Биткойнът ще го има, докато може да се превърне в налични пари

Криптовалутите скоро няма да заменят банкнотите на централните банки

На 28 май среднодневната цена надхвърли 8 800 долара

Често го критикуват, че се използва от терористи, служи за укриване на доходи и данъци

Цената на биткойн се повишава през последните няколко месеца и това е повод отново да разгледам какво представлява този актив. Той е вид електронна валута, която се търгува на множество борси, и с него могат да бъдат закупени все повече стоки и услуги. Нарастващата значимост на криптовалутите се потвърждава от факта, че те предизвикват интерес от страна на държавните институции не само от гледна точка на регулирането им. Някои централни банки вече сериозно дискутират възможността да емитират собствени дигитални пари.

От началото на 2019 г. се регистрира оживление на пазара на биткойн. То се потвърждава от няколко показателя. На 28 май среднодневната цена надхвърли 8800 долара, което е най-високата стойност през последната година. За сравнение най-високата цена през декември 2018 г. е била 4200 долара. Пазарната капитализация в края на декември е 79 млрд. долара, докато през май е вече 83,5 млрд. долара. Средният брой активни адреси и средният брой трансакции през декември са съответно 602 хил. и 2,89 млрд., докато през май тези стойности са 817 хил. и 6,26 млрд. Тези данни показват, че развитието от началото на годината е предизвикано от растежа на количествени показатели - като броя извършени трансакции и качествени - като броя на потребителите.

През юни обаче цената на този актив отново започна да се понижава, което отново създава несигурност относно бъдещата є динамика.

Какво е и

какво не е биткойн

В ерата на дигиталните технологии възникването на нови форми на пари, които заобикалят държавните регулации, изглежда все по-възможно. Идеята, която стои в основата на биткойн, е чрез използването на математически алгоритми да се създаде електронно средство, което е оскъдно и надеждно.

Биткойн се добива като награда за извършването на сложни изчисления. Съществуват мнения, че биткойн ще измести съществуващите пари и ще доведе до нова ера на свободно банкиране. До момента те не се потвърждават и изглежда, че криптовалутите скоро няма да заменят парите на централните банки.

Има различни теории за произхода на парите. Повечето обаче се съгласяват, че парите намаляват трансакционните разходи, като позволяват по-сложни форми на търговия и икономически изчисления и насърчават специализацията при производството. Парите се явяват средството, срещу което се разменят всички останали стоки и услуги, и всъщност представляват най-ликвидния актив. Те обаче имат своята ценност още преди да се превърнат в пари във връзка с друга функция, която изпълняват. Тоест не може нещо безполезно изведнъж да се превърне в пари.

Парите не са стока за производство или потребление, те се търсят, за да бъдат разменени срещу такива стоки или за изплащане на задължения. Така търсенето на пари зависи от тяхното качество, а то - от количеството стоки и услуги, които могат да се купят с тях. За да се използва един актив като пари, той трябва да има своя собствена стойност и цена спрямо останалите продукти.

След като веднъж започне да се използва като средство за размяна, то ще продължи да бъде приемано за плащания, дори ако непаричната му стойност изчезне. Тъй като хората вече знаят каква е покупателната му способност, те имат своите очаквания за бъдещето и по тази причина ще търсят този актив, за да го използват за пари.

Този факт е използван за създаването на съвременните пари от централните банки. Всъщност това са банкноти, монети или електронни записи, които не са конвертируеми в злато или друг актив, който има стойност сам по себе си. Те са били такива в миналото, а днес по силата на законите за платежните средства изпълняват ролята на пари.

Биткойн е единица от виртуална валута и следователно няма материална форма. Той няма стойност сам по себе си и затова трудно би могъл да замести съществуващите пари. Той ще функционира дотогава, докато хората знаят, че могат да го конвертират в налични пари. Продължителният период на селекция е създал стоковите пари, от които са произлезли и настоящите. Това обаче се е случило по волята на държавите, които са наложили тези парични единици със закон. Биткойн всъщност не е нов вид пари, които да заместят предходните, а различен начин за използване на съществуващите пари при трансакции.

Как се определя цената на биткойн

Важен елемент при оценката на Биткойн е използваната технология. Например, ако една трансакция струва по-скъпо и отнема повече време за изпълнение, това би понижило търсенето, оттам и цената на този актив. Ниските разходи и удобството са част от предимствата на електронните пари.

