Облагане при събиране на пари за дарения

Много хора участват в благотворителни инициативи и събират пари за определени каузи. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това в кои случаи се дължат ДДС и данък върху доходите и в кои не.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www. ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

Гражданин изработва копчета от дърво от паднали клони и ги предлага в онлайн магазин с благотворителна цел. Всички получени средства ще бъдат дарени. Поставени са въпросите:

1. Трябва ли да се начислява ДДС на извършените продажби?

2. Дължи ли се данък по ЗДДФЛ?

По първия въпрос:

В зависимост от начина, по който се набират паричните средства са възможни две хипотези:

- налице е пряка връзка между изработените копчета и получената насрещна престация:

При условие, че изработените копчета се предлагат с цел събиране на пари, следва да се приеме, че предоставените суми представляват плащане по доставка, доколкото целта е лицата да си закупят предлаганите стоки, а получените средства да отидат за дарение. Ако е налице пряка връзка между предлаганите стоки и получена насрещна престация, те следва да се третират като доставка по ЗДДС и да се приеме, че от една страна физическото лице получава пари, а от друга извършва доставка на копчета.

Съгласно чл.2, ал.1 от ЗДДС с ДДС се облага всяка възмездна облагаема доставка на стоки или услуги.

По смисъла на чл.3, ал.1 от ЗДДС, данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. “Независима икономическа дейност” според чл.3, ал.2 от закона е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, както и упражняването на свободна професия. Както и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение.

Ако физическо лице извършва нееднократно и редовно сделки (продажба на копчета) и получава редовен доход от тях, независимо от това, че той ще бъде използван за дарение, се явява данъчно задължено лице и ще възникне задължение за регистрация по ЗДДС, ако отговаря на условията за задължителна регистрация по ЗДДС. Съгласно чл.96, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот над 50 хил. лв. за последните 12 месеца е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по ДДС. Облагаем оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:

1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;

2. доставки на финансови услуги по чл.46 от ЗДДС и

3. доставки на застрахователни услуги по чл.47 от ЗДДС.

Съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга, когато е извършена от данъчно задължено лице и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставка, облагаема с нулева ставка, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.

Дали доставките формират оборот за регистрация по ДДС зависи от това дали са облагаеми на основание чл.12 от ЗДДС, или са освободени доставки по глава четвърта от ЗДДС.

Съгласно чл.44, т.2 от ЗДДС, освободена доставка е доставката на стоки и извършването на услуги от организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер, когато доставката е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност. За физическо лице не е приложим чл.44, т.2 от ЗДДС.

Извършваните доставки чрез онлайн магазин, ще имат характер на облагаеми доставки по чл.12 от ЗДДС и ще се включват при определянето на облагаемия оборот за целите на задължителната регистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС. След като човекът бъде регистриран по ЗДДС, ще следва да начислява 20% ДДС на извършените продажби, с изключение на случаите на износ по чл.28 и вътреобщностна доставка по чл.7 от ЗДДС.

- не е налице пряка връзка между изработените копчета и получената насрещна престация:

При условие, че копчетата се предлагат само с цел да се стимулира събиране на пари, които лица даряват, и които ще се използват изцяло за дарение, следва да се приеме, че сумите не са плащане по доставка, доколкото целта е не закупуване на стоки, а да се направи парично дарение. Ако не е налице пряка връзка между предлаганите стоки и получена насрещна престация, те не биха били третирани като доставка по смисъла на ЗДДС и ще се приеме, че от една страна физическото лице получава парично дарение, а от друга извършва безвъзмездна доставка на копчета към своите дарители.

В този случай и предвид обстоятелството, че даренията на пари не са доставка на стока или услуга, същите, независимо от способа на извършването им, не са обект на облагане с ДДС.

По втория въпрос:

Съгласно чл.1, ал.1, т.2 от Търговския закон (ТЗ) търговец е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва “продажба на стоки от собствено производство”. Според чл.1, ал.3 от ТЗ, за търговец се смята и всяко лице, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин даже, ако дейността му не е посочена в изброените в чл.1, ал.1 от закона дейности. Дори лицето да няма регистрация като едноличен търговец, при извършване на някои от тези сделки по занятие ще притежава качеството на търговец и доходите му от тази дейност съгласно чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ ще подлежат на облагане по реда за облагане на доходите от стопанска дейност на едноличен търговец - чл.26, ал.1-6 от закона. Дейност по занятие е дейността, която се извършва системно с цел реализиране на печалба в личен интерес.

Когато предлагането на копчета е с цел набиране на средства за благотворителна инициатива, то със заплащане за продукта лицата участват в благотворителна инициатива, а получаването на копче срещу дарението има характер на дарствено свидетелство. В този случай дейността не е по занятие - не е с цел печалба. В тази хипотеза лицето не е търговец по смисъла на ТЗ, а получените средства не би следвало да се облагат по реда на чл.26, ал.7 от ЗДДФЛ.

Съгласно чл.13, ал.2 от от ЗДДФЛ получени суми от дарение не се смятат за доход и не се облагат. На основание чл.52, ал.1, т.3 от ЗДДФЛ не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само необлагаеми доходи, в т. ч. получено имущество по дарение.

В случай, че събраните средства няма да се изразходват за благотворителна инициатива, те представляват доход за физическото лице, чието облагане ще се извърши по чл.26, ал.1-6 от ЗДДФЛ съгласно чл.26, ал.7 от същия закон, т. е. като доход от стопанска дейност като едноличен търговец, независимо че лицето не е регистрирано като едноличен търговец.

На основание чл.26, ал.1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от стопанска дейност като едноличен търговец е формираната по реда на ЗКПО данъчна печалба. Годишната данъчна основа ще се облага по реда на чл.28 от закона и се определя в Приложение №2 към годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.

Но ако има доказателства за изпълнение на дарителски намерения няма да е налице доход от стопанска дейност. Съответно, ако не се докаже дарственото намерение, за лицето ще е налице доход от стопанска дейност.

Коментари

Задължително поле