Текущо състояние на общозастрахователния пазар

Автомобилните застраховки продължават да доминират в продуктовата структура на застрахователите

Застраховането на недвижимо имущество изглежда по-сигурен източник на нетни приходи за компаниите

Наскоро Комисията за финансов надзор оповести данните за застрахователния пазар до края на август 2016 г. Това е добър повод за представяне на основните тенденции, които характеризират този пазар в двете му направления - общо застраховане и животозастраховане. В тази статия ще разгледам състоянието на общото застраховане.

Според КФН на българския пазар оперират 29 общозастрахователни компании. Брутният премиен приход по общо застраховане към края на август 2016 г. достига 1 063.5 млн. лв. при

1 009.5 млн. лв. през съответния период на 2015 г., което означава, че растежът на годишна база е 5.3%.

Към края на август 2016 г. относителният дял на петте най-големи компании в общия брутен премиен приход леко се понижава до 56.9% при 57.8% в края на август 2015 г. По този начин коефициентът на концентрация достига най-ниското си равнище след 2007 г. Това е периодът, за който са налични и месечни данни, докато преди това се публикуват само тримесечни. Като цяло през разглеждания период се наблюдава тенденцията за намаляване на концентрацията на пазара.

2

Според актуалните данни най-големите общозастрахователни компании са съответно ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” с премиен приход 136.9 млн. лв., ЗК „Лев Инс” АД (129 млн. лв.), ЗАД „Армеец” (123 млн. лв.), „ДЗИ Общо застраховане” ЕАД (111.7 млн. лв.) и ЗАД „Алианц България” (104.7 млн. лв.). В сравнение с аналогичния период на предходната година се регистрира разместване при лидерите, тъй като миналогодишният ЗАД „Армеец” за момента заема трето място по премиен приход.

Общозастрахователният пазар също така се характеризира с интензивна конкуренция, която е силно изразена по отношение на стремежа за достигане на първата позиция. За разлика от банковия пазар тук няма ясно изразен лидер. От друга страна, съревнованието между по-малките компании също е важно, но все пак е с по-ограничен мащаб и значение за пазара като цяло.

Основен двигател на нарастването на общия премиен приход с почти 54 млн. лв. през 2016 г. спрямо година по-рано са автомобилните застраховки. Приходите от премии по каско на автомобили (пътнически и товарни) се увеличават в абсолютно изражение с 23.7 млн. лв. (7.5% в относително изражение), докато тези от „Гражданска отговорност“ на автомобилите се повишават с 28.6 млн. лв., съответно със 7.5%, като изпреварват темпа на растеж средно за пазара. По този начин относителният дял на автомобилните застраховки леко се повишава - от 69.8% през август 2015 г. до 71.3% година по-късно.

Премиите по застраховките „Злополука”, „Заболяване”, „Обща гражданска отговорност” също се повишават, съответно с 22.9%, 13.8% и 9.5%, което им позволява да повишат относителния си дял спрямо общия премиен приход. На другия полюс са премиите по застраховките „Злополука на пътниците в обществения транспорт” (понижение с 29.3%), „Пожар и природни бедствия” (-6%) и „Други щети на имущество” (-9%), както „Летателни апарати” (-13.3%) и „Плавателни съдове” (-34.2%).

Освен нарастването на премийния приход положително развитие се наблюдава по отношение на намаляването на изплатените обезщетения до края на август 2016 г. спрямо съответния период на 2015 г. Понижението е от 577.1 млн. лв. на 566.8 млн. лв. (тоест с 1.8%). По този начин съотношението изплатени обезщетения към премиен приход се подобрява през 2016 г. до 53.3% при 57.2% през 2015 г. Разбира се, това подобрение би могло да бъде с краткотраен характер. Ако все пак тенденцията се запази до края на годината, тя би допринесла за повишаване на нетния финансов резултат в общото застраховане.

3

Приносът за по-ниските изплатени обезщетения е най-вече на каското на автомобили и застраховките срещу пожар и природни бедствия, както и срещу други щети на имущество - понижение на обезщетенията съответно с 28.1 млн. лв., с 12 млн. лв. и с 6 млн. лв. в резултат от липсата на катастрофични събития през текущата година. Щетите по гражданската отговорност на автомобилистите се повишават с почти 40 млн. лв. Поради това относителният дял на гражданската отговорност на автомобилистите в общия размер на изплатените обезщетения се повишава от 36.8% през 2015 г. до 44.5% през 2016 г., докато относителният дял на каското на автомобили се понижава от 41.6% през 2015 г. до 37.4% през 2016 г. Основен принос тук имат повишените лимити на отговорност.

Автомобилните застраховки продължават да доминират в продуктовата структура на пазара на общо застраховане в страната. Това е резултат от задължителния характер на гражданската отговорност на автомобилистите, от задължението за сключване на каско при покупката на автомобил на лизинг, както и поради честите кражби на автомобили или на части от тях. Премийният приход се увеличава, но са налице някои въпроси във връзка с гражданската отговорност. Това са ниското покритие в сравнение със средните стойности в Европейския съюз, постепенното увеличаване на лимитите на отговорност без съответстващо нарастване на премиите, несигурността относно ефектите от въвеждането на „Платежоспособност II”. При каското проблемите са свързани с намаляването на средната премия поради остаряването на автомобилния парк и по-ниските застрахователни суми.

4

Застраховането на недвижимо имущество изглежда по-сигурен източник на нетни приходи за застрахователите. Продажбите нарастват и това се съчетава със спад на изплатените обезщетения. Броят на сключените застраховки се повишава при наличие на сделки с недвижими имоти, които са финансирани чрез ипотечни кредити и оживлението на този пазар през 2016 г. е един от факторите за по-добрите резултати през годината.

Като негативно развитие може да се определи спадът на активите на общозастрахователните компании през 2016 спрямо 2015 г. Към края на август през настоящата година те достигат 2 089.5 млн. лв. при 2 284.2 млн. лв. през 2015 г. Тоест понижението е със 194.8 млн. лв., или 8.5% на годишна база. Основният източник за това развитие е спадът на инвестициите със 111.1 млн. лв. (-7.9%) и на вземанията със 102.8 млн. лв. (-15%).

Като цяло общозастрахователният пазар отбелязва растеж на премиите, който е близък до номиналния растеж на брутния вътрешен продукт. Следователно интересът към този вид бизнес се запазва относително постоянен до голяма степен поради ниските доходи на населението и слабата финансова култура.

Традиционно най-голям дял продължава да има автомобилното застраховане. Това обаче е свързано с рискове, които биха могли да станат още по-интензивни в условията на „Платежоспособност II”. Перспективно изглежда имущественото застраховане, тъй като то има възможности за растеж, особено при засилване на активността на пазара на недвижими имоти.

Очаквайте втора част на

анализа следващия понеделник

Коментари

Задължително поле