните коментари на министъра на правосъдието, че е видял на записите „разширени зеници“ на участници в клипа, председателят на ВКС заявява, че не е разпореждал да се разрешава достъпът на лица под влияние на упойващи или наркотични вещества, тъй като това не е в неговите правомощия. Компетентният орган е министърът на правосъдието.

Съгласно Раздел II, подточка 17.1 от Правилата в сградата на Съдебната палата не се допускат граждани с неприличен външен вид – без дрехи, с къси панталони или с много къси поли. Проверката на ВКС установи, че в клипа са заснети кадри, които са в нарушение на тази разпоредба. Председателят на съда заявява, че не е давал разпореждания, които да отменят действието на тази разпоредба, тъй като това не е в неговите правомощия. Компетентният орган е министърът на правосъдието.

Съгласно Раздел III т. 25 а) от Правилата контролът по дейността на служителите от охраната се осъществява от министъра на правосъдието.

Договорните отношения на ВКС с частноправни субекти, на които временно е предоставено правото на ползване на държането на части от Съдебната палата, не дерогират нормите на Правилата. За наемателите в палатата те важат с още по-голяма сила, тъй като са външни субекти и не са част от органите на съдебната власт. Проверката на ВКС откри доказателства в докладната записка, предоставена от министъра на правосъдието на членовете на ВСС, която категорично доказва, че за наемателя са били в сила всички изисквания на Правилата по време на заснемането на видеоклипа на 16.02., в Съдебната палата. В нея се съдържа следният текст: „В изпълнение на разпоредбите на чл. 391, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗСВ и писмено уведомление от ВКС с часови график на предстоящи снимки, РД „Охрана – София“ осигури пропускателен режим и реда в сградата на Съдебната палата – София. Това е упоменато и в чл. 2, ал. 2 от посочения по-горе договор.“ Въз основа на този текст проверката на ВКС достигна до обоснован извод, че РД „Охрана – София“ е допуснала груби нарушения на Правилата.

При прегледа на продукцията, направена от наемателя в Съдебната палата на 16.02.2020 г. ВКС установи, че РД „Охрана – София“ неправомерно е допуснала наемателя в части от сградата на Съдебната палата, които са извън предмета на договора. Продуцентът е използвал за своите снимки не само фоайето и зала 5 на партера, които са предмет на наемния договор, но и: 1. Централното стълбище едно рамо; 2. Фоайе втори етаж пред зали от 7 – 14; 3. Фоайе четвърти етаж пред зала от 22, 23, 24.

Въз основа на данните в записите на продуцента, ръководството на ВКС, в качеството му на пълномощник на ВСС, ще преизчисли наемната цена и ще предяви претенциите си към „Ню Ърбън Продукшън“ ЕООД да заплати на наемодателя допълнително още 2.527,84 лв.

Съгласно Раздел I, т. 7 от Правилата контролът за спазване на вътрешния ред в съдебните сгради се осъществява от дежурните сътрудници по охраната от съответното звено на ОЗ „Охрана“.

Във връзка с широкия обществен отзвук, който предизвикаха излъчените кадри, председателят на ВКС счита, че е длъжен да даде публичен отчет за дейността по отдаване на части от сградата на Съдебната палата за временно ползване с цел заснемането на филмови сцени от кинопроекти, филмови продукции или клипове. Отчетът включва периода от 18.02.2018г. – датата, на която пленумът на ВСС взе решение да упълномощи административните ръководители – председатели на органите на съдебната власт, на които е възложено стопанисването на съдебните сгради – държавна собственост, представляващи културни ценности, да сключват този вид договори. Като се изключи продукцията, заснета на 16.02.2020 г., ВКС е сключил общо четири договора:

На 07.03.2020 г. в сградата на Съдебната палата са заснети кадри от пълнометражен документален филм „Малката маркиза“, посветен на живота на писателката Фани Попова – Мутафова, която е осъдена от Народния съд, а зала 15 служи за възпроизвеждане на сцени от процеса.

На 01.09.2018 г. в сградата на Съдебната палата, в големите фоайета и коридори на сградата, които са обществено достъпни, са заснети кадри от американски игрален филм на военна тематика „JARHEAD4 : REDEMPTON“ на режисьора Дон Майкъл Пол. Сцената, която се пресъздава, е как американски сенатор е пресрещнат от група журналисти някъде в сградата на американския сенат във Вашингтон.

На 29.08.2019 г. в голямото фоайе и зала № 5 е заснет пилотен епизод от сериала „Адвокатска кантора“ по сценарий на режисьора Стефан Тенев.

На 21.04.2019 г. в големите фоайета и коридори в сградата трябваше да бъдат заснети кадри от филмовата продукция „Трима в невъзможния рай“, който е на социална тематика, като в него се възпроизвеждат кадри от съдебен процес. Филмът е на режисьора Анастас Джидров. В писмото с предварително заявените намерения се съдържа уточнение, че заглавието на филма е работно и впоследствие може да претърпи промяна. По молба на продуцента снимките са отложени за по-късна дата, но до момента все още не са реализирани.

Всички договори са сключвани след получаването на писма с предварително заявени намерения на страните – временни ползватели на части от сградата, в които е посочвана целта на използването на сградата на Съдебната палата, както и конкретно кои части от нея. Договорите са подписвани при условието, че се отдават само пространства, които са обществено достъпни. Въз основа на предварително заявените намерения, ръководството на ВКС е преценявало дали да сключи определен договор и е формирало цената на наетата площ по методика на ценообразуване, разписана в Правилника за приложение на Закона за държавната собственост. Приходите от отдаването на площи в Съдебната палата за временно ползване от цитираните по-горе договори са постъпвали в 5-дневен срок от датата на сключването по сметката на ВСС. Съгласно Закона за културното наследство тези средства се изразходват от ВСС за поддръжка на сградата, която е недвижима културна ценност. В рамките на 5-дневния срок ВКС е предоставял договора на Дирекция „Бюджет и финанси“ към Висшия съдебен съвет за издаване на първичен счетоводен документ. Следователно представляващият ВСС е бил уведомяван за сключването на всеки един от договорите. До този момент от страна на ВСС не е имало възражения относно представителната власт, компетентността, капацитета и интегритета на главния секретар на ВКС в качеството му на пълномощник на административния ръководител да сключва договори за наем.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Крими и право