Подходите за оценката на цената на биткойн се различават спрямо други класове активи, като акции или валути, и в някои аспекти са по-сложни. При оценка на акции могат да се използват приходите или печалбата на компанията, докато при биткойн такива данни са ирелевантни. Все пак, въпреки че криптовалутите се възприемат като съвсем отделен клас активи, повечето правила, които се прилагат за емитираните от централните банки валути, са валидни и при тях. Така оценката отново се свежда до факторите, които определят търсенето и предлагането им.

Търсене

Основните фактори от страна на търсенето са свързани с използването им, активността на извършваните трансакции и спекулациите с тях. По принцип, за да се дефинира един актив като пари, той трябва да служи ефективност като средство за размяна, средство за измерване на стойността и средство за натрупване, като най-важна от тези функции е първата от тях.

Във все по-голяма степен биткойн може да се използва като средство за разплащане при търговията онлайн, като във все повече сайтове е възможно извършването на разплащания и откриването на сметки в биткойн. При традиционната търговия обаче все още трябва да се използват налични пари или банкови карти. Така все още биткойн не може да се определи като общоприет за размяна.

Интересът към биткойн се определя и от възможността за извършване на трансакции, които не се отчитат от държавните институции. По този начин той може да бъде средство за финансиране на незаконни дейности или при операции в неформалната икономика. Така честа критика към криптовалутите е, че се използват от терористи, служат при трафика на хора, търговията с оръжие и наркотици, за укриване на доходи и неплащане на данъчни задължения, като по този начин се застрашава сигурността.

Значимостта на биткойн става все по-голяма, като броят на ежедневните трансакции постоянно нараства. От около 7 хил. на ден през април 2012 г. те вече надвишават 300 хил. на ден. Това обаче не е съвсем показателно, тъй като според наблюдатели на този пазар голям процент от тези трансакции се генерират от автоматизирани системи и всъщност не представляват действителна икономическа активност. Поради това е необходимо да се оцени каква част от тях са по инициатива на физически лица или фирми.

Освен това, въпреки че биткойн намира все по-широко разпространение, при търговията на дребно не се регистрира значително нарастване на разплащаният с него. По тази причина измерването на цените на стоките и услугите в тази криптовалута не се извършва масово, а това се случва само в по-ограничени общности. Основният двигател на търсенето остава функцията средство за съхраняване на стойността и използването на криптовалутата за спекулации.

Важните събития също са фактор, който може съществено да повлияе върху цената. В повечето случаи те са пряко свързани с биткойн, като кражба от голяма борса, разделянето на биткойн на две валути или са свързани с технологията на криптовалутите като цяло. В голяма степен обаче едно от събитията, които най-силно въздействат на този пазар, е дълговата криза в еврозоната и по-конкретно проявлението ? в Гърция и Кипър. Като цяло епизодите или процесите, които водят до макроикономическа дестабилизация, повишават силно интереса към алтернативни активи, каквито са златото и биткойн.

Предлагане

За разлика от търсенето, тук нещата изглеждат по-просто. Протоколът за биткойн предвижда общият брой единици да достигне 21 млн., а понастоящем са добити 17,7 млн. Чрез него се дефинира и темпът на нарастване на предлагането. По този начин е налице съществена разлика с традиционните пари, които се създават в зависимост от политиката на централните банки и парично-финансовите институции.

Налице са обаче и други особености. Минимум 1,1 млн. единици са създадени, но никога не са били използвани. По тази причина някои изследователи на този пазар ги изключват изобщо от оценките си за паричното предлагане. През първите години на съществуване цените на дигиталните валути са били ниски и е имало немалък брой случаи на изгубване на пароли за сметките, в които са съхранявани те.

Изводи

Фактът, че цената на биткойн се променя силно през относително кратки периоди от време показва, че хората оценяват функциите, които той изпълнява като допълнение към съществуващите пари. Това не е по-различно от ситуацията, при която налагането на ограничения от държавата стимулира хората да потърсят начини да ги заобиколят.

Биткойн все още не може да бъде приравнен на парите. Той не изпълнява условието да е общоприето средство, което да се разменя срещу останалите стоки и услуги. Силно променливата му стойност спрямо основните валути и липсата на единна цена на отделните борси го правят обаче подходящ за инвестиции за хората, които са склонни да поемат по-високи рискове. Това означава, че за кратки периоди са възможни както големи печалби, така и загуби.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Димитър Чобанов, финансист

Този уебсайт използва "бисквитки"