Данъчен консулт на "Труд": Кога не се плаща ДДС за зъбните коронки

Редица зъботехнически лаборатории правят както коронки, така и осъществяват дейности, свързани с естетичната медицина. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това в кои случаи трябва да се начислява ДДС и кога сделките са освободени от облагане.

Зъботехническа лаборатория е регистрирана по Закона за лечебните заведения, като медико-техническа лаборатория за зъботехнически услуги. В нея работят специалисти с медицинско образование (зъботехници). Извършват се дейности, предписани от лекари по дентална медицина и се произвеждат специализирани медицински изделия - зъбни протези, мостове, коронки и т. н. Лабораторията не извършва дейности, свързани с естетична медицина.

Поставени са следните въпроси: 

1. Зъботехническа лаборатория, регистрирана по Закона за лечебните заведения, трябва ли да се регистрира по ДДС, при условие, че достигне оборот от 50 хил. лв.?

2. Дейността на зъботехническата лаборатория попада ли в обхвата на освободените доставки?

I Регистрация по ДДС

На задължителна регистрация по реда на чл.96, ал.1 от ЗДДС подлежи всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 хил. лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, като е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

Облагаем оборот по смисъла на ал.2 е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:

1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл.46 от ЗДДС и
3. доставки на застрахователни услуги по чл.47 от ЗДДС.

Облагаема доставка, предвид разпоредбата на чл.12 от ЗДДС е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.

За да се прецени дали извършваните в случая доставки формират оборот за регистрация по реда на ЗДДС, следва да се определи характерът на тези доставки, т. е. дали са облагаеми на основание чл.12 от ЗДДС, или представляват освободени доставки по глава четвърта от ЗДДС. Видно от определението, за да бъде една доставка облагаема за целите на ЗДДС, то тя трябва да е с място на изпълнение на територията на страната и да не е сред изрично посочените в глава четвърта от ЗДДС “Освободени доставки и придобивания”.

Съгласно чл.39, т.1 от ЗДДС, освободена доставка е извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ).

За да се третира дадена доставка като освободена е необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:

- лицата, които осъществяват доставките да са лечебни заведения по смисъла на ЗЛЗ и
- доставяните услуги да са здравни (медицински) услуги, както и пряко свързаните с тях услуги.

Съгласно чл.8, ал.1, т.3 от ЗЛЗ, самостоятелните медико-технически лаборатории са лечебни заведения за извънболнична помощ, а съгласно чл.18, ал.2 от ЗЛЗ те са такива лечебни заведения, в които специалисти със съответното образование извършват предписани от лекар, съответно лекар по дентална медицина, специфични технически дейности и произвеждат специализирани медицински и помощни средства.

В конкретния случай

Тъй като е изпълнено условието, дружеството като доставчик да е лечебно заведение по ЗЛЗ, следва да се определи дали в рамките на основния предмет на дейност на дружеството по извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и производство на специализирани медицински средства, различни от зъбни протези, извършва доставки на услуги, които попадат в обхвата на освобождаването, предвидено с разпоредбата на чл.39, т.1 от ЗДДС.

В тази връзка, следва да имате предвид, че по смисъла на ЗДДС стока е всяка движима и недвижима вещ, а услуга е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство. Освен това, формулировките, използвани за определяне на случаите на освобождаване от облагане с ДДС, подлежат на стриктно тълкуване. Това е така, защото тези случаи са изключение от общия принцип, според който всяка доставка на стоки или услуги, извършена възмездно от данъчно задължено лице, се облага с ДДС. Въпреки това, правилото за стриктно тълкуване не означава, че формулировките, използвани за определяне на случаите на освобождаване, трябва да бъдат тълкувани по начин, който би лишил предвидените освобождавания от тяхното действие.

В случай, че в рамките на специфичните зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и при производство на специализирани медицински средства, различни от зъбни протези, извършвате услуги, които са с терапевтична/лечебна цел, и доколкото са извършени от лечебно заведение по смисъла ЗЛЗ, същите биха могли да се считат за услуги, попадащи в обхвата на “здравни (медицински) услуги” - освободени доставки съгласно чл.39, т.1 от ЗДДС. За да може съответната услуга да бъде третирана като здравна (медицинска) услуга, тя следва да бъде извършена на база на предписанието на практикуващ квалифициран лекар по дентална медицина, че пациентът се нуждае от медицинска помощ с терапевтична/лечебна цел.

В случаите, когато извършвате услуги в рамките на посочената в запитването основна дейност, които, въпреки че са предоставени от лечебно заведение по смисъла ЗЛЗ, не се предоставят с цел превенция или терапия/лечение, а преследват единствено естетичен ефект, същите не представляват медицински/здравни услуги и следва да се третират като облагаеми доставки по чл.12 от ЗДДС.

Дейността на дружеството като лечебно заведение за извънболнична помощ, представляващо самостоятелна медико-техническа лаборатория, при извършване на специфични зъботехнически дейности, предписани от лекар по дентална медицина и при производство на специализирани медицински средства, когато същите са зъбни протези, следва да бъде преценена с оглед приложимостта на разпоредбата на чл.39, т.5 от ЗДДС.

Освободена доставка е доставката на зъбни протези от лекари по дентална медицина или зъботехници. Предвиденото, с посочената разпоредба освобождаване е по отношение, както естеството на доставяната стока - зъбни протези, а така също и по отношение статута на доставчика - той следва да е лекар по дентална медицина или зъботехник.

В тази връзка считам, че за извършени доставки на зъбни протези от дружеството, като лечебно заведение за извънболнична помощ, представляващо самостоятелна медико-техническа лаборатория, за дейността на която са назначени специалисти с образование, съответстващо на лекар по дентална медицина или зъботехник, е приложимо освобождаването, предвидено в чл.39, т.5 от ЗДДС.

От гореизложеното следва, че оборотът, реализиран от дружеството, включващ единствено данъчните основи на извършените от него освободени доставки по смисъла на чл.39 от ЗДДС не участва в оборота за задължителна регистрация по реда на чл.96, ал.1 от ЗДДС.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт