Всичко, което трябва да знаете, за безлихвените кредити за граждани до 4500 лв.

Българската банка за развитие (ББР) публикува често задавани въпроси и техните отговори относно документите за отпускане на безлихвени кредити за физически лица до 4500 лв. Тук представяме въпросите и отговорите:

Допустимост на кандидатите

- Може ли едноличен търговец да кандидатства за безлихвено кредитиране?
- Да. Важно е да се знае, че лицето трябва  да е в невъзможност да извършва стопанска дейност като търговец чрез предприятието си поради епидемията. Това правило се прилага съответно и при собственици или съдружници в търговски дружества и при физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества; лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

- Може ли пенсионер да кандидатства за безлихвено кредитиране?
- Да, без значение дали е на трудов договор или самоосигуряващо се лице. 

- Има ли значение видът на получаваното обезщетение (пенсия)?
- Не, стига лицето да отговаря и на другите критерии на Програмата.

- Търговската банка, при която кандидатствах, отказа кредита ми. Какво да направя?
- Важно е да знаете, че подобно събитие не е пречка да кандидатствате отново, в същата или в друга банка-партньор по Програмата. Информирайте се какво е основанието за отказа, често пъти то е отстранимо. Можете да потърсите съвет и съдействие както при банката, в която сте кандидатствали, така и от ББР на office@bdbank.bg или complaints@bdbank.bg. Екипът на ББР ще разгледа случая Ви.

- Банката ми отказа кредита, защото работодателят ми не е изряден спрямо моите осигуровки. Възможно ли е да кандидатствам отново, след като той изпълни задълженията си?
- Да, можете да кандидатствате отново в същата или в друга банка-партньор по Програмата. Важно е да знаете, че можете да получите кредит по Програмата, само от една-единствена търговска банка.

- В програмата пише, че не се дължат такси и комисиони, но от търговската банка ми наложиха такса. Защо?
- Не се дължат такси за разглеждането и за отпускането на кредита, за неговото управление и погасяване, включително няма такса, ако решите да го погасите предсрочно. Всяка търговска банка има различни по размер такси за разкриване и управление на сметки, които не се покриват от Програмата.

- Мога ли да кандидатствам, ако получавам страничен доход от наем, но съм в неплатен отпуск?
- Да. За банката, пред която кандидатствате, е определяща невъзможността да извършвате трудова дейност и съответно да получавате възнаграждения за нея. Доходът от наем не е доход от трудова дейност и не пречи на възможността да кандидатствате по Програмата.

- Изрядното кредитно досие изискване ли е за кандидатстване?
- Не. Но поради налаганите им строги нормативни изисквания търговските банки могат да вземат предвид кредитната история и платежното поведение на конкретния кандидат преди началото на кризата с COVID-19 и да му предложат друг размер на кредита, по-малък от 4500 лв., но не по-малък от 1500 лева.

- Мога ли да кандидатствам за кредит, ако имам просрочия по друг заем или запори на лични сметки в банката?
- Да, можете да кандидатствате. В случай, че имате наложен запор за лични задължения, трябва да декларирате пред банката, че сте запознати и съгласни със средства от кредита да бъдат погасени Ваши лични задължения по наложения запор.

- Мога ли да кандидатствам за безлихвен кредит, след като съм бил в неплатен отпуск, но съм се върнал на работа?
- Към момента на кандидатстване трябва да сте в неплатен отпуск или да сте прекъснали дейност като самоосигуряващо се лице. 

- Мога ли да кандидатствам за кредит, ако съм на срочен трудов договор, трудов договор с изпитателен срок или трудов договор на непълен работен ден?
- Да, стига да отговаряте на условията на Програмата – да сте в неплатен отпуск, да не се възползвате от друга мярка на правителството, свързана с пандемията COVID-19, и да декларирате, че ще се върнете на работа в същата компания.

- Могат ли лица с двойно или чуждо гражданство да получат безлихвен кредит?
- Да, ако полагат легално труд в страната и отговарят на другите изисквания по Програмата. Лицата трябва да имат и постоянен адрес на територията на Р България.

Документи за самоосигуряващи се лица

- Има ли образец на документa, който удостоверява регистрацията ми като самоосигуряващо се лице?
- Самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване са: лицата, регистрирани като упражняващи свободни професии и/или занаятчийска дейност; лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; лицата, които се облагат по реда на чл.26, ал.7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица; земеделските стопани и тютюнопроизводители, регистрирани по съответния ред (чл. 4, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 4 от КСО).

Всяко лице, попадащо в някоя от изброените групи, трябва да удостовери пред банката това свое качество, както и регистрацията си в НАП. Моля, обърнете внимание, че за да е прекъснало дейност поради Ковид-19, лицето трябва да има регистрация като самоосигуряващо се лице преди това. Регистрационният документ е наличен в портала за електронни услуги на НАП и може да бъде намерен на следния линк – Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице.

- Документът за регистрация и Декларацията за прекъсната дейност на самоосигуряващи се лица един и същ документ ли са? 
- Да, образецът е един и същ. При прекъсване на дейността трябва да попълните декларацията в 7-дневен срок от прекъсването и да я подадете в НАП. Може да се подава по електронен път, ако имате ПИК (персонален идентификационен код), както и на хартия по пощата или в офис на НАП.

- Какви са критериите за установяване на спад от 20% в доходите? 
- Те са в зависимост от типа професия или трудова дейност. Отправна точка ще бъде подадената годишна данъчна декларация за 2019 г. Чрез текущо подаваните документи към НАП, създаваните първични и/или вторични счетоводни документи, разписки/извлечения за получени възнаграждения/хонорари и пр. за 2019 и 2020 година ще се направи изчисление дали има спад в сравнение с предходната година. 

Вие декларирате, че има установен спад от 20% в доходите Ви във Вашето искане за кредит, което е по предоставен Ви от търговската банка образец. Към него приложете всички документи, които доказват спада в доходите. 

Документи без значение дали кандидатът е на трудов договор или е самоосигуряващо се лице

- Има ли образец на декларация за платени осигурителни вноски и ако има – къде може да бъде намерен? 
- Вие декларирате, че имате платени осигурителни вноски във Вашето искане за кредит, което ще Ви бъде предоставено на място в търговската банка, пред която кандидатствате. 
Банката проверява това обстоятелство в регулирано достъпна база данни на НОИ/НАП. Данните ще се предоставят на банката дистанционно, след като дадете писмено съгласие за обработване на личните Ви данни.

Документи за служители в неплатен отпуск поради пандемията от COVID -19

- Как мога да си извадя справка от НОИ за наличието на трудово правоотношение за шест месеца назад?
- Вие декларирате наличието на трудово правоотношение за шест месеца назад във Вашето искане за кредит, което ще Ви бъде предоставено на място в търговската банка, пред която кандидатствате. 
Банката може да заяви и да получи от НОИ справка за сключени и прекратени трудови договори. Данните й се предоставят въз основа на сключен с НОИ договор и дадено от Вас пред съответната банка писмено съгласие за обработване на личните Ви данни.

- Има ли образец на декларация за излизане в неплатен отпуск вследствие на пандемията?
- Вие декларирате, че сте в неплатен отпуск вследствие на пандемията, във Вашето искане за кредит по образец, който ще получите на място в търговската банка, пред която кандидатствате. Към искането си за кредит прилагате и копие от документа, от който се установява неплатеният отпуск. Няма специални изисквания към съдържанието му - както го е издал Вашият работодател.

- Има ли образец на декларация за временно спряна (изцяло или частично) дейност на работодателя ми? 
- Да. Включена е в Искането за кредит по образец, което попълвате при кандидатстване. 

- Има ли образец на декларация, че не получавам възнаграждение за труд по друго правоотношение? 
- Да. Включена е в Искането за кредит по образец, което попълвате при кандидатстване. 

- Има ли образец на декларация за намерението ми да се върна на същата работа/да възобновя прекъснатата дейност? 
- Да. Включена е в Искането за кредит по образец, което попълвате при кандидатстване. 

- Има ли образец на декларация, че към датата на кандидатстването за кредит по Програмата не се възползвам от друга мярка, осигурена от държавата за физически лица във връзка с пандемията? 
- Да. Включена е в Искането за кредит по образец, което попълвате при кандидатстване. Под „друга марка“ следва да се разбира аналогична помощ, свързана с невъзможността Ви да полагате труд поради пандемията.

- Трябва ли да приложа допълнителни документи към искането за кредит и какви? 
- Прилагат се валиден документ за самоличност (копие на лична карта или паспорт) и, в зависимост от случая: - копие от трудов договор, документ за неплатения отпуск;
документ за регистрация, ако сте самоосигуряващо се лице, декларация за прекъсната дейност на самоосигуряващо се лице/за спряната дейност на предприятието, документи за спад в доходите Ви – което е относимо.

Коментари

Задължително поле