Площадката за преработване на отпадъци в с. Яворец няма да разширява дейността си

Снимка: Архив

Площадката за третиране на пластмасови отпадъци, която се намира на територията на село Яворец, община Габрово, област Габрово няма да разширява дейността си, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. На 16 декември 2019 г. операторът на площадката „ЛМ инсталации“ ЕООД е предоставил искане в РИОСВ – Велико Търново за прекратяване на започналата процедура по смисъла на Закона за опазване на околната среда ЗООС.

На територията на селото има регистрирана площадка за третиране на пластмасови отпадъци. Дружеството притежава документ съгласно Закона за управление на отпадъците за третиране на пластмасови отпадъци. След третирането на отпадъците чрез сепариране и рециклиране получената фракция се предава съгласно сключени договори на дружества, които я използват като суровина в производствените си процеси.

През 2019 г. от РИОСВ – Велико Търново са извършени 3 проверки, при които не са установени нарушения. Последната проверка е от 16.12.2019 г. Тогава е констатирано, че територията на площадката отговаря на нормативните изисквания, съгласно наредбата по чл. 43 от ЗУО – непропусклива повърхност, ограда, обозначение на отпадъците, които се приемат. Отпадъците на територията на площадката се съхраняват разделно.

Коментари

Задължително поле