Съдия Методи Лалов унижавал и заплашвал с уволнение служителка, жената получила инсулт

Бившият председател на СРС Методи Лалов в поредното си телевизионно участие

Районният съд е осъден да плати 1000 лв. обезщетение на потърпевшата за претърпени психически страдания, болки, намалено самочувствие, накърнен авторитет на служител на съдебната власт, причинени от бившия административен ръководител

Половин година преди да подаде оставка като председател на СРС, в края на 2016 г., Методи Лалов извършва действия спрямо служител на съдебната власт, които представляват грубо нарушение на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, съобщи "Правен свят". При това и на моралните и етични норми, които се отнасят и до административните ръководители в съдебната власт. Освен че скандалното поведение на бившия председател на СРС вече трета година тъне в неизвестност, заради Лалов през месец март т.г. съдът е осъден на първа инстанция от служител на администрацията на съдебния орган за причиняването на неимуществени вреди. Чрез отправянето на упреци и заплахи за дисциплинарно уволнение, Методи Лалов е подложил на психически тормоз, страдания, болки, унижения и накърняване на авторитета на служител на съдебната власт, приема състав на СРС.

Татяна Тотева-Попинска постъпва на работа в СРС през 2000 г., където 15 години е призовкар. Заради множество заболявания през 2015 г. жената, която вече наближавала пенсионна възраст, се явява пред ТЕЛК и с експертно решение й е призната 84% трайна намалена работоспособност за срок от 3 години. На 31 юли 2015 г. Попинска е трудоустроена в архива на съда при облекчени условия на труд, а именно без упражняване на тежък физически труд и продължително ходене по време на работа, както и да не носи на ръце товар по-тежък от 2 килограма. Попинска настоявала да бъде преместена на друга длъжност, тъй като работата й в прашна и силно замърсена среда била противопоказна за едно от заболяванията й – астма. Но това й искане не е удовлетворено.

Последното показва, че като председател на СРС Методи Лалов няма как да не е бил запознат в детайли с казуса с болната служителка в напреднала възраст. Това предполага проява на по-голямо разбиране и известен толеранс към служителката в оставащото й време до пенсиониране. Случва се точно обратното. На 13 юли 2016 г. гражданин, на когото му се наложило да попълни документ в съда, поискал от Попинска химилкалка, на което получил следния отговор от служителката: "Чакай да видя дали ще намеря, защото ние сами си ги купуваме". Лалов станал свидетел на изказването на служителката и както е посочено в съдебно решение № 55839 от 5 март 2019 г. на 64-ти състав на II-ро Гражданско отделение на СРС, "се разкрещял" на Попинска пред колегите й, "че с това изказване уронва престижа на съдебната власт. Казал й да си подаде молба за напускане или ще бъде дисциплинарно уволнена".

За първоинстанционния съд е безспорно установено, че случката има тежко въздействие върху служителката, на която й прилошало и едва не припаднала. Тези факти се подкрепят от разпита на съдия от СРС, който помогнал на жената да не припадне в коридора на съда. Според показанията на магистрата, Попинска обяснила, че е силно притеснена от заплахите на Лалов за дисциплинарното й уволнение. Колеги на служителката позвънили на сина й, който свидетелства пред съда, че са му казали спешно да отиде да я вземе от работа и да я закара в "Пирогов". Междувременно е извикана и "Бърза помощ", като екипът поставя инжекция на притеснената жена. "До края на деня била неадекватна. В началото не можела да говори. След това заеквала, треперила й ръката", описва състоянието на потърпевшата първоинстанционният съд, пред когото Попинска е завела два иска за обезщетения, един от които именно за отправените й заплахи от административния ръководител. Малко след скандала жената получава инсулт. Според нея, заради поведението на Методи Лалов. Според двете съдебно-медицински експертизи служителката е била с влошено здравословно състояние и преди сблъсъка й с председателя на СРС, поради което претенциите на Попинска срещу Лалов в тази му част не са приети.

Първоинстанционният съд обаче приема, че вследствие на възникналия словесен конфликт с председателя на СРС ищцата е била силно притеснена, че може да изгуби работата си, поради което на основание чл. 52 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) определя да й се изплати обезщетение за причинени неимуществени вреди. Заради изказването на Попинска, че "сами купуват химикалките си", което е окачествено като неуместно и недоказано, съдът я обявява за съпричинител и намалява дължимото обезщетение на 1000 лв. Разликата до пълния размер на иска, който възлиза на 20 000 лв., не е уважена. Не е приет и искът на служителката за обезщетение и за неизпълнение на предписанието за нейното трудоустрояване, съобразно влошеното й здравословно състояние.

"Правен свят" установи, че Попинска, която към днешна дата вече е пенсионер, е обжалвала решението на първоинстанционния съд. Същото са направили и от СРС, откъдето са обжалвали осъждането им на 1000 лв. заради поведението на бившия председател Методи Лалов. В конкретния казус размерът на обезщетението е от значение основно за ищеца, докато за обществения интерес и за състоянието на правосъдието у нас значение имат мотивите, с които СРС е осъден заради поведението на подалия оставка в края на 2016 г. Лалов."Безспорно, при упражняването на дисциплинарна власт спрямо съдебните служители председателят на съда има право да им отправя забележки за поведението им при и по повод изпълнение на служебните им задължения. В случая реакцията на председателя на съда не е била съответна като интензитет на поведението на ищцата. Действително, изказването й, че сама си купува химикалките, направено пред граждани, е неуместно, при все че канцеларските материали на съдебните служители се осигуряват от работодателя – по трудово правоотношение - обичайно се работи с материали на труда, подсигурени от работодателя /без да е доказано отклонение от това положение/. Тежестта на изказването обаче не е значителна при обстоятелствата, при които е направено – по повод молба за предоставяне на химикалка на граждани и предвид това, че не се установяват вредни последици - няма данни въз основа на същото да е било съставено или изразено от граждани погрешно мнение за лоши условия на труд в съда. Този повод е незначителен и само от това изказване не може да се направи извод, че се уронва престижът на съдебната власт. Затова и заплахата с дисциплинарно уволнение е прекомерна реакция срещу извършеното от ищцата, тъй като такова наказание е несъответно на извършеното от ищцата /чл.189, ал.1 КТ/", пише в решението на първоинстанционния съд.

В решението на СРС по делото е обърнато особено внимание на отговорността на административните ръководители, какъвто към 2016 г. е бил и Лалов. "Магистратът на ръководна длъжност има задължение да се отнася към служебно подчинените му съдебни служители с уважение и зачитане на личното им достойнство и без да допуска или създава впечатление за привилегироване - /8.1 от Кодекса на етично поведение на българските магистрати/. Т.е. упражняването на дисциплинарна власт, вкл. отправяне на забележки, упреци по повод поведението на съдебните служители, следва да е при зачитане на личното достойнство и уважение към личността на подчинените служители. В случая с поведението си - повишаването на тон, извършено пред колектива, и то по незначителен повод, принуда за подаване на молба за напускане под заплаха от дисциплинарно уволнение, съдията Лалов не се е отнесъл с необходимото уважение и съблюдаване на личното достойнство на подчинения му съдебен служител", пише в съдебното решение на Районен съд-София.

Доколкото решението на СРС не е окончателно, то поведението на Методи Лалов на този етап не би могло да е повод за сезиране на ресорната етична комисия към Съдийската колеги на Висшия съдебен съвет (ВСС). В случай, че решението бъде потвърдено и от следващата съдебна инстанция, то ще са налице основания за търсенето на дисциплинарна отговорност от магистрата. Точно това обстоятелство е едно от възможните обяснения за припряността, с която Лалов умишлено търси конфронтация с институциите, вкл.с кадровия орган на съдебната власт. Вероятно, защото така се надява, че, ако се наложи, бързо ще съумее да представи себе си в ролята на поредната "жертва", по примера на Румяна Ченалова или на Лозан Панов, но не на друг, а на собствените си деяния.

Коментари

Задължително поле