Десислава Пиронева, замeстник на главния прокурор при ВАП, пред „Труд“: Прокуратурата реагира на всеки проблем с храните, лекарствата, боклука

Гражданите да не стоят безучастни към нарушенията

Коронавирусът не само ни разболява, той се явява като особен вид катализатор на престъпления и посегателства срещу гражданските ни права. В здравната криза напред в дневния ни ред излизат спекулата с храни и лекарства, злоупотребата с трудовото законодателство, безводието и замърсяването на околната среда, които са съдружници на заразата. Върховна административна прокуратура е на първа линия в борбата с тях. Разговаряме със зам.-главния прокурор Десислава Пиронева за това. И не само за това.

– Г-жо Пиронева, не са много хората, които знаят, че Върховната административна прокуратура (ВАП) е тази, която постоянто надзирава държавните органи, от които зависи живота и здравето на хората. Какво ново има в работата й при извънредното положение, в което се намираме?

– Pаботата на прокурорите от ВАП e свързана със защита на обществения интерес и правата на гражданите чрез надзор за законност върху дейността на централните административни органи и издаваните от тях административни актове, и при осъществяване на административно-съдебния надзор. Към това могат да се добавят още много и все значими компоненти от тяхната ежедневна дейност и задължения. В условията на извънредното положение всичко това се оказа с още по-висока степен на значимост и ефективност. Режимът на работа във ВАП се промени, стана още по-динамичен. Ситуацията не бе позната за никого, но се създаде организация, за да се реагира незабавно и с внимание на всеки важен проблем. След прекъсване, ВАС започна да правораздава от 21 април 2020 г. - с много натоварен график и голям брой дела, в това число с участие на прокурори от ВАП, независимо от трудностите в извънредното положение. Преминаха случаи с висок обществен интерес и важност.

– Посочете някои?

–Те са свързани с боклука, с горенето на отпадъци в ТЕЦ-ове, с цените на електро и топлоенергията, с дейността на ВиК дружествата, с COVID-19, противоепидемичните мерки и други. ВАП даже започна работа по тези въпроси повече от месец преди първите регистрирани случаи на заболели в страната. Работим и по проблеми с опазването на околната среда – замърсявания на реки, хвостохранилища и други нарушения на екологични норми. След анализ на ВАП по данни и от митниците, Комисията за защита на конкуренцията образува производство за цените на горивата. ВАП възложи на агенция „Митници“ да провери за наличност на необходимите количества спирт и цените му, а също така за идентификацията и регистрацията на колекция от антични предмети, изложени в музей от фондация "Тракия“. ВАП възложи на контролните органи да следят и за спекулата – за цените и режима на продажби лекарства, за качеството на храните от зарази. И ги попита как се изпълняват противоепидемичните мерки - дезинфекцира ли се публичния транспорт, как става контролът в определени обекти и населени места, застрашени от разпространение на зараза. Надали бих могла да посоча всичко, по което се работи във ВАП напоследък. Със заповед на Главния прокурор на мен ми е възложена координацията с органите на изпълнителната власт във връзка с противоепидемичните мерки. За по-малко от месец минаха над 80 информационни материала - от граждани, организации, медии. Създадена е организация да се реагира бързо и адекватно, съобразно закона, на всеки изложен в тях проблем.

– Вие поискахте от генерал Мутафчийски и от министрите на здравеопазването и вътрешните работи данни за българи, завърнали се от рискови държави? Получихте ли ги вече? Какво показват те?

– Ние отправихме множество въпроси към компетентните институции във връзка с разпространението на заразата в световен мащаб. Питахме ги и още преди да бъде обявено извънредното положение какви мерки са предприети по ограничаването на заболяването; как се осъществява граничния контрол и карантинирането на хората, завърнали се у нас, предвижда ли се ограничаване на пътникопотока. Питахме и има ли достатъчно лични предпазни средства, медицинска и лабораторна апаратура, хигиенни материали и консумативи за превенция. Колко са и с каква готовност са лечебните заведения да приемат за лечение болни с COVID-19. Питахме и по конкретни проблеми в болници, и за "бързите тестове" и употребата им, и за много други неща - все във връзка с пандемията. Ще продължим да питаме, своевременно получаваме информация или се предприемат действия по нашите питания. Рано е да се обобщава заключително. Преписките не са приключили за ВАП.

–А имате ли достатъчно информация за това как се спазва карантината в отделни ромски махали и села?

–Намесата на прокуратурата, изразяваща се в контрол за законосъобразност на актове или действия на органи, е възможна само когато законът го позволява. И винаги е в защита на обществен или държавен интерес. След обявяване на извънредното положение, министърът на здравеопазването започна да издава заповеди по Закона за здравето, с които въвежда противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион. ВАП започна да пита налични ли са основания за такива ограничителни мерки. По- късно това бе сторено - Банско, Паничерево, в отделни квартали. Въведеният ред – за носене на маски, за т.нар. „карантиниране“ е реакция на факта, че в България има епидемия. ВАП бе информирана за решенията на изпълнителната власт, на щаба и за актовете на здравното министерство. Рано е за крайни изводи. Много работа се свърши навсякъде. Не може да не се отбележи обаче, че при много от случаите, реакцията на съответните органи идва, след като ВАП поставя проблемите и пита. Тенденция, за жалост...

– Защо настояхте публично Агенцията за безопасност на храните да засили контрола върху магазините и заведенията за обществено хранене?

– Правилно отбелязахте –„публично“. Това бе не само в защита на обществения и държавен интерес, а и за да са информирани хората, че прокуратурата следи и ще се намеси при нарушения. То бе и обръщане на внимание - потребителите, гражданите да не стоят безучастно и безкритично. Обществото да е активно. Предварителните данни за нарушения при приготвянето и предлагането на храни ни дадоха основание да предприемем действия по реда на надзора за законност. И да, мога да кажа, че това се оказа необходимо и правилно. БАБХ, според справките, които изпраща, извършва непрекъснати проверки.

– А агенцията по лекарствата? Тя направи ли проверките, за които й пратихте предписания?

– Незабавно, след като бе идентифициран проблем при продажбата на лекарства чрез обяви в интернет и на цени превишаващи регистрираните , ВАП предложи на компетентните органи - Изпълнителната агенция по лекарствата, Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти, Комисията за защита на потребителите, а където е необходимо – и със съдействието на НАП и МВР, да предприемат проверки. Разпоредени бяха проверки и от териториалните прокуратури. Резултатът: констатирани бяха редица нарушения и предприети действия по компетентност. Гражданите стават и все по активни, подават сигнали – и до нас, и до съответните контролни органи. Реакцията и ефективността на органите, а когато е необходимо и законосъобразно – и с намеса на прокуратурата, увеличава доверието у хората.

– Вашата реакция срещу спекулантите беше посрещната нееднозначно. Според вашите критици ставащото на пазара не е прокурорска работа.

– Единствено и само законът казва кога намесата на прокуратурата е допустима, тя е в обществен, държавен интерес и винаги е за законосъобразност. Ще дам пример с действията, предприети от Комисията за защита на конкуренцията, след като ВАП се обърна към нея – да прецени има ли предпоставки за служебно образуване на производство за установяване на нарушения и налагане на санкции относно цените на течните горива в бензиностанциите у нас. Разбира се, цената, за която те се продават и купуват, не подлежи на административно регулиране. Независимо от това, същината на данните бе такава, че следваше да се изключат всякакви съмнения относно „съгласувани практики“ на лицата, предлагащи на пазара такива продукти - големи вериги бензиностанции и др, - в противоречие с изискванията на конкуренцията и свободната инициатива в стопанската дейност. След допълнително предоставени данни и справки - и от митниците - комисията в крайна сметка служебно образува такова производство. Аналогична е реакцията на ВАП при всяко закононарушение.

– След като намерихте нередности в ТЕЦ "Бобов дол", оттам ви обещаха, че ще спрат да горят нерегламентирани отпадъци. Изпълниха ли обещанието си?

– Предвид голямата обществена значимост на проблема със замърсяването на околната среда от ТЕЦ „Бобов дол“ и възможните неблагоприятни последици за живота и здравето на хората в близките населените места, ВАП възложи на 31 март на министъра на околната среда и водите да извърши проверка на инсталациите за горене на отпадъци в ТЕЦ-а и да представи доклад. В доклада се сочи, че експерти от четири РИОСВ са извършили проверка и са установили нарушения и неизпълнения на основни задължения в областта на екологичното законодателство. Издадена е принудителна административна мярка за спиране на дейностите по съвместно изгаряне на биомаса и отпадъци до отстраняване на несъответствията с условията в комплексните разрешителни и нормативните изисквания. Същевременно до главния прокурор е пратено писмо от изпълнителния директор на ТЕЦ „Бобов дол“, в което се изразява намерение да се спре горенето на отпадъци и в кратки срокове да се направи промяна на комплексните разрешителни относно използването на горива и да се премахне РДФ горивото. Всичко това не би се случило без своевременната, законосъобразна намеса на ВАП по реда на надзора за законност.

– Можете ли и вие да обобщите кризата с боклуците с две-три фрази, както екоминистърът неотдавна направи?

– Надявам се тази криза да остане в миналото. Ясно е едно - при констатирани нови или продължаващи нарушения прокуратурата ще реагира незабавно. Затова надеждата ми не е голословна.

– А безводието в Перник и в други градове? Освен Бели Искър, който проверихте, има още 53 значими язовири.

– Водната криза се оказа не изолирано явление за страната в края на 2019 г. От ВАП са предприети действия по всеки сигнал или данни за нарушения. Прокуратурата не може да действа вместо органите. По преписките са ангажирани контролни органи на национално ниво - Министерство на околната среда и водите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството – както и териториално компетентни прокуратури. Във ВАП са получени отговори от министерствата за предприетите от тях действия и информация от прокуратурите: за актове по реда на надзора за законност, предписания до контролни органи на регионално ниво и образувани досъдебни производства за извършени престъпления. Свършена е не малко работа. И при нови данни за нарушения незабавната реакция на прокуратурата е несъмнена.

– Следите ли за нарушения в трудовото законодателство в условиятя на карантината, когато доста фирми и предприятия затвориха врати, а работещите в тях бяха пратени в здравословен "домашен арест"?

– Прерогатив в работата на ВАП е защитата на интересите на гражданите, на обществото и държавата. Осъществяваме го чрез контрола за законосъобразност. Това означава, че ние можем да се обърнем към контролните органи, когато има данни за нарушения на трудовото законодателство, но не бихме могли вместо тях да действаме. Можем обаче да проверим дали техните актове и действия са съобразени със закона и да се намесим, ако това е допустимо и основателно. И го правим.

– Атакувахте пред съда тарифата, по която агенцията „Пътна инфраструктура“ събира винетните такси. Припомнете ни защо го направихте и докъде стигна това дело в съда?

– Преписката по повод тарифата за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура“ е образувана във ВАП миналата година. В резултат на проверката, е било изяснено от колегите, че е допуснато нарушение при приемането на тарифата - което е основание за оспорване по реда на Административно-процесуалния кодекс. Това е дало основание на ВАП да изготви протест, внесен във ВАС, образувано е дело. Очевидно законосъобразната реакцията на ВАП е оказала ефект, защото оспореният подзаконов нормативен акт е отменен след образуване на делото, но преди приключването му в първа съдебна инстанция. С определение от 21 април т.г. на ВАС окончателно е осъден Министерския съвет да заплати на прокуратура та такса за обнародване в Държавен вестник, след като е отменена тази тарифа, но пък ВАП е предприела действия по отмяна на незаконосъобразния акт.

– Във ВАП, г-жо Пиронева, доколкото знам, работят 38 прокурори, заедно с вас. Те успяват ли да се справят с огромния обем от работа, за която току що ни разказахте?

– Колегите работят неуморно. В извънредното положение имаме много допълнителна работа, в различни условия, предизвикателства и динамика. Независимо от това, колегите се справят много добре, бързо и смея да кажа – резултатите са видими. Извънредното положение ни провокира да проверим възможностите си - за мен се оказа полезно, защото се получи своеобразно надграждане. Иска ми се да пожелая на всички здраве и сили, за да може и занапред така професионално и успешно да си вършим работата.

Нашият гост

Десислава Пиронева е родена в Гоце Делчев. Магистър по право от Югозападния университет и по право на ЕС (международни отношения) от Софийския университет. Хоноруван асистент в катедра “Наказателно-правни науки (2009-2017). Младши прокурор в Петричката районна прокуратура (2005-2007), прокурор в Софийската районна прокуратура (2007-2016) и в Софийска градска прокуратура (2016-2020). Заместник на главния прокурор е от 30 януари 2020 г.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Интервюта