Кога доставка в ЕС е с 20% ДДС и кога с нулева ставка

Много фирми продават стоки на дружества от Турция или друга трета страна, но ги доставят в държава от ЕС. Затова в рубриката на „Труд“ “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това в кои случаи доставките са с 20% ДДС и в кои са с нулева ставка. Допълнително разглеждаме облагането с ДДС при акции за връщане на пари на клиенти.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

I Продажба за турска фирма и доставка в ЕС

Българско дружество е регистрирано по ЗДДС и продава стока на дружеството от Турция. По споразумение с купувача стоката ще бъде транспортирана от територията на страната до територията на друга държава от ЕС. Транспортните разходи ще са за сметка на българското дружество. Поставени са следните въпроси:

1. Какво е данъчното третиране на доставката – вътреобщностна доставка, доставка с място на изпълнение извън територията на страната или доставка по чл.28 от ЗДДС?

2. Каква данъчна ставка трябва да се приложи за доставката и с какви документи трябва да разполага дружеството като доказателство, че стоката е напуснала територията на страната?

За да се определи данъчното третиране на доставката на стока следва да се определи мястото на изпълнение с оглед разпоредбите на ЗДДС. Мястото на изпълнение при доставка на стока е регламентирано в чл.17 от закона. Съгласно чл.17, ал.1 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл.6, ал.2 от ЗДДС. В ал.2 на чл.17 от закона е указано, че мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.

Доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до място извън нея, е с място на изпълнение на територията на България и на основание чл.12 от ЗДДС е облагаема доставка.

В закона са предвидени някои случаи, в които се прилага нулева ставка на данъка, но за целта е необходимо кумулативно изпълнение на няколко условия.

За да се приложи нулева ставка на данъка по отношение на доставка на стоки, е необходимо да са изпълнени визираните в чл.28 от ЗДДС изисквания, а именно:

- извършва се доставка на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика;

- извършва се доставка на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната.

Когато стоките се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия доставчикът следва да

удостовери наличието на обстоятелства по чл.28, т.1 и т.2 от закона с визираните в чл.21, ал.1 от ППЗДДС документи.

В настоящия случай не може да се приеме, че е налице доставка, облагаема с нулева ставка по чл.28 от ЗДДС, тъй като стоката не се изпраща или превозва от територията на страната до трета страна или територия, а ще се транспортират до друга държава от ЕС.

По смисъла на чл.7, ал.1 от ЗДДС, вътреобщностна доставка на стоки (ВОД) е доставката на стоки, които се транспортират от или за сметка на доставчика - регистрирано по ЗДДС лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

Следователно необходимите условия за определяне на една доставка като ВОД са следните:

- предмет на доставката да са стоки по чл.5 от ЗДДС;

- доставката да е възмездна;

- доставчикът да е регистрирано по ЗДДС лице;

- получателят по доставката да е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка;

- стоките да се транспортират от територията на страната до територията на друга държава членка.

Предвид гореизложеното, за да се определи доставката като вътреобщностна необходимо условие е получателят от Турция, независимо, че е установен на територията на трета страна, да регистриран за целите на ДДС в друга държава членка.

Ако получателят е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка и стоката се транспортира от територията на страната до територията на друга държава членка, ще е налице вътреобщностна доставка по чл.7, ал.1 от ЗДДС, облагаема с нулева ставка на данъка. Документите, с които се удостоверява извършването на вътреобщностна доставка на стоки, са посочени в чл.45 от ППЗДДС.

При условие, че получателят от Турция не е регистриран за целите на ДДС в държава членка на ЕС, за доставката ще се приложи данъчна ставка от 20% на основание чл.12 от ЗДДС, тъй като е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема.

II Отстъпки от цената при специални акции

ЕООД ще сключи договор за услуга с дружество, официален представител на световен производител на домакинска техника (Организатор). Домакинската техника се продава в страната от Организатора на дистрибутори. ЕООД ще приема и обработва заявления от клиенти, закупили домакински уреди, за възстановяване на част от платената от тях цена, като част от специални акции, както и ще възстановява средства от името и за сметка на Организатора след одобрение на заявленията. Сумите за възстановяване ще бъдат превеждани от Организатора на ЕООД, който ще ги изплаща на клиентите. ЕООД ще получава възнаграждение, представляващо процент от сумата, която възстановява, или твърда цена за всяко възстановяване.

Поставен е следният въпрос: Трябва ли ли сумите, превеждани от Организатора, да бъдат облагани с ДДС?

На основание чл.2, т.1 от ЗДДС с данък върху добавената стойност се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Съгласно чл.6, ал.1 от закона доставка на стока е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката. По аргумент от чл.5, ал.2 от закона не са стока по смисъла на закона парите в обращение и чуждестранната валута, използвани като платежно средство.

Съгласно чл.8 от ЗДДС услуга е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обращение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство.

Доставчик по смисъла на закона е лицето, което извършва доставката на стока или услуга (чл.11 от ЗДДС). Облагаема с ДДС е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и чл.9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната (чл.12 от ЗДДС).

В случая ЕООД не извършва доставки на стоките, за които се получават визираните в запитването суми, превеждани към клиентите, закупили домакинска техника. Доколкото дружеството не е участник във веригата за доставка на стоките, то получаването и изплащането на сумите не е плащане по доставка, а паричен поток, поради което за тези суми не следва да се начислява ДДС.

По повод на договора с Организатора дружеството ще се яви доставчик на услуга, за която ще получава възнаграждение, определено като комисионна (в процент или абсолютна сума), за която се дължи ДДС по общия ред на закона.

Следва да имате предвид, че изхождайки от принципа за документална обоснованост на стопанските и счетоводни операции, страните по договора следва да осигурят достатъчна отчетност, даваща възможност за текущ и последващ контрол на паричните потоци.

Отговорите четете в броя на вестник "Труд" в четвъртък.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт