Данъчен консулт на "Труд news": Трябва ли регистрация по ДДС при работа за фирма в чужбина

Много хора работят от България за фирми в чужбина, като някои от тях нямат трудов договор, а работят като хора със свободна професия. Затова в рубриката на „Труд“ “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това в тези случаи необходима ли е регистрация по ДДС.

Българин има регистрация като самоосигуряващо се лице със свободна професия. Предстои да работи от България за дружество в САЩ, което няма представителство в България. Работата представлява визуални ефекти за създаване на филм и ще бъде извършвана онлайн. Поставени са следните въпроси:

1. Доставките включват ли се в облагаемия оборот за задължителна регистрация по ДДС и при достигане на оборот от 50 хил. лв. трябва ли физическо лице да се регистрира по ДДС?

2. Физическото лице подлежи ли на задължителна регистрация по чл.97а от ЗДДС във връзка с услугите, които предстои да извърши за американското дружество?

I Правила за регистрация

По смисъла на чл.3, ал.1 от Закона за ДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Според чл.3, ал.2 независима икономическа дейност е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, както и упражняването на свободна професия. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.

Ако в качеството си на физическо лице, човек извършва нееднократно подобни услуги (визуални ефекти за създаване на филм) и получава редовен доход от тях, то той се явява данъчно задължено лице.

Съгласно чл.96, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 хил. лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.

За определянето на облагаемия оборот за целите на задължителната регистрация по чл.96 от ЗДДС се взема предвид сумата на данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите със ставка нула. Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9 от ЗДДС, когато е извършена от данъчно задължено лице и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. В ЗДДС няма разпоредби, съгласно които извършваните в случая услуги (визуални ефекти за създаване на филм) да бъдат освободени доставки.

Общите правила за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга са в разпоредбите на чл.21, ал.1 и чл.21, ал.2 от ЗДДС. Мястото на изпълнение е обусловено от получателя на съответната услуга - дали е данъчнозадължено или данъчно незадължено лице. 

Съгласно чл.21, ал.2 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект.

В Закона за ДДС не са регламентирани документите, необходими за доказване статута на получателя - дали е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице. Такива доказателства са установени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС. Регламентът е задължителен и се прилага пряко в страните-членки.

Текстът на чл.18, ал.3 от Регламент 282/2011 гласи, че: Освен ако не разполага с информация за противното, доставчикът на услуги може да счита, че получател, установен извън Общността, има статут на данъчнозадължено лице:
а) ако получи от получателя удостоверение, издадено от компетентния данъчен орган на получателя, в потвърждение на факта, че получателят извършва стопанска дейност, с цел да му се предостави възможност да получи възстановяване на ДДС;

б) когато получателят няма това удостоверение, ако доставчикът разполага с идентификационния номер по ДДС или подобен номер, изпълняващ същата функция, предоставен на получателя от страната по установяване и използван за идентифициране на данъчнозадължени лица или с всяко друго доказателство за това, че получателят е данъчнозадължено лице и ако доставчикът извърши проверка в разумна степен на точността на информацията, предоставена му от получателя.

Проверка в разумна степен на информацията, предоставена от получателя, следва да включва например проверки в публичните регистри, събиране на информация за получателя, установяване на контакт с лица с ръководни функции при получателя и др.

За извършването на услуги с получател – данъчнозадължено лице, установено извън ЕС, се прилага чл.21, ал.2 от ЗДДС. Мястото на изпълнение ще бъде извън страната (на територията на САЩ) и тези доставки ще са необлагаеми по смисъла на чл.12 от ЗДДС, съответно няма да формират оборот за задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС.

Ако получател по доставката, установен извън ЕС, е данъчно незадължено лице, ще е приложима разпоредбата на чл.21, ал.5, т.2, б. „а“, „в“ или „г“ от ЗДДС и отново мястото на изпълнение на доставките ще бъде извън територията на страната (на територията на САЩ). И в двете хипотези доставките не са облагаеми по реда на чл.12 от ЗДДС, а са с място на изпълнение извън страната и физическото лице не формира оборот за регистрация по чл.96 от ЗДДС. Дори стойността на извършените доставки с място на изпълнение извън България да надхвърли 50 хил. лв., не възниква задължение за регистрация по чл.96 от ЗДДС и начисляване на ДДС.

Ако обаче получателят, лице от трета страна, разполага с постоянен обект на територията на страната, и услугата е предоставена на този постоянен обект, гореизложеното е неприложимо.

II Регистрация по ДДС на основание чл.97а

Съгласно чл.97а, ал.2 от ЗДДС на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл.3, ал. 1, 5 и 6 от ЗДДС, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

По силата на чл.97а, ал. 4 от ЗДДС, за лицата по ал. 1 и 2 възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие).

Доставките, които предстои да бъдат извършени от физическото лице за дружество в САЩ (трета страна), независимо дали получателят е данъчнозадължено лице или данъчно незадължено лице, ще са с място на изпълнение на територията на трета страна (САЩ).

В случаите на доставки на услуги с място на изпълнение на територията на трета страна не възниква задължение за регистрация по реда на чл.97а, ал.2 от ЗДДС, тъй като задължението за регистрация се отнася до услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

Ако обаче получателят, лице от трета страна, разполага с постоянен обект на територията на държава членка и услугата е предоставена на този постоянен обект, гореизложеното е неприложимо.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество "Захаринова  Нексиа“ ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт