Данъчен консулт на "Труд news": Отчитане на продажбите чрез електронен магазин

Много фирми осъществяват онлайн търговия. Затова в рубриката на „Труд news“ „Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какъв е редът за регистриране на продажбите, извършени чрез електронен магазин.

Дружеството „X“ има регистриран в НАП електронен магазин за продажба на стоки. Плащанията се извършват както с виртуален ПОС терминал (неприсъствено плащане), така и с наложен платеж. За плащане с наложен платеж дружеството издава касова бележка за плащане в брой. За доставките има договор с куриерска фирма. Поставени са въпросите:

1. Трябва ли „X“ да подава стандартизиран одиторски файл към НАП при смесени видове плащания – неприсъствени, с карта, в брой, по банков път?

2. Как се процедира, когато при плащане с наложен платеж, клиентът плаща с банкова карта, сумите постъпват по банковата сметка на дружеството от името на куриерската фирма, а касовият бон е издаден за плащане в брой?

I Изискване за касови бележки

Според чл.118, ал.1 от ЗДДС всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство.

Фискалният бон е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип. При продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин фискалният бон може да се генерира в електронен вид и автоматично да се предостави на електронен адрес на получателя, без да се издава хартиен документ.

Редът за издаване на касови бележки се определя с Наредба №Н-18.

Според чл.3, ал.1 от Наредба №Н-18, всяко лице е длъжно да отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на касова бележка от фискално устройство, освен когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга или чрез пощенски паричен превод.

Ако електронните магазини приемат плащане в брой, с чек, с ваучер, с банкова карта или с други заместващи парите платежни средства, за тях ще е налице задължение за издаване на касова бележка, като изключенията от издаването на касова бележка са определени в чл.4 и чл.5 от Наредба №Н-18.

При доставка с наложен платеж куриерът събира определената от подателя сума и след това в зависимост от договореностите им, му я превежда по банков път или му я изплаща в брой. Начинът, по който куриерът превежда сумата на подателя, няма нищо общо с начина, по който се плаща за стоката от получателя й, и който е определящ при съобразяване на изискванията за издаване на фискална касова бележка.

В конкрутния случай извършваната от електронните магазини дейност е съотносима с дадената в §1, т.1 от ДР на Наредба №Н-18 дефиниция за "разносна търговия", състояща се в продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка, при която доставката се извършва от куриер. По реда на чл.25, ал.2 от Наредба №Н-18 при разносна търговия фискалната бележка се издава от интернет търговеца при окомплектовката на заявката и се предава на разносвача, който трябва да я предаде на купувача при получаване на плащането. Когато фискалният бон се издава преди плащането, се допуска продажбите да се регистрират в отделен департамент с наименование "ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ".

II Плащане с дебитни/кредитни карти

На лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, е предоставена алтернативна възможност за регистриране и отчитане на продажбите вместо с фискален бон чрез документ за регистриране на продажбата, който не е издаден от фискално устройство, когато е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта и при определени условия, посочени в чл.3, ал.17 от Наредба №Н-18, а именно: 1. софтуерът за управление на продажбите на електронния магазин отговаря на изискванията по чл.52с от наредбата; 2. за продажбите лицето приема неприсъствени плащания с кредитна и дебитна карта.

Документът, чрез който се регистрира продажбата в тези случаи, трябва да съдържа реквизитите, посочени в чл.52о, ал.1, а именно:

1. номер и дата на документа; номерът на документа трябва да е 10-разряден, да нараства със стъпка 1 за всяка продажба и да съдържа само арабски цифри: номерът трябва да е уникален за дейността на електронния магазин и търговеца;

2. данни за лицето по чл.3, ал.17; за юридически лица и еднолични търговци – име, ЕИК, седалище и адрес на управление, електронен адрес или телефон; за физически лица - имена, адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес или телефон;

3. уникален номер на клиентската поръчка;

4. референтен номер на финансовата трансакция;

5. наименование на стоката/услугата, код на данъчна група, количество и стойност по видове купени стоки/услуги, единична цена, обща сума за плащане и начин/и на плащане;

6. двумерен баркод (QR код) съгласно приложение №18а с информация за продажбата - уникален номер на електронния магазин, получен от НАП при подаване на информация по чл.52р съгласно приложение №33, дата и час на продажбата, референтен номер на финансовата трансакция, сума на продажбата и уникален номер на клиентската поръчка.

Необходимо е издаденият документ да се предостави на клиента по електронен път при извършване на плащането с банкова карта/авторизацията на нареждането за плащане от виртуалния ПОС.

От лицата, желаещи да ползват алтернативната възможност за регистриране на продажбите чрез електронен магазин, се изисква още:

Да подадат в НАП информация съгласно чл.52р, посочена и в т.7 (7.1-7.7.) от Приложение №33 на наредбата, а именно: методите на плащане, предлагани от електронния магазин; доставчиците на платежни услуги (ДПУ), с които има договор за предоставяне на виртуален ПОС или с които има договор за получаване на плащания чрез виртуален ПОС на доставчик, свързан с платежна сметка на доставчика; Уникален идентификатор на търговеца в системата на доставчика на платежни услуги (Merchant ID); платежните сметки, по които задълженото лице получава плащанията от продажби на стоки или услуги, независимо дали са свързани директно с виртуалния ПОС, предоставен на лицето oт ДПУ или сметки, по които се превеждат сумите, постъпили през виртуален ПОС на ДПУ; изпълнението на условията на чл.52с; номер на виртуалния ПОС, когато е свързан директно е платежната сметка на задълженото лице, или номер на виртуален ПОС на ДПУ, когато е свързан с платежна сметка на ДПУ, от която се превеждат постъпилите суми по платежната сметка на лицето.

Информацията се подава през портала за електронни услуги на НАП.

При подаване на информацията в системата на НАП на електронния магазин се присвоява уникален номер съгласно чл.52т, ал.1, който се вписва в изпращаното на лицето електронно съобщение - потвърждение. Тези лица е необходимо ежемесечно да подават към HAП стандартизиран одиторски файл съгласно приложение №38 с информация за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през предходния календарен месец. Информацията се подава до 15-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася. Стандартизираният одиторски файл се подава през портала за електронни услуги на НАП.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество "Захаринова Нексиа“ ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт