134 млн. евро са преките чуждестранни инвестиции във Веаликотърновска област за година

Най-много са вложените средства в промишлеността

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31 декември 2017 г. за Великотърновска област възлизат на 134 млн. евро, което е с 9.1% по-малко в сравнение с 2016 година. Това сочат данните на Бюро „Статистически изследвания – Велико Търново”.

Така регионът се нарежда на 18-то място в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции. Техният дял в общия размер за страната е 0.5% и съответно 13.1% в рамките на Северен централен район.

През 2017 г. най-голяма е стойността на вложените средства в промишлеността „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - 72,7 млн. евро, и в сектора на „Професионални дейности и научни изследвания, административни и спомагателни дейности” - 39,6 млн. евро. Тези две дейности заедно формират 83.7% от общия обем на преките чуждестранни инвестиции, а относителният им дял нараства общо със 7.6 пункта спрямо предходната година.

През 2017 г. във всички общини на област Велико Търново са направени чуждестранни инвестиции, като най-голям дял има община Велико Търново с 49,9 млн. евро, или 37.2% от всички инвестиции в областта. На второ място по относителен дял на ПЧИ в областта е община Свищов - с 18.4%.

Коментари

Задължително поле