Само 4,7% от фирмите оцеляват над 5 години (ОБЗОР)

В близо половината от дружествата няма нито един нает човек

Само 4,7% от новите фирми в страната оцеляват над 5 години, сочат данните на НСИ. Това се дължи на факта, че много хора след като останат без работа се опитват да стартират собствен бизнес. Най-често те регистрират фирма и започват дейност в търговията. Повечето от тези фирми обаче нямат нито един нает служител и не могат да оцелеят на пазара. В резултат само няколко години по-късно начинаещият в частния бизнес човек е принуден да преустанови дейността си.

През 2015 г. са създадени 40 358 фирми, като от тях само 81,1%, или 32 745 предприятия са преживели успешно 2016 г. Оказва се, че близо 19% от новите дружества не оцеляват дори една година. При фирмите с над 10 служители след първата година от създаването им оцеляват 91,5%. Но броят на новите фирми, които оцеляват над 5 години е много малък. Делът на предприятията, създадени през 2011 г. и все още активни 5 години по-късно - през 2016 г., е само 4,7%. Най-жизнеспособни са предприятията от сектор “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, където делът на оцелелите над 5 години компании е 13,2%.

През 2016 г. в България е имало 347 962 активни предприятия, което е ръст с 2,6% спрямо 2015 г. За целия период от 2012 г. до 2016 г. най-голям е делът на фирмите, в които няма нито един нает служител. През 2016 г. техният брой е 169 625, или 48,7% от активните фирми. В групата с “1-4 наети” работника попадат 127 187 фирми, или 36,6% от общия им брой. Най-нисък е делът на дружествата с “5-9 наети лица”. Средно за 5-годишния периода той е 7,3%, а в групата “10 и повече наети лица” попадат 7,9% от активните фирми. Въпреки че са малко на брой, в предприятията с над 10 наети лица работят 69,4% от заетите граждани.

Всяка година се създават, т.е се раждат средно 12,2% от активните фирми, сочат данните на НСИ за периода 2012-2016 г. За този период най-голям дял имат новите фирми в сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - 43,5%. Най-нисък е делът на новите предприятия в сектор “Добивна промишленост” - 0,1%. Най-голям е броят на новите фирми, които не наемат нито един работник. През 2016 г. такива са 29 635 нови фирми, следвани от тези с 1-4 наети - 12 291, а новите предприятия с над 10 наети работника са само 558.

Коментари

Задължително поле