Ето какво ще решава Министерският съвет на 16 август 2017

Снимка: Архив

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 2014-2017 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ В РАМКАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПРЕЗАСЕЛВАНЕ, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ №263 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

3. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ И ТЕХНИЧЕСКИЯ КОЛЕЖ – СМОЛЯН, В СТРУКТУРАТА НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» ВЪВ ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Внася: министърът на образованието и науката

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №67 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГНОЗНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г. И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2017 Г.

Внася: министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Внася: министърът на младежта и спорта

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2017 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА «БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС», ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ №216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Внася: министърът на образованието и науката

7. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2017 Г. ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

Внася: министърът на образованието и науката

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ИЗПЛАЩАНЕТО НА РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА МАРСЕЛО ЦВЕТАНОВ ИЛИЕВ В CAMBRIDGE SCHOOL OF VISUAL & PERFORMING ARTS

Внася: министърът на образованието и науката

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ БЕЗСРОЧНО ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КАЛИПЕТРОВО, ОБЩИНА СИЛИСТРА

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА АРАБСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ

Внася: министърът на туризма

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРОТОКОЛ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ДЕМОКРАТИЧНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ШРИ ЛАНКА ЗА ПРИЛАГНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ДЕМОКРАТИЧНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ШРИ ЛАНКА ЗА РЕАДМИСИЯ НА ЛИЦА, ПРЕБИВАВАЩИ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ, ПОДПИСАНО НА 4 ЮНИ 2004 Г. В КОЛОМБО

Внася: министърът на вътрешните работи

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРОТОКОЛ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АЗЕРБАЙДЖАНСКАТА РЕПУБЛИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И АЗЕРБАЙДЖАНСКАТА РЕПУБЛИКА ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРЕБИВАВАЩИ ЛИЦА, ПОДПИСАНО НА 28 ФЕВРУАРИ 2014 Г. В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на вътрешните работи

16. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР), ПРОВЕДЕНО НА 17 И 18 ЮЛИ 2017 Г. В ТАЛИН

Внася: министърът на икономиката

17. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЧАСТ «НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ», ПРОВЕДЕНО НА 24 И 25 ЮЛИ 2017 Г. В ТАЛИН

Внасят: министърът на образованието и науката

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА «ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ВИДИН-ЮГ», ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ВИДИН

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА «ИНТЕРМОДАЛЕН ТЕРМИНАЛ В ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ – ПЛОВДИВ»

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2017-2018 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ 2020 И ОТЧЕТ ПО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПЕРИОДА 2015-2016 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2017 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА

Внася: министърът на образованието и науката

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №449 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ 100 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА И УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В НЕЯ (2014-2018 Г.)

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността

и министър на отбраната

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РУМЪНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА КАНАДА, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, МИНИСТЪРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ПОЛША, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ, ДЕПАРТАМЕНТА ПО ОТБРАНА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ, ЩАБА НА ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА НАТО В ЕВРОПА (SHAPE) ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕТО, ДЕЙНОСТТА, ОКОМПЛЕКТОВАНЕТО С ЛИЧЕН СЪСТАВ, ФИНАНСИРАНЕТО, АДМИНИСТРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО И ПОДДРЪЖКАТА НА ЩАБА НА МНОГОНАЦИОНАЛНА ДИВИЗИЯ „ЮГОИЗТОК” (HQ MND-SE)

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността

и министър на отбраната

24. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, ПРОВЕДЕНО НА 13 И 14 ЮЛИ 2017 Г. В ТАЛИН

Внася: министърът на околната среда и водите

25. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2017 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА”, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ №216 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Внася: министърът на образованието и науката

26. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕД МЕЖДУНАРОДНОТО БЮРО ПО ИЗЛОЖЕНИЯТА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ПАРИЖ, РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЯ

Внася: министърът на икономиката

27. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД С НОВИ И АКТУАЛИЗИРАНИ МЕРКИ В ОТГОВОР НА ПРЕПОРЪКАТА НА СЪВЕТА ОТ 2017 Г. ОТНОСНО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г. И СЪДЪРЖАЩА СТАНОВИЩЕ НА СЪВЕТА ОТНОСНО КОНВЕРГЕНТНАТА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРИЯ (2017-2020 Г.), И НА ОТЧЕТНА ТАБЛИЦА КЪМ АКТУАЛИЗИРАНАТА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМИ ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на финансите

28. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Внася: министър-председателят

29. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Внася: министърът на образованието и науката

30. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността

и министър на отбраната

31. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ №82 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ЕДИННИТЕ ДЪРЖАВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА „ПРАВО” И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ „ЮРИСТ”

Внасят: министърът на правосъдието

министърът на образованието и науката

32. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2017 Г.

Внася: министърът на финансите

Коментари

Задължително поле