Данъчен консулт на "Труд": Преотстъпване на корпоративен данък за камион

Земеделските производители имат право на преотстъпване на част от корпоративния данък при покупка на нови сгради и земеделска техника при определени условия. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това може ли да бъде преотстъпен короративен данък при покупка на трактор и на камион.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

През 2016 г. с договор за финансов лизинг е купен е нов трактор. През 2018 г. също на лизинг е купен нов товарен автомобил. През 2019 г. има плащане на суми по погасителните планове. Поставен е въпросът: Ако през 2020 г. еднократно се изплатят сумите по договорите за лизинг, може ли да се ползва преотстъпване на корпоративен данък за 2019 г.?

I Придобиване на трактор чрез финансов лазинг

Данъчното облекчение по чл.189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), представляващо държавна помощ за земеделски стопани, се изразява в преотстъпване на корпоративен данък в размер до 60% на регистрирани земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.
Корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно условията по чл.189б, ал.2, т.1-9 от ЗКПО. Съгласно чл.189б, ал.2, т.1 от ЗКПО преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция и придобити в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.

Разпоредбата не поставя начален срок за извършване на инвестирането на преотстъпения данък, но регламентира, че инвестирането следва да се извърши в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. Това означава, че началната дата не може да бъде по-рано от 1 януари на годината на преотстъпване. Крайният срок за инвестиране на преотстъпения данъка е 31 декември на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.

Най-често придобиването на активи става с покупко-продажба. Често използвана форма за инвестиране на преотстъпения данък е и придобиване на нова земеделска техника чрез договор за финансов лизинг. Съгласно чл.342, ал.2 от Търговския закон (ТЗ) с договора за финансов лизинг лизингодателят се задължава да придобие вещ от трето лице при условия, определени от лизингополучателя, и да му я предостави за ползване срещу възнаграждение, а съгласно ал.3 лизингополучателят може да придобие вещта по време на договора или след изтичане на срока му. Това обаче не става по силата на самия лизингов договор, а въз основа на допълнително сключен договор за продажба.

Следователно, за да се смята, че новите сгради и новата земеделска техника са придобити в рамките на изискуемия срок, в този срок следва да е придобито правото на собственост върху тях, а не правото на ползване върху тях. При закупуване на земеделската техника чрез договор за финансов лизинг, собствеността на вещта се придобива с изплащането на последната вноска. Лизингополучателят има качеството на наемател на вещта, докато не изплати цената й.

Трябва да се има предвид и чл.14, параграф 6, б.”б” от Регламент (ЕС) №702/2014 от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство за съвместими с вътрешния пазар, където е регламентирано, че приемливите/допустимите разходи могат да включват купуването или купуването на лизинг на машини и оборудване до пазарната цена на актива. В чл.14, параграф 7 от регламента е уточнено, че не се считат за допустими разходи тези, които са различни от посочените в параграф 6, букви а) и б), които са свързани с договори за лизинг (например марж на лизингодателя), разходите за рефинансиране на лихви, административните разходи и разходите за застраховка. Тъй като последното плащане е предвидено за 2020 г., е необходимо да се вземе под внимание чл.189б, ал.2, т.4 от ЗКПО. Според него преотстъпеният данък не трябва да превишава 50% от настоящата стойност на активите по чл.189б, ал.2, т.1, определена към датата на предоставяне на помощта; лихвеният процент за определяне на настоящата стойност на активите по т.1 е референтният лихвен процент, определен от Европейската комисия, към 31 декември на годината на преотстъпване.

II Покупка на камион

По отношение на другия актив - товарен автомобил, е необходимо да се изследва дали той е нова земеделска техника и доколко се използва изключително и изцяло във връзка с непреработена земеделска продукция. Съгласно определението в §1, т.60 от допълнителните разпоредби на ЗКПО за целите на чл.189б земеделска техника са самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието.

При преценката относно правото на преотстъпване, следва да се установи дали товарният автомобил е моторно превозно средство по смисъла на §6, т.12, буква “б” от ДР на Закона за движение по пътищата или е земеделска техника по смисъла на §1, т.60 от ДР на ЗКПО. Доказателство при изследването дали товарният автомобил е земеделска техника, е обстоятелството на регистрация по реда на Наредба №2 от 3 февруари 2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
Освен регистрацията на актива - товарен автомобил, следва да се разгледа използването му. Целите на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани според чл.14, §3 от Регламент (ЕС) №702/2014, е инвестициите “да преследват по-специално следните цели: а) подобряване на общата производителност и устойчивост на земеделското стопанство, по-специално чрез намаляване на производствените разходи или подобряване и пренасочване на производството”. Дори да се приеме, че закупеният товарен автомобил се ползва в земеделската дейност на дружеството, по никакъв начин не може да бъде обоснован извод за пряка причинно-следствена връзка между употребата му и подобряване на общата производителност и устойчивост на земеделското стопанство. Дейността по транспортиране не влияе пряко на намаляването на производствените разходи или на увеличаване по интензивен път на производителността, какъвто извод може да бъде направен например за пряко участващия в производствената дейност закупен на лизинг трактор.

За целите на чл.189б, ал.2, т.1 от ЗКПО придобиването на товарния автомобил може да изпълни изискването за инвестиране на преотстъпения данък в нова земеделска техника при условие, че същият ще се използва изцяло за дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Т. е. не може да бъде използван в дейностите по преработка или търговия със селскостопански продукти.

Съгласно §1, т.27 от ДР на ЗКПО “непреработена растителна и животинска продукция” е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който не е подлаган на никаква технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава, и е посочен в Приложение I на Договора за функционирането на ЕС.
В заключение, правото на преотстъпване на корпоративен данък за 2019 г. за товарен автомобил зависи не само от факта на придобиване на актива. Необходимо е да се докаже изпълнението на посоченото по-горе във връзка с определянето на товарния автомобил като нова земеделска техника и прякото използване в земеделието, без възможност да се използва с друго предназначение.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт