Без кабинет има риск за публичните финанси

Основната задача на новото правителство е да овладее разходната част от бюджета, без това да означава натрупване на просрочия.

Предсрочни избори ще спрат работата на държавната администрация

До 30 април трябва да се вземе решение за Плана за устойчивост и възстановяване

Може да се емитира нов държавен дълг

Предстои свикването на Народното събрание, което трябва да избере ново правителство. Пъстрата комбинация от партии и коалиции и заявените намерения до момента подсказват, че е твърде вероятно да не бъде излъчен нов кабинет и да се наложи определяне на служебно правителство. Тук ще изложа някои въпроси, които изискват бързи решения.

Планът за устойчивост

Основното решение, което трябва да бъде взето до 30 април, се отнася до Плана за устойчивост и възстановяване. Неясните перспективи обаче предполагат, че дори да се състави някакво правителство, вероятно няма да има технологично време, през което планът да бъде преработен и представен за публично обсъждане. Тоест една от най-важните краткосрочни задачи остава фактически да се изпълни от настоящото правителство.

Тази задача е от ключово значение, тъй като определя начина и направленията, според които ще се използват средствата по Плана за възстановяване и устойчивост през следващите години. Отговорността за подготовката на този план е изцяло на настоящото правителство, докато следващите след него ще трябва да го изпълняват и евентуално да се опитват да коригират грешките при първоначалното планиране. Основна част от плана всъщност е ориентирана към санирането на сгради. Този процес, по начина по който се извършваше досега, включва предимно поставяне на външна изолация със съмнително качество и при прекалено завишени разходи спрямо пазарните цени. Налице са непренебрежим брой случаи, при които скоро след извършените ремонти се случва част от тази изолация да се повреди и след това да е необходим допълнителен ремонт. Освен това основната цел при подобни действия - да се намалят разходите за отопление, не се постига в задоволителна степен. Следователно при наличие на възможност планът трябва да бъде коригиран.

Летище София

Другият въпрос, който правителството побърза да реши, е отлагането на годишните плащания по концесията на летище София. Според министъра на транспорта се очаква първоначалното плащане от 660 млн. лв. да бъде извършено до края на месеца. Този приход е заложен в държавния бюджет и предвид натрупания дефицит по консолидираната фискална програма до края на март с подобен размер (656,5 млн. лв.) е възможно получаването му да е било очаквано по-рано през годината. В крайна сметка за настоящото правителство е важно средствата да постъпят в бюджета преди подаването на оставка, за да се отчетат по-благоприятни данни и за бюджетното салдо, и за размера на фискалния резерв към края на техния мандат.

Резултатът от това решение обаче е отлагането на годишните концесионни плащания през следващите 10 години. Тоест приходите в държавния бюджет през този период ще са по-ниски заради настоящото решение, но последствията ще са за сметка на следващите правителства. Предвидените плащания са в размер минимум 48 млн. лв. годишно, което означава, че с това решение правителството лишава бюджета от поне 480 млн. лв. през следващите 10 години. Те ще бъдат внесени по-нататък през периода на концесионния договор, който е за 35 години. Такива действия не са налице спрямо концесионера на летищата в Бургас и Варна, където договореното отлагане е с около година.

Срещу тази отстъпка концесионерът се ангажира да повиши инвестиционните разходи от първоначално договорените 608 до 624 млн. евро. Междувременно ръководството на летището значително повиши таксите, за да не се налага това да бъде извършено от концесионера, който е поел ангажимент да не го прави още в началото на договора. Това решение обаче предстои да бъде одобрено от Гражданската въздухоплавателна администрация и това вероятно ще се случи скоро.

Всъщност при наличието на криза, която допринесе за значителен спад на броя пътници и съответно на обслужваните самолети, ръководството на аерогарата не е предприело мерки за съкращаване на разходите. В резултат от това летището е започнало да генерира загуби, които изглежда трябва да се използват като аргумент колко изгодна е сделката за държавата и самото предприятие. Всъщност подобни практики на управление, което “да подготви” предприятие за раздържавяване, са прилагани многократно в миналото. Тяхната цел е да покажат как стойността му всъщност не е висока и всяка получена от инвеститора цена трябва да се разглежда като приемлива.

Процедурата, която беше използвана за определяне на победител в конкурса, не беше достатъчно прозрачна и не доказа несъмнено, че направеният избор е възможно най-добрият от гледна точка на държавния интерес. Според публично достъпната информация избраният инвеститор не е предложил нито най-високата концесионна такса, нито най-големия размер инвестиции, които би следвало да са основните критерии. Сделката е необходима, но можеше да бъде проведена според по-добра процедура.

Държавен бюджет

Предварителните данни за изпълнението на консолидираната фискална програма през първите три месеца на 2021 г. показват, че правителството е похарчило с над 2,2 млрд. лв. повече спрямо 2020 г., без да се отчитат разходите за вноската в бюджета на Европейския съюз. Така към края на март бюджетът вече е с дефицит от 656,5 млн. лв. въпреки по-доброто изпълнение на приходите от началото на годината.

Принос за това развитие имат месечните добавки от 50 лв. за всички пенсионери, които струват около 320 млн. лв. Друг фактор е повишаването на възнагражденията в бюджетния сектор. Заради него през настоящата и през всяка следваща година разходите за заплати и осигуровки ще бъдат по-високи, т. е. или бюджетното салдо ще бъде по-ниско, или ще възникне необходимост от намиране на допълнителни източници за финансиране на тези разходи. Решението е на настоящото правителство и е мотивирано най-вече от наличието на парламентарните избори.

Всъщност политиката на правителството през последната година след началото на кризата, причинена от COVID-19, е довела до нарастване на нетния държавен дълг (брутния дълг минус фискалния резерв) с около 7 млрд. лв.

Основната задача на новото правителство, независимо дали ще бъде редовно или служебно, е да овладее разходната част от бюджета, без това да означава натрупване на просрочия. Този процес би могъл да бъде по-лесен при действащ парламент, но това не е задължително условие. От управляващите вече се чуват гласове как ще бъде необходима актуализация на бюджета за 2021 г. Дори да приемем, че действително е нужна, тя може да бъде направена към края на годината, когато има по-голяма яснота относно коригираните параметри на бюджета.

Една от недобрите практики на настоящото правителство беше да прави по няколко актуализации на бюджета дори в години, когато няма криза. Така окончателният вариант на бюджета за текущата година беше приеман заедно с проекта за бюджет за следващата. Това се случваше към края на съответната година и въпреки това понякога се регистрираха сериозни отклонения между коригираните параметри и окончателното изпълнение.

Всъщност, ако необходимостта е обоснована с приемане на по-висок размер на разходите, по-добре е това да се случи по-късно, за да има някакъв стимул все пак тези разходи да не бъдат прекалено раздути и в крайна сметка да доведат до голям бюджетен дефицит. Нека правителството (правителствата) положат първо усилия в посока оптимизиране и ограничаване на разходите и ако действително се окаже, че са похарчени повече пари от предвидените и не е имало начин за по-ефективно използване на ресурсите, тогава да се премине към актуализация.

За момента все още е налице пространство за емисия на нов държавен дълг, тъй като от предвидените 4,5 млрд. лв. са извършени емисии за около 800 млн. лв. Проблем могат да се окажат евентуално недостатъчните наличности във фискалния резерв, които са на разположение за финансиране на бюджетните разходи, ако подозренията, че правителството е използвало средствата от целеви фондове по непозволен начин, се потвърдят. Все пак за размера на новоемитирания дълг все още няма нужда от корекции.

Твърдението за нужда от актуализация може би е признание, че всъщност управляващите са “изтървали” бюджета и не могат да се справят по друг начин. Всъщност са минали едва 3 пълни месеца от началото на годината. По този начин опасенията, че в бюджета не са предвидени достатъчно буфери и липсва по-неблагоприятен от базовия сценарий, се оправдават.

Евентуалните извънредни избори обаче ще изискват допълнителни разходи за провеждане. Тъй като машините вече са закупени, за всеки следваш вот те ще трябва само да бъдат пренастроени. Одобрената от правителството план-сметка за отминалите избори е за 65 млн. лв., като в тях не се включват разходите за придобиване на машините, така че подобни разходи могат да се очакват и за следващите.

Основен риск при наличие на избори е спирането на работата на държавната администрация за известен период от време от встъпването в длъжност на новото правителство. Така е възможно важни решения да бъдат отложени, но в крайна сметка ще бъдат взети. От друга страна, в някои случаи това развитие всъщност може да ограничи административния натиск върху бизнеса и така всъщност да има позитивно въздействие.

Като цяло липсата на редовно правителство би могла да допринесе за негативни последици за състоянието на публичните финанси, особено ако възникне необходимост от теглене на заем. Основната задача на служебното правителство е да подготви и реализира нормалното провеждане на изборите. Обикновено управлението на такива правителства се отразява стабилизиращо на икономиката и публичните финанси, тъй като те не си позволяват прекомерни харчове.

В настоящия момент е необходимо имунизацията да се ускори чрез подобряване на организацията и включването на личните лекари в процеса и овладяване на прекомерно бързия растеж на държавните разходи. Ако служебното правителство изпълни тези задачи и осигури условия за провеждане на честни избори, при които купуването на гласове под всякакви форми да бъде сведено до минимум, тогава то ще постави началото и на финансова, и на политическа стабилизация в страната.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Капитал и пазари