Данъчен консулт на "Труд": Облагане на доходи от автомати на самообслужване

Много хора поставят автомати на самообслужване, включително в къщи за гости или във фоайе на жилищен блок или административна сграда. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за облагане на доходите в тези случаи. Допълнително разглеждаме плащането на данъци за доходи от услуги за кучета като ресане и подстригване.

I Кафе автомат в стая за гости

Физическо лице с регистрирано по Закона за регистър БУЛСТАТ и осъществява дейност, подлежаща на облагане с патентен данък - отдаване под наем на част от стаите в жилището, в което живее. Плаща патентен данък и курортна такса, а с годишната си данъчна декларация декларира получения доход.

Гражданинът иска да постави за удобство на гостите кафе автомат (вендинг машина), оборудван с касов апарат, свързан с НАП. Поставен е въпросът плащането на патентен данък и подаването на годишна данъчна декларация с попълнено Приложение №7 достатъчно ли е за законното ползване на машината?

От това как гражданинът ще осъществява дейността си - като едноличен търговец, дружество или физическо лице, зависи режимът на облагане, който следва да бъде приложен. От данъчна гледна точка трябва да имате предвид, че доходът от кафе автомат (вендинг машина) може да подлежи на облагане с патентен данък по Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) при спазване на разпоредбите на чл.61з и следващите както следва:

Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение №4 (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 хил. лв., и

2. лицето не е регистрирано по Закона за ДДС, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл.97а и за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.

За извършваната патентна дейност лицата по ал.1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 хил. лв. за 12 последователни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл.61з. В този случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общия ред на ЗДДФЛ и съответно трябва да се регистрира по ДДС.

Дейностите, облагани с патентен данък, са изрично изброени в приложение №4 към ЗМДТ. Кафе автоматите или автомати за напитки и закуски се обхващат от т.3 на приложението - търговия на дребно до 100 кв. м. Облагането с патентен данък не изключва задължението за подаване към НАП на годишна данъчна декларация (ГДД) на следващата година с попълнено Приложение №7.

Трябва да имате предвид и реда за отчитане на оборотите от дейност на “вендинг автомат”.

В чл.118 от Закона за ДДС е посочено, че всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон), независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта.

Фискалните устройства задължително имат техническа възможност за установяване на дистанционна връзка, чрез която да подават данни към НАП.

По смисъла на §1, т.41 от ДР на ЗДДС “търговски обект” е всяко място, помещение или съоръжение (например: маси, сергии и други подобни) на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо, че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели (например: офис, жилище или други подобни), да е част от притежаван недвижим имот (например: гараж, мазе, стая или други подобни) или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.

В общия случай, Наредба №Н-18/2006 г. на МФ свързва момента на издаването на фискална касова бележка с този на плащането. В §1, т. 12 от допълнителните разпоредби към Наредба №Н-18 се уточнява, че “автомат на самообслужване” е устройство позволяващо на потребителя да получи от автомата срещу заплащане на принципа на самообслужване стоки и/или услуги, включително и услуги с развлекателен характер.

За целите на Наредбата, в чл.2, ал.2, т.5 е посочено, че фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване (ФУВАС) е вид от фискалните устройства. Съгласно чл.3, ал.8 от Наредба №Н-18, лице, което извършва продажби на стоки или услуги чрез автомат на самообслужване с електрическо захранване, с изключение на услуги по обмяна на валута, е длъжно да регистрира и отчита всяка продажба:

1. чрез ФУВАС, като фискалният бон, регистриращ продажбата, се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ, или

2. чрез фискално устройство по чл.2, ал.2, т.2, което се вгражда в автомата, като фискалният бон, регистриращ продажбата, се издава на хартиен носител.

II Облагане на доходи от подстригване на кучета

Гражданин иска да се регистрира в регистър Булстат като свободна професия и да извършва услуги като грумър, т. е. да предоставя услуги за домашни любимци във връзка с поддръжка на космената им покривка - къпане, ресане, подстригване. Поставен е въпросът доходите от дейността по реда на чл.29, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ ли трябва да се облагат, т. е. като като доходи от упражняване на свободна професия?

В Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), чл.61з е посочено, че физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение №4 (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие, че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 хил. лв., и

2. лицето не е регистрирано по Закона за ДДС, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл.97а и за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.

За извършваната патентна дейност лицата по ал.1 не се облагат по реда на ЗДДФЛ. Лицата по чл.61з, ал.1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане на разходите по чл.204, т.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

В приложение №4, т.10 е посочена следната дейност: бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги - данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта.

В конкретния случай услугите, които ще бъдат извършвани, са посочени в приложението за патентни дейности и ако лицето отговаря и на другите условия на чл.61з от ЗМДТ, дейността ще се облага по реда на този закон.

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. При започване на дейността след тази дата, декларацията се подава непосредствено преди започване на дейността (чл. 61н от ЗМДТ). Гражданинът е задължен да подава и годишна данъчна декларация (ГДД) по чл.50 от ЗДДФЛ с Приложение №7 в срок от 10 януари до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

С оглед на извършваната дейност, независимо, че редът на облагане не е по ЗДДФЛ, гражданинът трябва да се регистрира в регистър Булстат. Той подлежи на задължително осигуряване по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравно осигуряване (ЗЗО) като самоосигуряващо се лице.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт