Данъчен консулт на "Труд news": Ползване на данъчен кредит по ДДС при наем на автомобил

Много фирми наемат леки автомобили за извършваната от тях дейност. Затова в рубриката на “Труд news” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това имат ли право за приспадат данъчен кредит за наетите автомобили. Допълнително разглеждаме правилата за ДДС при услуги за наемане на персонал.

I Данъчен кредит за наем на кола

Дружеството наема лек автомобил за целите на търговската си дейност. Поставен е следният въпрос: Възниква ли право на приспадане на данъчен кредит за наема на автомобила и за изразходваното гориво при наличието на всички съпътстващи документи - пътен лист или пътна книжка за изминалите километри?

По смисъла на чл.8 от ЗДДС услуга е всичко, което има стойност и е различно от стока. Наемът/ползването на лек автомобил е доставка на услуга по смисъла на чл.8 от ЗДДС.

Договорът за наем е уреден в чл.228 от Закона за задълженията и договорите. С договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя вещ за временно ползуване, а наемателят да му плати определена цена. С договора за лизинг, лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ срещу възнаграждение, като това правило е указано в чл.342, ал.1 от Търговския закон.

Условията и редът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са уредени в чл.68 - чл.72 от ЗДДС.
Според чл.69 от ЗДДС регистрирано по ЗДДС лице има право да приспадне начисления му данък за получени стоки и/или услуги, когато използва тези стоки и услуги за извършване на облагаеми доставки. Видно от ал.1, т.1 от разпоредбата, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът - регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави. Необходимо условие е стоките или услугите да се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки.

За да възникне право на приспадане на данъчен кредит, трябва да е налице пряка връзка между получените от лицето доставки и използването им за извършваните от него доставки, за които начислява данък.

Що се касае до ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит, същите са регламентирани в чл.70, ал.1 от ЗДДС. Съгласно чл.70, ал.1, т. 4 и 5 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато:

- е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил;

- стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т.4, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали.

Наемът на лек автомобил не е сред ограниченията на чл.70, ал.1, т.4 и т.5 от ЗДДС, поради което правото на приспадане на данъчен кредит ще е в зависимост от извършваните от лицето доставки, за които се използва този нает лек автомобил.
За начисления ДДС за доставките на стоки или услуги, които са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на наети леки автомобили, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали по аргумент на противното на чл.70, ал.1, т.5 от ЗДДС, е налице право на приспадане на данъчен кредит.

В чл.71 от ЗДДС са посочени условията за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит. Според чл.71, т.1 от ЗДДС, лицето упражнява правото на приспадане на данъчен кредит, когато притежава данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл.114 и чл.115 от ЗДДС, в който данъкът е посочен на отделен ред - по отношение на доставки на стоки или услуги, по които лицето е получател.

За целите на ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит за разходите за експлоатация, ремонт и поддръжка на нает автомобил ще възникне, при условие, че той се използва за извършване на последващи облагаеми доставки, свързани с икономическата дейност на дружеството и ако направените разходи са документално обосновани.

Проверка относно наличието на право на приспадане на данъчен кредит се извършва в хода на образувано административно производство. Преценка за това, изпълнени ли са изискванията на ЗДДС за възникване на право на приспадане на данъчен кредит се прави от органа по приходите въз основа на предоставените от данъчно задълженото лице документи. Данъчно задълженото лице следва да докаже наличието на описаните по-горе предпоставки за възникване на право на приспадане на данъчен кредит с всички допустими от закона доказателства, включително с издаден пътен лист/пътна книжка.

II ДДС при наемане на персонал

Дружеството е сключило договор за посредническа услуга - подбор и набиране на персонал. Поставени са въпросите:

1. Формира ли оборот за регистрация по Закона за ДДС сумата, получена от изпълнителя?

2. Какви счетоводни документи се издават от изпълнителя - фактура, протокол или други?

По първи въпрос:

Съгласно чл.96, ал.1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице, установено на територията на страната, с облагаем оборот 100 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 месеца преди текущия е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.

Съгласно чл.96, ал.2 от ЗДДС облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:

1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;

2. доставки на финансови услуги по чл.46 от ЗДДС;

3. доставки на застрахователни услуги по чл.47 от ЗДДС.

Облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице по ЗДДС и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго (чл.12, ал.1 от ЗДДС).

В конкретния случай “X” ЕООД - възложител, и “Y” ЕООД - изпълнител, са сключили “Договор за предоставяне на социални услуги”. Предметът на договора включва: набиране и осигуряване на нови работници, съдействие за осигуряване на временна закрила на работниците, осигуряване на документи, провеждане на интервюта, изготвяне на документация, съдействие, помощ при болнични и отпуска, практическа помощ при заболяване, осигуряване на жилище и настаняване, помощ при разрешаване на конфликти. Тези услуги се предоставят по отношение на чуждестранни работници, наети с помощта на “Y” ЕООД. Фирмата - изпълнител ще получава възнаграждение.

Предметът на доставката е услуга (посредническа) по смисъла на чл.9 от ЗДДС. Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, тъй като не попада в изброените в гл. Четвърта на ЗДДС.
Дружеството като доставчик на услуги - облагаеми доставки, следва да ги включи при определянето на облагаемия оборот по чл.96, ал.1 от ЗДДС.

По втори въпрос:

Съгласно чл.113, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице - доставчик, е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по чл.117 от ЗДДС. За извършваните доставки на услуги възниква задължение за издаване на фактура.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-ата в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт