Данъчен консулт на "Труд news": Как се начислява ДДС при продажба на кола на старо

Много фирми продават коли на старо, като някои от тях ги дават и на лизинг. Затова в рубриката на „Труд“ “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за плащане на ДДС в тези случаи. Допълнително разглеждаме условията за регистрация по ДДС при внос на стоки от Китай.

I ДДС за коли втора ръка

Дружество е небанкова финансова институция по чл.3а от Закона за кредитните институции с основна дейност финансов лизинг и отпускане на кредити. „X“ ЕООД възнамерява да се регистрира по Закона за ДДС по желание. Фирмата ще дава на лизинг автомобили, които ще придобива чрез покупко-продажба от търговци в България и други страни от ЕС. Поставени са следните въпроси:

1. При закупен автомобил от данъчно задължено лице с начислен ДДС, дружеството има ли право на данъчен кредит? При продажбата/лизинговането на колата има ли задължение да начислява ДДС?

2. При закупен автомобил от данъчно незадължено лице, дружеството има ли задължение за начисляване на ДДС при продажбата/лизинговането му?

3. При закупен автомобил по режим на маржа от данъчно задължено лице от ЕС, дружеството има ли задължение да си самоначисли ДДС? Дружеството има ли право да препродаде/лизингова автомобила по режим на маржа?

По първи въпрос:

Според чл.6, ал.2, т.3 от ЗДДС за доставка на стока се смята и фактическото предоставяне на стока по договор за лизинг, в който е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху стоката; тази разпоредба се прилага и когато в договора за лизинг е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху стоката и сборът от дължимите вноски по договора за лизинг, с изключение на лихвата по чл.46, ал.1, т.1 от същия закон е идентичен с пазарната цена на стоката към датата на предоставянето й.

Според чл.13, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за ДДС услугата по предоставянето на кредит при доставка на стоки при условията на договор за лизинг се счита за отделна доставка. На основание чл.46, ал.1, т.1 от ЗДДС доставката по договарянето, отпускането и управлението на кредит срещу насрещна престация (лихва) от лицето, което го отпуска, включително отпускането, договарянето и управлението на кредит при доставка на стоки при условията на договор за лизинг се счита за освободена доставка. Законодателят е предвидил възможност в този случай доставчикът на финансовата услуга по чл.46, ал.1, т.1 от закона да избере предоставянето на кредита да е облагаема доставка.

На основание чл.46, ал.3 от ЗДДС за стоките, които са предмет на договор за лизинг, за доставчика на същите, който е и доставчик на самата финансова услуга, възниква  право на приспадане на пълен данъчен кредит при спазване на условията на чл.71 от същия закон.

Доставката на стоките, в т.ч. и по договор за финансов лизинг, които са с място на изпълнение на територията на страната и не са освободени по реда на гл. четвърта от закона, се считат за облагаеми доставки по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДС.

По втори въпрос:

На основание чл.12, ал.1 от закона облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от същия закон, когато е извършена от данъчно задължено лице и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка на данъка, извършена от данъчно задължено лице.

Когато дружеството извършва доставка на стока съгласно условията по договор за лизинг с място на изпълнение на територията на страната, то извършва облагаема доставка на стока. В случай че предмет на последваща доставка е употребяван автомобил, дружеството следва да прилага специалния ред на облагане на маржа на цената по глава седемнадесета от материалния закон, освен ако не упражни правото си на избор по чл.151, ал.1 от същия нормативен акт и не приложи общия ред на облагане.

По трети въпрос:

Специалният ред на облагане на маржа на цената е относим към доставките на стоки втора употреба и се прилага от дилър на такива стоки, доставени му на територията на страната или от територията на друга държава членка от:

- данъчно незадължено лице; или 

- друго данъчно задължено лице, регистрирано по ЗДДС, когато предмет на доставката е стока, освободена по чл.50, ал.1 или от регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка, освободени от данък съгласно законодателството на съответната държава; или

- друго данъчно задължено лице, което не е регистрирано по ДДС, или от данъчно задължено лице от държава членка, което не е регистрирано за целите на ДДС, когато предмет на доставката са стоки, които са дълготрайни активи; или

- друг дилър, прилагащ специалния ред на облагане на маржа на цената.

Тъй като при покупката на превозното средство по маржа за дружество не е налице вътреобщностно придобиване по чл.13, ал.4, т.1 от закона, не възниква задължение за самоначисляване на данък с протокол по чл.117 от ЗДДС.

Ако за дружеството са изпълнени изискванията на чл.143, ал.1 от закона при покупката на стоките, при последващата им доставка при условията на договор за лизинг се прилага редът на облагане на маржа на цената, освен ако дружеството не реши да прилага общия ред. Правото му на избор е регламентирано в чл.151, ал.1 от закона и е приложимо за всяка отделна доставка.

По отношение на правото на данъчен кредит, обръщам внимание на чл.147, ал.5 от ЗДДС. Дилърът няма право на приспадане на данъчен кредит за получените или внесени от него стоки, за които прилага специалния ред на облагане на маржа на цената.

II ДДС при внос на стоки от Китай

Българско дружество купува стоки от Китай, които минават през митница и за вноса се плаща ДДС. Стоките са части и аксесоари за мобилни устройства. Поставен е въпросът: Дружеството подлежи ли на регистрация по ЗДДС във връзка с вноса на стоки?

Регистрацията по Закона за ДДС е два вида - задължителна и по избор. Според чл.95, ал.1 от ЗДДС, на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги.

В чл.96 от ЗДДС са посочени предпоставките, при наличието на които всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 хил. лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ДДС. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

В чл.97–99 от ЗДДС са уредени някои специфични случаи, в които данъчно задълженото лице има задължение за регистрация. Чл.100 от ЗДДС урежда регистрацията по избор. Всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл.96, ал.1, има право да се регистрира по този закон.

В чл.154, чл.156 и чл.157а от ЗДДС, законодателят е уредил регистрацията на лицата, които извършват доставки по глава осемнадесета (услуги, вътреобщностни дистанционни продажби на стоки с получатели данъчно незадължени лица и дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии).

Законът посочва при наличието на кои законови предпоставки данъчно задълженото лице е длъжно да се регистрира по ЗДДС. Когато не са налице тези предпоставки, лицето има право да се регистрира по избор. Доколкото за дружеството не се налице предпоставките за задължителна регистрация по ЗДДС, то може да се регистрира по избор.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество "Захаринова  Нексиа“ ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт