Облагане при отдаване на стаи от апартамент на туристи

Много хора отдават апартаментите си на туристи чрез различни интернет сайтове. Затова в рубриката на „Труд” „Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това в кои случаи тази дейност се облага с патентен данък. Допълнително разглеждаме въпроса може ли разведени да ползват облекчение за младо семейство с ипотечен заем.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество „Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

I Доходи от отдаване на апартамент за нощувки на туристи

Човек притежава апартамент, в който живее. Желае да отдава стаи за нощувки на гости, като услугите ще се предоставят чрез различни интернет сайтове. Поставен е въпросът: Трябва ли да се регистрира фирма, за да се извършва тази дейност и възможно ли е доходите, които се получават, да се декларират и облагат като физическо лице?

Водещо в определяне на вида доход и неговото облагане при отдаването на апартамент под наем от физически лица е целта на предоставянето му, срока и лицето, ползващо услугата.

В случай, че апартаментът е категоризиран или регистриран по Закона за туризма (ЗТ) и се предоставя на туристи, дейността по предоставяне на апартамента за настаняване е туристическа дейност. „Турист” е посетител, чийто престой е най-малко 24 часа, като по този начин прекарва поне една нощ в посетената дестинация и целта на посещението е туризъм, отдих, спорт, лечебни процедури, бизнес, посещения на роднини и приятели, поклонничество, участие в културно, конгресно, конферентно или друго събитие.

Самите туристически обекти са изчерпателно изброени в чл.3, ал.2 от ЗТ. В т.1, б. „б” на разпоредбата е посочено, че като туристически обекти клас Б се третират семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги.

В случай, че осъществяваната дейност е туристически услуги (хотелиерство), чрез предоставяне на апартамент (места за настаняване), следва да се има предвид следното:

Доходът, придобит от тази дейност, подлежи на облагане по реда на Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) с годишен патентен данък, когато обектът попада в посочените в приложение №4 към закона и лицето отговаря на условията за облагане с патентен данък.

Редът и условията за облагане с патентен данък са определени в чл. 61з-61п от ЗМДТ. Видовете патентни дейности са посочени в Приложение №4 на ЗМДТ. Местата за настаняване с 1 и 2 звезди, както и регистрираните по Закона за туризма, са посочени в т.1 на приложението.

Според чл. 61з от ЗМДТ, физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение №4 (патентни дейности), се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 хил. лв., и

2. лицето не е регистрирано по Закона за ДДС, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.

Когато мястото за настаняване не попада в посочените в приложението или лицето, предоставящо тези услуги, не отговаря на условията за облагане с патент, посочени в чл.61з от ЗМДТ, тогава доходът от тази дейност ще подлежи на облагане по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

В случай, че във връзка с извършваната дейност получавате посреднически услуги от чуждестранни контрагенти (Вooking, AirBnB и др.) ще е налице задължение за регистрация по ЗДДС.

Съгласно чл.97а, ал.1 от ЗДДС, на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл.3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми, и за които данъкът е изискуем от получателя по чл.82, ал.2.

Съгласно чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги - когато получателят е данъчно задължено лице по чл.3, ал. 1, 5 и 6.

По този начин, за физическото лице възниква задължение за регистрация по чл.97а, ал.1 от ЗДДС, като задължение за подаване на заявление възниква не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.

При регистрация по чл.97а от ЗДДС, на облагане с ДДС ще подлежат само получените услуги, като за тях се прилага ставката от 20%, не се облагат с ДДС приходите от отдаването на апартамента и не е налице право на приспадане на данъчен кредит.

Ако физическото лице не отговаря на условията за облагане с патентен данък, то ще облага дохода от тази дейност по реда на ЗДДФЛ. Доходът ще попадне в обхвата на чл.31 от закона - доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. В чл.2, т.3 от Търговския закон е посочено, че не са търговци лицата, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища.

В случая са налице две възможности:

1. Ако апартаментът има категоризация 1-2 звезди или е регистриран по Закона за туризма, ще попаднете в обхвата на облагане с патентен данък. Трябва да подадете патентна декларация към съответната община.

2. Ако нямате категоризация и регистрация или сте получили категория повече от 2 звезди, доходът ще се облага по чл.31 от ЗДДФЛ.

И в двата случая при условие, че обитавате жилището, от където ще отдавате стаи за нощувки, дейността няма да се квалифицира като търговска и не е необходимо да се осъществява в качеството ви на търговец или търговско дружество.

II Данъчно облекчение за разведено семейство

Семейство е изтеглило ипотечен кредит за покупка на жилище. Към датата на изтегляне на кредита съпрузите са имали граждански брак. От април 2019 г. бракът е прекратен със съдебно решение. Апартаментът, в който съпругата живее с детето си, е единственото им жилище. Поставен е въпросът може ли да се ползва данъчното облекчение по чл.22а за млади семейства за 2019 г.?

Съгласно чл.22а, ал.1 от ЗДДФЛ физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за млади семейства, като приспадат от сумата от годишните данъчни основи по чл.17 от същия закон направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за покупка на жилище. За целта е необходимо едновременно да са налице следните условия:

1. договорът за ипотечния кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или съпруг/а, с който/която имат граждански брак;

2. поне единият от съпрузите не е навършил 35-години към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;

3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година.

Когато размерът на ипотечния кредит е по-голям от 100 хил. лв., данъчното облекчение може да се ползва за направените през годината лихвени плащания по първите 100 хил. лв. от главницата.

Едно от посочените условия е договорът за ипотечния кредит да е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат граждански брак. Това означава, че за да е изпълнено условието, е необходимо лицата да имат сключен граждански брак към 31 декември на годината, за която ще се ползва облекчението. След прекратяване на брака не е възможно да се ползва данъчното облекчение за „млади семейства”.

В настоящия случай гражданският брак е прекратен през април 2019 г., което означава, че към 31 декември 2019 г. не е изпълнено изискването на чл.22а, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ и не е налице правно основание да се ползва данъчното облекчение.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт