Данъчен консулт на "Труд": Дължими осигуровки за пенсионер, собственик на фирми

Много пенсионери са собственици на фирми и продължават да ги управляват и да работят в тях. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за плащане на осигуровки в тези случаи.

Човек е собственик на пет дружества (ЕООД и ООД), с които има договори за управление и контрол, и е самоосигуряващо се лице в ЕТ “X”. Предстои му да се пенсионира. Поставени са следните въпроси: 

1. Възможно ли е като пенсионер да се осигурява здравно само от ЕТ “X” като самоосигуряващо се лице, върху минималния осигурителен доход и да продължи да получава възнаграждения от останалите дружества?

2. Как се попълват декларации образец №1 и образец №6 за доходите от личен труд?

По първи въпрос:

Дейността по управление и контрол на търговско дружество е различна по своя характер от упражняваната трудова дейност в търговските дружества от собственици и съдружници в качеството им на самоосигуряващи се лица. В КСО тези две различни дейности са изведени като самостоятелни основания за задължително осигуряване за държавното обществено осигуряване (ДОО) - чл.4, ал.1, т.7 и чл.4, ал.3, т.2.
Управителите на дружества са задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица.

Осигуровки се дължат върху брутните месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по икономически дейности и квалификационни групи професии, и не повече от максималния осигурителния с доход (чл.1, ал.5 от Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДПОВ)).

Здравното осигуряване на хората, работещи по договори за управление и контрол на дружества, се извършва по реда на чл.40, ал.1, т.1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) - върху доход, върху който се дължат вноски за ДОО, определен съгласно КСО.

Следователно, когато човек упражнява трудова дейност като управител на търговски дружества и за тази дейност е определено възнаграждение, то следва да се осигурява по описания по-горе ред.

Вписаният за управител собственик (съдружник) може да извършва и друг вид трудова дейност в дружеството извън тази, регламентирана в неговите задължения и функции на управител (да полага личен труд, за който може да получава или да не получава възнаграждение). В този случай осигуряването се извършва по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО, т. е. по реда, определен за самоосигуряващите се. Когато получава доходи за положен личен труд, те се включват при определяне на окончателния осигурителен доход. В практиката е прието, че самоосигуряващите се съдружници/собственици упражняват трудова дейност, само когато дружеството, в което имат дялово участие, развива стопанска дейност.

Съгласно чл.4, ал.3, т.2 от КСО задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са хората, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство. На основание чл.4, ал.6 от КСО лицата по ал.3, т. 1, 2, 4-6 (самоосигуряващите се и полагащи труд без трудово правоотношение), на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание.

Осигуровките са за тяхна сметка и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на дохода. Окончателният размер на месечния осигурителен доход се определя за периода, през който са упражнявали трудова дейност, и въз основа на доходите, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ, и не може да бъде по-малък от минималния и по-голям от максималния месечен осигурителния доход.

Съгласно чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО лицата по чл.4, ал.3, т. 1, 2 и 4 КСО се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния осигурителния доход за самоосигуряващите се, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т.3 (за работа без трудово правоотношение) съгласно справката към данъчната декларация.

На хората, които имат отпусната пенсия, ЗЗО не дава възможност, когато упражняват дейност като самоосигуряващи се, да се осигуряват здравно само по желание. Затова лицата по чл.4, ал.3, т. 1, 2 и 4 от КСО са длъжни да се осигуряват здравно за времето, през което упражняват трудова дейност, независимо че са пенсионери.

Съгласно чл.2, ал.3 от НООСЛБГРЧМЛ самоосигуряващите се, които извършват дейности на различни основания, внасят авансови вноски за едно от основанията по избор. Лицата по чл.4, ал.3, т. 1, 2 и 4, от КСО, които получават пенсия, се осигуряват в ДОО по свое желание. Това желание се изразява както следва:

1. за хората, които не са прекъснали или прекратили трудовата дейност, съответно осигуряването си, след като им е отпусната пенсия - с продължаване подаването на данните по чл.5, ал.4, т.1 от КСО;

2. за лицата, които започват трудова дейност след като им е отпусната пенсия - с подаване на декларация (Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице - образец Окд-5);

3. за лицата, които са прекъснали осигуряването си след като им е отпусната пенсия - с подаване на данните по чл.5, ал.4, т.1 от КСО;

В КСО е определен реда за осигуряване на самоосигуряващите се, на които е отпусната пенсия, но не е определен ред за изразяване на нежеланието за осигуряване. Това е така, защото правото на тези хора да не се осигуряват за ДОО настъпва с придобиване качеството на пенсионер, без да са необходими допълнителни действия от тяхна страна.

Здравните вноски за хората, които получават доходи на различни основания, се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, като на първя място сред тях се поставя отпусната пенсия без добавките към нея. Същевременно здравните вноски за пенсията са за сметка на държавния бюджет. Затова, ако общият размер на пенсията и получаваните доходи на различни основания е по-голям от максималния осигурителен доход, то пенсията трябва да бъде приспадната от максималния осигурителен доход.

По втори въпрос:

Самоосигуряващите се и работодателите периодично подават в НАП данни за: осигурителния доход и осигурителните вноски за ДОО - поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване (декларация образец №1) и за дължими осигуровки за ДОО и данък върху доходите (декларация образец №6).

Ако собственикът/съдружникът получава доход за положен личен труд (различен от управление и контрол) от дружество, в което се осигурява като самоосигуряващо се лице, в т.12 “Вид осигурен” на декларация образец №1 “Данни за осигуреното лице” трябва попълва код 12 - за самоосигуряващи се. В този случай в т.31 се вписва месечният облагаем доход (възнаграждението за личен труд, различно от възнаграждение за управление и контрол), а в т.31а - начисленият месечен данък.

Ако собственикът/съдружникът получава доход за положен личен труд (различен от управление и контрол) от дружеството, в което не се осигурява като самоосигуряващо се лице, в т.12 “Вид осигурен” на декларация образец №1 се попълва код 90 - за лицата, получаващи доходи по §1, т.26, буква “и” от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, за които не се подават данни за ДОО; за тези хара се попълват само данните за данъка в полетата на т. 31 и 31а. Дължимият данък за тези хора се вписва в точки 16 и 17 на декларация образец №6 “Данни за дължимите вноски и данък по чл.42 от ЗДДФЛ”.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт