Какви са правата ми при психически тормоз на работното място

Въпрос: Работя в предприятие в сферата на производството и един от ръководителите ми има некоректно поведение към мен. Постоянно ме обижда и заплашва под различни форми. Какви са правата ми в подобни ситуации?

Пл. Николова, гр. Варна

Отговор: Уважаема госпожо Николова, българското законодателство забранява всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна (чл.4, ал.1 от Закона за защита от дискриминация). Съгласно чл. 5 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗД) тормозът на основа на изброените признаци се смята за дискриминация. “Тормоз” е всяко нежелано поведение на основата на дискриминационните признаци, изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат накърняване достойнството на лицето и създаване на враждебна, обидна или застрашителна среда.

Работодател, получил оплакване от работник или служител, който се смята за подложен на тормоз, включително сексуален тормоз, на работното място, е длъжен незабавно да извърши проверка, да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност, ако тормозът е извършен от друг работник или служител (чл. 17 от ЗЗД). При неизпълнение на това задължение, работодателят носи отговорност по ЗЗД за актове на дискриминация, извършени на работното място от негов работник или служител.

Също така имате право да подадете жалба и пред Комисията за защита от дискриминация, в случай че по-висшестоящият орган не предприеме проверка по вашия случай. Органът, който отговаря за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите е Комисията за защита от дискриминация. Тя е специализиран държавен орган, който осъществява контрол по прилагането и спазването на ЗЗД или други закони, уреждащи равенство в третирането.

Съветваме Ви да не подценявате доказателствата. Осигурете си свидетели - често това е невъзможно, защото тормозът се осъществява на “четири очи”. Но в този случай вие може да споделяте със свои колеги за всяка проява на тормоз спрямо вас. Дръжте ги в течение, а и не е изключено да тормозят не само вас. Възможно е да получите информация, която да използвате в своя защита в дадения момент. Съхранявайте всички получени заплашителни имейли или съобщения.

При всички случаи бихте могли да подадете сигнал и до териториалната дирекция “Инспекция по труда”, придружен с подробна информация по случая.

Д-р Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Коментари

Задължително поле