Образувани са 359 изпълнителни дела за 3 777 775 лева за година в Горна Оряховица

В Районния съд в Горна Оряховица през 2017 г. са свършени общо 3884 дела, от които 2759 граждански и 1125 наказателни дела. Приключилите процеси са 90% от разглежданите 4303 дела. От свършените дела, 3428 са решени в срок до 3 месеца.

През отчетния период от 1281 наказателни дела за разглеждане, съдиите от железничарския град са приключили 1125 наказателни дела, или 88% от казусите за разглеждане. От тях свършените наказателни дела са 204 – приключили с присъда са 35 дела, прекратени са 169, а 6 са върнати за доразследване. Със съдебен акт по същество са свършени общо 881 наказателни дела.

Най - голям относителен дял имат делата по линия общоопасни престъпления – общо 129. Увеличен е броят на образуваните дела за престъпления против личността – телесни повреди и други.

През 2017 година са образувани и 6 дела за престъпления против брака, семейството и младежта. Има спад на новопостъпили трудови спорове спрямо предходните години. Образувани са 45 граждански дела, от които 13 дела по искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”.

Съдия изпълнителите в Горна Оряховица са образували 359 изпълнителни дела за 3 777 775 лв. Събраните суми през отчетния период са общо 394 199 лв., като най-голям е делът на събраните суми в полза на граждани – 278 392 лв., следван от дела в полза на юридически лица – 82 867 лв. Събрани са държавни такси в размер на 32 944 лв.

Коментари

Задължително поле