Данъчен консулт на "Труд news": Налози за самоосигуряващ се човек с наети работници

Много хора със свободни професии са самоосигуряващи се, но са наели и хора на трудови договори, които да помагат в дейността им. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за плащане на данъци и осигуровки в тези случаи.

Собственик на зъболекарски кабинет не работи лично, а дейността се извършва от наети на трудов договор хора. Собственикът не извършва трудова дейност в зъболекарския кабинет. Но при проверка на НОИ на собственика е вменено задължение за осигуряване като самоосигуряващо се лице за два дни от годината - дните, в които е назначил и освободил хора по трудов договор. Във връзка с предписание на НОИ собственикът е подал коригираща годишна данъчна декларация с таблици №1 и 2. Това е довело до суми за довнасяне за държавното обществено осигуряване и за здравно осигуряване. Поставени са въпросите:

1. Кое е законовото основание да се вменява на собственика целият реализиран доход от зъболекарския кабинет?

2. На какво основание е изискано собственикът да подаде коригиращата годишна данъчна декларация?

По прилагане на данъчното законодателство:

Физическо лице, извършващо стопанска дейност като свободна професия, подлежи на облагане по реда на чл.29, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ. Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица със свободна професия, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността 25 на сто.

Физическото лице е задължено да декларира и облага всички придобити доходи от дейността като определя облагаема данъчна основа по реда на чл.30 от ЗДДФЛ.

Собственикът на зъболекарския кабинет има право да наема на трудов договор физически лица, с оглед подпомагане на извършваната дейност. Като работодател и администратор на осъществяваната дейност на дентален кабинет, собственикът е данъчно задълженото лице за реализираните приходи от дейността, а не наетите по трудов договор лица, извършващи услугите с личен труд. Те се явяват данъчно задължени единствено за доходите от трудовите възнаграждения (работна заплата).

Целият реализиран доход от дейността на денталния кабинет, която собственикът организира, контролира и ръководи като работодател и собственик на кабинета, подлежи на облагане и се декларира от собственика, като доход от свободна професия.

По прилагане на осигурителното законодателство: 

Упражняването на трудова дейност по смисъла на чл.4 или чл.4а, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) е основополагащо за възникване на основание за внасяне на осигуровки за фондовете на държавното обществено осигуряване. Според чл.10, ал.1 от КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 или чл.4а, ал. 1 от същия кодекс, и за който са внесени или дължими осигуровки и продължава до прекратяването є.
Самоосигуряващите се лица, включително лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.

Осигуровките са за тяхна сметка и се дължат авансово върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен осигурителен доход. Те определят и окончателен размер на месечния осигурителен доход по реда на чл.6, ал.9 от КСО за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ, като този доход не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход.

Родените след 31 декември 1959 г. внасят осигуровки и за допълнително задължително пенсионно осигуряване върху доходите, за които дължат осигуровки за държавното обществено осигуряване.

Здравното осигуряване на горепосочените лица се провежда по реда на чл.40, ал.1, т.2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). Тези лица се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителния доход за самоосигуряващите се и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т.3, през календарната година.

За собственика на зъболекарския кабинет възниква задължение за внасяне на осигуровки, за периодите през които е упражнявал трудова дейност като самоосигуряващо се лице.

Самоосигуряващите се лица определят годишния си осигурителен доход по реда на чл.6, ал.9 от КСО като пренасят облагаемите доходи, декларирани в съответните приложения на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ в Справката за окончателния размер на осигурителния доход (Образец 2004) към декларацията. При вписване на данните в Таблици №1 и №2 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход те следва да спазват указанията за попълването им.

Чрез Справката към годишната данъчна декларация се осъществява механизмът за определяне на окончателния размер на осигурителния доход. В колона 4 от Таблица №1 и 2 от справката следва да се посочи избраният осигурителен доход, върху който са внасяни авансово осигуровки като самоосигуряващо се лице, който следва да съответства на данните, подадени с декларации обр. №1, а в колона 5 се посочва сборът от облагаемите доходи за съответните дейности, които е упражнявало самоосигуряващото се лице. В конкретния случай, в колона 4 на Таблица №1 и 2 от справката следва да бъдат посочени избрания осигурителен доход, върху който са внесени авансовите осигуровки. В колона 5, на ред 13 да бъде попълнен облагаемият доход от упражняване на дейност като самоосигуряващо се лице - свободна професия. Лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, посочват облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част I, ред 5 с код 305 в колона 6 и с код 306 в колона 8.

Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се, независимо от броя на отработените през месеца дни. В колона 6 се попълва осигурителният доход, върху който се дължат осигуровки, формиран като сбор от сумите на съответните редове на колона 3 и колона 4. В колона 7 се попълва осигурителният доход за месеца, върху който се дължат осигуровки, образуван като сбор от сумите на съответните редове, вписани в колона 3 и колона 5. Осигурителният доход, вписан в редовете на колона 7, не може да надвишава максималния осигурителен доход за съответния месец. Годишният осигурителен доход, върху който се внасят окончателни осигурителни вноски, се изчислява като разлика от сумите от ред 13 на колона 7 и ред 13 на колона 6 и се попълва в т. 1 под Таблица №1 и 2. Когато разликата е положителна, върху нея се довнасят осигуровки, а ако е отрицателна - надвнесените осигуровки се прихващат и/или възстановяват по реда на ДОПК, освен когато осигурителният доход в колона 5 е по-малък от минималния осигурителен доход по КСО.

Ако собственикът е упражнявал дейност като самоосигуряващо се лице само два дни (по един в два различни месеца) през цялата година следва да раздели целия деклариран облагаем доход на два месеца, за да получи облагаемия доход за месеците, през които е упражнявал дейност. Спазвайки указанията за попълване на таблиците, трябва да бъде определен годишният осигурителен доход, върху който се внасят осигуровки.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт