Данъчен консулт на "Труд": Облагане на доходи от авторски права от чужбина

Много хора получават доходи от чужбина, като някои от тях са от авторски права за литературно, художествено или научно произведение. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчен консулт” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за облагане на доходите в тези случаи и как се прилага приспадане на платения в чужбина данък.

Гражданин е регистриран за дейност - свободна професия фотограф, и качва снимки в няколко уеб сайта на сток агенции. Продава снимките и получава възнаграждение от лица от САЩ и Австралия. При получаване на сумите е удържан данък, като в САЩ той е 5%. За доходите от Австралия, с която няма сключена Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), е удържан данък 30%. Иска да ползва метод за освобождаване от двойно данъчно облагане. Поставени са следните въпроси:

1. Как да процедира с авансовия данък за дохода, който е платен в чужбина?

2. Какъв документ трябва да се приложи към годишната данъчна декларация за платен данък в чужбина?

Местните физически лица са носители на задължението за плащане на данъци за придобити доходи от източници в България и чужбина. Доходите от продажбата на правата върху направени от гражданина фотоснимки са авторски и лицензионни възнаграждения.

Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма, като фотографски произведения (чл.3 ал.1, т.7 от Закона за авторското право и сродните му права).

Понятието “авторски и лицензионни възнаграждения” е дефинирано в §1, т.8 от ДР на ЗДДФЛ, която препраща към Закона за корпоративното подоходно облагане. Според т.8 от §1 на ДР на ЗКПО “авторски и лицензионни възнаграждения” са плащанията от всякакъв вид, получени за: използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми, записи на радио- или телевизионно предаване или софтуер; на всеки патент, топологии на интегралните схеми, марка, промишлен дизайн или полезен модел, план, секретна формула или процес или за използване на или за правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит. Не се смятат за авторски и лицензионни възнаграждения плащанията за придобиване на право на ползване на софтуер, в който е инкорпорирано само копие от съответната програма, в случай, че не се предоставят правата по копиране, размножаване, разпространяване, видоизменяне, публично представяне или други форми на търговско използване.

Авторските доходи подлежат на облагане по реда на чл.29, ал.1, т.2, б.”б” от ЗДДФЛ.

Според чл.75 от ЗДДФЛ, когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от България, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, се прилагат разпоредбите на съответната данъчна спогодба или договор.

За доходите от Австралия:

Между България и Австралия няма сключена СИДДО. Следователно, правото да облага дохода има както държавата, на която получателят е местно лице, така и държавата, на която платецът на дохода е местно лице.

С оглед на това, гражданинът следва да спазва нормите на местното данъчно законодателство относно реда на облагане на този вид доход. За дохода по чл.29, ал.1, т.2, б.”б” от ЗДДФЛ, следва да внася авансов данък съгласно чл.43 от закона и да подава декларация по чл.55.

Лице, придобило доход от стопанска дейност по чл.29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.

Извън случаите по чл.75 при определянето на данъка върху дохода местните физически лица ползват данъчен кредит за идентични или подобни чуждестранни данъци, наложени в чужбина от съответните компетентни органи (чл.76, ал.1 ЗДДФЛ). За тези доходи гражданинът трябва да подаде годишна данъчна декларация (ГДД), където, ако желае и отговаря на условията на чл.76 от ЗДДФЛ, декларира ползване на данъчен кредит, като попълва приложение №9.

В случая удържаният данък в Австралия е 30%, следователно до размера на българския данък - 10% ще бъде признат данъчен кредит. А ако има платен данък в страната в резултат на авансовото облагане, който надвишава дължимия, ще подлежи на възстановяване.

По силата на чл.50, ал.5 от ЗДДФЛ се изисква, местните физически лица да прилагат към годишната данъчна декларация доказателства за размера на внесеният в чужбина данък и задължителни осигуровки. Документът за платен данък може да бъде от всякакъв вид, но да удостоверя плащане на данъка. Не е задължително да е издаден от чуждата администрация. ГДД се подава в срок от 10 януари до 30 април за доходите от предходната година.

За доходите от САЩ:

Между България и САЩ е сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. В чл.12 от Спогодбата е посочено, че авторските и лицензионните възнаграждения, произхождащи от едната договаряща държава и платени на местно лице на другата договаряща държава, могат да се облагат с данък в тази друга държава.

Такива авторски и лицензионни възнаграждения обаче могат да се облагат и в договарящата държава, от която произхождат, но когато притежателят на авторските и лицензионните възнаграждения е местно лице на другата договаряща държава, така наложеният данък няма да надвишава 5%. Терминът “авторски и лицензионни възнаграждения” означава плащания от всякакъв вид, получени като компенсация за използване или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено, научно или друго произведение (включително кинофилми и филми, магнетофонни записи и други средства за възпроизводство на образ или звук за радио- или телевизионно излъчване), на всеки патент, търговска марка, чертеж или модел, план, секретна формула или процес, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит.

Когато местно лице на България получава дивиденти, лихви или авторски и лицензионни възнаграждения, които в съответствие с чл.10 (дивиденти), чл.11 (лихви) или чл.12 (авторски и лицензионни възнаграждения) на СИДДО със САЩ могат да се облагат с данък в САЩ, България ще допусне, като приспадане от данъка върху дивидентите, лихвите или авторските и лицензионните възнаграждения на това местно лице сума, равна на данъка, платен в САЩ.

За получените доходи от САЩ ще може да ползва правото на избягване на двойно данъчно облагане чрез метода “данъчен кредит”. По този метод се признава платеният данък в чужбина до размера на българския данък, който е 10%. При удържан данък от 5%, същият ще бъде признат, а остатъкът до размера от 10%, лицето е задължено да внесе в България, като това става след подаване на ГДД и в срока по чл.67, ал.5 от ЗДДФЛ.

В този случай не се прилагат нормите на местното законодателство за плащане на авансов данък.

Доказателство за внесен данък е документ от всякакво естество за извършен банков превод, директно плащане или друг начин на плащане на данъка от лицето или документ от платеца на дохода за удържан данък.

Този документ трябва да е с превод на български език. История на плащанията от личния профил в съответен сайт не е документ за платен данък. Това е информация за дохода и съответния данък.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт