Николай Велчев, зам.-председател на Комисията по инженерна инфраструктура в СОС, пред „Труд“: Човек може да се разведе с жена си, но с “Топлофикация” не може

 

Нискоефективно е производството на топлинна и електрическа енергия

- Г-н Велчев, защо Комисията по инженерна инфраструктура, на която сте зам.-председател, отхвърли бизнес-плана на „Топлофикация-София“?
- Причината да не приемем бизнес-плана на „Топлофикация-София“ за 2021 г. са задълженията на дружеството, които не само, че не намаляват, а продължават да се увеличават. Към началото на годината те достигат близо 1 млрд. лв., а в прогнозата е записано, че до края на 2021 г. ще се увеличат с още около 90 млн. лв.

- Стана ли ясно от отговорите на шефа на дружеството Александър Александров защо дълговете продължават да растат?
- Аз попитах какво е изпълнението на инвестиционната програма. Инж. Александров ми отговори, че е 29% за 2020 г. Той подчерта, че инвестиционните програми на дружеството през предходните годините са съставени така, че да не могат да бъдат изпълнявани. В тях са заложени завишени стойности, които няма как да бъдат постигнати. Това поражда много въпроси, свързани с мениджмънта на дружеството през последните 10 г. Уточнявам, че принципал на „Топлофикация София“ от август 2010 г. е Столичният общински съвет, управляван с мнозинството на ГЕРБ и кмета г-жа Фандъкова. За тези 10 г. задълженията на дружеството са нараснали от 422 млн. лв. към края на 2010 г. до близо 1 млрд. лв. към днешна дата. Т. е. дълговете са с 578 млн. лв. повече, или средно на година са прибавяни по 57 млн. лв. дълг за този десетгодишен период.

- Какво е обяснението на ръководството за загубите?
- Причините са различни. Дългът основно се натрупва към обществения доставчик на природен газ - „Булгаргаз“. Ще изброя само част от причините за трупане на дълг. Непазарни са условията в договора за доставка на газ, който е сключен с „Топлофикация София“ в регулирана нормативна среда. Нискоефективно е производството на топлинна и електрическа енергия. Ще добавя и недоброто финансово управление на дружеството в годините назад - загубите от несъбираеми вземания от клиенти, ценови разлики от квотите за емисии на парникови газове, които не се признават за разход от КЕВР. Дружеството се декапитализира, като единственото действие, което се предприема, е цедирането на дълга към БЕХ. Т. е. дългът само се прехвърля към БЕХ и се трупа.

- Как може да се реши проблемът с дълговете?
- От БСП сме правили и правим редица предложения, но те липсват в бизнес-плана. Наша е идеята за разработване на банкови продукти за финансиране на длъжници. Това ще помогне за подобряване на събираемостта на вземанията, което е нормативен проблем. Предлагаме и ускоряване на процедурите за избор на професионален мениджмънт на дружеството, както и обезпечаване на финансов ресурс за оборотни средства за елиминиране на задълженията за лихви и неустойки. Последното може да стане чрез парична вноска или чрез банков заем.

- Попитахте ли ръководството на „Топлофикация“ защо сметките за ноември са два пъти по-високи в сравнение със същия период за миналата година?
- Дискутирахме и този въпрос. Обяснението, което формално дадоха от „Топлофикация“ бе, че в представения план за 2021 г. и в отчета за 2020 г. е посочено, че са били организирани извънредни проверки от Министерството на енергетиката и КЕВР, които са показали, че сметките са коректно изчислени и дружеството е спазило законовите изисквания. Това са констатациите по отношение на сметките, свързани с намаляването на цената на газа за миналия отоплителен период. Надвзетите суми не бяха върнати, те се разсрочат за бъдещи периоди, като се приспадат от сметките на клиентите. Отварям една скоба, че става въпрос за утвърдените ретроактивни цени на природен газ за периода от 5 август 2019 г. до 31 март 2020 г., когато той беше с по-ниска стойност. Неяснотите и проблемите със сметките на клиентите, идват от непрозрачния начин на формирането им. Те са абсолютно неразбираеми за хората. Да, това ръководство на „Топлофикация“ направи първи стъпки в посока разяснение на формирането на сметките, но това е доста закъснял процес. Всичко това трябваше да се случи отдавна. Сметките са на база прогнозно потребление и прогнозна цена, а тази зависимост е пагубна.

- Защо да е пагубна?
- Защото през зимния период, месеци наред, клиентите плащат прогнозни сметки и накрая от изравнителната сметка, която идва през лятото, лъсва порочната практика на тези прогнозните стойности. Цялата процедура по съставяне на сметките с прогнозни количества и цени правят „Топлофикация“ нежелана за софиянци.

- Знаете ли колко столичани са се отказали от парно?
- Статистика за хората, които са се отказали, не ни бе предоставена. По принцип законодателството ни е такова, че човек може да се разведе с жена си, но с „Топлофикация“ не може да прекрати отношения. „Топлофикация-София“ е най-голямото общинско дружество в столицата. То е и най-големият консуматор на природен газ в страната - близо една четвърт от цялото потребление. Дружеството има около 450 000 клиента в столицата. То осигурява топлинна енергия на над един милион жители на София. Ако го сравним с други видове отопления, централното парно отопление е най-екологичното в урбанизирани територии. „Топлофикация-София“ е дружество с голяма социална и екологична функция. То е най-големият екологичен проект на града, който се явява основен партньор на Столична община за опазване на околната среда. Ако влезем в хипотезата на изваждане на „Топлофикация“ от енергийната система на столичния град, то тогава би се увеличил с над 2,5 пъти въглеродният отпечатък спрямо сегашния режим на функциониране.

- След като дружеството е толкова важно, защо непрекъснато се декапитализира?
- За съжаление, на този въпрос ние не получихме отговор. Проблемите са свързани с приходите. Те основно се формират от продадена електрическа и топлинна енергия. Съотношението на произведената и продадена такава енергия през годините е 1:5 в полза на топлинната енергия. А би трябвало да са изравнени. Поради тази причина дружеството се декапитализира. Нищо конкретно не е направено за технологичната модернизация на мощностите и съответно за увеличаване дела на комбинираното производство на електроенергия. Това може да се случи с газови турбини. Има такова решение на Столичния общински съвет от юни 2019 г., за т. нар. когенерация, но до този момент не е предприето нищо. Чрез когенерацията ще се произвежда повече електроенергия, която ще се реализира на пазара и ще се повиши печалбата на дружеството. Политиката на ЕС е да се прекрати кафявата енергия, т. е. тук има един голям проблем, по който политически трябва да се мисли. В новия бизнес план има залегнали конкретни стъпки по оползотворяване на т. нар. RDF-гориво, но това е в перспектива. Цялата инвестиция е за 157 млн. евро, като заложената инвестиция за 2021 г. е 62 млн. лв. От БСП бяхме против мястото за изграждане на инсталацията. Ние настоявахме тя да бъде в село Яна извън София, за да не се горят в града отпадъците, но идеята ни не срещна одобрение от ГЕРБ. Управляващото мнозинство гласува инсталацията да бъде в ТЕЦ „София“ - „Надежда“.

Коментари

Задължително поле