Лекарствата срещу COVID-19 (ИНФОГРАФИКА)

Със секс да избием глобата за разходка! Сайтът Pornhub обяви официално, че плаща по $3500 за аматьорско видео

Разширяват Монако за повече луксозни домове

Правителството прие измененията в държавния бюджет за 2020 г. Предвижда се изтегляне на до 10 млрд. лв. държавен дълг

Продажбите на жилища в Сингапур се увеличават

Две жени са пострадали при катастрофа в Благоевград

Третият тест за коронавирус на Ангела Меркел също е отрицателен

Колумбийски бунтовници слагат оръжието

Отсрочват заемите на няколко стъпки Започват с 2-3 месеца, а при необходимост ще има удължаване за мораториума

Меган и Хари приключиха със задълженията си към кралското семейство

Компаниите не променят плановете си

КПП-та и пеши патрули в Бургаското гето

Военен кораб с 1000 болнични легла пристигна в Ню Йорк, за да помага в борбата с коронавируса

Винетките без компенсации от АПИ

Тръмп: Над 2 млн. американци можеха да загинат от COVID-19, ако не бяхме въвели мерки

Какви доходи може да декларирате по желание

*От днес „Труд” стартира нова рубрика, в която всяка седмица експерти ще разясняват всичко най-важно, свързано с данъците.

Димитрина Захаринова
Димитрина Захаринова

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество „Захаринова и партньори“ ООД. Преподател е във Висшето училище за застраховане и финанси в София. Била е директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина и един внук.

 

 

 

 

 

Кои са задължени да
подават декларация за годишни доходи?

Задължени да подават Годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ са както следва:
1. Местни физически лица, които през предходната 2017 година са:
– Лица, получили доходи /от граждански договори, наеми, прехвърляне на права и имущества, авторски и лицензионни възнаграждения/, свободни професии подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа или данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец;
– Лица, които искат да ползват данъчни облекчения /например млади семейства с деца и/или с ипотечни кредити/
– Лица, които са плащали патентен данък;
– Лица, които имат необлагаеми доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица – водачи, от името на регистриран превозвач.
– Физически лица, които са дали или получили заем/и от други граждани или дружества в размер на общо над 10 000 лв. или имат непогасени остатъци общо над 40 000 лв. от дадени или получени заеми през годината или през предходните пет години;
– Лица притежаващи акции и дялови участия в дружества, както и недвижима собственост в чужбина;

2. Всяко чуждестранно физическо лице, което през предходната година е получило доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа от източник в България.

Подлежат ли на
деклариране необлагаемите доходи и кои са те?

Необлагаемите доходи са подробно изброени в чл.13 ал.1 т. 1-28 от ЗДДФЛ и не подлежат на задължително деклариране. С промените от тази година местните физически лица могат, само ако желаят и преценят без да е задължително, да декларират в годишната данъчна декларация Приложение №13. Декларираните доходи не участват във формиране на годишната данъчна облагаема основа.
В част І на Приложение №13 може да се декларират Придобитите през годината необлагаеми доходи по чл. 13, ал. 1, т. 1-28 от ЗДДФЛ като:
– Доходи от продажба или замяна на един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиване и датата на продажбата или замяната са минали повече от три години
– Доходи от продажба или замяна на до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти, ако между датата на придобиване и датата на продажбата или замяната са минали повече от пет години
– Доходи от продажба или замяна на пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-голям от една година
– Доходи от разпореждане с финансови инструменти, извършени на регулиран борсов пазар
– Разпределени под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен капитал под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции, освободени от облагане
– Доходи от продажба или замяна на получените като обезщетение компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове
– Доходи от задължително осигуряване в България или в чужбина
– Доходи, получени по договори за допълнително доброволно осигуряване и по застрахователни договори
– Лихви и отстъпки от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации, емитирани съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство
– Лихви по съдебно установени вземания и присъдени обезщетения за разноски по съдебни дела
– Присъдени обезщетения и други плащания при средна и тежка телесна повреда, професионална болест или смърт
– Обезщетения за принудително отчуждаване на имущество за държавни и общински нужди
– Обезщетения за имуществени и неимуществени вреди
– Помощи, добавки и други плащания, получени на основание нормативен акт
– Стипендии, получени от физически лица за обучението им в страната и в чужбина
– Парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закожна за хазарта
– Доходи, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя
– Доходи от продажба или замяна на имущество, придобито по наследство и завет, както и на имущество, реституирано по реда на нормативен акт
– Потребителски дивиденти от кооперации, създадени по Закона за кооперациите

В част ІІ на Приложение №13 се декларира:
Полученото имущество по наследство или завет и имущество получено по дарение. Посочва се описание на имуществото:
– парични средства,
– недвижимо имущество, вкл. права върху такова имущество/жилищни, нежилищни имоти, селскостопански и/или горски имоти, бр., съответните наследствени дялове/,
– движимо имущество, в т.ч: превозни средства, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети, акции, дялове и други финансови активи
– и вида на друго имуществото, придобито по наследство или завет, което желаете да декларирате и не попада в изброените по-горе.
Може да се декларира и получено имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт, в т.ч.:
– недвижимо имущество, включително права върху такова имущество, в т.ч.: жилищни имоти (бр., съответни дялове), нежилищни имоти (бр., съответни дялове), селскостопански и/или горски имоти (бр., съответни дялове).
– друг вид имущество с възстановено право на собственост по реда на нормативен акт, което желаете да декларирате и не попада в изброените по-горе.
Важно е да се има предвид че горепосоченото деклариране в Приложение №13 има пожелателен характер тъй като необлагаемите доходи не се декларират. От друга страна те са важен източник на доходи за физическите лица и при бъдещи проверки относно имущественото състояние са от значение да бъдат анализирани. Надявам се по този начин, на лицата декларирали тази информация, да бъдат възлагани по малко бъдещи проверки и им се спести време и общуване с органите на НАП.

В кои случаи
не се подава годишна
данъчна декларация?

В следните случаи не се подава годишна данъчна декларация:
– за доходи, които са обложени с окончателен данък като например доходи от лихви по банкови сметки от България (по изключение за определени доходи от чужбина, които се облагат с окончателен данък декларацията трябва да се подава);
– ако се получават само доходи от трудов договор;
– за необлагаемите доходи, с изключение на необлагаемите доходи от дейност по таксиметров превоз на пътници, извършвана от физически лица – водачи, от името на регистриран превозвач.

Какъв е срокът за подаване на декларацията?

До 30 април на годината, следваща годината, в която е получен доходът.

Има ли отстъпка от данъка и каква е тя?

Лицата, които подават годишната данъчна декларация по електронен път, могат да ползват 5% отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., ако едновременно отговарят на следните условия:
– подали са годишна данъчна декларация по електронен път в срок до 31 януари на следващата година;
– към момента на подаване на декларацията нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения; и
– данъкът за довнасяне по годишната данъчна декларация е внесен в срок до 31 януари на следващата година.

Къде се подава Годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ?

– По електронен път с персонален идентификационен код (ПИК), като получаването му е безплатно от всеки офис на НАП, или с квалифициран електронен подпис (КЕП). За целта трябва да притежавате ПИК или КЕП и да сте подали заявление в НАП, че искате да общувате с администрацията чрез интернет.
– По пощата – с обратна разписка.
– В офиса на НАП по постоянен адрес.

От къде може да си вземете Годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ?

– От интернет страницата на НАП.
– От всеки офис на НАП.

Как става попълването на Годишната данъчна декларация с баркод?

От интернет страницата на НАП може да се изтегли декларация за облагане на доходите с баркод. Това е програмен продукт, чрез който много лесно и бързо може да се попълни декларацията и да се изчисли дължимия данък без аритметични грешки.

Коментирайте от Фейсбук

Коментари (1)

  1. Ако не е консулт,а консултка,какво ще стане? По-малко джендъри ли ще сте? КОНСУЛТАЦИЯ СЕ ПИШЕ,БЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Коментарите са заторени

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.