Осигуровки за фермер, който е и едноличен търговец

Много еднолични търговци упражняват и дейност като регистрирани земеделски производители. Затова в рубриката на “Труд” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това какви осигуровки трябва да внасят в този случай. Допълнително разглеждаме и облагането на отстъпката от акциза върху газьола.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

I Осигуровки за земеделски стопанин

Едноличен търговец (ЕТ) се осигурява като самоосигуряващо се лице от 2007 г., без прекъсване на дейността. От 2016 г. упражнява трудова дейност и като регистриран земеделски стопанин. За двете дейности е подал декларация образец ОКд-5. До момента се осигурява и подава данни чрез едноличния търговец. Съгласно чл.14, ал.1, т.5 от сключен договор с Държавен фонд “Земеделие” се изисква да се осигурява като земеделски стопанин. Поставен е следният въпрос: Трябва ли да се осигурява и като земеделски стопанин, след като се осигурява като едноличен търговец?

Едноличен търговец (ЕТ) се осигурява като самоосигуряващо се лице от 2007 г., без прекъсване на дейността. От 2016 г. упражнява трудова дейност и като регистриран земеделски стопанин. За двете дейности е подал декларация образец ОКд-5. До момента се осигурява и подава данни чрез едноличния търговец. Съгласно чл.14, ал.1, т.5 от сключен договор с Държавен фонд “Земеделие” се изисква да се осигурява като земеделски стопанин. Поставен е следният въпрос: Трябва ли да се осигурява и като земеделски стопанин, след като се осигурява като едноличен търговец?

На основание чл.4, ал.3, т.1-4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт са лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители.

По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл.4, ал.4 от КСО). Тези лица са самоосигуряващи се по смисъла на чл.5, ал.2 във връзка с чл.6, ал.8 от КСО и се осигуряват по ред, определен с Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ).

Съгласно чл.1, ал.1 от НООСЛБГРЧМЛ, задължението за осигуряване за лицата по чл.4, ал.3, т.1-4 от КСО - еднолични търговци, съдружници в търговски дружества, собственици на ЕООД, физически лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители, лица упражняващи по регистрация свободна професия или занаятчийска дейност, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.

При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, самоосигуряващото се лице подава декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството (чл.1, ал.2 от НООСЛБГРЧМЛ).

Следователно при започване на всяка трудова дейност, включително като едноличен търговец и като регистриран земеделски стопанин, Вие следва да декларирате това обстоятелство с “Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице” (декларация обр. ОКд-5).

На основание чл.2, ал.3 от НООСЛБГРЧМЛ самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по избор на лицето. Лицата, регистрирани като земеделски стопани или тютюнопроизводители, когато едновременно с тази дейност упражняват и дейности по чл.4, ал.3, т. 1 и 2 от КСО, се осигуряват върху минималния осигурителен доход, определен за лицата по чл.4, ал.3, т. 1 и 2 от КСО.

От цитираната разпоредба следва, че за извършваните дейности като самоосигуряващо се лице на две основания по чл.4, ал.3, т. 2 и 4 от КСО - едноличен търговец и регистриран земеделски стопанин, следва да внасяте авансово осигурителни вноски само на едното основание (чрез едноличния търговец или земеделския стопанин) по Ваш избор, върху минималния осигурителен доход, определен за лицата по чл.4, ал.3, т. 1 и 2 от КСО (в случая едноличен търговец) и да вписвате в декларация образец №1 код за вид осигурен 12 или 13, в зависимост от направения избор.

II Облагане на отстъпката от акциза върху газьола

Като физическо лице - регистриран земеделски стопанин, сте избрали да облагате доходите от стопанската си дейност по реда на чл.29а от ЗДДФЛ и като такъв получавате помощи под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, въз основа на подадено Заявление за държавна помощ по глава Четвърта “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Поставени са следните въпроси:

1. Помощта под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола облагаем доход ли е за земеделския стопанин? В случай че помощта е необлагаем доход, може ли внесеният данък да бъде възстановен и по какъв ред?

2. Къде трябва да бъде посочена помощта в Приложение №2 на годишната данъчна декларация по чл.50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)?

На основание чл. 29а от ЗДДФЛ, физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, могат да изберат доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл.28 от същия закон. Правото на избор се упражнява чрез подаване на декларация по образец до 31 декември на предходната година, като този ред на облагане се прилага за срок, не по-кратък от 5 последователни данъчни години (чл.29а, ал. 3 и 4 от ЗДДФЛ). На основание чл.29а, ал.7 от ЗДДФЛ физическите лица - земеделски стопани, които са избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл.28, са задължени да прилагат Закона за счетоводството (ЗСч), като за тази цел се приравняват на еднолични търговци.

Предвид разпоредбите на чл.29а, ал.2 и чл.26, ал.1 от ЗДДФЛ, в тези случаи облагаемият доход от стопанската дейност на земеделския стопанин е формираната по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане данъчна печалба, като в него:

• не се включва финансовият резултат за доходи, които съгласно чл.11 са придобити през данъчни години, предхождащи данъчната година, от която започва облагането на доходите с данък по чл.14, ал.2, и за които приходът възниква и следва да се начисли в периода на облагане със същия данък;

• се включва финансовият резултат за доходи, които съгласно чл.11 са придобити през периода на облагане с данък по чл.14, ал.2 и които не участват при формиране на счетоводния финансов резултат за годината на придобиване или за следващи години.

Съгласно §1, т.56 от ДР на ЗДДФЛ “доход от стопанска дейност на физически лица” за целите на чл.29а е доходът от дейността за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, които не са търговци по смисъла на Търговския закон.

Предвид цитираните разпоредби данъчното третиране на сумите, предоставени по схемата за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство, за лицата, които са избрали да се облагат по реда на чл.29а от ЗДДФЛ, какъвто е и конкретният случай, е обвързано с начина на отчитането им според счетоводното законодателство. Иначе казано, доколкото в съответствие със ЗСч и приложимите счетоводни стандарти въпросните суми са отчетени като приход през течение на годината, те следва да се посочват на ред 1.2. в Част III на Приложение №2 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт