ДДС документи при търговия през Amazon

Много български фирми продават стоки през платформата amazon. Затова в рубриката на „Труд” „Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това как се отчитат продажбите за целите на ДДС в този случай. Допълнително разглеждаме облагането на доходи от наеми на чужденци.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество „Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). От края на месец май дружеството е част от международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната Агенция за Приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и внучка.

I Продажби във Франция през amazon.fr

Дружество е регистрирано по ДДС както в страната, така и във Франция. То има за предмет на дейност продажби на парфюмерия и козметика, като дружеството придобива стоките, предмет на извършваните продажби, от представителите на съответните търговски марки в България. Стоките се придобиват под ДДС номера на дружеството, издаден в страната, а последващите доставки онлайн през amazon.fr се извършват под ДДС номера на данъчно задълженото лице, издаден във Франция. Българското дружество няма стоки, базирани във Франция, не е регистрирано в търговския регистър там и извършва търговия по електронни каталози. Юридическото лице е регистрирано по ДДС на територията на Франция на основание достигнат праг за дистанционни продажби на територията на тази държава членка.

Поставени са въпроси относно начина на документиране и деклариране на доставките, извършвани от територията на Франция през amazon.fr под ДДС номера на дружеството, издаден там, както и съответните счетоводни операции.

Място на изпълнение

По смисъла на чл.17, ал.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на стоки, които не се изпращат или превозват, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл.6, ал.2 от ЗДДС. Съгласно алинея 2 на чл.17 от същия закон, при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, мястото на изпълнение на същата се определя като местонахождението на стоката към момента, в която се изпраща пратката или започва превозът є към получателя.

Съгласно чл.20, ал.1 от ЗДДС, мястото на изпълнение на доставка на стоки при условията на дистанционна продажба по смисъла на чл.14 е на територията на държавата членка, където транспортът приключва, когато са налице едновременно следните условия:

1. доставчикът е регистрирано по материалния закон лице на основание, различно от това за регистрация за вътреобщностно придобиване;

2. извършените от лицето по т.1 доставки при условията на дистанционна продажба за държава членка надвишават за текущата календарна година или са надвишили за предходната календарна година сумата, определена в законодателството на същата тази държава членка; и

3. стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на страната.

По смисъла и на ал.5 на същата правна норма, когато не са налице условията по чл.20, ал.1, т.2 от Закона, мястото на изпълнение е на територията на страната, с изключение на случаите, когато доставчикът е уведомил териториалната дирекция по месторегистрация, че желае мястото на изпълнение да е на територията на друга държава членка, където приключва транспортът, и е регистриран за целите на ДДС в тази друга държава членка.

С оглед на изложеното във фактическата обстановка в конкретния случай, българското данъчно задължено лице под неговия ДДС номер във Франция извършва дистанционни продажби, чието място на изпълнение, съгласно нормата на чл.20, ал.1 от материалния закон, е територията на същата държава членка. Като такива, доставките следва да бъдат обложени по реда и условията на данъчното законодателство, действащо на територията на държавата членка, където е мястото на изпълнение - Франция.

Отчитане на продажбите

Обръщам внимание, че съгласно разпоредбата на чл.79, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, доставката на стоки с място на изпълнение на територията на друга държава членка от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, се документира по правилата на законодателството на тази друга държава членка. В тази връзка, обаче, Правилникът за прилагане на ЗДДС регламентира задължение по чл.121, ал.2 от същия, че лицата са длъжни да водят документация и отчетност, както за облагаемите доставки, освободените такива, за вътреобщностните придобивания, за получените доставки, по които тези лица са платци на данъка по Глава осма от материалния закон, така и за доставките с място на изпълнение извън територията на страната.

Въз основа на изложеното по-горе и независимо от обстоятелството, че българското данъчно задължено лице извършва съответните дистанционни продажби под ДДС номера си, издаден във Франция, сумите на данъчните основи на същите следва да намерят отражение в колона 23 на отчетния регистър по чл.124, ал.1, т.2 от закона - дневника за продажбите за съответния данъчен период, респективно, справката - декларация за същия. В тази връзка, на основание чл.87, ал.2 от ЗДДС, данъчният период е едномесечен за всички регистрирани лица и съвпада с календарния месец освен в случаите по Глава осемнадесета от същия нормативен акт.

II Данък върху доходи от наем, получени от чужденци

Българско дружество плаща наем за ползването на гора на лица, които са чуждестранни за страната и са местни лица на Австрия. Наемодателите са поискали при изплащане на дохода да не им удържате данък, защото са местни лица на Австрия. Зададен е следният въпрос: Трябва ли при изплащане на този вид доход да удържате данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) или не?

В коя държава се облага доходът от наеми

Чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в България. От източник в България са доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, начислени/изплатени от местни лица, от търговски представителства, както и от място на стопанска дейност или определена база в България.

За доходите от наем следва да имате предвид, че същите са облагаеми с окончателен данък по чл. 37, ал. 1, т.4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

В случаите, когато наемателят е предприятие или самоосигуряващо се лице, задължено да удържа и внася данък е предприятието или самоосигуряващото се лице-платец на дохода. На основание чл. 55 от ЗДДФЛ, предприятията и самоосигуряващите се лица, платци на доходи, удържали окончателния данък за начислени доходи на чуждестранни физически лица, декларират тези обстоятелства с данъчна декларация по образец.

Съгласно чл. 37 и чл. 46 от ЗДДФЛ доходите от наем, начислени/изплатени в полза на чуждестранно физическо лице, се облагат с окончателен данък в размер на 10 на сто, който се определя върху брутната сума на наема. Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) с Австрия предвижда, че доходи, получени от местно лице на едната договаряща държава от недвижимо имущество (включително доходи от селско и горско стопанство), намиращо се в другата договаряща държава, могат да се облагат с данъци в тази друга държава (чл. 6 от спогодбата). Следователно СИДДО регламентира облагане на доходите от използване на недвижимо имущество в държавата, където е разположено това имущество.

Следователно Вие като предприятие платец на доходи от наем сте данъчно задължено лице да удържате, декларирате и внасяте окончателен данък върху дохода по реда на чл. 37, ал. 1, т. 4 във вр. с чл. 55 и чл. 65 от ЗДДФЛ.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Димитрина Захаринова

Този уебсайт използва "бисквитки"