Банковата система през 2017 г.

Активите й достигат 97,8 млрд. лв., като се повишават с 6,2% на годишна база

Проблем остава високият дял на необслужваните кредити

Българската народна банка оповести наскоро данните за банковия сектор към края на 2017 г. Те дават основание тази година да бъде определена като успешна. Банковата система продължава да генерира печалби, като се запазва добре капитализирана и ликвидна. Освен това бяха предприети стъпки за повишаване на ефективността на надзора върху кредитните институции, но все още е необходимо допълнителното му укрепване.

Макроикономическа среда

Множество фактори съдействат за добрите резултати на банковата система през 2017 г. Икономическата активност се разширява, като важна роля играе развитието на пазара на труда. Основните тенденции са свързани със спад на нормата на безработица, нарастване на броя на новите работни места и на размера на трудовите възнаграждения. Това допринася за повишаване на кредитоспособността на домакинствата. Постепенното възстановяване на инвестициите, след спада им през 2016 г., и динамиката на пазара на недвижими имоти въздействат позитивно върху търсенето на кредити.

Продължаващото ускоряване на темпа на инфлацията през годината и почти нулевите лихви водят до отрицателни реални лихвени проценти по депозитите. За разлика от тях реалните лихви по кредитите остават положителни. Тази ситуация вероятно ще продължи през следващите месеци, като нарастващата инфлация може да бъде основание за повишаване на лихвените проценти и по кредитите, и по депозитите.

От друга страна е продължена политиката на отрицателни лихви по свръхрезервите на търговските банки, депозирани при Европейската централна банка и БНБ. По своята същност тя представлява своеобразно данъчно облагане за търговските банки, които си плащат за съхранението на свободните им средства. Целта на тази мярка е да насърчи кредитирането и инвестициите от страна на банките. При изследването на ефектите от нея обаче трябва да се вземе предвид различното ? въздействие върху отделните банки. Една от причините за това е високото ниво на ликвидност, което се опитват да поддържат банките на местния пазар, и най-вече тези, които нямат чуждестранни собственици.

Основни показатели

1415_1Към края на 2017 г. активите, управлявани от банковата система, достигат 97,8 млрд. лв. (98,7% от брутния вътрешен продукт), като се повишават с 6,2% на годишна база. Брутната балансова стойност на кредитите и авансите е 59,7 млрд. лв. и се увеличава с 6,7% спрямо 2016 г. Депозитите са в размер 83,7 млрд. лв., което означава, че темпът им на растеж е 6,5%. По този начин отпуснатите кредити са напълно финансирани чрез привличането на депозити. Собственият капитал на системата е 12,6 млрд. лв., като нараства с 3,8%.

Банковата система поддържа високо ниво на ликвидност. Коефициентът на ликвидните активи е 38,97%, като се повишава с 0,73 п. п. спрямо предходната година. През годината не са наблюдавани епизоди на сериозни ликвидни затруднения нито за системата като цяло, нито за отделни банки.

Приходите от лихви достигат 3,04 млрд. лв., като се понижават с 8,2%. Разходите за лихви са значително по-ниски. При размер за 2017 г. 367,8 млн. лв. спадът спрямо предходната година е 28%. Банките успяват да компенсират частично по-ниските лихвени доходи чрез приходите от такси и комисиони, които се увеличават с 84 млн. лв. и достигат 1,15 млрд. лв. Въпреки това нетният общ оперативен приход се понижава и достига 3,9 млрд. лв. Банките успяват да контролират добре административните си разходи, които се повишават с 1,6% и достигат 1,6 млрд. лв. В резултат от горните развития коефициентът на административните разходи към приходите достига 41,5% при 38,9% през 2016 г. Така нетната печалба на банковата система достига 1,17 млрд. лв. при 1,26 млрд. лв. през 2016 г.

Качеството на кредитните портфейли се подобрява през 2017 г. Въпреки нарастването на кредитната активност размерът на необслужваните кредити се понижава до 8,3 млрд. лв. при почти 10 млрд. лв. през 2016 г. Това се дължи най-вече на отписването им за сметка на провизии и продажбата на част от портфейлите. По този начин относителният дял на необслужваните кредити се понижава до 10,2% при 12,9% през 2016 г. Въпреки това позитивно развитие кредитният риск все още остава висок. Така 18,2% от кредитите за нефинансови предприятия са необслужвани, което означава над 6 млрд. лв., докато при кредитите за домакинства този показател е 11,2% (2,2 млрд. лв.).

Как се представят петте най-големи банки според размера на активите?

УниКредит Булбанк АД

През 2017 г. активите на банката достигат 19,1 млрд. лв., като се увеличават с 2,5% на годишна база. Основен принос имат кредитите, които нарастват с 376,5 млн. лв. (3.6%). Депозитите и емитираните дългови ценни книжа (ЦК) се повишават с 350 млн. лв. (2,2%) и достигат почти 16 млрд. лв. Приходите от лихви спадат с 6,1%, докато разходите за лихви се понижават с 31,1%. Резултатът от инвестиционната дейност се влошава с 202 млн. лв. спрямо 2016 г., но това се компенсира напълно от повишаването на печалбата от курсови разлики с 206,6 млн. лв. По този начин нетната печалба се повишава с 6,2 млн. лв. до 297,7 млн. лв., докато нетният общ оперативен приход се понижава с 2,4 млн. лв. Последното заедно с повишаването на административните разходи води до нарастване на съотношението административни разходи към приходи до 28,9%, но въпреки това банката остава лидер по този показател.

Банка ДСК ЕАД

Активите на банката нарастват с 507,2 млн. лв. (4,4%) и достигат 12,15 млрд. лв. в края на 2017 г. Това се дължи най-вече на кредитния портфейл, който се увеличава с 887,4 млн. лв. (11,8%). Така банката е лидер по темп на растеж на кредитите сред непосредствените си конкуренти. От друга страна депозитите и емитираните дългови ЦК се повишават с 418,9 млн. лв. (4,2%). Приходите от лихви спадат с 59 млн. лв. (11%), докато разходите за лихви се повишават с 2,5 млн. лв. (9,9%). Така нетната печалба спада с 28,1 млн. лв. до 254,6 млн. лв., а нетният общ оперативен приход се понижава с 52,5 млн. лв. (-7,9%) до 611,6 млн. лв. Това допринася за повишаване на съотношението административни приходи към разходи с 5 п.п. до 32,8%.

Първа инвестиционна банка АД

През 2017 г. активите се понижават с 209,9 млн. лв. (-2,4%) до 8,6 млрд. лв., но банката запазва третото място по този показател. Отпуснатите кредити се увеличават с 61,2 млн. лв. най-вече заради потребителските кредити, но се понижава размерът на инвестициите, държани до падеж, с 223,8 млн. лв. От друга страна депозитите и емитираните дългови ЦК се понижават с 305,7 млн. лв. (-3,8%). Приходите от лихви се понижават с 86,1 млн. лв. (-20,2%), докато разходите за лихви спадат с 26,1 млн. лв. (-21,9%). Собственият капитал обаче нараства с 87,5 млн. лв. в резултат от реализираната печалба след данъчно облагане в размер на 85,4 млн. лв. Тъй като е публично дружество, финансовите резултати на ПИБ се отразяват на представянето ? на капиталовите пазари. Така през 2017 г. цената на обикновените акции, емитирани от банката, се повишава с почти 70%.

Юробанк България АД

Активите на банката се увеличават с 603,2 млн. лв. (8,8%) през 2017 г. и достигат 7,4 млрд. лв. Основен принос за това имат отпуснатите кредити, които нарастват с 517,8 млн. лв. (9,5%). За разлика от трите най-големи банки Юробанк увеличава размера на най-ликвидните си активи. Пасивите нарастват с близки стойности до активите, съответно с 514,2 млн. лв. (9,1%), като това се дължи основно на привлечените депозити и емитираните дългови ЦК, които се увеличават с 495,2 млн. лв. Банката се нарежда на трето място според размера на собствения капитал, като успява да го увеличи с 89 млн. лв. през годината. Процесът на понижаване на лихвените проценти в нея се управлява добре, като приходите от лихви спадат с едва 6,8 млн. лв. (-2,2%), докато разходите за лихви се понижават със 17,5 млн. лв. (-54,3%). В резултат от това нетната печалба на банката се повишава със 16,7% и достига 136,3 млн. лв. Все пак коефициентът административни разходи към приходи се повишава с 0,4 п. п. през изтеклата година.

Обединена българска банка АД

През 2017 г. активите на банката се увеличават с 518 млн. лв. (7,6%) и достигат 7,3 млрд. лв. Съществен принос за това има нарастването на размера на най-ликвидните активи със 773,3 млн. лв. (98,2%) в резултат от подготовката за сливането със СИБанк. През третото тримесечие на годината са направени обезценки от около 200 млн. лв., което води до свиването на кредитния портфейл през годината с 22,5 млн. лв. (-0,5%). От друга страна пасивите се повишават с 630,8 млн. лв. (11%), като депозитите и емитираните дългови ЦК се увеличават с 625,6 млн. лв. (10,9%). Приходите от лихви се понижават с 45,1 млн. лв. (-15,9%), докато разходите за лихви спадат с 13,8 млн. лв. (-48,4%). Това заедно с по-високите разходи за обезценка води до нетна загуба от 56,4 млн. лв. или влошаване на този показател със 167,6 млн. лв. спрямо 2016 г. Така ОББ е единствената от петте най-големи банки, която реализира загуба и понижава собствения си капитал през годината. Въпреки че банката успява да запази размера на административните разходи почти непроменен през 2017 г. спрямо 2016 г., съотношението им към приходите се повишава със 7,1 п. п.

През 2018 г. се очаква доброто представяне на банковата система да се запази предвид оптимистичните прогнози на международните институции за развитието на българската икономика. Консолидацията в банковия сектор ще продължи, като сливането на ОББ и СИБанк ще създаде третата по активи банка в страната. Основният проблем остава високият дял на необслужваните кредити, а предизвикателство за сектора ще бъде евентуалното повишаване на лихвените проценти поради ускоряването на инфлацията.

Коментари

Задължително поле