Търговците очакват спад на оборота

През ноември 2020 г. стопанската конюнктура в страната се оценява от бизнеса като неблагоприятна, показва анкета на Националния статистически институт сред шефове на фирми. Бизнес климатът се влошава спрямо нивото от октомври, което се дължи на секторите строителство и търговия на дребно. Общото между мениджърите от всички сектори е, че очакват цените да останат без промяна през следващите месеци.

Промишленост

Бизнес климатът в промишлеността запазва приблизително нивото си от предходния месец. Анкетата отчита леко намаление на настоящата производствена активност, като и очакванията на промишлените предприемачи за дейността през следващите три месеца са по-умерени.
Най-сериозното затруднение за бизнеса остава несигурната икономическа среда, следвана от недостатъчното търсене от страната, факторът „други“ и недостатъчното търсене от чужбина.

Строителство

През ноември бизнес климатът в строителството се влошава в резултат на влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за състоянието на предприятията. Според тях получените нови поръчки през последния месец намаляват, а и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният проблем за дейността в сектора, следвана от недостига на работна ръка. Регистрирано е и нарастване на негативното въздействие на фактора „други“, който измества на четвърто място затрудненията, свързани с конкуренцията в бранша.

Търговия на дребно

Бизнес климатът в търговията на дребно се влошава значително, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на мениджърите за състоянието на фирмите. Песимистични са и прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.
Основната пречка за развитието на бизнеса остава несигурната икономическа среда. На второ и трето място са недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

Услуги

През ноември бизнес климатът в сектора на услугите запазва нивото си от октомври. Прогнозите на мениджърите за развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца се влошават, като и очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца са песимистични.
Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и факторът „други“ продължават да са основните фактори, ограничаващи дейността, като през последния месец се наблюдава нарастване на отрицателното влияние на първите два фактора.

Коментари

Задължително поле