Орлин Колев, доктор по конституционно право и преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет: Старото правителство ще управлява до избиране на ново или назначаване на служебно

- Д-р Колев, след като вече е свикано Народното събрание, докога ще управлява старото правителство?

- Парламентарното управление в България не предвижда период от време, в който да нямаме правителство. За разлика от парламента, който по Конституция може да не функционира за около 3 месеца (до два месеца за произвеждане на избори за ново НС и още до един месец за свикване на народното събрание), то не е възможно дори един ден да нямаме правителство. Държавата не може да остане без кормило на управлението, каквато е ролята на правителството.

Конституцията задължава всяка легислатура на НС да излъчи свое правителство, което следва да се ползва от доверието на НС. Трябва да се отбележи, че всяко новоизбрано Народно събрание не е ограничено да излъчи структурен и персонален състав на правителството по своя суверенна преценка, което не изключва дори преизбирането на старото правителство. По Конституция правителството не е ограничено със срок (мандат), в който да функционира, както и няма ограничения колко пъти могат да бъдат избирани или преизбирани от НС министри и министър-председател. Разбира се, съгласно декларираната политическа воля от всички парламентарно представени партии и коалиции, включително и водещата партия или коалиция, е изключено преизбирането на предишното правителство.

Без значение дали ще се постигне съгласие за бъдещо правителство, парламентарните групи редом с активната роля на президента, следва да извървят предписания от чл. 99 от Конституцията път за образуване на правителство при използване на трите възможности (опита) за образуването на правителство. В продължение на посочената парламентарна рулетка, като част от конституционната процедура по образуване на правителство и с оглед обстоятелството, че новият парламентът инвестира доверието си в бъдещото правителство, то на основание чл. 111, ал. 2 от Конституцията завареното правителство следва да подаде оставка пред новия парламент. Въпреки че мандатът на НС започва да тече от деня на избора (4.04.2021 г.), то оставката си правителството може да подаде едва след конституирането на НС, т.е. след като народните представители бъдат свикани на първо заседание и положат клетва. След подаване на оставка от страна на правителството то се превръща от редовно избрано в правителство в оставка, като не преустановява дейността си. То продължава да действа като редовно избрано правителство до момента, в който НС избере ново правителство или президентът назначи служебно правителство. В този смисъл, отговорът на въпроса до кога ще управлява настоящото правителство зависи до голяма степен от действията/бързината за връчване на проучвателните мандати за образуване на правителство от президента.

- Споменахте, че конституционната процедура по образуването на правителство включва и подаването на оставката на старото. Следва ли това да стане още на първото заседание на Народното събрание?

- Както казах, Конституцията предвижда в своя чл. 111, ал.2 правителството да подаде оставка пред новоизбраното Народно събрание, но самото подаване на оставка от завареното/старото правителство не е съществен елемент от фактическия състав по излъчване на новото правителство. Основното в случая е дали Народното събрание ще акумулира мнозинство, за да избере правителство, а не дали завареното ще подаде оставка. Нашият парламентарен модел на управление предоставя правомощия на Народното събрание, както да образува правителство, така и да прекрати пълномощията му. Продължителността, с която правителството ще упражнява функциите си зависи от продължителността на доверието на НС към правителството. По тази причина в рамките на една легислатура на НС могат да се сменят „n” на брой правителства до изчерпването на трите проучвателни мандата, връчвани от президента. В този смисъл, дори и завареното правителство да не подаде оставка, то ако парламента избере друго правителство старото няма как да продължи да упражнява пълномощията си. Правопораждащият факт при конституиране на правителството за осъществяването на изпълнителната власт са решенията на НС за избор на правителство, а не оставката на предишното. Оставката не прекратява автоматично пълномощията.

По втората част на въпроса Ви дали е необходимо на първото заседание да бъде подадена оставката от завареното правителство, то не следва да се отговори утвърдително. Конституцията не предвижда подобно изискване, още повече стана ясно, че и дори да не бъде подадена оставка от завареното правителство не би попречило при избора на ново или назначаването на служебно. Единственото условие, което предвижда чл. 111, ал. 2 от Конституцията е да има конституирано НС.

Разбира се, в духа на демокрацията и спазването на принципа на правовата държава, въпреки че не е установено изискване кога да бъде подадена оставка от завареното правителство, то като че ли би било обосновано в първите дни след конституирането на НС, оставка да бъде депозирана.

- Има ли нарушение, ако министри от сегашното правителство положат клетва като народни представители?

- Парламентарното управление в Република България, за разлика от някои други държави, изключва съвместното упражняване на функциите на народен представител и упражняването на функциите на член на правителството (министър, заместник министър-председател и министър-председател). Така наложената несъвместимост е детерминирана от принципа на разделение на властите.

Няма да сме изправени пред конституционно нарушение, ако министри от завареното правителство, след като са избрани за народни представители, положат клетва като народни представители. В този случай, за да не се окажат в несъвместимост по смисъла на чл. 72, ал. 1, т. 3 от Конституцията, те следва да подадат оставка като министри. В конкретния случай, считам, че ако Министерският съвет подаде оставка на основание чл. 111, ал. 2 КРБ, тази оставка ще погълне и индивидуалните оставки на министрите избрани за депутати и не би се наложило те да подадат допълнително индивидуалните си оставки.

В конкретния случай, чрез подаването на оставка на Министерския съвет, би се изключила несъвместимостта, уредена като охранителна мярка в чл. 68, ал. 1 от Конституцията, тъй като ще бъдат налице всички необходими предприети действия за отстраняване на несъвместимостта. И само в този конкретен случай до избора на ново правителство или до назначаване на служебно, избраните за народни представители министри от завареното правителство ще упражняват функциите в двете си качества. Разбира се, избраните за народни представители министри винаги могат да възложат функциите си на някой заместник-министър, а самите те да излязат в отпуск, но това не е конституционноправен въпрос. Изключена е и аналогията с предвидената в чл. 68, ал. 2 от Конституцията хипотеза, тъй като тя действа по отношение на избраните от конкретното Народно събрание министри, а не и за заварените членове на правителството. Допускане на обратното, освен че ще е пряко нарушение на разпоредбата на чл. 68, ал. 2, то би означавало и абсолютно нарушение на пасивното избирателно право на българските граждани, включващо в това число и министрите.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Интервюта