Данъчен консулт на "Труд": Облагане при онлайн продажби през „Амазон“

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Често фирми продават стоки в чужбина чрез платформата за онлайн търговия “Амазон”. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това на какво основание и в кои случаи фирмата трябва да бъде регистрирана по ДДС. Допълнително разглеждаме случай с ДДС върху комисионни за платежни операции.

I Регистрация по ДДС

Дружество е регистрирано по ДДС на основание чл.97а от Закона за ДДС. Според тази разпоредба на регистрация по ДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя. Дружеството извършва продажби на дребно чрез платформата за онлайн търговия “Амазон” на територията на ЕС. Стоките се намират в България и след продажбата се изпращат до клиентите, които са физически и юридически лица. В края на всеки месец “Амазон” издава фактура без ДДС с начислените такси за извършените от тях услуги, свързани с електронната търговия. Поставен е въпрос относно възникването на задължение за регистрация по ДДС на основание чл.96, ал.1, чл.97, ал.1 или чл.99, ал.1 от ЗДДС.

По смисъла на чл.96, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 хил. лв. или повече за период не по-дълъг от последните дванадесет последователни месеца преди текущия е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по същия закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявление за регистрация в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

Следва да имате предвид, че облагаемият оборот представлява сумата от данъчните основи на извършените от съответното данъчно задължено лице облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка на данъка; доставките на финансови услуги по чл.46 от закона и доставките на застрахователни услуги по чл.47 от същия нормативен акт.

По смисъла на чл.12, ал.1 от закона, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга, когато е извършена от данъчно задължено лице по същия закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка на данъка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.

Предвид посоченото обстоятелство, че в конкретния случай при доставката на стоки те се транспортират до клиентите от територията на България, на основание чл.17, ал.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставките е територията на страната.

Във връзка с изложеното, че за съответното данъчно задължено лице би възникнало задължение за регистрация по ДДС на основание чл.96, ал.1 от закона, когато сумата от данъчните основи на доставките на стоки, които се изпращат от територията на страната, надхвърли сумата от 50 хил. лв. за период не по-дълъг от дванадесет последователни месеца преди текущия, или я надхвърли за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия.

По отношение на задължението за регистрация на основание чл.97, ал.1 от Закона за ДДС, то е относимо към лица, които са установени на територията на друга държава членка и които извършват доставки на стоки с монтаж и инсталация на територията на страната.

На основание чл.99, ал.1 от закона, на регистрация по ДДС подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл.96, 97, 98, чл.100, ал.1 и 3 и чл.102 и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки за текущата календарна година на стойност над 20 хил. лв.
Тъй като в случая дружеството извършва и дистанционни продажби на стоки по смисъла на чл.14 от Закона за ДДС, във връзка с текста на чл.20 от същия, за целите на регистрацията за дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка, следва да се запознаете със законодателството на съответната държава членка.

В заключение, Ви обръщам внимание, че лице, което е регистрирано на основание чл.97а от закона и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл.96, 97, 98 и 99 или за регистрация по избор по чл.100, ал.1, 2 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

II ДДС за парични преводи

Основната дейност на дружеството е свързана с извършване на финансови услуги като партньор на “ИЗИ ПЕЙ” АД - извършване на плащания на битови сметки, платежни нареждания, парични преводи и международни парични преводи. Дружеството има необходимия лиценз и регистрация в БНБ. В края на всеки месец дружеството издава фактура към посочените по-горе партньори с основание “такси” (“комисионни по договор”). Поставен е въпросът: Извършването на посочените услуги от дружеството попада ли в обхвата на чл.46, ал.1, т.3 от ЗДДС?

Съгласно чл.46, ал.1, т.3 от ЗДДС, освободена доставка е сделката, включително договарянето, свързана с платежни сметки, платежни услуги, електронни пари, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти, без сделката по събиране на дългове и факторинг и отдаване под наем на сейфове.
По смисъла на чл.4 на Закона за платежните услуги и платежните системи, платежни услуги са:

1. услуги, свързани с внасянето на пари в наличност по платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка;

2. услуги, свързани с теглене на пари в наличност от платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка;

3. изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка на ползвателя при доставчика на платежни услуги или при друг доставчик на платежни услуги:

а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;

б) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти;

в) изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи;

4. изпълнение на платежни операции, когато средствата са част от отпуснат на ползвателя на платежни услуги кредит:

а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;

б) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти;

в) изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи;

5. издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с платежни инструменти;

6. изпълнение на налични парични преводи;

7. услуги по иницииране на плащане;

8. услуги по предоставяне на информация за сметка.

Съгласно чл.3, ал.1 от ЗПУПС доставчици на платежни услуги са и платежни институции по смисъла на този закон.

Следва да имате предвид, че по смисъла на чл.28, ал.1 от ЗПУПС, платежната институция може да осъществява дейността, за която е лицензирана, пряко или чрез представител. В ал.2 на същата правна норма е посочено, че представител е търговец, който извършва от името на лицензирана от БНБ платежна институция дейност по предоставяне на платежни услуги.

Предвид гореизложеното, при условие, че получавате възнаграждение (комисионна) за предоставяни платежни услуги по смисъла на чл.4 на ЗПУПС, в качеството на представител на платежна институция, е налице освободена доставка по смисъла на чл.46, ал.1, т.3 от ЗДДС и за нея не се начислява данък на основание чл.86, ал.3 от същия закон.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт