Трябва ли да дам медицинско, когато започвам работа?

Въпрос: Здравейте, д-р Капитанов! Искам да попитам дали спрямо закона е необходимо да представям медицинско свидетелство преди да започна работа? Ако отговорът е да, моля да разясните също дали има вариант служебно да се прехвърлят данните за здравния ми статус между фирмите, в които работя, когато сменям работа например. Предварително благодаря!

П. Коткова, гр. София

Отговор: На основание чл. 287, ал. 1 от Кодекса на труда, всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи. Условията за извършване на предварителните и периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите се определени в Наредба ? 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (Наредба ? 3 от 28.02.1987 г.).

Съгласно чл. 2. ал. 1 от Наредба ? 3 от 28.02.1987 г., на задължителен предварителен медицински преглед подлежат: лицата, които постъпват на работа за първи път; лицата, които преминават на друга работа в същото или в друго предприятие, която е свързана с вредни фактори и с риск от професионални увреждания; лицата, прекратили трудовите си правоотношения за повече от три месеца. Следователно лицето, започващо работа, трябва да представи карта за предварителен медицински преглед.

Бих желал да Ви информирам, че служебното изискване и предоставяне на досиетата между службите е уредено в чл. 17, ал. 1 от Наредба ? 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г.). Съгласно т.1 от цитираната разпоредба, здравните досиета на работещите се предават и приемат между службите по трудова медицина на хартиен и електронен носител по служебен път при промяна на местоработата на работещия и направено искане от службата, обслужваща съответното предприятие.

Предвид особеностите на националното законодателство и практики в държавите-членки на ЕС е възможно да има установен различен ред за трудово-медицинско обслужване и здравно наблюдение на работещите в държавата-членка, в която е протекъл предшестващият трудов стаж на работещия. При всички случаи ангажимент на службата по трудова медицина е да потърси по служебен път информация относно провежданото му медицинско наблюдение, която да включи в личното здравно досие по смисъла на чл. 11, ал. 10 от Наредба ? 3 от 25.01.2008 г.

Д-р Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Коментари

Задължително поле