Данъчен консулт на "Труд": Наследяване на едноличен търговец заедно с работниците

Често някой наследник продължава търговската дейност след смъртта на Едноличен търговец. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът в този случай за продължаване на трудовите договори на наетите работници и внасяне на дължимите осигуровки.

Едноличният търговец ЕТ “X” е служебно заличен след смъртта на собственика Х. В резултат трудовите договори с наетите лица са прекратени. У, който е един от наследниците на Х, е предприел действия по поемането на предприятието на починалия търговец по реда на чл.60, ал.2 от Търговския закон (ТЗ) и след няколко месеца е вписан в Търговския регистър като ЕТ “Х-У”. След смъртта на едноличния търговец наето по трудово правоотношение лице е продължило да работи.

Предприятието на търговеца не е прекъсвало дейността си. Поставени са въпросите: Какви действия следва да се предприемат, за да се запази трудовото правоотношение с работника, продължил работа след смъртта на едноличния търговец, и как следва да се подадат данните по чл.5, ал.4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за него до дата на регистрация на ЕТ “Х-У”?

I Правила за наследяване

При смърт на физическото лице - едноличен търговец се открива наследство, включващо както личното му имущество, така и предприятието. Наследяването на предприятие на ЕТ се включва в наследствената маса като част от личното имущество на физическото лице и за него се прилага Закона за наследството (ЗН). Според чл.48 от закона наследството се придобива с приемането му, а приемането произвежда действие от откриването на наследството. Според чл.49, ал.1 от ЗН наследството може да се приеме с писмено заявление до районния съдия. Но приемане има и когато наследниците извършат действия, които предполагат тяхното намерение да приемат наследството, т. е. налице са конклудентни действия, които недвусмислено потвърждават волята на наследниците да приемат наследството (чл.49, ал.2 от ЗН). До приемането на наследството лицето, което има право да наследява, може да управлява наследствените имущества.

II Наследяване на ЕТ

След като наследниците определят кой поема дейността на предприятието ЕТ, избраният наследник подава заявления в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с което се стартира процедура по регистрация на ЕТ и прехвърляне на предприятието от наследодателя към наследника. През периода, в който тече процедурата по вписване на новите обстоятелства, дейността не спира, а продължава да се извършва от наследника, въпреки че документално прехвърлянето не е завършено.

Съгласно чл.325, ал.1, т.10 от Кодекса на труда (КТ) трудовият договор се прекратява със смъртта на лицето, с което работникът или служителят е сключил трудовия договор. Със смъртта на работодателя отпада основанието за съществуване на трудовия договор, защото вече не съществува лицето, за което наемният работник или служител е работещ. В случая със смъртта на лицето престава да съществува работодател, който би могъл да изпълни задълженията по КТ. Според §1 от ДР на КТ “работодател” е и физическо лице, което наема работници по трудово правоотношение.

На основание чл.123, т.6 от КТ трудовото правоотношение с работника не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него. В този случай работодател на 6заварените работници и служители се явява новият собственик - наследникът, който поема предприятието, и трудовото правоотношение с наетите лица се запазва и съгласно чл.129 от КТ е длъжен да осигури работника или служителя.

В конкретния случай, предвид продължената дейност на предприятието, функциите на работодател са извършвани от наследника, който е следвало да се регистрира като осигурител на наетото лице, както и да изпълни следващите от това задължения.

В чл.60, ал.2 от ТЗ е създадена възможност за наследниците, които поемат предприятието на ЕТ, да запазят и неговата фирма. Тази разпоредба позволява на наследниците да продължат търговската дейност на наследодателя като добавят към фирмата името на новия собственик.

Правата и задълженията, произтичащи от трудовите правоотношения с работниците към датата на промяната (датата на смъртта), се прехвърлят на новия работодател (чл.123, ал.2 от КТ), но едва след вписване на обстоятелството по прехвърляне на предприятието по чл.60, ал.2 от ТЗ в Търговския регистър този факт има действие по отношение на трети лица. Следователно, макар за този междинен период наследникът, поел предприятието на починалия търговец, да се счита за работодател спрямо заварените работници, той може да удостовери това си качество пред НАП с издаденото му от Агенцията по вписванията удостоверение за вписването в Търговския регистър на прехвърлянето.

Пререгистрацията на трудовите правоотношения с работниците в случаите по чл.123, ал.1 от КТ се извършва чрез изпращане на уведомление съгласно приложение №5 към Наредба №5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда. Съгласно чл.3, ал.2 от наредбата уведомление съгласно приложение №5 се изпраща от работодателя, който приема работниците и служителите, когато неговият ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, е различен от този на предишния работодател, в срок до 10 дни след вписването в търговския регистър.

III В конкретния случай

В конкретния случай уведомление за промяна на работодателя (Приложение №5) се подава за периода след смъртта на едноличния търговец до вписването на прехвърлянето на предприятието, когато наследникът е в качеството си на работодател и осигурител с вписан ЕИК по регистър БУСТАТ, и втори път - след вписването му като едноличен търговец в Търговския регистър.

Когато след смъртта на физическото лице ЕТ трудова дейност извършва и наследникът на починалия търговец, за периода до датата на вписване на поемането на предприятието на ЕТ от него, същият попада в кръга на лицата, подлежащи на осигуряване на основание чл.4, ал.3, т.2 от КСО. Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са и лицата, които се облагат по реда на чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ. А това са физическите лица, които са търговци по смисъла на ТЗ, но не са регистрирани като еднолични търговци. В този случай наследникът е самоосигуряващо се лице и осигурител за лицата по трудово правоотношение.

На основание чл.5, ал.4 от КСО осигурителите периодично представят в НАП данни за осигурителния доход, стаж и други данни за всяко лице, подлежащо на осигуряване и за дължимите осигуровки и данък върху дохода.

Извършващият трудова дейност и регистриран като задължено лице наследник на починалия търговец в качеството си на осигурител и самоосигуряващо се лице е и задължено лице по смисъла на Наредба №Н-13/2019 г. Декларации образец №1 и 6 за периода от смъртта на физическото лице ЕТ до вписване на прехвърлянето на предприятието в Търговския регистър се подават от правоприемника по неговия ЕИК по регистър БУЛСТАТ, в качеството му работодател и осигурител. За да няма несъответствия между постъпилите суми и декларираните задължения за осигуровки по съответния ЕИК, е необходимо идентификаторът на осигурителя, вписан в платежните документи за внасяне на осигуровки, да съответства на идентификатора, попълнен в декларациите образец №1 и №6. За същия период самоосигуряващото се лице е длъжно да подаде данни и за себе си с декларация образец №1.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт