Докога пенсионер с ТЕЛК може да ползва данъчно облекчение

От 10 януари стартира подаването на годишните данъчни декларации за доходите от 2019 г. Много хора имат решение на ТЕЛК за намалена работоспособност за определен срок. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това докога може да ползва данъчното облекчение човек, който е навършил пенсионна възраст в срока на инвалидността. Допълнително разглеждаме трябва ли да се самоосигурява собственик на ЕООД с временно прекратена дейност.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

I Данъчно облекчение за пенсионер с ТЕЛК

Човек има решение на ТЕЛК, с което му е определена трайно намалена работоспособност 64% със срок на инвалидността за периода от 9 април 2016 г. до 1 април 2019 г. В този период навършва изискуемата възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване. Поставен е въпросът: Може ли да продължите да ползвате данъчното облекчение за намалена работоспособност по реда на чл.18, ал.1 от ЗДДФЛ, при положение, че продължавате да работите без прекъсване по трудов договор и не сте подали документи за пенсиониране за изслужено време и старост?

Съгласно чл.18, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), сумата от годишните данъчни основи по чл.17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.

За да е валидно експертното решение, следва да обхваща част от годината на ползване на данъчно облекчение в срока на действието си, т. е. решението е влязло в сила и не е изтекъл срока на определената с него инвалидност, да е издадено с пожизнено определена степен на неработоспособност, нормативен акт да му придава такова действие по отношение на всички институции и лица или норма от данъчен закон да му делегира такова действие за целите на облагането с данък.

Със Закона за изменение и допълнение на ЗДДФЛ, обнародван в ДВ бр.99 от 16 декември 2011 г., в сила от 1 януари 2012 г., в §10а от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) е създадена нова ал.3, по силата на която лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от КСО, както и лицата, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68 от Кодекса за социално осигуряване, в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК, ползват данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по реда на този закон, независимо от определения в експертното решение срок.

С случая в срока на решението на ТЕЛК сте навършили възрастта за придобиване право на пенсия по чл.68 от КСО. Обстоятелството, че не сте подали документи за пенсиониране няма отношение към реда, предвиден за ползване на данъчното облекчение по реда на чл.18, ал.1 от ЗДДФЛ. С редакцията на закона от 1 януари 2012 г., който е в сила и към настоящия момент, правопараждащо е навършването на определната в чл.68 на КСО възраст, а не правото на пенсия, което е свързано освен с навършване на възрастта и с осигурителния стаж на лицата.

Предвид изложеното по горе, в случая са налице предпоставките, посочени в §10а, ал.3 от ПЗР на ЗДДФЛ и имате право да ползвате данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност по чл.18 от ЗДДФЛ и след 2019 г.

Съгласно чл.42, ал.3, т.1 от ЗДДФЛ, месечната данъчна основа се намалява с данъчното облекчение за намалена работоспособност по чл.18, ал.2 от ЗДДФЛ. Прилагайки реда на ЗДДФЛ за данъчни облекчения на лица с намалена работоспособност (50 и над 50 на сто) и предвид изложената фактическа обстановка, следва да Ви се удържа авансов данък върху сумата, надвишаваща 660 лв., когато месечната данъчна основа по чл.42, ал.2 от ЗДДФЛ е над нея.

Годишният данък се определя от работодателя по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година, съгласно чл.49, ал.1 от ЗДДФЛ. Когато определеният годишен размер на данъка е по-нисък от размера на авансово удържания данък, работодателят до 31 януари на следващата година възстановява разликата на лицето (чл. 49, ал. 6 от ЗДДФЛ).

Ползването на данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност може да се извърши и с подаване на годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, като новото е, че към нея вече не е необходимо да се прилага копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК.

II Осигуряване на собственик на дружество с прекратена дейност

Дружество с ограничена отговорност е регистрирано по ДДС. Собственикът на ЕООД-то взима решение за временно прекратяване на дейността му. Дружеството подава само нулеви декларации по ЗДДС и няма наети работници. Поставен е въпросът може ли собственикът на дружеството да не се самоосигурява за времето, докато дейността му е прекратена.

На основание чл.4, ал.3, т.2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества.

Собственик в търговско дружество (ЕООД), който упражнява трудова дейност в дружеството, е самоосигуряващо се лице по смисъла на чл.5, ал.2 от КСО.

Упражняването на трудова дейност е основна правопораждаща предпоставка за възникване на осигуряването. Този общ принцип е изведен в чл.10, ал.1 от КСО, който гласи, че осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл.4 или чл.4а, ал.1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице, подава декларация по утвърден образец до компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството. В КСО и подзаконовите му актове липсва легална дефиниция на понятието “трудова дейност”.

Личната трудова дейност не трябва да се отъждествява със стопанската дейност на дружеството. За трудова дейност се приема всяко действие на съдружника по повод функционирането на фирмата след вписването є в съдебния регистър.

За целите на осигуряването, достатъчно е дадено лице да попадне в кръга на задължително осигурените лица по чл.4 от кодекса като упражняващо трудова дейност на някое от посочените към същата разпоредба основания, за да е налице задължение за внасяне на осигурителни вноски за същото. Следователно, основание за внасяне на осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване възниква само при наличие на трудова дейност, упражнявана в качеството на собственик в дружеството.

Следва да се има предвид, че упражняването на трудова дейност от лицата по чл.4 от КСО се установява за всеки конкретен случай в хода на административното производство по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Органите по приходите осъществяват данъчно-осигурителния контрол чрез извършване на ревизии и проверки. Органите по приходите осъществяват производството самостоятелно. При изпълнение на правомощията си, определени в чл.12, ал.1 от ДОПК, те са независими и действат само въз основа на закона.

Предвид горецитираните разпоредби, в случай, че упражнявате трудова дейност, т. е. полагате личен труд в качеството на собственик в ЕООД, то само тогава за Вас възниква задължение за осигуряване по реда на чл.4, ал.3, т.2 от КСО.

Отговорите четете в броя на вестник "Труд" в четвъртък.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт