Екоинспекцията иска отчет от оператори на парникови газове

Бургас

До 15 февруари на всяка година всички лица, които внасят, изнасят, пускат на пазара, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, както и лицата, които експлоатират хладилно, климатично и термопомпено оборудване, и оборудване съдържащо разтворители на базата на такива вещества, следва да представят в РИОСВ – Бургас годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове. Информацията касае периода 01.01. – 31.12. на предходната година. Това съобщават от екоинспекцията.

Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, което не е херметически затворено, изготвят годишен отчет за изпълнението на задължението си за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове.

Коментари

Задължително поле