Данъчен консулт на "Труд News": Данъчни облекчения за деца при разведени родители

Много родители са разведени и не могат да се договорят кой да ползва данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания. Затова в рубриката на “Труд News” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това кой от родителите има право на данъчните облекчения и дали облекченията може да се разпределят между родителите.

Родители са разведени, но и двамата желаят да ползват данъчното облекчение за деца. Не могат да стигнат до консенсус кой и каква част от облекчението да ползва. В тази връзка са поставени следните въпроси:

1. Кой от двамата родители първи има право да ползва пълния размер на данъчното облекчение за деца?

2. В случай, че първият правоимащ не успее да ползва целия размер на облекчението, как може другият родител да ползва остатъка и как ще разбере какъв е размерът на този остатък?

I Облекчения за деца и за деца с увреждания

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. са определени размерите на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за доходите, получени през 2022 г. Сумата, която се приспада от годишната данъчна основа по чл.17 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), е при:

• едно ненавършило пълнолетие дете - в размер на 6000 лв.;

• две ненавършили пълнолетие деца - в размер на 12 000 лв.;

• три и повече ненавършили пълнолетие деца - в размер на 18 000 лв.

При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл.22 г. от ЗДДФЛ за 2022 г. сумата, с която се намалява годишната данъчна основа по чл.17 от същия закон, е в размер на 12 000 лв.

Правилата за прилагане на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания са регламентирани съответно в нормите на чл.22в и чл.22 г. от ЗДДФЛ. Условията и редът за прилагане на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за доходите от 2022 г. са идентични с прилаганите за предходни години.

На основание чл.22в, ал.3 от ЗДДФЛ данъчното облекчение за деца може да се ползва от местно физическо лице или от чуждестранно физическо лице, което е установено за данъчни цели в държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което към 31 декември на данъчната година е:

1. родител, който не е лишен от родителски права, и при условие че:

а) детето не е настанено извън семейството, и

б) не е учредено попечителство или настойничество, или

2. настойник или попечител - в случаите на настойничество или попечителство, или

3. член на семействата на роднини или близки - в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето, или

4. приемен родител - в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице условията по чл.22в, ал.1-3 от ЗДДФЛ (чл.22в, ал.6 от ЗДДФЛ). Аналогични са и разпоредбите, касаещи условията за прилагане на данъчното облекчение за деца с увреждания, регламентирани в чл.22 г., ал.1-3 и чл.22 г., ал.6 от ЗДДФЛ.

II В случай на развод

Съгласно чл.59, ал. 1 и 2 от Семейния кодекс (СК), при развод съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца от брака в техен интерес. Съдът утвърждава споразумението по реда на чл.49, ал.5 от СК. Ако не се постигне споразумение, съдът служебно постановява при кого от родителите да живеят децата, на кого от тях се предоставя упражняването на родителските права, определя мерките относно упражняването на тези права, както и режима на личните отношения между децата и родителите и издръжката на децата.

Предвид разпоредбите на чл.22в, ал.3, т.1, чл.22в, ал.6, чл.22 г., ал.3, т.1 и чл.22 г., ал.6 от ЗДДФЛ може да се каже, че в случаите на развод право на данъчни облекчения за деца и за деца с увреждания поначало има родителят, при когото живеят децата и на когото е предоставено упражняването на родителските права, а когато той няма достатъчно доходи, законодателят е предвидил възможност те да се ползват и от родителя, на когото не е предоставено упражняването на родителските права, при положение че същият отговаря на условията по чл.22в, ал.1-3 и/или чл.22 г., ал.1-3 от ЗДДФЛ. Все пак, доколкото другият родител следва да се въздържи от ползване на данъчното облекчение, в крайна сметка това е въпрос на взаимно договаряне между двамата родители, като част от техните отношения по повод отглеждането на децата и въобще семейните отношения, независимо дали са в действащ брак, след развод и пр.

В конкретния казус на база изложените факти не може да се прецени дали и двамата родители отговарят на условията за прилагане на данъчните облекчения за деца и/или за деца с увреждания, но в този случай те сами трябва да решат кой ще ги ползва. В случай, че само единият родител отговаря на условията по чл.22в, ал. 1-3 и/или чл.22 г., ал.1-3 от ЗДДФЛ, другият няма право на данъчни облекчения за деца и/или за деца с увреждания.

III Разпределение между родителите

Съгласно чл.22в, ал.4 и чл.22 г., ал. 4 от ЗДДФЛ данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се ползват до размера на годишната данъчна основа по чл.17 от същия закон и при условие, че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година. От друга страна в тези разпоредби е създадена правна възможност, когато размерът на съответното данъчно облекчение е по-висок от годишната данъчна основа по чл.17 от ЗДДФЛ, разликата да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от същия закон. Когато в нарушение на това условие пълният размер на данъчното облекчение е ползван от повече от едно лице, всяко от лицата по чл.22в, ал.3 и/или чл.22 г., ал.3 от ЗДДФЛ дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение (виж чл.22в, ал.9 и чл.22 г., ал.8 от ЗДДФЛ).

Видно от цитираните разпоредби, липсва правна възможност и основание размерът на данъчното облекчение да се разпределя между родителите, освен в случаите, когато той е по-висок от годишната данъчна основа по чл.17 от ЗДДФЛ. В този случай размерът на данъчното облекчение за единия родител е равен на годишната данъчна основа по чл.17 от ЗДДФЛ, която е формирал на база придобитите от него доходи през годината, а разликата може да се ползва от другия родител, чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, в случай че и той отговаря на условията по чл.22в, ал.1-3 и чл.22 г., ал.1-3 от същия закон.

На основание чл.22в, ал.8 и чл.22 г., ал.7 от ЗДДФЛ обстоятелствата и условията за прилагане на данъчното облекчение за деца, както и тези, касаещи данъчното облекчение за деца с увреждания, се декларират с декларация по образец. В съответствие с разпоредбите на чл.64, ал. 1 и 4 от ЗДДФЛ образците на декларациите по чл.22в, ал.8 и чл.22 г., ал.7 се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват в “Държавен вестник”. Следователно целта на тези образци е с тях да се декларират обстоятелствата и условията за прилагане на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания, такива каквито са разписани в ЗДДФЛ, като с тях не могат да се създават специални правила, които не са уредени в данъчния закон.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт