Дружествата от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна обявиха намеренията си за предстоящия ценови период

Електроразпределение Север АД и ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД обявиха наме-ренията си да поискат от КЕВР да утвърди нормативно определени корекции на цените за мрежови услуги и снабдяване за ценовия период от 1 юли 2020 г. до 30 юни 2021 г.

В съответствие с нормативната уредба, ЕРП Север АД ще заяви корекции на признатите разходи за дейността си. Корекциите ще са съобразени с инфлаци-онния индекс и степента на изпълнение на инвестиционната програма. В заяв-лението си Електроразпределение Север АД ще предложи на КЕВР считано от 01.07.2020 г. цената за достъп до електроразпределителната мрежа на небито-вите (стопански) потребители да се определя на база на предоставената мощ-ност. В случай че КЕВР одобри предложението на дружеството, цената на мре-жовите услуги на електроразпределителното дружество би се променила с 1.57%.

В ценовото заявление на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД ще бъде отчетен ефектът от продължаващия процес на либерализация на пазара и ще се съдържат моти-ви относно необходимостта от признаване на пълния размер на надбавката за дейността, регламентиран в чл. 10, ал. 5 от Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за ре-гулиране на цените на електрическата енергия. Заявлението ще включва и мо-тиви относно необходимостта от признаване на пълния размер на разходите, с които компанията изпълнява лицензионните си задължения. ЕНЕРГО-ПРО Про-дажби АД ще поиска признаване на разходите за балансиране в техния реален размер, както и разходите, които произтичат от наложени задължения по Закона за енергийната ефективност.

В случай че КЕВР одобри направените предложения, средната крайна цена за битовите и стопанските потребители на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД ще се про-мени с 0.26%. Така общото увеличение за потребителите на регулиран пазар ще бъде 1.83%.

Увеличението е изчислено при сега действащите цени на всички останали учас-тници на регулирания пазар. То не отчита измененията на цени, които тези учас-тници ще предложат.

Коментари

Задължително поле