Данъчен консулт на "Труд": Облагане с ДДС при продажба на консигнация

Photo by Clem Onojeghuo from Pexels

Често автори на художествени произведения или занаятчии предоставят стоки за продажба на консигнация. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за облагане с ДДС в тези случаи.

Дружеството ще извършва дейност, свързана с художествени произведения. Доставчици (регистрирани и нерегистрирани по ДДС) ще предоставят за период от 3 до 6 месеца картини, статуи и др. в ателие на дружеството. Целта е те да бъдат продадени на крайни клиенти, като за услугата дружеството ще получи комисионна. Ако картините не бъдат продадени, трябва да бъдат върнат на създателите им, като никой няма да дължи на другата страна нищо. Поставени са следните въпроси:

1. Трябва ли доставчиците на дружеството при предоставянето на картините в ателието да издават фактури за продажба или е достатъчно предаването да стане със стокова разписка и дружеството да ги отчита задбалансово?

2. Възможно ли е да се счита за отклонение от данъчно облагане по чл.16, от ЗКПО, ако дружеството не отчита приходи от наем за заетото от картините пространство?

По прилагането на ЗДДС:

В случая не става ясно в какво качество ще действа дружеството при продажбата на художествените произведения. Възможни са две хипотези:

- дружеството действа като посредник от свое име за чужда сметка;

- дружеството действа като посредник от чуждо име за чужда сметка;

I. В случай, че дружеството действа като посредник от свое име за чужда сметка: Комисионният договор е вид споразумение между възложител, наричан доверител и изпълнител, наричан комисионер/консигнатор, по силата на което комисионерът се задължава срещу възнаграждение да извърши от свое име и за негова сметка една или повече сделки.

В този случай приложение следва да намери чл.127, ал.1 от ЗДДС. Т. е. следва да се приеме, че дружеството е получило и предоставило стоките - художествени произведения. Също така, ще възникнат доставките, визирани в чл.127, ал.2 от ЗДДС. В случая са налице две доставки:

1. доставка между комисионера/довереника и третото лице, за която датата на възникване на данъчното събитие и данъчната основа на доставката се определят по общите правила на този закон;

2. доставка на стоката или услугата, предмет на доставката по т.1, между комитента/доверителя и комисионера/довереника, за която датата на възникване на данъчното събитие и данъчната основа на доставката се определят, както следва:

а) когато комисионерът/довереникът действа за сметка на комитента/доверителя във връзка с продажба, датата на възникване на данъчното събитие за тази доставка се определя по общите правила на закона, но не може да бъде по-късна от датата на възникване на данъчното събитие по т.1, данъчната основа на доставката е данъчната основа на доставката по т.1, намалена с възнаграждението на комисионера/довереника;

б) когато комисионерът/довереникът действа за сметка на комитента/доверителя във връзка с покупка, датата на възникване на данъчното събитие се определя по общите правила на закона, но не може да бъде по-ранна от датата на възникване на данъчното събитие по т.1, а данъчната основа на доставката е равна на данъчната основа на доставката по т.1, увеличена с възнаграждението на комисионера/довереника.

Възникването на данъчното събитие между доверителя (доставчик регистрирано или нерегистрирано лице по ДДС) и комисионера се определя по следния начин:

Съгласно чл.6, ал.2, т.4 от ЗДДС за доставка на стока за целите на този закон се смята и: фактическото предоставяне на стока на лице, което действа от свое име и за чужда сметка.

В чл.25, ал.3, т.1 се определя, че данъчното събитие възниква на датата на фактическото предоставяне на стоката по чл.6, ал.2, с изключение на случаите по ал.8, т. е. на датата на фактическото предоставяне на стоката от доверителя (доставчик на картини регистрирано или нерегистрирано по ДДС лице) на комисионера.

Следователно, данъчното събитие при доставката между доверителя и консигнатора възниква на датата, на която стоките фактически са предадени съгласно чл.25, ал.3, т.1 от ЗДДС, независимо че в този момент между доверителя (доставчик на картини регистриран или не по ДДС) и консигнатора не се извършва прехвърляне на правото на собственост върху стоките. Същата не може да бъде по-късна от датата на възникване на данъчното събитие за доставката между довереника и третото лице.

Съгласно чл.25, ал.6, т.1 от ЗДДС на датата на възникване на данъчното събитие по ал. 2, 3 и 4, данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли, като издаде фактура към дружеството консигнатор не по-късно от 5 дни от датата фактическото предоставяне на стоката съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС във връзка с чл.25, ал.3, т.1 от ЗДДС. В случай, че доверител е лице което не е регистрирано по ЗДДС, същото следва да издаде фактура към дружеството консигнатор без начислен ДДС на основание чл.113, ал.9 от ЗДДС, не по-късно от 5 дни от датата фактическото предоставяне на стоката, съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС във връзка с чл.25, ал.3, т.1 от ЗДДС.

Следва да се има предвид, че съгласно чл.115, ал.3 от ЗДДС при разваляне на доставка се издава кредитно известие. Ако фактически предоставените художествени произведения, за които е издадена фактура, не бъдат продадени от дружеството консигнатор в рамките на определения период и бъдат върнат на доставчика, има основание за издаване на кредитно известие по чл.115 от ЗДДС.

II. В случай, че дружеството действа като посредник от чуждо име за чужда сметка:

Ако дружеството действа от чуждо име и за чужда сметка, ще са налице две доставки:

- доставка на стока между доверителя и третото лице,

- доставка на услуга между посредника/комисионера и доверителя.

Дружеството в качеството си на посредник следва да получи само комисиона от доставчиците на художествени произведения, която се явява отделна доставка и за която следва да се издава фактура по общите правила на ЗДДС. В случай, че дружеството действа като посредник от чуждо име за чужда сметка при фактическото предоставяне на художествените произведения от доверителя на посредника/комисионер не възниква данъчно събитие, респективно задължение за издаване на данъчен документ по ЗДДС, доколкото не са приложими разпоредбите на чл.6, ал.2, т.2 и т.4 от ЗДДС.

В този случай, при необходимост при фактическото предоставяне на картините може да бъде издаден първичен счетоводен документ по Закона за счетоводството (ЗСч).

По прилагането на ЗКПО:

Според чл.16, ал.2, т.2 от ЗКПО, за отклонение от данъчно облагане се смятат и договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага. Но според чл. 19 от Закона за авторското право и сродните му права авторът има право на възнаграждение за всеки вид използване на произведението. За използване, според чл.18 от закона се смята и публичното показване на произведение на изобразително изкуство. Разгледано в този аспект, е възможна хипотезата за дължимо възнаграждение на автора на произведението за нает експонат. Т. е. възможни са различни хипотези, които следва да бъдат анализирани.

В случай на документално доказани независими пазарни отношения с контрагентите, както и при документално доказана липса на отклонение от данъчно облагане не би довело до прилагане на разпоредбите на чл.15 и чл.16 от ЗКПО.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт