Обявяваме доходите от 2017 г. до 30 април

Крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации за доходите от миналата година е 30 април. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” обясняваме какви доходи трябва да се обявяват пред Националната агенция за приходи, как може да се подаде формуляра и в какви случаи декларацията може да бъде подадена от наследници или родители.

Димитрина ЗахариноваДимитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова и партньори” ООД. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната Агенция за Приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина и един внук.

Местно физическо лице по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, без оглед на гражданството, е лице за което е изпълнено едно от следните условия:

1. което има постоянен адрес в България, или

2. което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или

3. което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или

4. чийто център на жизнени интереси се намира в България.

Следва да се им предвид, че престоят в България единствено с цел обучение или медицинско лечение не се смята за пребиваване в България.

Центърът на жизнените интереси се намира в България, когато интересите на лицето са тясно свързани със страната. При тяхното определяне могат да се вземат предвид семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност, и мястото, от което управлява собствеността си.

Не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната.

Чуждестранни физически лица са лицата, които не са местни лица по горните критерии.

Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина.

Чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България.

Парични и непарични доходи

В зависимост от формата на плащане доходите могат да бъдат парични и непарични. Когато паричните доходи са във валута, те се преизчисляват в български левове по курса на БНБ към датата на придобиването им.

Непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена.

Определяне датата на придобиване на дохода

Доходът се смята за придобит на датата на:

• плащането - при плащане в брой;

• заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека - при безналично плащане;

• получаването на престацията - за непаричен доход.

При продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и при търговия с чуждестранна валута доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето.

В изброените по-горе случаи, доходът се смята за придобит от физическото лице, и когато по негово нареждане или по споразумение между него и платеца плащането или престацията са получени от трето лице.

При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец със заличаване доходът се смята за придобит на датата на вписване на прехвърлянето в Търговския регистър.

При авансово изплащане на лихви по депозитни сметки на местни физически лица, доходът се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.

Срок за подаване на годишната данъчна декларация

Годишната данъчна декларация се подава в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на доходите, като в същия срок се внася и дължимият по декларацията данък.

Място на подаване на годишната данъчна декларация

Годишната данъчна декларация се подава в Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) по постоянния адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец, носител на задължението за данъка.

Годишната данъчна декларация на чуждестранно физическо лице се подава:

• в ТД на НАП по постоянния адрес на пълномощника, когато декларацията се подава от пълномощник с постоянен адрес в страната;

• в ТД на НАП – гр. София – във всички останали случаи.

Начини за подаване на годишната данъчна декларация

Годишната данъчна декларация се подава:

• лично или чрез упълномощено лице;

• по пощата с обратна разписка;

• по електронен път.

За доходите, придобити от малолетни, непълнолетни и поставени под запрещение физически лица, годишната данъчна декларация се подава от техните родители, съответно настойници или попечители в ТД на НАП по постоянния адрес на малолетното, непълнолетното или поставеното под запрещение лице.

Подаване на годишна данъчна декларация за доходи на починали лица

Считано от 01.01.2017 г. годишната данъчна декларация за доходите на починали лица може да се подава от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители.

В декларацията се посочват само доходи, които са придобити от наследодателя до датата на смъртта му, и които на основание чл. 50 от ЗДДФЛ подлежат на деклариране в годишната данъчна декларация.

Срок за подаване на годишната данъчна декларация

Годишната данъчна декларация се подава в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на доходите, като в същия срок се внася и дължимият по декларацията данък. Годишната данъчна декларация на починало лице може да се подаде и след този срок, но не по-късно от 6 месеца след откриване на наследството.

Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

Доходи, за които наследниците или заветниците са узнали след изтичането на установения срок се декларират в едномесечен срок от узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява като за целта се подава нова данъчна декларация, в която се съдържат всички данни за периода.

Място на подаване на годишната данъчна декларация

Годишната данъчна декларация за доходите на починало лице се подава в ТД на НАП по последния постоянен адрес на наследодателя.

Коментари

Задължително поле