Д-р Майя Митова, научен сътрудник в изследователския център на ФМИ, Швейцария пред “Труд”: Бездимните изделия нямат негативно въздействие върху качеството на въздуха на закрито

- Г-жо Митова, обръщаме се към Вас по повод на все по-разпространените бездимни тютюневи изделия. Какво различава тези продукти от обикновените цигари?

- Бездимните тютюневи изделия са коренно различна категория продукти в сравнение с изделията за пушене. Цигарите изгарят нарязан тютюн при температури над 600о С и се образува дим, който съдържа никотин и стотици вредни за здравето вещества. Филип Морис разработва портфолио от бездимни изделия, които отделят при употреба съдържаща никотин пара, но тъй като при този процес не настъпва изгаряне на органична материя, количеството на вредни вещества е значително намалено в сравнение с нивата измерени в цигарения дим. На българския пазар се предлага системата за нагряване на тютюна известна под търговското наименование IQOS. Иновативната система прилага прецизен контролиран от електроника механизъм за нагряване под 350 ° С на специално блендиран и преработен висококачествен тютюн. При тази система тютюневата маса се нагрява, а не изгаря, нивата на вредните вещества са значително намалени в сравнение с тези на цигарения дим, при което се запазват вкусовите характеристики на тютюна. Единствените характеристики при IQOS, които до някаква степен наподобяват цигарите са запазеният ритуал и сетивно усещане.

- Какви са основните разлики между цигарения дим и парата, която се образува при употребата на IQOS?

- В съдържащата никотин пара, която се образува при употребата на IQOS около 90% от масата на аерозола е съставена от инертните вещества вода и глицерин. Поради липсата на процес на изгаряне на тютюна, не се образуват твърди въглеродни частици, т.нар- катрани, и концентрацията на вредни вещества е намалена със средно 90% ,сравнена с тази на веществата в цигарения дим. Единствено концентрацията на никотин в парата на IQOS е близка до тази в цигарения дим.

- Какво е влиянието на образуваната пара от IQOS върху околните и има ли негативно въздействие върху тях?

- Един от основните проблеми при пушенето на цигарите е, че димът се отделя не само от мундщука при всяко дръпване от цигарата и от издишането, но се отделя и в големи количества от горящия край на цигарата, когато тя е запалена. Този страничен дим заедно с първичния дим, издишан от пушача, се смесва със съставките на въздуха и за съжаление се вдишва от всички, които се намират в близост до пушача. Една от съществените разлики между IQOS и цигарите е, че при бездимните продукти няма горящ край, който да отделя дим, и по този начин се елиминира основният източник на тютюнев дим в околната среда. Като източник на въздействие върху околните остава единствено парата, издишана от потребителя на IQOS, съдържаща много ниски до незначителни нива на замърсители. Всички резултати от научните ни изследвания до момента доказват, че IQOS не влияе негативно върху общото качество на въздуха на закрито. Нещо повече, проведените клинични изследвания показаха, че IQOS не води до вредно излагане на никотин и канцерогенните специфични за тютюна нитрозамини при непушачи, пасивно изложени на употребата на IQOS.

- Наскоро бе представена информация за многостъпковата научна програма, която Филип Морис следва и проучванията, които компанията провежда. Бихте ли споделили повече за резултатите от изследванията на аерозола от IQOS и влиянието му върху качеството на въздуха в затворени помещения?

- През последните години бяха проведени обстойни изследвания на качеството на въздуха на закрито при употребата на IQOS. Тези изследвания бяха проведени при използване на модели на симулирана среда и в реални условия и доказаха, че IQOS не влияе негативно върху общото качество на въздуха на закрито. Така от измерените от нашата лаборатория 23 маркера в симулирани закрити пространства, като жилищна обстановка, офис и ресторант, само 3 вещества се откриват и то в много ниски концентрации. Тези концентрации са значително под граничните стойности за замърсяване на въздуха. До същия извод се стига и при изследването на качеството на въздуха на закрито при употребата на IQOS в реални условия, проведени от лаборатория в Германия. Групи в Украйна и Италия също изследваха нивата на различни замърсители на въздуха при употребата на IQOS и показаха ниски нива на замърсяване.

- Какви методи използва компанията при проучванията на аерозола, образуван от IQOS?

- Изследването на ефекта върху качеството на въздуха на закрито на изделия като IQOS, които отделят много ниски нива на замърсители изисква строг контрол върху параметрите на изследването и специфични методи с цел гарантиране на качеството и надеждността на резултатите. При изследванията на качеството на въздуха на закрито в симулирана среда използваме експозиционна зала с контролирани параметри на средата. Въздухът в тази зала е филтриран с цел осигуряване на ниски фонови нива на замърсителите на въздуха. Нашата лаборатория е разработила и валидирала портфолио от специфични аналитични методи с ниска граница на количествено определяне. Експозиционната зала и aналатичните методи са акредирани съгласно ISO 17025.

- Какво определя качеството на въздуха в затворени помещения и кои са най-честите замърсители в затворена среда?

- Качеството на въздуха в затворени помещения се определя от физически параметри като температура и влажност, присъствие на биологически замърсители (микроби, спори, плесени) и замърсяване с прахови частици и химически вещества. В нашите изследвания ние се интересуваме главно от източници на замърсяване с прахови частици и химически вещества. Когато започнахме изследванията през 2012 година установихме, че дори хората които остават продължително време в затворено помещение и техните лични принадлежности водят до увеличаване на количествата на различни летливи органични съединения и някои неорганични газове. Така например, при експериментите в симулирана среда, за да поддържаме фоновото ниво в ниски концентрации, изискваме от нашите пробанти да използват специална козметика и да не ползват парфюм. Нашата експозиционна зала се почиства само с разтвори на водна и етанолова основа и въздухът се филтрира със специални филтри. Всички продукти и дейности, при които има процес на горене предизвикват значително замърсяване на въздуха. Това включва не само цигари, но и свещи, ароматни пръчици, използване на неподходящо вентилирани газови печки и т.н. Най-честите замърсители в затворена среда са строителни материали и мебели, проникване на замърсен въздух от зони с интензивен транспорт, както и различни ежедневни дейности като готвене, чистене с препарати, използване на козметика, консумиране на алкохолни напитки, спорт и др. Един почти анекдотичен резултат от нашите изследвания показа, че при идентични условия на експеримента с трима пробанти, употребата на 12 тютюневи стика с IQOS води до по-ниски концентрации на ацеталдехид сравнено с консумацията на около половин литър вино на човек. Много предмети от бита и ежедневни дейности водят до замърсяване на въздуха на закрито. Затова е важно да не забравяме редовно да проветряваме помещенията.

Нашият гост

Д-р Майя Митова е старши научен сътрудник в научно-изследователския център на Филип Морис Интернешънъл в Ню Шател, Швейцария. Д-р Митова отговаря за провеждането на изследванията на качеството на въздуха в затворени помещения и въздействието от употребата на бездимните продукти върху него. Тя е експерт в областта на анализ на качеството на въздуха в затворени помещения, разработката и валидирането на аналитични методи за оценка и органична химия. Д-р Митова притежава докторска степен по Органична химия и химия на природните съединения. Работила е в Института по органична химия при БАН. Провела е следдокторска специализация в областта на биологично активните вещества в Нова Зеландия, както и в Италия и в Германия. Д-р Митова е автор на над 40 научни публикации в областта на химията на природните вещества и аналитичната химия.

Коментари

Задължително поле