Данъчен консулт на "Труд": Продажба на дялове от фирма, придобити срещу имущество

Много хора имат дялове от фирми, придобити чрез апортна вноска на недвижим имот в дружеството. При продажба на тези акции трябва да платят данък. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за определяне на данъка в тези случаи. Допълнително разглеждаме облагането на доходи на собственици на гори.

I Облагане на доходи след апорт на недвижим имот

Гражданин има намерение да продаде дялове или акции, които са част от капитала на българско търговско дружество. Капиталът на дружеството е формиран от апорт на недвижимо имущество, придобито от гражданина като обезщетение срещу замяна на земя и вещни права върху нея съгласно договор за право на строеж със строителна фирма. Разходите за придобиване на апортираното имущество са документално доказани с издадени от строителя към физическото лице фактури за извършени строително-монтажни работи. Фактурите са платени от физическото лице чрез прихващане със същия по размер доход, който му е начислен от строителя и описан в справката по чл.73 от ЗДДФЛ. Поставен е следният въпрос: Как ще се определи данъчната основа на придобития доход от продажбата на дялове или акции в дружество, капиталът на което е формиран от апорт на недвижимо имущество?

На основание чл.33, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. Реализираната печалба/загуба за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив.

Съгласно чл.33, ал.5 от ЗДДФЛ продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари. При определянето на цената на придобиване следва да се имат предвид хипотезите на чл.33, ал.6, т.5 и т.9 от ЗДДФЛ, а именно цената на придобиване при продажба/замяна на акции или дялове, придобити чрез непарична вноска, е:

- частта от непаричната вноска, вписана в учредителния договор, в дружествения договор или в устава на търговско дружество, съответстваща на продадените или на заменените акции и дялове - в случаите на направени непарични вноски в търговско дружество, когато вноската има за предмет имущество, доходите от продажбата или замяната на което са необлагаеми по смисъла на чл.13, ал.1 към датата на вписване на вноската в търговския регистър; или

- документално доказаната цена на придобиване на имуществото - предмет на непарична вноска в търговско дружество - в случаите на продажба или замяна на акции и дялове, получени за направени непарични вноски в търговско дружество, с изключение на случаите по чл.33, ал.6, т.5 от ЗДДФЛ.

Предвид цитираните разпоредби, водещо значение при определяне на цената на придобиване на въпросните акции/дялове има данъчното третиране на апортираното имущество към датата на вписване на вноската в търговския регистър, а именно дали към датата на апортиране то може да бъде освободено от облагане по силата на чл.13, ал.1 от ЗДДФЛ или не. Тъй като в конкретния случай става въпрос за недвижимо имущество следва да се имат предвид разпоредбите на чл.13, ал.1, т.1, букви “а” или “б” от закона. На това основание не са облагаеми доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на:

- един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години;

- до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години.

В случай че към датата на вписването на непаричната вноска в търговския регистър може да бъде приложена една от двете хипотези спрямо недвижимото имущество, предмет на вноската, цената на придобиване на въпросните акции или дялове ще бъде равна на частта от непаричната вноска, вписана в учредителния договор, в дружествения договор или в устава на търговско дружество, съответстваща на продадените или на заменените акции и дялове.

В случай че към датата на вписването на непаричната вноска в търговския регистър не може да бъде приложена нито една от двете хипотези на чл.13, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ, цената на придобиване на акциите/дяловете ще е равна на документално доказаната цена на придобиване на имуществото - предмет на непарична вноска. Следва да имате предвид, че данъчният закон не дава специално определение на понятието “документално доказана цена на придобиване”, но в общия случай това е цената, посочена в документа/документите, с които е придобито съответното имущество.

II Доходи на собственик на гора

Собственик на горски имоти е сключили договор с юридическо лице за възлагане на стопанисването, ползването и усвояването на горски площи. Задължение на дружеството е да извършва подбор, селекция, сеч, извоз и продажба на дървен материал. Разходите по трасиране, маркиране на насажденията и други са за сметка на собственика на гората. Заплащането е разликата между продажната цена на дървения материал и извършените разходи от изпълнителя- дружеството и неговото възнаграждение. Поставен е въпросът полученият доход как следва да се отрази в годишната данъчна декларация - като доход от наем по реда на чл.31 или като доход от горско стопанство по чл.29, ал.1, т.2, б. “а” от ЗДДФЛ с 40% нормативно признати разходи?

Съгласно чл.12, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) облагаеми са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.

Доходите от дейности в областта на горското стопанство попадат в обхвата на доходите от друга стопанска дейност, посочени като отделен вид в чл.10, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ, а доходите от наем са визирани отделно в разпоредбата на чл.10, ал.1, т.4. Разграничаването на видовете доход е обвързано с различния ред, по който се формира облагаемият доход, т. е. има водещо значение за целите на данъчното облагане.
Дейностите, попадащи в обхвата на горското стопанство, са изброени в група А от КИД-2008, както следва: 

- Възпроизводство на гори;
- Дърводобив;
- Спомагателни дейности в горското стопанство.

Собствениците на гори са задължени да се грижат за възпроизводството им, като в тази връзка извършват отгледни, санитарни или възобновителни сечи. Предполага се, че ако собственикът не разполага със собствени ресурси би могъл да извърши необходимите сечи единствено чрез договор за възлагане. Според условията на приложения към преписката договор, “всичкият изсечен дървен материал” за срока на договора се изкупува от изпълнителя по договора за възлагане.

Собствениците на горски територии трябва да упражняват правото си на собственост върху тях по начин, който не влошава състоянието им и не причинява вреда на други собственици или на обществото (чл. 29 от Закона за горите).

В конкретния случай доходът, придобит от физическото лице, следва да се третира като доход от горско стопанство, т. е. при определянето на облагаемия доход да се прилагат разпоредбите на чл.29 от ЗДДФЛ. В този смисъл и доколкото получаваните от физическото лице суми са придобити в изпълнение на задълженията му, касаещи възпроизводството на горите, същите не следва да се третират като доходи от наем на гора.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт