Данъчен консулт на "Труд news": Облагане на доходи на съпрузи от сделки с акции и облигации

Много хора купуват и продават акции на фондови борси с цел реализиране на печалба. Затова в рубриката на „Труд news“ „Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за облагане на получените от тези сделки доходи.

Съпрузи имат сметка при брокер (те са равноправни собственици), чрез който извършват сделки с различни активи, основно акции на компании и фондове. Поставени са въпросите:

1. Може ли само единият от съпрузите да подаде годишна данъчна декларация за доходите, в която да декларира общо притежаваните от двамата акции?

2. Съпрузите освободени ли са от задължение да декларират акциите и да плащат данъци за доходите от търговия с тях, когато трансакциите се извършват на регулиран финансов пазар, например на Франкфуртската фондова борса и Лондонската фондова борса?

I Облагане на съпрузи

По реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) се облага отделното физическо лице. Имущество, придобито по време на брак в резултат на съвместен принос и притежавано съвместно от двамата съпрузи, върху което те имат равни права, наподобява имущество в режим на съпружеска имуществена общност (СИО), чиято уредба е в Семейния кодекс – чл.21 и чл.24. В съдебната практика е възприето придобитият доход от сделки по управление и/или разпореждане с имущество в режим на СИО, да се разделя поравно между съпрузите, освен ако със съдебен акт не е предвидено друго.

Всеки от съпрузите е данъчно задължено лице за половината от придобития доход от продажба или от използване на финансови активи в режим на СИО. И двамата съпрузи са задължени да декларирате съответната част от придобития доход от разпореждане с акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи и дохода, придобит във връзка с притежавано имущество, включително и това в режим на СИО.

II Доходи от търговия с акции

Според чл.13, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ, не са облагаеми доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на §1, т.11 от закона. „Разпореждане с финансови инструменти“ за целите на чл.13, ал.1, т.3 са сделките:

а) с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на регулиран пазар по смисъла на чл.152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ);

б) сключени при условията на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, допуснати за публично предлагане в страната или в друга държава от ЕС, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП);

в) сключени при условията на обратно изкупуване от национални инвестиционни фондове, допуснати за публично предлагане в страната; обратно изкупуване е и разпределението на пари при ликвидация на национални инвестиционни фондове от затворен тип;

г) сключени при условията на търгово предлагане по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогични по вид сделки в друга държава от ЕС, или в държава - страна по Споразумението за ЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Относно чл.152, ал. 1 и 2 от ЗПФИ, Комисията по финансов надзор в свое становище изх. № 09-03-143/29.09.22 г. посочва: В чл.4, §21 от Директива 2014/65/ЕС от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти е дадена дефиниция на регулиран пазар - многостепенна система, организирана и/или управлявана от пазарен оператор, която обединява или улеснява обединяването на многобройни интереси на трети лица за покупка и продажба на финансови инструменти в рамките на системата и в съответствие с нейните недискреционни правила по начин, който води до сключването на договор за финансовите инструменти, допуснати до търговия, и която е лицензирана и функционира редовно.

Директивата 2014/65/ЕС е транспонирана в националното законодателство със ЗПФИ. За целите на чл.13, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ сделките с финансови инструменти, извършени на пазар на трета държава (извън ЕС и ЕИП), са извън определението за „разпореждане с финансови инструменти“ по смисъла на §1, т.11 от ДР на ЗДДФЛ, поради което придобитите доходи не попадат в обхвата на необлагаемите доходи.

От 1 януари 2021 г. Обединеното кралство е трета страна извън ЕС и ЕИП и спрямо него и в него не се прилага правото на ЕС. Сделките с финансови инструменти на London Stock Exchange са извън определението за „разпореждане с финансови инструменти“ по смисъла на §1, т.11 от ДР на ЗДДФЛ, и придобитите доходи не са необлагаеми доходи.
Следва да имате предвид, че доходите от сделки с корпоративни облигации не са освободени от облагане, без оглед на пазара на който са осъществени.

III Облагане на доходите

Доходите на физически лица от сделки с финансови инструменти, осъществени на пазари, различни от посочените, се облагат по реда на чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ. Облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, включително виртуални валути, както и от търговия с чуждестранна валута се определя, като сумата от реализираните през годината печалби, определени за всяка сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка сделка, се намалява с 10% разходи.

Печалбата/загубата за всяка сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване. Когато финансови активи от един вид, издадени от едно лице, са с различни цени на придобиване и се продава част от тях, цената на придобиване на всеки един от тях е средно претеглената цена, определена въз основа на цената на придобиване на държаните към датата на продажбата финансови активи.

Облагаемите доходи по чл.33, ал.3 от ЗДДФЛ от продажба или замяна на акции и дялове, както и от търговия с чуждестранна валута се декларират в Приложение №5 на годишната данъчна декларация. Хората, които са получили само необлагаеми доходи, не са задължени да подават годишна данъчна декларация.

Съгласно чл.50, ал.1, т.4 от ЗДДФЛ местните физически лица подават годишна данъчна декларация за притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина. Притежаваните акции и дялове от дружества в чужбина се декларират без оглед на това дали разпореждането с тях генерира облагаем или необлагаем доход. Информацията за притежаването на такива акции и дялове се описва в Част І на Приложение №8.

IV Търговска дейност

Чл. 33 и 34 от ЗДДФЛ се прилагат при определяне на облагаемия доход не от всяка сделка с права или имущества, а само когато тези действия имат инцидентен характер, т.е. не могат да бъдат определени като търговска дейност. Търговец по смисъла на чл.1, ал.1 от Търговския закон (ТЗ) е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва посочените в т.1-15 на същата алинея сделки.

Според чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ по реда за облагането на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат и доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец.

В ТЗ няма критерии за това дали една дейност се извършва по занятие. В правната теория се счита, че това е дейност като постоянна работа, която не е свързана с единични сделки, която няма случаен характер, чиято цел е създаване на постоянен доход. В практиката на ВАС като критерий за определяне на една дейност като такава по занятие се посочва системното й осъществяване с цел печалба.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество "Захаринова Нексиа“ ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт