Данъчен консулт на "Труд": ДДС при даване на търговски бонус в натура

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество „Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

Много производители предоставят бонуси на търговците на дребно под формата на отстъпка от цената или допълнителна стока. Затова в рубриката на „Труд” „Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това как трябва да се отразява документално предоставянето на бонус.

Дружеството „А” е с предмет на дейност търговия на дребно с храни и има един обект. Производител на бира - „В” АД, доставя стока като бонус и за сделката издава фактура. Бонусът е за реализиран оборот и е платим в допълнителна стока.

Търговският представител на „В” АД заявява, че тъй като стока е бонус, фактурата за нея не трябва да се плаща от страна на дружеството. За целта е издадена фактура на „В” АД за същата стойност и с предмет на доставката - услуга. Плащането и по двете фактури е по банков път като такова реално не се извършва и от двете страни. От страна на доставчика смятат, че не е необходимо да се извършва плащане, както и не е необходимо да се съставя двустранен протокол за взаимно прихващане между страните, тъй като сумите по задължение и вземане са равни. Поставени са следните въпроси: 
1. Необходимо ли е да се състави протокол за взаимно прихващане?
2. Трябва ли да се извърши плащане на ДДС, начислен във фактурите и отразен в протокола за взаимно прихващане?

В търговската практика се предоставят бонуси с различен характер. Те могат да бъдат т. нар. „прогресиращ бонус”, „мастър бонус”, „финансов бонус” и др. В зависимост от договорените условия и периодичност за предоставянето им те се предоставят като процент от постигнат оборот под формата на отстъпка от цената или количество допълнително предоставяна стока (наричан още „натурален рабат”). По своя характер бонусите, давани под формата на стока, представляват търговска отстъпка.

В случая става въпрос за бонус, предоставян на дружеството под формата на допълнително количество стока поради достигнат оборот, т. е. като натурален рабат от договорената цена на доставките. В резултат на това се променя размерът на данъчната основа, върху която е начислен ДДС за доставките.

Данъчната основа съгласно чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗДДС е стойността, върху която се начислява или не се начислява ДДС, в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена, като същата се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер.

Изключение от това правило има в чл.26, ал.5, т.1 от ЗДДС. Съгласно тази норма, данъчната основа не включва сумата на търговската отстъпка или намаление, ако те се предоставят на получателя на датата на възникване на данъчното събитие. Ако отстъпките се предоставят на получателя след датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа се намалява при предоставянето им.

В чл.18 от ППЗДДС изчерпателно са изброени условията за извършване на търговска отстъпка или намаления, предоставени на получателя. Съгласно чл.18, ал.1 от ППЗДДС нормата на чл.26, ал.5, т.1 от закона се прилага независимо дали търговската отстъпка или намалението се предоставят под формата на пари, стоки или услуги. Следва да се има предвид разпоредбата на ал.2, според която не се счита за предоставена търговска отстъпка или намаление предоставянето на стоки или услуги, които не са свързани с предмета на доставката, по повод на която се предоставят. В чл.18, ал.3 от ППЗДДС се дава разяснението, че стоките или услугите са свързани с предмета на доставката по смисъла на ал.2, ако са от същия вид или са предназначени за реклама, тестване, съпътстват или улесняват употребата на предоставената стока или услуга.

В случая отстъпката е под формата на допълнително количество стока от същия вид като закупената, от което следва, че не е приложим чл.18, ал.2 от ППЗДДС, тъй като стоките са свързани с предмета на доставката.

Когато търговската отстъпка или намалението са предоставени след датата на възникване на данъчното събитие за доставката, на основание чл.18, ал.4 от ППЗДДС за изменението на данъчната основа на доставката доставчикът издава кредитно известие към фактурата, издадена за доставката, а когато за доставката са издадени повече от една фактури - с кредитно известие, в което се посочват номерата на всички издадени фактури за доставката.

Доколкото в случая отстъпката се дава за достигнато определено количество покупки от бира, тя следва да се счита за отстъпка към вече извършените доставки, а не към доставките, които ще се извършат след предоставянето на отстъпката. В този смисъл отстъпката следва да се документира по реда на чл.115 от ЗДДС, като „В” АД издаде кредитно известие към „А”, в което да се посочи основанието (предоставена отстъпка за реализиран оборот) за намаление на данъчната основа и на начисления данък, както и номерата и датите на фактурите, с които клиентът е достигнал определеното количество. Кредитното известие се издава не по-късно от 5 дни от предоставянето на отстъпката на клиента и на основание чл.124, ал.2 от ЗДДС се отразява в дневника за продажби и в справка-декларацията за съответния данъчен период. Съответно на основание ал.5 от същата разпоредба получателят на кредитното известие, регистриран по ЗДДС, го отразява в дневника за покупки за данъчния период, през който е издадено.

Предоставянето на натуралния бонус под формата на допълнително количество стока, следва да се документира с фактура по реда на чл.113 от ЗДДС с реквизитите по чл.114 от закона. Необходимо е да се осигури строга отчетност, даваща възможност за текущ и последващ контрол на предоставените търговски отстъпки.

С издаването на кредитно известие към крайния клиент „А”, доколкото отстъпката се предоставя директно на него, производителят на практика намалява данъчната основа и начисления данък за извършените доставки на съответната стока към дистрибутора. Предвид изложеното, доставчикът (дистрибутор) по веригата от доставки на съответната стока не следва да намалява данъчната основа, съответно начисления данък на извършените от него доставки, тъй като по отношение на тях не е налице промяна на условията на доставката, съответно на данъчната основа.

Това документиране на предоставената отстъпка осигурява неутралността на ДДС. В този смисъл е и практиката на СЕС видно от решения по дела С- 317/94 и С-427/98. В т.34 от Решение по дело С-317/94 на доводите, изтъкнати от Обединеното кралство, Германия и Гърция, СЕС отговоря, че системата на ДДС не е нарушена, тъй като не е необходимо да се коригира данъчната основа за междинните доставки.

По отношение на издадената от дружеството фактура с предмет на доставката - услуга, следва да се има предвид, че данъчните документи, в частност - фактурата по чл.112, ал.1, т.1 от ЗДДС, документират извършени доставки. Според чл.113, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл.117 от закона. За дружеството ще е налице задължение за издаване на фактура към производителя на бира, само когато е налице доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това, по която дружеството се явява доставчик, а „В” АД - получател.

Коментари

Задължително поле